AÖF Uluslararası iktisat politikası çıkmış sorular

ULUSLARARASI IKTISAT POLITiKASI

 2014-bahar dönemi ara sınav  çıkmış sorular

1.uluslararası ticaretin olmadıgı bir ekonomiyi tanımlamak için otarşi tanımı kullanılır.2.ittihat tarifesi veya benzeri bir korumacı dış ticaret politikası aracılıgıyla dıs ticaret haddinin iyileşmesi büyük ülke ye baglıdır.3.bir ülkede dış ekonomik dengeye ödemeler bilançosu dengesinin sağlanması ile ulaşılır.4.ithalat tarifesinin iç ekonomik dengeye etkisi ile ilgili uygulanan malın yurtiçi üretimini ve istihdamını artırır.5.hükümetlerin ithalat kısıtlamasından herhangi bir gelir elde etmediği ticaret sınırlayıcı arac ithalat kotalarıdır.6abd 80 li yıllarda japonya otomotiv endüstrisine gönüllü ihracat kısıtlamasını uygulamıstır.7.ithalat miktarı veya değeri üzerine mutlak bir sınırlama getiren uygulamaya KOTA denir,8malın satıcının limanında gemiye yüklendiği andaki fiyatını FOB temsil eder.9.her mala ülke orijinine bakılmaksızın tek bir vergi uygulanan tarife sistemi TEK KOLONLU TARIFE SISTEMI dir.10.rekabetçi bir piyasada üretici ile ilgili marjinal gelir marjinal maliyeti geçtiği sürece üretim yapar dogrudur.11.dünya ticaret örgütü nün iç piyasada yerli ve ithal mallar arasında ayrımcılık yapmama esasına dayanan ilkesi ULUSAL MUAMELE İLKESİ dir.12.malların hizmetlerin,işgücünün ve sermayenin serbest dolaşımı nın sağlandıgı ekonomik entegrasyon aşamasına ORTAK ENTEGRASYON denir.az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için geliştirilen özel rejimler arasında en kapsamlı olanı GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİdir.13.gelişmiş ülkelerin kendi aralarındaki anlaşmazlıkların su yüzüne cıktıgı ilk dünya ticaret örgütü konferansı SEATTLE da yapılmıstır.14.gümrük birliklerinin pozitif refah etkilerin yanı sıra negatif refah etkileri de yaratabilecegini kanıtlayan iktisatcı VINER dir.15.dış ticaretin kalkınma ve sanayileşmeye olumlu katkılar yaptıgını savunan neo klasik iktisatcılar marshall,edgeworth,viner,ohlindir.ricardo bu kategoriye girmez.16.az gelişmiş ülkeler için uluslararası ticaretin en önemli faydası kalkınmayı yaratacak yapısal dönüşüm için gerekli dinamikleri ortaya çıkarması.17.net değişim dış ticaret hadleriihracat fiyat endeksinin ithalat hacmine bölünmesiyle hesaplanır.18 dış ticaretin genel anlamda yarattığı diğer destekleyici etkiler işsizligin azaltılması,tekellerin önlenmesi,sermaye birikimine katkı,kalitenin artırırlması,19faktör yogunlugunun tersine dönmesi durumu JAPONYADA yasanmıstır.

2013 BAHAR DONEMI DONEM SONU SINAVI

1.dış ticaret politikası araçlarından hangisi dampinge karşı korunma amaçlı olarak ithalat tarifesi uygulanır.2tarife dışı kısıtlamalara basvurulmasının temel nedeni,gümrük tarifelerinin belirlenmesindeki zorluktur,3 GATT ın en çok kayrılan ülke ilkesinin istisnalarından biri gümrük birlikleridir.4.2.dünya savası sonrası dönemde dünya ekonomisinde görülen korumacı ticaret politikalarını savunan görüşler singer prebisch tezi,bebek endüstriler tezi,ithal ikamesine dayalı kalkınma görüşü,içe dönük büyüme ve kalkınma …5.merkez bankasının ekonomide bulunan ulusal para miktarı kadar döviz bulundurma zorunlulugunun oldugu ve sadece ülkeye yabancı paranın gelmesi koşulu ile para basılabildiği döviz kuru sistemi para kuruludur.6.bir mal sepetinin fiyatının döviz kuru cinsinden dünyanın her yerinde aynı olması gerektiğini açıklayan görüşe mutlak satınalma gücü paritesi denir.7.döviz piyasasının temel işlevleri,kredi kolaylıgı saglama,döviz kuru riskinden korunma,deger saklama,satın alma gücünü transfer etme.8.ortak dolar paydası cinsinden hesaplanan döviz kuruna CAPRAZ KUR denir.9.sabit kur sisteminde döviz kurunun düşürülmesi ile ulusal paranın değer kazanmasına revalüasyon denir.10.dış acık veren bir ekonomide dış acıgı kapatmak amacıyla ithalat kotalarının kaldırılması uygun değildir.11.ödemeler dengesinin cari işlemler hesabında  mal ticareti,hizmet ticareti ,gelirler,ve cari transferler dir.12.keynesyen yaklasıma göre milli gelirde meydana gelen bir artışın dış ticaret dengesi üzerindeki etkisi :ithalat artar dış ticaret dengesi bozulur ,milli gelir azalır.13.dıs denge dogrusunun eğimi arttıkca sabit kur sistemınde izlenen maliye politikasının etkinligi için azaldıgı söylenir.14.tam sermaye hareketliliği koşullarında para ve maliye politikalarının etkilerini sabit ve esnek kur sistemlerinde inceleyen yaklaşıma mundell flemıng modeli denır.

15 sermaye hareketlerı üzerindeki kısıtlamaların tamamen kaldırıldıgı sermeye hareketlerının faize karsı tam duyarlı oldugu küresel bir dünyada dikey eksende faiz oranının yer aldıgı dıs denge dogrusunun sekli dış denge dogrusu tam yatay olur.16.klasık altın standardı sistemi için sabit kur sistemidir.17.ödemeler bilançosunun otomatik denkleştirme mekanizmalarından biri altın akım mekanızmasıdır.18.bretton woods sonrası dönemde avrupa para birliği gerçekleştırıldı.19 klasi,k yaklaşıma göre para arzındaki değişimin reel gelir düzeyini etkilememesi için :ücretlerin ve fiyatların arz ve talep koşullarına uygun olarak hızlı sekılde değişmesi..

2014 BAHAR DONEMI DONEM SONU SINAVI

1.Dıs ticaret dengesi ödemeler bilancosunun cari işlemler hesabında yer alır.2.türkiyenin ab kaynaklı mallara uyguladıgı tarife üç kolonlu tarifedir.3.dışa dönük kalkınma modelini uygulayan ve asya kaplanları olarak anılan ülkeler tayvan,hong kong,sıngapur,ve guney koredir.4.yönlendirilmiş sabit parite ARA DOVIZ KURU sisteminin bir alt rejimidir.5.bir ekonomide likitidenin son kaynagı olma işlevi MERKEZ BANKASINDADIR.5.yüksek kur marjını oluşturan koşullar :piyasada beklentilerin olumsuz yönde olması,piyasada işlem hacminin yeterince derin olmaması,döviz işlemlerinin nakit şeklinde olması,işlemlerin finans merkezlerinden uzakta gerceklesmesı.6.devalüasyonun kısa dönemde basarısız uzun dönemde basarılı olacagını ileri süren hipotez J EGRISI HIPOTEZI dir.7.piyasada cıkarılan döviz fiyatlarının iki ülke enflasyon oranına göre düzeltilmesiyle elde edilen endekse REEL KUR denir.8.keynes e göre dış acık veren bir ekonomi ile ilgili milli gelir azalır fiyatlar genel düzeyi düşer dogrudur.9.ödemeler dengesinin çift kayıt ilkesine uymayan tek hesabı KARSILIKSIZ TRANSFER HESABI DIR.10.devaluasyon yapılan bir ekonomide ihracat gelirinin artması hacim etkisinin fiyat etkisinden büyük olmasına baglıdırç11.LM egrisinin sola dogru kaymasının nedenı REEL PARA ARZI AZALISIdır12.mundell in tahsisler kuralına göre işsizlik ve dış acık sorunları yasayan bir ekonomide izlenecek iktisat politikalarının sonuclarıyla ilgili maliye politikası tamamen etkisizdir,ibaresi dogrudur.13.IS Egrisi ile ilgili ;mal piyasası dengesini gösterir,tasarruf yatırım egrisidir,bu egri üzerindeki her noktada tasarruflar yatırımlara esıttır,yatırımların tasarruflara esıt olması mal piyasasının dengede oldugunu gösterir.14.köşe çözümü hipotezi gelişmelerden  1997ASYA KRIZINDEN sonra önemli referans noktalarından biri haline gelmiştir.

15.keynesyen iktisatcılara göre büyük depresyon sürecinin temel kaynagı MAL PİYASASIDIR.16.Klasik altın standardı sisteminde dış fazla veren ülkenin merkez bankasının yurtiçi faiz oranını düşürerek para arzındaki genişletici etkiyi daha da güçlendirici etki yaratmasına OYUNUN KURALI denir.para arzındaki değişmelerin reel gelir düzeyinini etkilememesi durumuna PARANIN YANSIZLIGI denir.

ünite 1.bir harcama kaydırıcı olarak ithalat tarifesi,ithalat kotası,devaluasyon,ihracat sübvansiyonlarıdır.2serbest dış ticaret politikasının gecerli oldugu bir ekonomide ekonomik etkinliğe KARSILASTIRMALI ÜSTÜNLÜĞE DAYALI MALLAR ÜRETİLEREK  ulaşılır.3.serbest dış ticaret politikasının yarattığı dinamik kazanclardan biri ileri teknoloji kullanımıdır.4.ithalat tarifesinin bir ülkenin dış ticaret haddini iyileştirmesi BUYUK ULKE OLMA KOSULU na baglıdır,5 dıssallık;fiyatlandırılamayan fayda veya maliyetin varlıgı demektir,6 korumacı dış ticaret politikasının tezleri:dış ticaret hadlerinin iyileştirilmesi,işsizliğin azaltılması,dampinge karşı korunma,dış ticaret dengesizliğinin giderilmesi.6.tarife dışı kısıtlamalar,ithalat kotalarıihracat sübvansiyonları,ürün standartları yerli katkı zorunlulugu,,7 tarife dısı kısıtlama cevre standartıdır.8uluslararası emek standartlarının etkinliği standartların büyük ülkeler tarafından uygulanmasına baglıdır.8.dıs tıcaret polıtıkası tezlerı:dıs tıcaret hadlerının ıyılestırılmesı,ıssızlıgın azaltılması,dampınge karsı korunma ,dıs tıcaret dengesızlıgının gıderılmesı.

ÜNİTE2

1.uluslararası antlaslamalar ve karsılıklı gorusmeler sonucunda belırlenen tarıfeler SOZLESMELI TARIFELER dır.2 DTO uyesı devletlerıntarıfe cetvellerının ozellıklerı iki kolonludur,genel ve sözleşmeli formdur,tarifelerden yüksek olan otonom karekteridir,uye olmayan devletlere yüksek tarifeler uygulanır,3.ticaretin vergilendirilmesinin nedenleri:hazineye gelir,politika aracı olarak kullanılması,yerli sermayeyi koruması,dış ticaret dengesini etkilemesi 4.spesifik vergilerin sakıncası:ürün kalitesi ile vergilendirmenin ters orantılı olmasıdır…5.tam calısma varsayımı gecerli iken ithal ikamesi politikasını gerceklestırmek için marjinal verimliliği yüksek olan sektörden kaynakların cekılmesı sonucu ekonomıde olusan reel kayıba          uretım ETKISI denır.6.gümrük vergileri fiyatları yükselterek tuketımın kısılmasına yol acar  tuketımde meydana gelen azalmanın nedenı İTHAL MALLARIN TALEP ESNEKLELIGI dir. 7.ticaret hacmindeki daralmanın olumsuz etkilerine karsılık ticaret hadlerindeki iyileşmeden dogan net refah artıslarını maksımum yapan gumruk tarıfesıne OPTIMUM TARIFE denır.8 dıs tıcarette uygulanan ıthal hacmını dogrudan etkıleyen butun iradi ve teknik düzenlemeler GORUNMEYEN ENGELLERDIR.

ÜNİTE 3.

1.gümrük birliklerinin ekonomik etkileri sistematik olarak ilk kez JACOB VINER tarafından analiz edilmiştir.2.gümrük birliklerinin ticaret yaratma etkisi ile ilgili ithalat düşük maliyetli gümrük birliği ülkesinden gerceklestıgınde ortaya cıkmaktadır,net refah etkısı pozitiftir,kaynak tahsisinde etkinliğe işaret etmektedir,gümrük birlilerinin statik etkilerinden biridir.3 birinci en iyi politika SERBEST TİCARET tir.4.ikinci en iyi teorisinin en bilinen uygulama alanları GUMRUK BIRLIKLERIDIR.5.NAFTA :kuzey amerıka ülkeleri arasında  oluşturulmus serbest ticaret bölgesidir. 6.GATT 1947 öncelikli hedefi ithalat tarifelerinin düşürülmesidir.7TARİFİKASYON :ithalat kotalarının kademeli olarak ithalat tarifelerine dönüştürülmesi dir. 8.GATT1947 için cok taraflı bir uluslararası antlaşmadır ibaresı dogrudur.

ÜNİTE 4

1.Dış ticaretin az gelişmiş ülkelerin sanayileşmesi acısından yarattıgı özel etkiler arasında ara ve yatırım malı temini,piyasa genısletıcı etkı,olcek ekonomılerinin yaratılması,teknoji aktarımı,2. az gelısmıs ulkelerın yapısal ozellıklerı işsizlik,tekelcı egılımler,gelısım surecınde ikili yapılar,faktör fiyatlarının fırsat malıyetlerını yansıtmaması.3butunlestırılmıs strateji uygulayan ulke turkıyedır 4 .karsılastırmalı ustunlukler teorısının azgelısmıs ulkeler acısından elestırıldıgı noktalar :teknolojı verıdır,verımlılık artısları gözardı edılmıstır,dıssallık ve olcek ekonomılerıne yer verılmemıstır,alternatıf malıyetler dıkkate alınmamıstır.5.zaman ıcınde gelısmekte olan bir ülkenın emek yogun uretım yapısı sermaye yogun uretım yapısına donuserek karsılastırmalı ustunlugunun de degısmesıne yol acabılır bu durum FAKTOR YOGUNLUGUNUN TERSINE DONME olarak acıklanır.6.ihracata dayalı stratejide ihracatı özendırmede kullanılan araclar az degerlenmıs kur,vergi iadesi,ihracat sigortası ulasım olanaklarının saglanması olarak sıralanır.7.türkiyede ithal ikamesine dayalı sanayileşme stratejilerinin biliçli ve planlı bir sekılde uygulandıgı yıllar 1963-1980 yılladıdır. 8.

UNITE 5

1.doviz piyasasının işlevleri arasında satın alma gücü transfer etme,kredi kolaylıgı saglama,döviz kuru riskinden koruma,değer saklama,2.döviz piyasasının özellikleri:örgütsüz piyasa olması,evrensel piyasa olması,hiç kapanmayan piayasa olması,tam rekabet piyasasına yakın piyasa olması.3.döviz alış ve döviz satış kuru arasındaki farkı etkileyen unsurlar:piyasaya ilişkin bekleyişler dövizin banka hesabı veya efektif olması,işlemlerin finans merkezlerine uzaklıgı veya yakınlıgı,bankaların veya diğer finans kurumlarının döviz pozisyonları.4.iki ayrı piyasada aynı anda döviz kurunda oluşan farklı kotasyonlardan yararlanma işlemine YER ARBİTRAJI denir.5.dolarizasyon rejimi:parasal disiplini artırır döviz kuru istikrarsızlıgını tamamen giderir,senyoraj gelirini ülkeye bırakmaz,krize karşı duyarlılıgı artırır.6.sadece ülkeye döviz girişi oldugunda para arzı artısına izin verilen ve kesin yasal düzenlemeler getiren döviz kuru rejimi PARA KURULU dur7.dalgalı kur sistemınde olumlu yonler :ekonomıyı dıs soklara karsı koruması,rezerv ıhtıyacını azaltması,paranın gercek degerını yansıtması,otorıtelerın sadece dıs denge sorunu uzerınde yogunlasmalarını saglşaması.

UNITE 6.

1.Ödemeler dengesinde yer alan temel hesap SERMAYE VE FİNANS HESABIdır.2.ödemeler dengesinin sermaye ve finans hesabi içinde ALINAN DIS BORC TUTARI bulunur.3.Yurt dışında calısan işçilerin havale ile ülkelerine gönderdikleri dövizler ödemeler dengesinin CARİ TRANSFERLER HESABINA kaydedilir.4.klasik fiyat para akımı görüşüne göre dış acık durumunda :ülkeden altın cıkısı olur,fiyatlar genel düzeyi düşer,ihracat artar ,ithalat azalır,dış  denge otomatih olarak sağlanır5.toplam harcama yaklasımına göre kapatılabilmesi için EKONOMİDE ATIL FİYATLARIN VAR OLMASI gereklidir. 6 genişletici para politikasının izlenmesi durumunda  FAIZ ORANI DUSER YATIRIMLAR ARTAR,MILLI GELIR ARTAR,ITHALAT ARTAR,ULKEDEN SERMAYE CIKISI OLUR. 7.harcama kaydırıcı politikalar içinde gumruk tarıfelerı,kotalar,döviz kontrollerı,ıthalat yasakları bulunur.

ÜNİTE 7

1.İktisat politikasının temel amacları arasında : tam istihdamın saglanması,fiyat istikrarının saglanması,yuksek büyüme hızının sağlanması vardır 2.iktisat politikası amaclarını gerceklestirmeye yönelik politika aracları :para politikası aracları,malıye polıtıkası aracları,dıs tıcaret polıtıkası aracları,devaluasyon revaluasyon 3.bir ekonomide iç ekonomik dengenin sağlanması ile ilgili olarak mal ve para piyasasında birlikte denge saglanmıs olmalıdır:4.dısa acık bır ekonomide dıs dengeyı gösteren BP  egrisi ile ilgili olarak ülkeler arasındaki faiz farklılıgına baglı olarak sermaye hareketliligini ve dıs ticaret dengesini temsil eder,tam sermaye hareketsizliği durumunda eğri dikey eksene paralel olur.sermayenın ülkeler arası faiz farklılıgına olan duyarlılıgı arttıkca eğri yatıklaşır,egrının altında yer alan her noktada dış acık vardır 6 .baslangıcta ıc ve dıs dengenın sağlandıgı bir ekonomide genısletıcı malıye polıtıkası ızlenmesının etkılerı olarak mıllı gelır artar,faiz oranı artar,ülkeye sermaye girişi artar,ithalat artar..7.bir ekonomide genısletıcı para polıtıkası ızlenmesının etkılerı olarak faız oranı duser,yatırımlar ve milli gelir artar,ithalat artar,ülkeden sermaye cıkısı olur,8 mundell in tahsisler kuralına göre enflasyon ve dıs acık sorunu olan bir ekonomide izlenmesi gereken politikalar DARALTICI MALIYE,DARALTICI PARA POLİTİKASI 9.imkansız üçlü hipotezı olarak  TAM SERMAYE HAREKETLILIGI,SABIT KUR SISTEMI VE PARA POLİTİKASI

ÜNİTE 8:

1.klasik altı standardı sistemınde merkez bankalarının altın akım mekanızmasının öngördüğü intibak mekanızmasını hızlandırıcı biçimde davranmasına OYUNUN KURALI DENIR.2.Uluslararası alanda ortak bır uluslararası odeme aracı kullanıldıgında bu odeme aracını kullanan ülke sayısı arttıkca bu odeme aracılıgıyla işlem yapmanın malıyetı nın azalması ve bu ortak odeme aracını kullanma nedenıyle ortaya cıkan faydanın artmasına NET WORK DISSALLIGI 3.1929 dünya bunalımının nedeni : abd merkez bankasının uyguladıgı sıkı para politikası  4. Bretton woods sisteminin kur sistemi Ayarnalabilir sabit döviz kuru sistemi 5.dolar kıtlıgına yol acan faktörler:hammadde yetersizliği,tasarruf oranlarının düşüklüğü,politik istikrarsızlık,girişim gücünün zayıflaması dır. 6.1950 lerde dolar kıtlıgı sorununu büyük ölçüde ortadan kaldıran gelişmeler:marshall planı,avrupa ödemeler birliğinin oluşturulması,ingiliz paundunun itibarını kaybedişi,imf nin prestijinin azalması dır 7.sermaye hareketleri acısından dısa acık bır ulkenın döviz kuru ile faiz oranının eş anlı kontrol edemeyeceği analizi IMKANSIZ ÜÇLÜ ile yapılmaktadır. 8.bir uluslararası para sistemi nin tanımlanmasında yer alan sac ayaklarındanDIR:ülkelerin sermaye hareketi acısından dısa acıklık derecesi 9.bretton woods un çöküş nedenleri:abd ödemeler bilançosu fazlalarının sürekli artması,altın rezervlerinin artması,fiilen esnek döviz kuru sisteminin uygulanmaya baslaması,uluslararası ilişkilerde istikrarsızlıgın artması 10.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar