AÖF Türkiyenin toplumsal yapısı çıkmış sorular

İki kişiden oluşan en küçük gruba ne ad verilir? 

Diad

Monogami

Takım

Ekip

Triad

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yapıyı açıklayan kuramlardan biridir? 

Nesne ilişkileri kuramı

Tip kuram

Çatışma kuramı 

Kaos kuramı

Benzeşim kuramı

Kültürü tarih içerisinde yaratılan bir anlam ve önem sistemi olarak tanımlayan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir? 

Voltaire

Pareh

Tylor

Malinowski

Carr

Aşağıdakilerden hangisi bir kültürel süreç örneği değildir?

Kültür balıkçılığı

Kültür şoku

Kültür yozlaşması

Kültürel değişme

Kültürel yayılma

Ailenin kimin için ve ne için işlevsel olduğu sorusunu sorarak çocukların günah keçisi olduğunu söyleyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir? 

Leach

Laing

P. Murdock

Parsons

Vogel ve N. Bell  

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye tarımındaki yapısal ilişkilerden biri değildir? 

Küçük köylü mülkiyeti

Küçük meta üreticiliği

Ücretsiz hane emeği

Ücretli emek 

Erkeğin uzun dönemli mevsimlik işçiliği

Küreselleşmenin eğitim alanında ortaya çıkardığı en önemli sonuç aşağıdakilerden hangisidir? 

Bilginin içeriğinin internet üzerinden şekillenmesini sağlamıştır.

Bilginin uluslararası tekellerin kontrolüne girmesini sağlamıştır.

Bilginin içeriğini basitleştirmiştir.

Bilgiye sadece bazı kişilerin erişimini sağlayarak bilgiyi eşitsiz hale getirmiştir.

Bilginin ticarileşmesi ve piyasaya açılmasını sağlamıştır. 

Aşağıdakilerden hangisi çatışma kuramının eğitimle ilgili temel ilkelerinden biridir? 

Eğitimin çerçevesini toplumsal ihtiyaçlar belirlemektedir.

Eğitim toplumda üstün zekalı insanlar yetiştirmekle sorumludur.

Eğitimde bireysel yetenek bireyin geldiği toplumsal kökenden daha önemlidir.

Eğitim insanlara fırsat eşitliği sunan bir kurumdur.

Eğitim toplumda var olan eşitsizlikleri yeniden üreten ve meşrulaştıran bir kurumdur.

Türkiye’de serbest piyasa koşullarının geçerli olması için faaliyet gösteren, bunu bozabilecek anlaşma, karar ve uygulamaları denetleyip önlemler alan kurum aşağıdakilerden hangisidir? 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Rekabet Kurumu

Kamu İhale Kurumu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Sermaye Piyasası Kurulu

Aşağıdakilerden hangisi Hazine Müsteşarlığı’nın görevleri arasında yer almaz?

İç piyasada kişilerin ve kurumların birbirlerine olan borçlarının kaydını tutmak 

Hazine işlemleri ve kamu finansmanına ilişkin faaliyetleri yürütmek

Sermaye akımlarına ilişkin düzenlemeleri yapmak ve kambiyo rejimine ilişkin faaliyetleri yürütmek

Yabancı ülke ve kuruluşlardan borç ve hibe alınması ve verilmesine ilişkin işlemleri yürütmek

Sigortacılık sektörüne ilişkin izleme ve düzenleme faaliyetlerini yürütmek

Din günlük yaşamda inananların zihninde ideal bir “ideal topluluk” imgesi oluşturur ve kolektif temsiller olarak işlev görür diyen kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

Jose Casanova

Jörgen Nielsen

Erich Fromm

Agnes Heller 

Avner Levi

Dini kendinden başka bir şeye indirgemeyen ve onun iç mantığını keşfetmeyi hedefleyen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Linguistik yaklaşım

Tarihsel materyalist yaklaşım

İletişimsel yaklaşım

Fenomenolojik yaklaşım 

Toplumsallık yaklaşımı

Türkiye’de 1946 yılında çok partili hayata geçişle birlikte ilk seçimlerde iktidara gelen parti aşağıdakilerden hangisidir? 

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

Cumhuriyet Halk Partisi

Demokrat Parti 

Serbest Fırka

Adalet Partisi

Seçimlerin her tür siyasal, ekonomik, toplumsal baskı ve korkulardan uzak olarak gerçekleşmesine ne ad verilir? 

Genellik ilkesi

Gizlilik ilkesi

Bireysellik ilkesi

Serbestlik ilkesi

Eşitlik ilkesi

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de örgütsüzlüğün yüksek seviyede olma nedenlerinden biri değildir? 

İstihdam edilen iş kolunun çalışma koşulları

Artan rekabet koşulları

İşverenlerin örgütlenmeye sıcak bakmaması

Yerelleşme 

Yasal denetimsizlik

Bir işte bir kişinin çalışması yeterli olacağı halde, daha fazla kişinin o işte çalışmasıyla ortaya çıkan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir? 

Friksiyonel işsizlik

Teknolojik işsizlik

Açık işsizlik

Gizli işsizlik 

Yapısal işsizlik

Eğitim kurumunun toplumun “kültürel yeniden üretim” sürecini sağladığını “habitus” (alışkanlık) ve “kültürel sermaye” gibi özel kavramlarla açıklayan kuramcı/kuramcılar aşağıdakilerden hangisidir? 

Pierre Bourdieu 

Emile Durkheim

Bowles ve Gintes

Althusser ve Gramsci

Max Weber

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de milli eğitimin temel sorunlarından biri değildir?

Derslik, okul ve öğretmen eksikliği

Fiziksel altyapı ve donanım eksikliği

Ders kitaplarının analitik olması 

Finansman yetersizliği

Okullaşma düzeyinin düşüklüğü

Aşağıdakilerden hangisi Homans’ın toplumsal yapıyı açıklarken önermelerinden yararlandığı kuramcıdır? 

Freud

Bandura

Weber

Pavlov

Skinner  

Türkiye’de son dönemdeki istihdam oranlarına göre aşağıdaki hangi sektörde artış gözlenmektedir? 

Tarım sektörü

İnşaat sektörü

Hizmet sektörü  

Gıda sektörü

Sanayi sektörü

Evrimci sentez kuramında aşağıdaki kuramlardan hangileri yer almaktadır? 

Çatışma- fonksiyonalist 

Sosyal alışveriş- çatışma

Fonksiyonalist- etkileşimcilik

Feminist- etkileşimcilik

Yapısalcılık- etkileşimcilik

Aşağıdakilerden hangisi pozitivist sosyolojinin temel ilkelerini Türkiye’ye aktarırken çalışmalarında saltanat, hilafet, batılılaşma, halkçılık, demokrasi ve laiklik gibi konuları ele almış bir sosyologtur? 

Mübeccel Belik Kıray

Ziya Gökalp 

Behice Boran

İbrahim Yasa

Niyazi Berkes

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyeti kabulüyle birlikte yaşadıkları değişimlerden biridir?

Kiril alfabesinin yerini Göktürk alfabesi almıştır.

Arap alfabesinin yerini Göktürk alfabesi almıştır.

Latin alfabesinin yerini Arap alfabesi almıştır.

Göktürk alfabesinin yerini Kiril alfabesi almıştır.

Uygur alfabesinin yerini Arap alfabesi almıştır.

Kültürü tarih içerisinde yaratılan bir anlam ve önem sistemi olarak tanımlayan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir? 

Tylor

Voltaire

Malinowski

Pareh

Carr

Aşağıdakilerden hangisi F. Engels’e göre tek eşli çekirdek ailenin ortaya çıkış nedenidir?

Kültürün içselleştirilmesi

Birincil sosyalizasyon

Anaerkil aile biçimi

Özel mülkiyet 

Yeniden üretim

Küreselleşmenin eğitim alanında ortaya çıkardığı en önemli sonuç aşağıdakilerden hangisidir? 

Bilginin içeriğinin internet üzerinden şekillenmesini sağlamıştır.

Bilginin içeriğini basitleştirmiştir.

Bilginin uluslararası tekellerin kontrolüne girmesini sağlamıştır.

Bilginin ticarileşmesi ve piyasaya açılmasını sağlamıştır. 

Bilgiye sadece bazı kişilerin erişimini sağlayarak bilgiyi eşitsiz hale getirmiştir.

Bir malın yurt dışından ithal edilmesi yerine yurt içinde üretilmesini öngören, böylece döviz tasarrufu sağlayan sanayileşme stratejisine ne ad verilir? 

İthal ikameci sanayileşme  

İhracata yönelik sanayileşme

Liberalizm

Karma ekonomik sistem

Ulusal sanayileşme

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de işçi ve işverenlere sendika kurma, toplu iş sözleşmesi yapma, grev ve lokavt haklarını tanımıştır? 

24 Ocak 1980 İstikrar Kararları

1961 Anayasası 

1923 Birinci Türkiye İktisat Kongresi

01 Ocak 1996 Gümrük Birliği

Beş Yıllık Kalkınma Planları

Rasyonel bir dilin dinsel bir dilin yerini almasını öneren modele  “yerini alma modeli” adını veren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir? 

Jörgen Nielsen

Jürgen Habermas 

Mircea Eliade

Emile Durkheim

Max Weber

Herkes için geçerli emredici hukuk kuralları koyma anlamına gelen işlev aşağıdakilerden hangisidir? 

Buyurma ilkesi

Hukuk ilkesi

Yasama  

Yürütme

Yargı

Kapitalist sistemle beraber yeni bir sınıf olan burjuvazi iktidarı daha önceki hangi egemen sınıfın elinden almıştır? 

İşçiler

Küçük burjuvalar

Esnaf ve zanaatkarlar

Aristokrasi  

Köylüler

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Türkiye’de taşeron sisteminin yaygın olmasının nedenlerinden biri değildir? 

Kırdan kente doğru yaşanan yoğun göç

Vasıfsız ve eğitimsiz işgücünün azalması

Yeni iş yasasının taşeron işgücü istihdamını yaygınlaştırması

İç ve dış piyasalardaki aşırı rekabet

Firmaların sendikasız ve örgütsüz işgücünü çalıştırmayı tercih etmesi

Aşağıdakilerden hangisi 2011 Dünya Değerler Araştırması’nda Türkiye için tespit edilen sonuçlardan biri değildir?

Türkiye’nin dörtte üçü ailenin reisinin erkek olması gerektiğini düşünmektedir.

Evliliğin modası geçmiş bir kurum olmadığı düşünülmektedir.

En çok hayat pahalılığından endişe duyulmaktadır.

Komşu olarak istenmemede göçmen ve yabancı işçiler ilk sırayı almaktadır. 

Üniversite eğitiminin temel amacı meslek sahibi olma olarak görülmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi “değerler” için söylenebilir?

Gerçekliğin doğası hakkında ileri sürülen iddialardır.

Bireyler her zaman değerlere uygun davranırlar.

Değerler, değişmeden kalırlar.

Bütün toplumlar aynı değerlere sahiptir.

Her toplumda değer sistemleri isteyerek veya istemeden bozulabilir.

3 Mart 1924 Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılmasındaki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir? 

Kız çocuklarının okula gönderilmesini teşvik ederek cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldırmak

İlkokulların 8 yıllık eğitime geçmesini sağlayarak eğitimli nüfusun hızla artmasını sağlamak

Eğitim üzerinde devlet otoritesini mutlaklaştırmak ve eğitim kurumlarını tek bir merkeze bağlamak 

Eğitim müfredatlarının içeriğini demokratik prensiplerle oluşturmak

Yüksek öğrenimi yaygınlaştırarak ülkenin kalkınma hamlesini gerçekleştirmek

Aşağıdakilerden hangisi Murdock’a göre kültürün özelliklerinden biri değildir?

Kültür bütünleştiricidir.

Kültür ihtiyaçları karşılayıcıdır.

Kültür bir soyutlamadır.

Kültür toplumsaldır.

Kültür yaratabilme özelliği insanların dışındaki başka canlılarda da görülür. 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar