Borçlar Hukuku Testi Çöz

logo

1.

Aşağıdakilerden hangisi feri hakların kapsamına dahil değildir?

Doğru Cevap: "E" İsim hakkı
Soru Açıklaması
Borç ilişkisinin içerdiği haklar asli haklar ve feri haklar olmak üzere iki başlık altında toplanabilir. Asli haklar; alacak hakkı, ayni haklar, kişilik hakları. Feri haklar ise; alacak hakkının amacına hizmet eden fakat bu haktan ayrı özel nitelikli haklardır. Cezai şart, faiz, gecikme tazminatı, kefalet, ipotek, hapis hakkı, rehin, dava masrafları gibi.
2.

Aşağıdakilerden hangisi parça borcudur?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
Parça Borcu; Borcun konusunun taraflarca ferden somut olarak belirtildiği borçlardır. Örneğin; Rüzgar adlı yarış atı. Yani, edimin konusu bireysel özellikleriyle sözleşmede belirlenir. Çeşit Borcu; Borcun  konusu belirli bir borca ilişkin, belirli bir çeşide ilişkin be- lirtilerek bir takım ayırt edici özelliklerle (sayı, tartı  gibi) tayin edilebilir. 100 ton buğday gibi. Yani genel nitelikleriyle belirlenmiş olan edimin konusu çeşit bor- cu olur.
3.

Yenilik doğuran haklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Kural olarak hak düşürücü sürelere bağlı olmayıp, zaman aşımına tabidirler.
Soru Açıklaması
 Kullanılmaları ile bir hukuki ilişkiyi kuran, değişti-ren veya sona erdiren haklardır.
 Tek taraflı irade beyanıyla kullanılır. Bazı hallerde dava açılarak kullanılır.
 Şarta bağlı kullanılamazlar.
 Bir kere kullanıldıktan sonra geri dönülemez.
 Hak düşürücü süreye tabidir.
 Kural olarak devredilebilirler. Yasal önalım hakkı, kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar devredilemez.
4.

Aşağıdakilerden hangisi eksik borçlar arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "A" Sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar
Soru Açıklaması
Borçluyu ifaya zorlama yollarının hiçbirine başvurma-nın mümkün olmadığı, borçlunun borcunu ödemeyebi-leceği borçlara eksik borçlar denir.
Eksik borçlar;
 Kumar ve Bahis Borçları
 Evlenme Tellallığından Doğan Borçlar
 Ahlaki Görevlerden Doğan Borçlar
 Zamanaşımına Uğramış Borçlar
 Konkordato Dışında Kalan Borç
5.

Bir heykeltıraşın bir kişinin heykelini yapmayı üstlenmesi ne tür bir edimdir?

Doğru Cevap: "B" Şahsi edim
Soru Açıklaması
Borçlunun alacaklıya karşı yükümlü olduğu verme, yapma veya yapmama biçiminde ortaya çıkan davra-nışa edim denir. Edimin türleri;
Müspet edim; vermeye ve yapmaya ilişkin edime denir. Menfi edim; yapmamaya ilişkin edimdir.
Şahsi edim; bizzat borçlunun bedeni ve fikri gücüyle yerine getirilen edimdir. Maddi edim; borçlunun mal-varlığıyla yerine getirilebilen edimdir.

Ani edim; borçlanılan edimin bir defada yerine getiril-mesidir. Dönemli edim; borçlanılan edimin düzenli, belli aralıklarla tekrarlanmasıdır. Sürekli edim; kesinti-siz bir fiil yada davranışla yerine getirilen edimdir.
Bölünebilen edim; borçlanılan edimin parçalara ayrıla-bilmesidir. Bölünemeyen edim; bölündüğü zaman niteliğinde değişme, değerinde azalma meydana gelen edimdir.
Buna göre heykeltıraşın bir kişinin heykelini yapmayı üstlenmesi şahsi edimdir.
6.

Rekabet yasağı sözleşmesinde işçinin işverene borçlandığı edim, aşağıdaki edim türlerinden hangisine girer?

Doğru Cevap: "D" Yapmama edimi
Soru Açıklaması
Rekabet yasağı sözleşmesinde işçinin borçlandığı edim, sözleşmede belirtilen eylemlerde bulunmama şeklin-dedir. Aynı nitelikte işe girmeme, sırları açıklamama gibi.
7.

Defi hakları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" Defi hakları, yararlanma hakları arasında yer alır.
Soru Açıklaması
Def’i, Davalının borçlu bulunduğu edimi özel bir sebebe dayanarak yerine getirmekten kaçınmasıdır. Hâkim tarafından kendiliğinden dikkate alınmaz, davalının ileri sürmesi gerekir. Savunma haklarındandır. Kullanılması gerekir. Yararlanma haklarından değildir.
8.

Aşağıdakilerden hangisi kurucu yenilik doğuran hak niteliğini taşır?

Doğru Cevap: "C" Ön alım hakkı
Soru Açıklaması
Yenilik doğuran haklar, yeni bir hukuki ilişki kurabilir, var olan durumu değiştirebilir ya da mevcut hukuki durumu sona erdirebilir.
Kurucu yenilik doğuran haklar: Kullanıldığında yeni bir hukuki durum yaratır. Ör. sözleşmenin yapılması, kabul beyanı, alım, geri alım, ön alım hakkı gibi.
Değiştirici yenilik doğuran haklar: Kullanıldığında var olan hukuki durum devam etmekte, ancak yapısında değişiklik meydana getirir. Ör. ayıplı malın değiş-tirilmesi.
Bozucu yenilik doğuran haklar: Kullanılmasıyla var olan mevcut bir hukuki ilişkiyi tamamen sona erdirir. Ör. sözleşmenin feshi.
9.

Rekabet yasağı sözleşmesinde işçinin işverene karşı borçlandığı edim, ne tür bir edimdir?

Doğru Cevap: "C" Yapmama edimi
Soru Açıklaması

Borçlunun alacaklıya karşı yükümlü olduğu verme, yapma veya yapmama biçiminde ortaya çıkan davra-nışa edim denir. Edimin türleri;
Müspet edim; vermeye ve yapmaya ilişkin edime denir. Menfi edim; yapmamaya ilişkin edimdir.
Şahsi edim; bizzat borçlunun bedeni ve fikri gücüyle yerine getirilen edimdir. Maddi edim; borçlunun mal-varlığıyla yerine getirilebilen edimdir.
Ani edim; borçlanılan edimin bir defada yerine getiril-mesidir. Dönemli edim; borçlanılan edimin düzenli, belli aralıklarla tekrarlanmasıdır. Sürekli edim; ke-sintisiz bir fiil yada davranışla yerine getirilen edimdir.
Bölünebilen edim; borçlanılan edimin parçalara ayrıla-bilmesidir. Bölünemeyen edim; bölündüğü zaman niteliğinde değişme, değerinde azalma meydana gelen edimdir.
Buna göre rekabet etmeme (yasağı) , yapmama biçi-minde ortaya çıktığı için menfi edimdir.

10.

biri, borçlandığı edimi ifa etmeden veya ifasını teklif etmeden, karşı taraftan ifayı talep ederse karşı tarafın ifadan kaçınma hakkına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Ödemezlik def’i
Soru Açıklaması

Karşılıklı edimleri içeren sözleşmelerde taraflardan biri, borçlandığı edimi ifa etmeden veya ifasını teklif etme-den, karşı taraftan ifayı talep ederse karşı tarafın ifa-dan kaçınma hakkına ödemezlik defi denir. Sözleşme tarafları aynı anda ifa ile yükümlü olduklarını içeren bir sözleşme yapmışlarsa, kendi edimini ifa etmeyen borç-lu, karşı tarafın edimini yerine getirmesini isteyemez.

logo

11.

Aşağıdaki hukuki kurumlardan hangisi tek tarafa borç yükleyen sözleşme niteliğini taşır?

Doğru Cevap: "C" Fesih beyanı
Soru Açıklaması

Satım ve vekalet sözleşmesi, iki tarafa borç yükleyen sözleşmedir. Vasiyetname tek taraflı hukuki bir işlem-dir. Fesih ise, sözleşme değil, bozucu yenilik doğuran haktır. Bağışlama sözleşmesi, tek tarafa borç yükleyen sözleşmedir. Bağışlama sözleşmesi ile sadece bağışla-yan taraf borç yükümlülüğü altına girer.

12.

Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı hukuki işlem niteliğini taşır?

Doğru Cevap: "D" Vakıf kurma
Soru Açıklaması

Tek tarafın irade açıklamasıyla meydana gelen hukuki işlemlere tek taraflı hukuki işlem denir. Örneğin; vasi-yetname, vakıf kurma gibi. Bağışlama; tek tarafa borç yükleyen sözleşmedir. Vedia ve ariyet verme eksik iki tarafa borç yükleyen sözleşmedir. Trampa; tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmedir.

13.

İcaba davet ne demektir?

Doğru Cevap: "C" Başkalarını icapta bulunmaya yöneltme amacıyla açıklanan, bağlayıcı olmayan irade açıklaması
Soru Açıklaması

Bir kişinin bir sözleşmeyi meydana getirme amacına yönelmiş tek taraflı ve varması gereken irade açıkla-masına İCAP denir. İcaba davet ise başkalarını icapta bulunmaya yöneltme amacıyla açıklanan, bağlayıcı olmayan irade açıklamasıdır.

14.

Borçlar Kanunu’na göre, sözleşmenin kurulması ve hüküm ve sonuç doğurması anı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

Sözleşme hazır olanlar arasında kabulün açıklandığı an tamamlanır ve aynı anda hüküm ifade eder.
Hazır olmayanlar arasında kabul haberinin öneride bulunana (icap)çıya vardığı anda meydana gelir, öğ-renme ile kesinleşir. Çünkü kabul de karşı taraf öğre-ninceye kadar geri alınabilir. Tamam olan sözleşme kabul haberinin gönderildiği andan itibaren hüküm ifade eder. Açık bir kabule ihtiyaç bulunmayan hallerde ise sözleşmenin hükümleri icabın ulaşmasıyla başlar. Seçeneklerde A, B, C ve D seçenekleri doğru olup, E se-çeneği tüm sözleşmelerde uygulanmaz. Açık kabule ihtiyaç duyulmayan durumlarda geçerli değildir.

15.

Sözleşme kurmaya yönelik açıklanan ilk irade beyanı olan icap ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
Bir sözleşmenin kurulabilmesi için iki irade açıklaması-na ihtiyaç vardır. Bunlardan zaman bakımından önce yapılana icap (sözleşme yapma önerisi), sonra yapıla-na kabul denir. İcap mutlaka belli kişiye yapılmak zo-runda değildir, kamuya da yöneltilebilir. Bir irade açık-lamasının icap sayılabilmesi için sözleşmenin esaslı unsurlarını taşıması ve kişinin yaptığı beyanla bağlı olma niyeti taşıması gerekir. İcapçı karşı tarafa belli süre vererek icapta bulunmuşsa, süre içerisinde icabıy-la bağlı olacaktır. Karşı taraf bu süre içerisinde kabul beyanında bulunup sözleşmeyi kurabilir. Bu bağlamda icapçı tek taraflı irade beyanı ile vermiş olduğu süreyi kısaltamaz.
16.

İcap ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" İcap, mutlaka belli bir kimseye yöneltilmelidir.
Soru Açıklaması

İcap kişinin bir sözleşmeyi meydana getirme amacına yönelmiş tek taraflı ve varması gereken bir irade açıklamasıdır. İcap mutlaka belli bir kişiye yapılmak zorunda değildir, kamuya da icap yapılabilir. Örneğin; ma-ğazanın vitrinine fiyatı üstünde mal konularak sergilenmesi gibi.

17.

Kırtasiyeci B, toptancı A’ya giderek dolmakalem almak istediğini söyler. A, B’nin de hoşuna giden dolmakalemlerden adedi 50 TL’den B’ye satabileceğini belirtir. B ise bu kalemleri 45 TL’den alabileceğini açıklar.
Bu olaya göre, B’nin bu irade açıklamasının niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" İcap
Soru Açıklaması

Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulmuş olur. bir söz-leşmenin oluşabilmesi için iki irade beyanına ihtiyaç vardır. Bunlardan zaman bakımından önce yapılana İCAP denir. İcap kişinin bir sözleşmeyi meydana getir-me amacına yönelmiş tek taraflı irade açıklamasıdır. Karşı tarafında KABUL açıklamasıyla sözleşme kurul-muş olur. Bu bağlamda toptancı A’nın dolma kalemleri 50 TL den satarım demesi de İCAPTIR, Kırtasiyeci B’nin de 45 TL’den alırım demesi İCAP’tır.

18.

Türk hukukunda sözleşmenin kurulduğu (meydana geldiği) an konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B" Hazırlar arasında muhatabın kabul beyanında bulunduğu anda, hazır olmayanlar arasında ise kabul beyanının öneri sahibinin hâkimiyet alanına vardığı anda kurulur.
Soru Açıklaması

Sözleşme hazır olanlar arasında kabulün açıklandığı an tamamlanır ve aynı anda hüküm ifade eder.
Hazır olmayanlar arasında kabul haberinin öneri sahi-bine vardığı anda meydana gelir, öğrenme ile kesinle-şir.
Tamam, olan sözleşme kabul haberinin gönderildiği andan itibaren hüküm ifade eder. Açık bir kabule ihti-yaç bulunmayan hallerde ise sözleşmenin hükümleri icabın ulaşmasıyla başlar.

19.

S, yazdığı bir mektupla A’ya elinde bulunan bir yazma eseri 50.000 TL’den satmak istediğini bildirmiştir. Mek-tup A’ya ulaşmış ancak A henüz mektubu açıp okuma fırsatı bulmadan faksa gelen mesajı almıştır. A bu me-sajı okuduğunda, S’nin bu yazma eseri satmaktan vazgeçtiğini öğrenmiştir.
Bu olaya göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Mektup A’nın eline ulaştıktan sonra gelen dönme iradesi artık geçerli olmayacak ve ne zaman öğrendiği önem taşımadığından S öneriden dönemeyecektir.
Soru Açıklaması

süresiz öneri denir.
Süresiz öneride hazır olanlar arasında öneri hemen kabul edilmediği takdirde öneri sahibi icabı ile bağlı değildir.
Hazır olmayanlar arasında normal bir kabul haberinin kendisine ulaşacağı ana kadar öneri sahibi icabı ile bağlıdır.
Geri alma beyanı öneri beyanından önce ulaşırsa veya aynı anda ulaşırsa öneri sahibi önerisini geri almış sayılır (Varma teorisi)
Öneri beyanı önce, geri alma beyanı daha sonra ulaşır-sa muhatap hangi beyanı daha önce öğrenmişse o beyan geçerlidir (Öğrenme teorisi )

20.

A’nın kapısı bir gün çalınır ve kapıda kendisine postacı tarafından bir paket verilir. A, paketin ne olduğunu merak ederek alır ve açtığında kendisine temizlik ürünleri üreten bir şirket tarafından yeni bir şarjlı küçük el süpürgesinin gönderildiğini görür. Oysa A, ne böyle bir süpürge ısmarlamıştır ne de bu şirket ile görüşmüştür.
Bu olaya göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Şirket bu süpürgeyi A’ya göndermekle esasen bir öneride bulunmuş sayılmalıdır.
Soru Açıklaması

Ismarlanmamış bir şeyin gönderilmesi öneri sayılmaz. Bu şeyi alan kişi, onu geri göndermek veya saklamakla yükümlü değildir.
Ismarlanmamış şey, fiyatıyla birlikte gönderilmişse bile öneri sayılmayacaktır.
Ancak alıcı ısmarlanmamış şeyin fiyatını uygun bulur-sa, açıklaması kabul değil, öneri olacaktır. Bu durumda da gönderenin açık veya örtülü kabulü gerekecektir.

logo

21.

Elektrikli ev aletleri satıcısı A, B’ye, sattığı ev aletlerinin resmi ile fiyatlarını içeren ve başka bir ibare bulunmayan bir tarife göndermiştir.
Buna göre, A’nın 3 Temmuz 2012’de gönderdiği bu tarife hukuken nasıl nitelenir?

Doğru Cevap: "B" Öneri
Soru Açıklaması

Öneren, önerisi ile bağlı olmama hakkının saklı oldu-ğunu açıkça belirtirse veya işin özelliğinden ya da du-rumun gereğinden bağlanma niyetinde olmadığı anla-şılırsa, önerisi kendisini bağlamaz. Fiyatını göstererek mal sergilenmesi veya tarife, fiyat listesi ya da benzer-lerinin gönderilmesi, aksi açıkça ve kolaylıkla anlaşıl-madıkça öneri sayılır.

22.

S ile A arasında adi yazılı olarak yapılan taksitle bilgisa-yar satım sözleşmesinde taksitlerden birinin gecikmesi halinde aylık % 5 gecikme faizi ödenmesi öngörülmüş-tür. A’nın taksitlerini sık sık geciktirmesi üzerine, S telefonla “bundan böyle gecikilen her ay için gecikme faizinin aylık % 10 olduğunu” bildirmiş, A da bunu kabul etmiştir.
Buna göre, taraflar arasında faizin aylık % 10 oranına çıkarılmasına ilişkin anlaşmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Bu anlaşma geçerlilik şekline uygun olmadığı için bağlayıcı değildir.
Soru Açıklaması

Kanunda yazılı şekilde yapılması öngörülen bir sözleş-menin değiştirilmesinde de yazılı şekle uyulması zorun-ludur. Ancak, sözleşme metniyle çelişmeyen tamamla-yıcı yan hükümler bu kuralın dışındadır. Sözleşmeler-deki değişiklikler, sözleşmenin şekline uygun olarak yapılacaktır. Yazılı sözleşmede yapılacak değişiklik, mutlaka yazılı yapılmalıdır. Aksi durumda bu değişiklik bağlayıcı olmayacaktır.

23.

Bir sözleşmenin geçerli surette meydana gelebilmesi için uyulması gereken şekle ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Geçerlilik şekli
Soru Açıklaması

Şekil; iradenin belli bir biçimde açıklanmasıdır. Sözleş-menin geçerliliği, kanunda aksi öngörülmemişse, hiçbir şekle bağlı değildir. Kanunda sözleşmeler için öngörü-len şekil geçerlilik (sıhhat) şeklidir. Öngörülen şekle uymadan yapılan sözleşmeler hüküm doğurmaz.

24.

Sözleşmelerde şekil ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Borçlar hukukunda şekil zorunluluğu öngören kurallar daha ziyade genel koruma amaçlı normlardır; tarafların çıkarlarını korumaktan çok, üçüncü kişilerin ve kamunun çıkarını korumak önem taşır.
Soru Açıklaması

sizlik yoluyla şekli vardır (A, B seçeneği doğrudur). Türk hukukunda aksi öngörülmemişse şekil serbestliği vardır (C seçeneği doğrudur). Şeklin aranmasının amaçları, tarafları düşünmeye ve dikkatli olmaya yönlendirmesi, yoruma gerek duyulduğunda yazılı şekle bakılarak tarafların korunması ve ispat aracı olarak ta tarafların korunmasıdır (D seçeneği yanlıştır). Şekil geçerlik şartı olarak öngörülmüşse, esaslı ve yan noktalar da şekle bağlı olacaktır (E seçeneği doğrudur).

25.

Munzam kusur ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "D" Kusursuz sorumlu kişinin, zararın doğumunda aynı zamanda kusurunun bulunmasıdır.
Soru Açıklaması

sız fiil nedeniyle doğan zararı giderme (tazmin) yüküm-lülüğü doğmaktadır. Buna rağmen, sorumlu kişinin, zararın doğumunda kusuru varsa buna ek (aşkın) kusur adı verilir. Türk Borçlar Kanununda bu tanım yer al-masa da öğretideki tanım bu şekildedir.

26.

A’nın geçici kullandığı B’ye ait otomobil ile C’nin kul-landığı otomobilin çarpışması sonucu, A’nın yanında oturan yolcu D ölmüştür. Kaza sonrasında olayda A’nın 7/8 oranında; C’nin ise 1/8 oranında kusurlu olduğu anlaşılmıştır. D’nin ölümü nedeniyle eşi ve çocukları sorumlular aleyhine tazminat davası açmaya karar vermişlerdir.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Doğan zarardan dolayı A, B ve C müteselsilen sorumludurlar.
Soru Açıklaması

dur. A ise geçici de olsa araç sürücüsü olduğu ve 7/ 8 oranında kusurlu olduğu için sorumludur. Kazaya karı-şan diğer aracın sürücüsü C de 1/ 8 oranında kusurlu olduğundan sorumludur. Araç işletenin sorumluğunda araç sahipleri de kusurlu olan kişilerle birlikte doğan zarardan müteselsil sorumludur. Kazaya karışan sürü-cüler A ve C kusurlu sürücüler olduklarından; A, B ve C müteselsil sorumludur.

27.

Aşağıdaki kişilerden hangisi araç işleten değildir?

Doğru Cevap: "C" Aracı, sigorta eden sigorta şirketi
Soru Açıklaması

Araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehni gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan kişidir. Ancak ilgili tara-fından başka bir kişinin aracı kendi hesabına ve tehli-kesi kendisine ait olmak üzere işlettiği ve araç üzerinde fiili tasarrufu bulunduğu ispat edilirse, bu kimse işleten sayılır.

28.

A, bir alacak yüzünden B ile tartışıp tokat atmıştır. B, bu kızgınlıkla silahını çekip A’yı yaralamıştır. A, yapılan müdahaleye rağmen sakat kalmıştır.
Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

A’nın B’ye tokat atması, B’nin A’yı yaralaması fiili için hukuka uygunluk sebebi oluşturamaz. Sadece B haksız tahrikten dolayı indirim sebebi olarak hakimin takdir hakkını kullanmasında tazminatın indirilmesini talep edebilir. Yaralama eylemi kamu düzenine aykırı bir eylem olduğu için savcı tarafından kendiliğinden ceza kovuşturması yapılabilir. A’nın yaralanması için hem maddi hem de manevi tazminat davası açılabilir.

29.

Aşağıdakilerden hangisi haksız fiilin unsurları arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "E" Haksız fiil işleyen kişinin mutlaka kasıtlı davranışının bulunması
Soru Açıklaması

Hukuka aykırı bir fiile ya da ahlaka aykırı bir fiille baş-kasına zarar veren kişiler zararlarını tazmin etmekle yükümlüdürler. Buna haksız fiil (den doğan borçlar) denir. Haksız fiilden sorumluluğun şartları; hukuka aykırı fiil (eylem), kusur (kast, ihmal), zarar, hukuka aykırı fiil ile zarar arasında illiyet bağı’dır. (sebep-sonuç ilişkisi). Bu açıklamalara göre fiilin mutlaka kasten işlenmiş olması gerekmez ihmal ile de zarar ortaya çıkmış ise haksız fiilden sorumluluk vardır.

30.

A, arabasıyla % 10 kusurlu olarak B’nin arabasına çarpmış ve arabada 1000 YTL’lik hasar meydana gel-miştir.
Buna göre, A’nın sorumluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Tehlike sorumluluğu
Soru Açıklaması

Motorlu araç işletenin sorumluluğu kusur sorumlulu-ğuna dayanmayan TEHLİKE sorumluluğudur. Karayol-ları Trafik Kanunu da sorumluluğu bu şekilde düzenle-miştir.

logo

31.

durağında beklediğini görür ve B’ye iyilik olsun diye onu da otomobiline davet edip yol üstünde, onun işine yakın bir yerde bırakabileceğini söyler. B, buna çok sevinip otomobile biner, ancak A yolda giderken önü-ne aniden çıkan köpeğe çarpmamak isterken virajı alamaz ve otomobilini bir ağaca çarpar. Bu çarpma sonucunda B bacağından yaralanır.
Bu olaya göre A ile B arasındaki ilişkide aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Araç işleten, tehlike sorumluluğu ilkesi gereğince kusursuz olarak sorumlu olacaktır.
Soru Açıklaması

Hatır taşıması, taşıyanın, yakını olsun olmasın herhan-gi bir kimseyi taşıtına bindirip, ücret almaksızın bir yerden bir yere götürmesidir. Yargıtay görüşleri ve genel kanı, hatır taşıması da olsa taraflar arasında “yolcu taşıma” ilişkisinin kurulduğu yönündedir. Tazminat hafifletilebilir. Kurtuluş kanıtı vardır. Hatır taşımacılığında kusur sorumluluğu vardır.

32.

A, B’ye 10 YTL ödünç vermiştir. Oysa A ayırt etme gücünden yoksundur ve kısıtlıdır. Buna göre, A’nın verdiği paranın iadesini sağlamak için aşağıdaki davalardan hangisi açılabilir?

Doğru Cevap: "C" Sebepsiz zenginleşme davası
Soru Açıklaması

Fiil ehliyeti olmayan bir kişi ile tasarruf işlemleri yapılmış-sa, hukuki sebep geçersiz olduğundan dolayı yapılan ifalar sebepsiz zenginleşme davası ile geri istenebilecektir.

33.

Aşağıdakilerden hangisi sebepsiz zenginleşmenin şartlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Zenginleşenin iyi niyetli olmaması
Soru Açıklaması

Sebepsiz zenginleşme; bir kişinin malvarlığında haklı bir sebep olmaksızın meydana gelen artış ve diğer bir kişinin aynı oranda malvarlığında meydana gelen ek-silmedir. Koşulları;
Zenginleşme; bir kişinin malvarlığındaki artış
Fakirleşme; başkasının faydasına bir kişinin malvarlı-ğındaki azalış
Haklı bir sebebin bulunmaması; eğer zenginleşme bir edime dayanmıyorsa haklı bir sebep yok demektir.
İlliyet bağı; bir kişinin malvarlığındaki olay ile başkası-nın malvarlığındaki artış arasında bağ olmalıdır.

34.

Aşağıdakilerden hangisinin varlığı hâlinde sebepsiz zenginleşme davası açılabilir?

Doğru Cevap: "E" Başlangıçtaki objektif imkânsızlıkla geçersiz bir sözleşmede, tarafların önceden ifa ettikleri edimlerin bulunması hâlinde
Soru Açıklaması

A, B ve D seçeneklerinde eksik borç söz konusu iken C seçeneğinde yasa gereği iade istenememe söz konusudur. E seçeneği sebepsiz zenginleşme durumlarındandır.

35.

Aşağıdakilerden hangisi sebepsiz zenginleşmenin koşullarından biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Mal varlığı zenginleşen kişinin kusurlu olması
Soru Açıklaması

Sebepsiz zenginleşme; bir kişinin malvarlığında haklı bir sebep olmaksızın meydana gelen artış ve diğer bir kişinin aynı oranda malvarlığında meydana gelen ek-silmedir. Koşulları;
Zenginleşme; bir kişinin malvarlığındaki artış
Fakirleşme; başkasının faydasına bir kişinin malvarlı-ğındaki azalış
Haklı bir sebebin bulunmaması; eğer zenginleşme bir edime dayanmıyorsa haklı bir sebep yok demektir.
İlliyet bağı; bir kişinin malvarlığındaki olay ile başkası-nın malvarlığındaki artış arasında bağ olmalıdır.

36.

Aşağıdaki durumlardan hangisi sebepsiz zenginleşme oluşturmaz?

Doğru Cevap: "B" Yasal mirasçı dışındaki bir kişi lehine vasiyet yolu ile miras bırakılması
Soru Açıklaması

Sebepsiz zenginleşme, haklı bir sebep olmaksızın, bir başkasının malvarlığından veya emeğinden zenginle-şen kişi, zenginleşmeyi geri vermek zorundadır.. Miras bırakan (muris) vasiyet yoluyla mirasçı atayabilir, belli bir mal bırakabilir, vakıf kurabilir, mirasın paylaşılma-sına ilişkin kural vb. belirleyebilir.

37.

Aşağıdakilerden hangisi sebepsiz zenginleşmenin gerçekleşmesi için gereken koşullardan biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Zarar
Soru Açıklaması

bir sebep olmaksızın meydana gelen artış ve diğer bir kişinin aynı oranda malvarlığında meydana gelen ek-silmedir. Koşulları;
Zenginleşme; başkasının zararına bir kişinin malvarlı-ğındaki artış.
Fakirleşme; başkasının faydasına bir kişinin malvarlı-ğındaki azalış.
Haklı bir sebebin bulunmaması; eğer zenginleşme bir edime dayanmıyorsa haklı bir sebep yok demektir.
İlliyet bağı; bir kişinin malvarlığındaki olay ile başkası-nın malvarlığındaki artış arasında bağ olmalıdır. Buna göre zarar, haksız fiilin şartlarından olup, tazminat yaptırımına tabiidir.

38.

Sebepsiz zenginleşmede kötü niyetli zenginleşenin iade borcu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Zenginleşmeye konu olan eşyanın hasara uğraması durumunda, kötü niyetli zenginleşenin iade yükümlülüğü sona erer.
Soru Açıklaması

Kötüniyetli zenginleşen, elde ettiği ve varsa ihmal ettiği semereleri ödemek zorundadır (A ve B seçeneği doğrudur). Sadece zorunlu masrafları isteyebilir. Fay-dalı masrafları isteyemez, lüks masrafları zarar verme-den ayırabiliyorsa sökebilir (C seçeneği doğrudur). Kötüniyetli zenginleşen, ilk zenginleşme anında elde ettiği değerin tamamını, hasar olsa bile iade etmek zorundadır (E seçeneği doğru, D seçeneği yanlıştır).

39.

Borcun ifa zamanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Borcun ifa zamanının sözleşmede tayin edilmediği hallerde sözleşme esaslı bir unsurun eksikliği nedeniyle geçersizdir.
Soru Açıklaması

İfa zamanı taraflarca serbestçe ya da kanunla tayin edilebilir. İfa zamanı taraflarca kararlaştırılmamışsa her borç, doğumu anında muaccel olur. Buna göre ifa zamanı sözleşmede tayin edilmemişse sözleşme geçersiz olmaz.

40.

Borçlar Kanunu’na göre, sözleşmede aksine bir kayıt yoksa para borçları nerede ifa edilir?

Doğru Cevap: "A" Alacaklının verme zamanındaki yerleşim yerinin bulunduğu yerde
Soru Açıklaması

İfa yeri, edimin yerine getirileceği yerdir. İfa yeri taraf-ların özgür iradesiyle belirlenebilir. Ancak taraflar ifa yerini belirtmemişlerse;
Para borcu; alacaklının yerleşim yeridir. (Götürülecek borç)
Parça borcu; sözleşmenin yapıldığı anda şeyin bulun-duğu yerde ifa edilir.
Diğer borçlar ise; borçlunun yerleşim yeridir. (Aranacak borç)

logo

41.

A Üretici Firması, B Acentesine her ay 10 adet motorlu araç teslim etmeyi taahhüt etmiştir. Sözleşme gere-ğince B, kendisine her ay teslim edilen araçların bedel-lerini bir sonraki ayda ödeyecektir. A Firması, B’ye ilk 3 ay düzenli olarak araçları teslim etmiş, ancak dördüncü ayda B’nin ekonomik krize girdiğini, aleyhine yapılan takiplerin semeresiz kaldığını öğrenmiş ve araç sevkini durdurmuştur. A, araç sevkine devam edebilmek için B’den araç bedelleri kadar banka teminat mektubu gibi bir teminat göstermesini talep etmiş, B ise buna yanaşmamıştır. A’nın dördüncü aydan itibaren araç teslimini durdurması üzerine B, A aleyhine araçların teslimi ve bu arada uğradığı zararın tazmini için dava açmıştır.
Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "D" A’nın araç sevkini durdurması haklıdır, B teminat vermediği sürece A’yı araç teslimine zorlayamaz.
Soru Açıklaması

Karşılıklı borçları içeren bir sözleşmede, taraflardan birinin ödeme güçsüzlüğü nedeniyle diğer tarafın hakkı tehlikeye düşerse, bu taraf yararına olan borcun ifası garanti edilinceye kadar kendi borcunun ifasından kaçınabilir ve isteği üzerine uygun bir süre içinde temi-nat verilmediği takdirde sözleşmeyi feshedebilir.
B garanti vermediği durumda A, ifadan kaçınabilir.

42.

A ve B, 25 Ocak 2012’de yaptıkları sözleşme ile A’nın B’ye 2 ton pirinç teslim etmesini ve teslimatın bir son-raki ayın ortasında yapılmasını kararlaştırırlar.
Bu olaya göre A, 2 ton pirinci hangi tarihte teslim etmelidir?

Doğru Cevap: "B" 15 Şubat 2012
Soru Açıklaması

Bir borcun veya taraflardan birine düşen herhangi bir yükümlülüğün sözleşmenin kurulmasından başlayarak belli bir sürenin sonunda ifası gerekiyorsa, ifa zamanı aşağıdaki biçimde belirlenir:
1. Gün olarak belirlenmiş süre, sözleşmenin kurulduğu gün sayılmaksızın, bu sürenin son günü dolmuş olur. Sekiz veya onbeş gün olarak belirlenmiş süre ise, bir veya iki haftayı değil, tam sekiz veya onbeş günü ifade eder.
2. Hafta olarak belirlenmiş süre, son haftanın sözleş-menin kurulduğu güne ismen uyan gününde dolmuş olur.
3. Ay olarak veya yıl, yarıyıl ve yılın dörtte biri gibi birden çok ayı içeren bir zaman olarak belirlenmiş süre, sözleşmenin kurulduğu gün ayın kaçıncı günü ise, son ayın bunu karşılayan gününde dolmuş olur. Son ayda bunu karşılayan gün yoksa süre, bu ayın son günü dolmuş sayılır.
Borcun ifası için bir ayın başlangıcı veya sonu belirlen-mişse, bundan ayın birinci ve sonuncu günü; ayın orta-sı belirlenmişse, bundan da ayın onbeşinci günü anlaşı-lır.
Borcun ifası için gün belirtilmeksizin sadece ay belir-lenmişse, bundan o ayın son günü anlaşılır

43.

Takas ne demektir?

Doğru Cevap: "D" 2 kişinin aynı cinsten karşılıklı, beyanda bulunanın ifa, diğer tarafın talep edilebilir borçlarının birbirini karşıladığı oranda borcun son bulması
Soru Açıklaması

aynı cinsten olan borçlarını tek tarafın iradesiyle, borcu en az olanın miktarında sona erdirmeye yönelik işlem-dir. Takasın şartları;
• İki kişi karşılıklı birbirine borçlu olmalı,
• Borçlar aynı cinsten olmalı, (para-para)
• İki borçta muaccel (vadesi gelmiş) olmalı,
• Tek taraflı irade beyanında bulunulmuş olmalı

44.

Aşağıdakilerden hangisi takasın şartlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Borçların çekişmesiz olması
Soru Açıklaması

Takas, iki kişinin muaccel (vadesi gelmiş), karşılıklı, aynı cinsten olan borçlarını tek tarafın iradesiyle, borcu en az olanın miktarında sona erdirmeye yönelik işlem-dir. Takasın şartları;
• İki kişi karşılıklı birbirine borçlu olmalı,
• Borçlar aynı cinsten olmalı, (para-para)
• İki borçta muaccel (vadesi gelmiş) olmalı,
• Tek taraflı irade beyanında bulunulmuş olmalı

45.

Borcun imkânsızlık nedeniyle sona ermesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B" Borcun ifası sonradan ve kusursuz olarak imkânsız hâle gelmiş olmalıdır.
Soru Açıklaması

Baştan imkânsızlık, kesin hükümsüzlük nedenidir. Bor-cun sona erebilmesi için geçerli bir biçimde kurulmuş olması gerekmektedir (A ve E seçenekleri bu nedenle yanlıştır). Borcun ifası borçlunun sorumlu tutulamaya-cağı sebeplerle imkânsızlaşırsa, borç sona erer (B seçe-neği doğrudur). İmkansızlık meydana gelmişse ihbar etme veya süre verme, borcu sona erdirmede etkili değildir.
Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde imkânsızlık se-bebiyle borçtan kurtulan borçlu, karşı taraftan almış olduğu edimi sebepsiz zenginleşme hükümleri uyarınca geri vermekle yükümlü olup, henüz kendisine ifa edil-memiş olan edimi isteme hakkını kaybeder. Borçlu ifanın imkânsızlaştığını alacaklıya gecikmeksizin bil-dirmez ve zararın artmaması için gerekli önlemleri almazsa, bundan doğan zararları gidermekle yüküm-lüdür.

46.

Arkadaşı B’ye 100 TL ödünç veren A, B’nin ihtiyacı olduğunu bildiği için bu parayı geri almak istememek-tedir ve B’yi ibra etmeyi düşünmektedir.
Bu olaya göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" İbranın gerçekleşmesi için alacaklının tek taraflı iradesi yeterlidir, dolayısıyla A, tek taraflı irade beya-nıyla B’yi ibra edebilir.
Soru Açıklaması

İbra, borçlu ve alacaklı arasında yapılan bir sözleşme ile borcun sona erme halidir. İbra ile borç kısmen veya tamamen ortadan kaldırılabilir. İbra ile asıl borç ve ona bağlı feri borçlarda sona erer. Yalnızca feri borç ibra edilmişse asıl borç sona ermez. İbra alacaklı açısından bir tasarruf işlemidir. Borcu sona erdiren hallerden sayılan ibra borçlar kanununda düzenlenmemiştir.

47.

Aşağıdakilerin hangisinde anlaşmada kararlaştırılmadığı halde, borçluların borçtan müteselsilen sorumlu oldukları, karine olarak kabul edilir?

Doğru Cevap: "E" İki tacirin müştereken bankadan kredi alması
Soru Açıklaması

Birden çok borçludan her biri, alacaklıya karşı borcun tamamından sorumlu olmayı kabul ettiğini bildirirse, müteselsil sorumludur. Böyle bir bildirim yoksa, müte-selsil borçluluk ancak kanunda öngörülen hallerde doğar;
Yasadan doğan müteselsil borçluluk halleri;
 Aile malları ortaklığındaki ortaklık borçları,
 Mirasbırakanın borçlarından sorumluluk,
 TTK daki ticari borçlardaki sorumluluk karinesi,
 Haksız fiillerdeki faillerin sorumluluğu,
 Malvarlığı - işletme devrindeki süreli sorumluluk,
 Birlikte ödünç alanların ödünç alana karşı sorum-luluğu
 TKHK gereği ithal veya imalden perakendeciye kadar olan aşamadakilerin bozuk maldan sorum-luluğu.

48.

Alacağın temliki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Alacaklının borçludan olan bir alacağını, bir üçüncü kişiye tamamen veya kısmen devretme konusunda üçüncü kişiyle yazılı olarak akdettiği bir sözleşmedir.
Soru Açıklaması

Alacağın temliki, alacağı devreden ile alacağı devralan arasında yapılan bir sözleşme ile (temlik sözleşmesi) ile alacağın alacağı devralana geçirilmesidir.
Alacağın devrinde (temlikinde) yazılılık koşuldur. Yazılı temlik sözleşmesinde sadece alacağı temlik eden tara-fın imzasının bulunması yeterlidir. Adi yazılı şekil, ge-çerlilik için yeterlidir.

49.

Alacağın temliki ve borcun nakliyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Borcun naklinde, üçüncü kişi tarafından verilmiş olan rehin, bu kişinin rızası olmasa da devam eder.
Soru Açıklaması

Alacağın temliki; bir alacağın başka bir kişiye geçmesi veya geçirilmesi demektir. Borcun nakli ise; borçlunun yerine yeni bir borçlunun yerine yeni bir borçlunun yerine yeni bir borçlunun geçmesidir. Borçlunun yerine yenisinin geçmesi ve borcundan kurtarılması, borcu üstlenen ile alacaklı arasında yapılacak sözleşmeyle olur. Buna borcun dış nakli denir. Alacağın temliki adi yazılı geçerlilik şekline tabidir, borcun nakli ise her-hangi bir geçerlilik şekline tabi değildir. Alacağın tem-likinde borçlunun muvafakatı aranmaz. Borcun gü-vencesi olarak rehin veren üçüncü kişinin ve kefilin sorumlulukları, ancak onların borcun üstlenilmesine rıza göstermeleri halinde devam eder.

50.

A ile B aralarında yaptıkları sözleşmede A, B’nin Ü’ye olan para borcunu ödemeyi taahhüt eder. Olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "D" A ile Ü arasında hiçbir borç ilişkisi yoktur.
Soru Açıklaması

A ve B aralarında yaptıkları anlaşma ile A, B’nin Ü’ye olan borcunu ödemeyi taahhüt etmiştir. B borcundan kurtulmaz, Ü alacağını sadece B’den talep edebilir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.