AÖF Türkiye’de Sosyoloji Tüm Ünite özetleri

aof-ders-notlari

Aöf Sosyoloji 4. Sınıf 7. Yarıyıl Türkiyede Sosyoloji Ders Notları

– Tüm Üniteler –

*Türklerin batılı toplumlarla asıl ilişkileri Haçlı Seferleri ile olmuştur.
*Türklerin birebir ilişkide bulundukları ilk batılı kavimler Venedik-Ceneviz.
*Batıda başlayan bilimsel hareketin öncüsü Francis Bacon.
*Kara Mehmet paşanın viyana seferine katılan ve avrupa’yla ilişkiler konulu bir eser yazan Evliya Çelebi.
*Sefaratname 28 Çelebi Mehmet’in eseridir.
*Sait Mehmet Efendi ve İ. Müteferrikanın birlikte yazdığı, matbaanın kurulma gerekçesi konulu eser Vesilet-ül Tıbaa.
*Kurulan ilk matbaada basılan ilk eser Mehmed Bin Mustafa – Sıhh-ı Cevheri.
*Yeni Çeri Ocağı II. Mahmut Döneminde kaldırılmıştır. Yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye kurulmuştur.
*Sefirlikler kurulan batılı ülkelerin başkentlerine III. Selim Döneminde elçiler gönderilmiştir.
*Çiçek aşısı uygulaması II. Mahmut’un emri ile başlamıştır. Aynı dönemde cerrahaneler kurulmuş, karantina yöntemine geçilmiştir. Yine aynı dönemde Üç Meclis sistemi kurulmuştur.
*İbrahim Şinasinin kaleme aldığı ilk batılı eser Tercüme-i Manzume. İbrahim Agahla birlikte Tercüman-i Ahvali çıkarmıştır. Tasvir-i Efkarı çıkarmıştır. T harfine kadar bir lügat çıkarmıştır.
*Şinasiye göre batı medeniyetinin temelinde bulunan kriterler Akıl – Adalet.
*Şinasiye göre adaletin temelinde akıl yatar. Hoca Tahsin Efendiyle birlikte Rasyonalizme yakın fikirleri vardır. Halkı memleket yönetimine ortak etmek hükümetin sorumluluğunu azaltır düşüncesini benimsemiştir.
*Hoca Tahsin Efendinin eserleri : Esas-ı ilmi Heyet, Mürebb-i Eftal, Esrarı Abu Hava, Heyet-i Alem, Tarihi Tekvin Yahut hilkat, Psikoloji Yahud İlmi Ahvali Ruh, Güliver Nam-ı Müellifin Seyahatnamesi.
*Hoca Tahsin Efendiye göre insan bilgisi Vicdanla başlar.
*Genel kavramların her birine ayrı ayrı Tür denir. Türleri İçeren genel kavramlara Cins denir.
*H. Tahsin Efendiye göre insanı hayvanlardan ayıran güce Tasvir denir.
*5 duyuyla algılanamayanları algılamaya Vehmetme denir.
*Maddenin parçalarını idrak etmeye duyumlama denir.
*Maddelerin ve kısımların, parçaların gayrılarını idrak etmeye Düşünme denir.
*Hoca Tahsin e göre idrak şu sırayı izler : Duyum – Tahayyül – Düşünme.
*Beşir Fuad’ın eserleri : Binbaşıyı Davet – Beşer – Mektubat – İntikad ve Voltaire. Pozitivizmi savunur.
*Emile Zolanın edebiyata uyarladığı Claude Bernard’ın kitabının adı Tıpta Tecrübe Usulüne Giriş.
*Beşir Fuad’ın takipçileri : baha Tevfik – Ahmet Nebil – Subhi Edhem – Celal Nuri İleri.
*Ahmet Cevdet Paşanın tarih anlayışı İbni Haldun ve İbni Haldunun Mukaddime adlı eserine dayanır.
*Mecelle (Kanun Kitabıdır) isimli, hukuk f. ve mülkiyede ders kitabı olarak okutulan eserin sahibi Ahmet Cevdet Paşa.
*Ali Suaviye göre İslam ülkelerinin medeniyet sanat ve ticarette geri kalmasının sebebi Tekelcilik ve Dervişlik.
*Namık Kemal’ın eserleri : Zavallı Çocuk – Vatan Yahut Silistre – Gülnihal – Cezmi.
*Kamu Sanısı : yönetici ve memur olmayan bireylerin birbirlerine ve genele karşı sahip olduğa yapma gücünün manevi ifadesidir.
*Ali Suavi dengeci ve meşruiyetçi düşünürlerdendir. Ona göre sınırsız yetki allahtadır.
*Beşir Fuad a göre varlıklarda dikkati çeken madde – kuvvet.
*Osmanlı devleti yenileşme adına ilk adımları Kitap basımcılığı ve askerlik alanlarında atmıştır.
*Osmanlının içinde bulunduğu durum ve geleceği hakkında önemli tespitlerde bulunup IV Murat’a sunan Koçi Beydir.
*Tanzimat fermanı ile din müessesinde değişiklik yapılmamıştır.
*I. Meşrutiyet dönemi Kanun-i Esasi nin kabulu ile başlamıştır.
*II. Meşrutiyete öncülük eden grup Jöntükler.
*Osmanlı tarihi açısından batılı anlamda ilk anayasa Kanun-i Esasi.
*Meşrutiyet dönemi Yayınları : Meşveret – Mizan – Osmanlı Gazetesi – Şurayı Ümmet.
*Meşrutiyetin en güçlü düşüncesi, Osmanlı halkları arasında birlik oluşturma fikri İttihad-i Osmani.
*Yeni bir vatandaş tanımı arayışı da denilen müslim-gayrimüslim bütün Osmanlı tebaası fikri İttihad-ı Anasır.
*Müslüman türk unsuruna dayalı siyasi birlik anlayışı İttiahd-ı Etrak.
*Devlette ve Toplumda batıya benzer bir yenleşme yaratma girişimi Garpçılık.
*II. Meşruiyet döneminde İslamcılığın merkezi olan dergi Sebillürreşad.
*Sebillürreşad dergisi yazarları : Eşref Edip – Mehmet akif – Aksekili Hamdi – İzmirli İsmail Hakkı.
*Tasfir-i Efkar ismiyle çıkardığı gazetesinde Türkçeyi kullanan ilk edebi Türkçü Şinasi.
*İlmi tetkikleriyle Türkçülük fikrini ciddi bir çığır haline getiren yazar Ahmet Cevdet Paşa.
*Türkçülük II. Meşrutiyet döneminde siyasi şekil almıştır.
*Turan İdealini Türkçülüğe temel alan düşünce adamı Hüseyinzade Ali.
*Hüseyinzade Alinin Turancılık düşüncesini yayınladığı dergiler Hayat – Füyenat.
*Ziya Gökalp Türkçülük fikrini Türk Yurdu isimli dergide yayınlamıştır.
*Yusuf Akçuranın II. Meşrutiyet dönemini özetleyen geniş makalesinin adı Üç Tarz-ı Siyaset.
*Hilmi ziya ülken ve arkadaşlarının öncülüğünü yaptığı fikir akımı Memleketçilik.
*Sosyoloji 19yyda bağımsız bir bilim haline gelmiştir. Kurucusu Comte’dur. Sosyolojiyi Türkiyeye getirmek için çaba sar eden düşünürler Ziya Gökalp ve Prens Sabahattin.
*Prens sabahattin’in devlet meseleleriyle ilgili kitabı Türkiye Nasıl Kurtarılabilir.
*Ziya Gökalpin önderliğini yaptığı grup İttihatçılar.
*Prens Sabahattin Hürriyet ve İtilafçıların önderliğini yapmıştır.
*Prens Sabahattin ve ziya Gökalp Avrupada Fransa’dan etkilenmiştir.
*Fransada sosyolojiyi öğrenen prens Sabahattin, türkiyede Frederic Le Play ekolünün temsilcisi olmuştur.
*Fransada sosyolojiyi öğrenen Ziya Gökalp, Türkiyede Emile Durkheim in temsilcisi konumundadır.
*P.Sabahattinin düşüncesi Teşebbüs-i Şahsi ve Ademi Merkeziyetçi şeklinde adlandırılır.
*P.Sabahattine göre toplumlar ilm-i içtima açısından 2 kategoride sınıflanmaldır. Toplumcular – Bireyciler.
*P.Sabahattin bireyci ve özgürlükçü bir bakış açısına sahip olduğu için Ekol Olamamıştır.
*Ziya Gökalp’e göre millet kavramı Aynı terbiyeyi alma ya göre tanımlanabilir.
*Ziya gökalp’in ümmetin vatanı olarak sözünü ettiği İslam Vatanıdır.
*Osmanlıda matbaanın geç kurulmasının nedeni Hattatlığı Korumaktı.
*Kurumsallaşmış yada kurumsallaşma yolunda adımlar atan sosyal yapılanmaya Kollektif Kişilik denir.
*Toplum içinde işgal ettikleri pozisyonlarda o pozisyonla bağlantılı rolleri oynayan kimselere Sosyal Kişi denir.
*Mezzo ve Makro ölçekli ağlarda sunum ile sunucu arasında bağ zayıflar, kopmaya yüz tutar. Bunun sosyal hayattaki karşılığı Sosyal Hayat Karmaşıklaşmaya Başlar.
*Önceden belirlenmiş, toplum tarafından onaylanmış, ve kendi içinde tutarlılık sergileyen, oldukça sürekli sosyal örüntüye Kurum denir.
*Toplum statik değil Dinamik bir yapıdır.
*Dolaşım ağında etkileşimlerimizin etkileri Sosyal norm doğrultusunda sunumun yol açtığı nesnel etkiye göre değerlendirilir.
*Türkiyede, başlığında sosyoloji yazan ilk kitabın adı ve yazarı : İlm-i İçtimai Nedir? – Emile Bouqle. Bu kitap Türkçeye Fransızcadan çevrilmiştir. Çevirisini Mustafa Suphi yapmıştır. 1912 yılında istanbulda yayınlanmıştır.
*Türkiye komunist partisinin kurucusu ve ilk genel başkanı Mustafa Suphi dir.
*Türkçedeki ilk sosyoloji ders kitabı Ziya Gökalp tarafından kaleme alınmıştır. Bu kitabın adı İlm-i İçtimaidir.
*Milli eğitim bakanlığı sosyolojinin liselerde okutulması kararını 1926 da almıştır.
*Sosyoloji ders kitabı yazan düşünürler : Necmettin sadak – Ziya Gökalp – Nurettin Topçu – Hazım Berge.
*İstanbul üniversitesindeki sosyolojoji kürsüsünün kurucusu ziya Gökalp.
*Talim terbiye kurulunun kararından geçerek liselerde okutulmaya başlanan ilk kitap N.Saık – Banafos – İçtimaiyat.
*Kapağında sosyoloji kelimesi olan ilk derginin adaı Ulum-i iktisadiye ve içtimaiye mecmuası.
*Sosyoloji dergileri : Bilgi mecmuası, Mesleki İçtimai, İçtimaiyyat Mecmuası.
*”Sosyoloji tüm bilimlerin başı ve hepsinin özetidir.” Ahmet Şuayp.
*Ziyaettin Fındıkoğluna göre türkiyede ilk sosyoloji dersi Ahmet Şuayp tarafından verilmiştir.
*İstanbul üniversitesi sosyoloji kürsüsünün ilk yabancı konuk profesörü Celestine Bougle.
*Türkiyede ilk sosyoloji bölümü İstanbul üni de felsefe bölümü içinde açılmıştır.
*İstanbul uni sosyoloji kürsüsü 1914 te ziya Gökalp tarafından kuruldu.
*Türkiyede felsefe bölümünden bağımsız çalışan ilk sosyoloji bölümü İstanbul üni – Sosyoloji.
*Türkiyede bağımsız olarak doğrudan doğruya kurulan ilk sosyoloji bölümü Hacettepe Üni – Sosyoloji.
*Sosyolojiye giriş, türkiyedeki sosyoloji bölümünün ana bilim dallarından değildir.
*Sosyoloji ana bilim dallarının tanımlanması ve içeriklerinin belirlenmesi 1994 – Ankara Üniversitesi.
*Sosyolojiyi oluşturucu parçalardan biri olarak ilan eden ilk dernek Türk Bilgi Cemiyeti. Kuruluş: 1913- Ziya Gökap
*Türk bilgi derneğinin önde gelen amacı : deney ve gözleme dayalı pozitivist bilim kavramının önemini vurgulamak.
*Türk bilgi derneği I. Dünya savaşının çıkmasıyla kapanmıştır.
*Türkiyede kurulan 5. Sosyoloji derneği olan Türk Sosyoloji Derneği Hilmi Ziya Ülken tarafından kurulmuştur.
*Uzun yıllar uluslar arası sosyoloji derneğinde türkiyeyi temsil eden dernek Türk Sosyal bilimler Derneği.
*Sosyologların en uzun ömürlü derneği Sosyolog Derneği.
*Günümüzde U.Arası sosyoloji derneğinde ülkemizi Sosyoloji Derneği temsil etmektedir.
*Sosyoloji Derneği 1990 yılında kurulmuştur ve en uzun süreli dernektir.
*Sosyologluğa önem veren üniversite eğitiminde Sosyal sorunların tespiti ve çözümü çok önemlidir.
*Türk modernleşme sürecinde cumhuriytin ilanıyla başlayan yeni dönem ve hareketler Türk Devrimi diye anılır.
*Türk devrimcileri Bağımsız olmamayı utanç olarak görmüş ve türk devrimini utançtan haysiyete dönüş diye tanımlar.
*Türk modernleşmesinin trajedisi olan iki unsur Batıya rağmen batılılaşma – Halka rağmen Halk için mücadele.
*Erken cumhuriyet döneminde türk devrimi algısıyla monografi çalışması yapan düşünürler : Niyazi Berkes – Hilmi ziya ülken – Mehmet ali Şevki Bey – İbrahim Yasa.
*Erken Cumhuriyet Dönemi düşünce adamları : Celal Nuri – Şevket Süreyya Aydemir – Peyami Safa – Mahmut Esat Bozkurt.
*Devrim sürecinde seçkin-aydın grubunun ideolojik rolünü formüle eden düşünür Şevket Süreyya Aydemirdir. Bu düşüncesi 1932-1934 tarihleri arasında yayınlanan Kadro isimli dergide yayınlanmıştır.
*Aydemirim Saint Simon la benzeşen fikirleri esas alındığında devletin başlıca görevi Sanayileşmeyi Sağlamak.
*Ş.S.Aydemirin türk devrimi ile tarihsel materyalizm arasındaki fikri zemini Sömürgeciliğe ve Sınıf kavgalarına karşı yapılmış olmaları.
*Ş.S.Aydemir diğer düşünce adamlarından farklı olarak Devrimi bir iktisadi kurtuluş hareketi olarak değerlendirmesi.
*Ş.S.Aydemir’e göre geriliğimizin nedeni Yarı sömürge olan Osmanlının tekniğe sahip olmayışı.
*Dönemin haysiyetlilik düsturu Ş.S. Aydemire göre Kendine Yeterliliktir.
*Ş.S.Aydemire göre U.Arası Serbest-Liberal iktisadi sistemin yerine geçen otorşik iktisadi sistemin başrol oyuncusu Türk Devrimidir. Aydemire göre devrimin tek felsefesi Pragmatizmdir.
*Ş.S.Aydemirin söylemini devam ettirecek olan düşünür Doğan Avcıoğlu.
*”Türk devrimi yeryüzünün en arı ve bay(efendi) olan, türk milletini yokluktan varlığa, düşkünlükten üstünlüğe çıkaran evrensel bir hadisedir.”Recep Peker. Bay, efendi sözcüğüyle kast edilen Siyasi egemen ve bağımsız olma.
*Recep Peker Osmanlıya karşı görüşleri olan bir düşünürdür.
*Düşünsel serüveni rasyonaliteden mistisizme doğru giden türk aydını Peyami Safa’dır.
*Peyami Safanın 1950 li yıllarda türk devriminin ideolojisini materyalist ve aşırı bularak eleştirdiği dergi Türk Düşüncesi Dergisi.
*Peyami Safa türk devrimini İslam ve Hristiyan medeniyetleri arasında tereddütlü ve ikiciliği ortadan kaldırdığı için orijinal bir tecrübe olarak görür.
*Peyami safa türk düşünürleri Batı Aynasından bakmaları ve yerli düşünce geliştirememeleri açsından eleştirir.
*Harbin sonunda politikalarından tamamen vazgeçilen akım İslamcılık.
*Peyami Safa’ya göre türk düşüncesi Hem Taklit Hem Siyasileştiği için Kusurludur.
*Peyami safa’ya göre garp medeniyeti ile garp emperyalizminin karıştırılarak emperyalizme duyulan kinin medeniyete yönlendirilmesi Lozanla sona ermiştir.
*Peyami Safa’ya göre Atatürk inkılabının değişmez iki prensibi Medeniyetçilik – Milliyetçilik.
*Mütareke yıllarında batılı düşünür Henri Bergson’un tanınmasını sağlayan dergi Dergah.
*Türk milliyetçiliğinin doğuşu Balkan Harbi ile başladı.
*Kemalist Devrim : Anti Liberal – Anti Komunist – Anti Sosyalist – Anti Faşisttir.
*Peyami Safa Evrensel İnsanlık Birliğine olumsuz bakmıştır.
*Kemalizm lafını ilk M.Saffet Ergin kullanmıştır. 1930ların sonunda da formüle etmiştir.
*P.Safaya göre kemalizmin din düşmanı olmamasına rağmen böyle düşündüren Ezanın ve kuranın Türkçeleştirilmesidir.
*19yy Avrupa medeniyetini makine medeniyeti olarak tanımlayan düşünürler Celal Nuri – Peyami Safa.
*P. Safa’ya göre avrupanın yaratıcılığını akılcılığını sağlayan bilim Matematik.
*P. Safa’ya göre İslam türk ve yunan düşüncesinin atası Aristodur.
*İbni Sina ve İbn-i Rüşt Teolojiyi, kozmoloji haline getirmeye çabaladıklarından batıyı doğudan fazla etkilemişlerdir.
*P. Safa’ya göre hristiyanlığın merkezinin kudüsten romaya alınması doğuyu Müslüman batıyı hristiyan egemen yapmıştır.
*P. Safa’ya göre batı medeniyetindeki iki temel unsur Matematik ve sistemdir. Tam tersi de doğudadır. Mistisizm-Step Uygarlığı.
*Sosyolojinin konusunu millet ve ulus devlet olarak belirleyen ve sosyoloji ile siyasal ideoloji bağını açıkça kuran düşünür M.Saffet Ergin.
*Saffet Engin’e göre türk milliyetçiliğini belirleyen unsurlar : Balkan Faciası-Kırım Savaşı-Fransız Devrimi- Osmanlıdaki gayri Türklerin milliyetçilik yapmaları.
*Atatürk’e fevkelbeşer(üstüninsan) diyen Ergin, türk devrimini Nietsche nin teziyle temellendirir.
*Saffet Ergin türk ahlakını Nietsche nin Dyonisos ahlakına benzetir.
*Esat Bozkurt’a göre 20. Asır Motor Medeniyeti dir. Bozkurta göre motor yapma kudretini bize Devlet sağlayacaktır.
*Bozkurt’a göre türk aydınlarının batılılaşmaktan umdukları Sanayileşmektir.
*Bozkurt, bir şeyin kaldırılıp yerine yenisinin konmasına ihtilal, korunarak başka kaba girmesine inkılap der.
*Esat Bozkurt’a göre insanlığın mukaddes değerleri Vatan-Hürriyet-İstiklal-Anayasa-Milli Namustur. Özgürlük ona göre batılı sakıncalı bir düşüncedir.
*Esat Bozkurta göre ihtilal ilericiliktir. Bunun tersi İrticadır.
*CHPnin altı okuyla özdeşleşen düşünce adamı M.Esat Bozkurt’tur.
*Niyazi Berkes’e ait 1942 de basılmış monografi çalışması : Bazı Ankara Köyleri Üzerine Bir araştırma.
*Kurna Köyü isimli monografi Mehmet ali Şevki Bey e aittir.
*Peyami Safa islamın Türkleri gerilettiğini düşünmez. Düşünenler : Celal Nuri-Recep Peker-Ş.S.Aydemir-M.S.Ergin.
*Batılılaşmayı matematik ve kentleşme olarak açıklayan Peyam Safa’dır.
*Türk devrimcilerden Şevket Süreyya Aydemir materyalisttir.
*Niyazi Berkes ve Hilmi Ziya ülken öğrencileriyle monogragi çalışması yaparken Örnek Olay analizi ve nitel gözlem tekniklerini kullanırlar.
*Niyazi Berkes’e göre köylerde kullanılan takvimlerden güneş takvimi işlevsel takvimdir.
*Hilmi ziya Ülkenin öğrencisi Göknil Batı Anadolu köylerinde çalışma yapmıştır.
*Niyazi Berkes’e göre türk köylüsü ilişkilerini Akrabalığa göre belirliyor.
*Sosyologları köy monografisi yapmaya iten Türk devriminin sosyal sonuçlarını görmek.

ÜNİTE SONU (ARA SINAV İÇİN BURAYA KADAR ÇALIŞMANIZ YETERLİ. FİNAL İÇİN TAMAMI!)

*II. Dünya savaşından sonra sosyoloji anlayışımız Amerika’nın etkisi altına girmiştir.
*Ziya Gökalp’in türkiyede 1950lerde hala önemini korumasının nedeni Milliyetçiliği ve iç siyasal koşullar.
*1950-60lı yıllarda din,reform ve laiklik gibi konular Hukukçular tarafından yönetilerek tartışıldı.
*1950lerde devlet kurumlarında,okullarda ve kısmen uni’lerde etkin olan A.Comte ve Durkheim’in sosyolojizmi
*Anglo-Saksonların II.dünya savaşını kazanmaları Türkiyede Science Sociale ekolü görüşlerini öne çıkarmıştır.
*Science Social’den övgüyle söz edenler : Hilmi Ziya ülken – Z. Fahri Fındıkoğlu – İbrahim yasa – Cahit Tanyol
*Veraset ve Cemiyet – Tarihi maddeciliğe Reddiye – Sosyoloji Rehberi – İslam Felsefe tarihi kitapları H.Z.Ülken.
*Kültür değişmeleri-Sosyal psikoloji bakımından bir tetkik-Maarifimizin ana davaları ve bazı hal çareleri adlı eserler Mümtaz Turhan.
*Ziya Gökalp üzerine notlar-Montesquieu’nun siyasi ve iktisadi fikirleri-Diyarbakır Basın tarihi üzerine Notlar- Pens Sabahattin isimli eserler Cavit Orhan’a aittir.
*Science Sociale ekolünü etkisiyle 1950-60 larda yoğun şekilde uğraşılan konu Köy sosyolojisi.
*Köy Sosyolojisi yapanlar : H.Z.Ülken-Nurettin Şazi Kösemihal-Cahit Tanyol-Nermin Ertentuğ.
*Köyleri ağa köyleri,efendi köyleri,halk köyleri,karışık köyler olarak dört gruba ayıran Cahit Tanyol.
*Aşiret liderlerinin elinde bulunan Ağa Köyleri- Şehirlilerce ele geçirilen Efendi Köyleri Mülkiyetin yarısın efendiye yarısının halka ait olduğu Karışık köyler. Tamamı halka ait olanlar Halk köyleri.
*Coğrafi konumlara göre köyler : Dağ-Ova-Toplu-Dağınık köy.
*Batılı olmayı destekleyen ve Garplılaşmanın neresindeyiz isimli kitabın yazarı Mümtaz Turhan.
*Kültürel değişme bir toplumun gelişmesinin en önemli göstergesidir. Birbirinden farklı iki kültürün karşılaşmaıyla olur Mümtaz Turhan.
*Hiçbir etki altında kalmaksızın başka bir kültürün tamamını veya bir kısmını benimsemek Serbest Kültür Değişmesi.
*Mümtaz turhana göre yeni bir kültürün yayılması ve benimsenmesinde en önemli faktör Toplumun yenilik arzusu
*Mümtaz Turhan a göre batılı toplumları diğerlerinden ayıran erişilmeyecek kadar üstün kılan Bilimsel zihniyet.
*1930-1960 yılları arasında sosyologların eğitim sorunlarını çözüm yolu Araştırma enstitüleri açmak.
*H.Z.Ülken bir dil sosyolojisi kurmaya çalışmıştır. Ona göre diller hayattaki her tür ilişkiyi yansıtan Sosya bir kurumdr
*Ekonomi sosyoloji kitaplarında biri olan Kapitalist içtimai nizam ve bugünkü durumu Tahir Çağatay’a aittir.
*H.Z.Ülken felsefe alanında kitap yazmıştır
*1950lerde köy sosyolojisine önem verilmesinin nedeni köyün toplumsal değişimini etkileyen faktörleri bulmak.
*Hasanoğulları köyünün içtima-i iktisadi yapısı adlı monografi İbrahim Yasaya aittir.
*1950li yıllarda ekonomik amaçlı yapılan göçlerde en çok göç veren ülke Bulgaristan olmuştur.
*Türkiyede 1950lerden önce hakim olan bilim anlayışı Kara Avrupası.
*1960-80 arasında kırılmaya neden olan en önemli olay 12 Mart 1971 Askeri Muhtırası.
*Yapısal fonksiyonalizm ve etkileşimciliğin konu ve kavramları : Tabakalaşma-Küçük gruplar-Rol ilişkileri-Değişme
*1950lerde neden batıcılaşamadık diyen sosyologlar 1960larda Az gelişmişliğimizi kanıtlamayı eksen yaptılar.
*Sosyologlarımızın toplumsal olayları tarihsel bakış açısıyla değerlendirmelerinin nedeni Türkiye’nin dünyadaki konumundan duyulan rahatsızlık.
*Osmanlının Asya tipi üretim tarzı veya prekapitalist olduğu görüşü Pozitivist yaklaşıma aittir.
*Asya tipi üretim tarzı görüşünü esas alırsak şu an toplumun Sınıflı bir batı modeli aşaması yaşama sırası gelmiştir
*Baykan sezer Asya tarihinde su boyu ovalar ve bozkır uygarlıkları eserine Osmanlının feodal olamayacağını açkl
*Oya Sencer’e göre Osmanlı 16.ve17. yyda Koyu merkezi feodal yapı gösterir.
*Oya Sencer osmanlı’nın yıkılışına kadarki evrimini şöyle tanımlar : Göçebe,akıncı,merkeziyetçi feodal yapı.
*Oya Sencer’in Osmanlının feodal bir yapı olduğunu anlattığı çalışması Türk Toplumunun Tarihsel Evrimi
*Tarım dışı üretimi gerçekleştiren esnaf ve zanaatkarların örgütüne Ahi Birliği denir.
*Ahi birlikleri isimli çalışma Sabahattin Güllülü ye aittir.
*Osmanlının doğu despotizmine daha yakın olduğunu düşünen Niyazi Berkes.
*Batı endüstrileşmesinin doğu ile olan ilişkiler sonucu olduğunu savunan sosyolog Baykan Sezer.
*Baykan Sezer’e göre Toplumlar arası ilişkilerden soyutlanarak azgelişmişlik kavramı açıklanamaz.
*Baykan Sezer’e göre batıyı örnek alırken batının endüstrileşmesini dünya ilişkilerinden, kendimizi de tarihimizden soyutlamamalıyız.
*M. Mübeccel Kıray Amerikan sosyolojisinin doruk noktası olarak kabul edilir.
*Türkiyede köy sorunu isimli eseriyle köy kalkınmasının ilkelerini göstermeye, köyü idari ve yasal açıdan tanımlamaya çalışan Cavit Orhan Tütengil.
*Tütengil’e göre Sakarya köylerinin sosyal değişme konusundaki değişme arzusu demir ve karayolları üzerinde bulunmasıyla alakalıdır.
*Erzurum köylerinde yaptığı araştırmayla evlilik, boşanma vb. gibi değişkenlerin köylerdeki sosyokültürel değişme sürecine etkilerini ve dış faktörlerin bu süreçteki yerini belirlemeye çalışan sosyolog Altan Eserpek.
*Türkiye’de köylülüğün maddi temelleri başlıklı çalışma Muzaffer Sencer’e aittir.
*Türkiyede köylerin feodalizmden kapitalizme doğru değişme eğilimini kanıtlamaya çalışan Bahattin Akşit.
*Bahattin Akşit Osmanlı’yı Pozitivist-Determinist anlayışla değerlendirir.
*Bahattin Akşit dünyada tek bi gelişme çizgisinin bulunduğunu kabul etmiştir.
*Köy sosyolojisi araştırması yapan sosyologlar : Mübeccel Kıray-Özer Ozankaya-Amiran Kurtkan-Selahattin Demrikıran.
*Köyden kente göç 1950li yıllarda tetiklenmiştir.
*Gecekondulaşmanın topluma yabancılaşma getirmesinin nedeni Yoksulluk Kültürü.
*14-20 yaş grubu gecekondu gençliğini inceleyen sosyolog Birsen Gökçe.
*60larda islamiyeti Türklerin tarihihi etkileyen bir faktör olarak tarihsel sosyoloji açısından inceleyen M. Sencer
*Dini sosyal bir olay olarak ele alan, islamın olumlu yanlarından birinin akılcılık olduğunu düşünen Fügen Berkay
*İslamiyet’in Akla ve Dünyaya ait olma özelliği Türkleri kendisine çekmiştir.
*Toplum farklılaşmaları ve din olayı adlı çalışma Baykan Sezer’e aittir.
*69da yayınlanan din ve sosyoloji isimli eser Şerif Mardin’e aittir. Şerif Mardine göre din Yumuşak İdeolojidir.
*Aleviliği kendine çalışma alanı olarak seçen sosyoloğumuz Mehmet Eröz.
*Türkiyede işçi sınıfının doğuşu adlı eser Oya Sencer Baydar’a  aittir.
*Oya baydar’a göre Osmanlıda işçi sınıfı iki ana sınıftan  biri değil, ara sınıftır. Sınıf bilinci yoktur.
*Üretim tüketim eğitim gelir durumuna göre farklılaşmak Tabaka kavramıyla ifade edilir.
*Erzurumda meslekler ve Sosyal tabakalaşma başlıklı doktora tezi yazan Eyüp Kemerlioğlu.
*Eyüp kemerlioğluna göre sosyal tabakalaşmanın en önemli belirleyicisi Meslektir.
*Türkiyede siyasal partilerin sosyal temelleri başlıklı çalışma Muzaffer Sencer’e aittir.
*Ulusal kalkınmacılığın iflası adlı eser Çağlar Keyder’e aittir
*27 Mayıs İhtilali ile birlikte 80lerde sistemli bir biçimde neo-liberal politikalar başlamıştır.
*1980lerde ülke gündemine damga vuran devlet ideolojisinin bir versiyonu haline gelen Türk-İslam sentezi.
*Türk İslam sentezinin en önemli sonucu Solun etkisini azaltması,İslamcı akımı yükseltmesi.
*Somut tekil, ünik alana bulunan anlamını taşıyan kavram İdiografik.
*80-2000 dönemi sosyolojisinin giderek yükselen özellikleri Tarihselci-Tikelci-Hermeneutik-İdiografik.
*Küreselleşme çığırının açıldığı dönem 1990lar.
*Din ile modernleşme çalışmaları entelektüel alanla sınırlı kalmayan 2 sosyolog Nilüfer Göle-Şerif Mardin
*Sosyal Eşitsizlik kimlik eksenli tartışmalarda ele alınamaz.
*Küreselleşme ile ideolojik-kültürel melezleşme arasındaki ilişkiyi ifade eden Liberal Sol.
*Doğu batı teorisinin türk sosyolojisindeki yerini en iyi ifade eden Yerlilik.
*80-2000li yıllarda türk sosyolojisinde metodoloji anlayışının değişimini anlatan Disiplinlerarasıcılık.
*Gerontoloji son yıllarda sosyolojinin ilgisini çeken konular arasındadır.
*Dünyayı ve toplumsal mekanı tekleştiren eğilim Kültürel Melezlenme.
*Etnik merkezci araştırmaları kışkırtan bu araştırmalara yöne veren Postmodernizm.
*Postmodern anlayışın eleştirdikleri : Modern iktisadi Akılcılık-Ulus devlet-aydınlanmacı akıl-soyut birey anlayışı
*Marksizmin büyük geri çekilişine sebep olan Neo-Liberalizm.
*Modernleşmeyi daima batı tekelinde gören batıyı merkeze alan tek tip yaklaşım Batı-Dışı Modernlik. 1990lar
*Muassır medeniyet seviyesi Batıyı izleyerek,batı gibi modernleşmek.
*Ankara ve Sosyoloji denildiğinde 60lar sonrası çalışmalarıyla göz dolduran Emre Kongar.
*Emre Kongarın az tartışılmasının nedeni bilimsel jargondan kaçınıp populist bir üslubu benimsememiştir.
*Sosyolojide tarihsel bakış açısını benimseyen Doğan Ergun. Kitapları: Sosyoloji ve Tarih-Yöntemi Bulmak- Türk Bireyi kuramına giriş.
*Sosyolojiye mikro makro mezzo araştırma tasniflerini kazandıran Nilgün Çelebi.
*Baykan Sezer’in sosyolojinin evrensellik ve genel geçerlik iddiasına meydan okumasının sebebi Türk toplumu üzerindeki batılı hegemonyayı kırmaktır.
*Sosyolojinin toplum olayları ve sorunlarına yaklaşım biçimi Tarih ve Dünya Görüşü ile belirlenir.
*Batılı tarih değerlendirmeleri ve toplumsal örgütlenme modelleri doğu batı çatışmasının aldığı biçim üzerine kurulur
*Türk Ulusçuluğunun yapı taşları : Ziya Gökalp-Yusuf Akçura-Ahmet Ağaoğlu-Moiz Kohen.
*Prens Sabahattin’in sosyolojik görüşlerinin temelini Ademi merkeziyetçilik oluşturur.
*Türkiyede sosyolojinin en belirgin özelliği Siyasete aşırı bağımlılık göstermesi.
*İlk Sosyoloğumuz Cevdet Paşadır.
*Sosyolojinin Osmanlı imparatorluğuna girişi Jöntürklerin el altından soktuğu yayınlarla olmuştur.
*Türkiyede sosyolojinin hazırlık dönemi II.Meşrutiyet Öncesi Dönem.
*Jöntürkler özellikle Fransayı tercih etmişlerdir.
*Prens Sabahattin Türkiye toplumunun kamucu yapıda olduğunu Le Play in görüşlerinden temel almıştır.
*Prems sabahattine göre kapitalizmin gelişmesine engel olarak Osmanlının merkeziyetçi ve bürokratik yapısını görmüştür. Buna çözüm olarak Yapısal Toplumsal Değişmeyi önermiştir. İdeal tip olarak İngilizlerdir.
*Prens Sabahattinin görüşleri 80lerde Turgut Özal tarafından yeniden anılacaktır.
*Teşebbüs hamlesi ruhu kavramlaştırması ile ulusçu doktrinle liberalizmin bir sentezini gerçekleştiren ve anti-marksist olan sosyolog Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu.
*Z.F Fındıkoğlu tarihsel materyalizme karşı Tarihsel Psikolojizmi savunmuştur.
*İktisadi yapı ile dinsel inançlar arasında bağ kuran Sabri F. Ülgener.
*Sabri F. Ülgener’e göre ülkemizde ekonomik rasyonaliteye dayalı bir kapitalizmin oluşmamasının nedeni Müslüman Değerler Sistemidir.
*Balkan Savaşı yıllarına kadar en yaygın kabul gören devlet siyasetimiz Osmanlı Birliği.
*1910larda Rusya’dan gelen Türkçülerin kurduğu dergi Türk Yurdu.
*Türkçülük ilk defa Balkan Savaşı döneminde siyasi bir kadrolaşma içinde yer almıştır.
*I. Dünya savaşında “Türkler bu muharebeden ne kazanabilir” başlıklı çalışmasıyla turan’ı hedefleyen Moiz Kohen
*Ziya Gökalp Durkheimden kolektif bilinç kavramını alarak Toplumsal Düzen için kullanmıştır.
*Milli mücadele yıllarında benimsenen Türkçülük köylüyü merkeze alan Türkçülük.
*Ahmet Rıza isimli düşünürümüz görüşlerini Comte’un üç hal yasasına dayandırmıştır.
*60lardan önce sosyoloji ile sosyolojizm öğretisini birleştiren Hikmet Kıvılcımlı.
*40ların sosyoloğu, 60lı yıllarda Ortodoks Marksizmin savunucusu olan isim Behice Boran.
*Osmanlının ilk ilişki kurduğu batılı devlet Venedikliler.
*Matbaanın türkiyeye gelmesinde rolü olan Evliya Çelebi.
*Şinasiye göre batı medeniyetinin esası Akıl-Adalet.
*Beşir Fuad’a göre varlıklarda dikkati çeken Madde ve Kuvvet. Beşir Fuad Pozitivizme daha yakındır.
*Sosyal hayatın temel birimleri sosyal kişi ve kolektif kişiler.
*Berkes ve ülken öğrencileri ile Örnek olay analizi ve nitel gözlemi kullanırlar.
*Berkese göre köylerde işlevsel takvim Güneş Takvimidir.
*Ülken’in öğrencisi göknil Batı Anadoluda çalışma yapmıştır.
*Baykan Sezer’e göre batılı hiçbir metod veya anlayış türk toplumunu açıklayamaz.

AÇIKÖĞRETİM GÜZ DÖNEMİ DÖNEM SONU SINAVI
14 - 15 Ocak 2017

Üye OlŞifremi Unuttum

HAKKIMIZDA
alonot.com; kullanıcılarımızın KPSS & YGS-LYS & ALES & AÖF & YDS gibi sınavlara hazırlanmaları için hem ders notlarına, hem test pratiklere kolayca ulaşıp zaman kaybetmeden en üst düzeyde yarar sağlayabilmeleri amacıyla hizmet vermektedir. Ayrıca Mevzuat&İçtihat&Tezler&Makaleler ve diğer herşeyde! kapsamlı arama yapılabilmesi, aranılan konu ve kavramlara kolayca ulaşılabilmesi ve sonuçlar içerisinde hızla gezilebilmesi amacıyla kurulmuştur. Zamanla öğrencilerin ve kullanıcıların ilgisiyle büyüyen alonot.com sizlerin ilgisiyle ve daha zengin içerikle yayın hayatına devam edecektir. Faydalı olması dileğiyle...
GİZLİLİK POLİTİKASI
alonot.com sitesinde yayınlanan tüm içerik telif yasaları kapsamında koruma altındadır. Site içeriğinin ticari amaçlı ve izinsiz olarak kopyalanması ve kullanılması yasaktır. Ancak, ticari amaçlı olmamak ve link verilmek koşuluyla site içeriğinin kopyalanması ve kullanılması serbesttir. 5846 sayılı kanunun 25. maddesinin ek 4. maddesine göre telif hakkı ihlal edilen öncelikle üç gün içinde ihlalin durdulmasını istemek zorundadır. İçerik sahibinin veya yasal temsilcisinin istekte bulunması halinde, kendisine ait içerik veya dökümanların sitemizden 24 saat içinde yayından kaldırılmasını garantilemekteyiz. Yayınlanan yazı ve yorumlardan yazarları sorumludur. alonot.com hiçbir bildirim yapmadan, herhangi bir zaman değişikliğe gidebilir, bu sitedeki bilgilerden kaynaklı hataların hiçbirinden sorumlu değildir.
Site Yönetimi.
İletişim: alonot.com@alonot.com & alonot.com@gmail.com
Kategoriler