Borçlar hukukunda Borcu Sona Erdiren Haller nelerdir?

Borcu Sona Erdiren Haller:

Borcun ifası:

İbra: Alacaklı ve borçlu arasında yapılan bir sözleşme ile alacaklının hakkından vazgeçmesi, borçluyu edimini yerine getirmeden borcundan kurtarmasıdır.

Birleşme: Alacaklı ve borçlu sıfatlarının aynı kişide birleşmesi borcu sona erdirir. Ancak üçüncü kişilerin alacak üzerinde önceden mevcut olan hakları birleşmeden etkilenmez. (gayrimenkul rehininde ve kıymetli evrak hukukunda alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesi borcu sona erdirmez.)

Yineleme(tecdit): Mevcut bir borcun, yeni bir borç meydana getirerek sona erdirilmesidir.

Kusursuz imkânsızlık: Borcun ifası sözleşmenin kurulmasından sonra borçlunun kusuru olmaksızın imkânsızlaşırsa, borç sona erer.

Aşırı ifa güçlüğüne dayanarak fesih: Sözleşmenin yapıldığı sıradaki şartların sonradan değişmesi sonucu taraflardan birinin kendisine düşen edimi yerine getirmesi, dürüstlük kuralı çerçevesinde ondan beklenemeyecek kadar güçleşmişse borç sona erer.

Takas: İki kişi arasındaki aynı cinsten karşılıklı borçların, tarafların birinin tek taraflı beyanıyla sona erdirilmesidir. Şartları: Karşılıklı borçluluk olmalı. Borçlar özdeş olmalı.(Tarafların alacaklarının (genellikle para alacakları) konusu aynı cinsten olmalıdır.) Borçların özdeş olması, para veya aynı cinsten malların takas edilebilmesini ifade eder. Takası ileri sürecek olanın alacağı muaccel olmalı. Borçlunun borcunu diğer tarafın kendisine olan borcu ile takas edebilmesi için, borçlunun bu karşı borcun ifasını talep edebilir ve karşı tarafı ifaya zorlayabilir olması gerekir. Borçlu, borcunu eksik borç teşkil eden karşı alacakla takas edemez.

Zamanaşımı: Belli bir süre içerisinde hakkını talep etmiş olan alacaklının, alacağını dava yoluyla elde etme olanağını kaybetmesidir. Zamanaşımına uğrayan borç sona ermez, eksik borca dönüşür.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar