AÖF İletişim sosyolojisi çıkmış sorular

İletişim ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. İletişim, sadece dilin veya sözün kullanımıyla gerçekleşir.
 2. İnsanlar her zaman iletişim etkinliğinde gönüllü olarak yer almazlar.
 3. İletişim hem bir olgu hem de insanların edimleri veya etkinlikleridir.
 4. Dil ya da söz kullanılmaksızın; beden, renk ve sembollerin kullanıldığı iletişim türü sözsüz iletişimdir.
 5. Facebook’a metin veya video yüklemek iradi olarak gerçekleştirilen iletişim etkinliğidir.

Aşağıdakilerden hangisi gönüllü ve iradi olarak yer almadığımız iletişim etkinliğine örnektir?

 1. Televizyon izlemek
 2. Twitter’da ünlüleri takip etmek
 3. Kamusal alanlarda ses düzeyini ayarlayamayan insanların sohbetine kulak misafiri olmak
 4. Çevremizdeki insanlarla konuşmak
 5. E-mail yazmak

Aşağıdakilerden hangisi iletişim olgusunu tanımlamak amacıyla eleştirisel paradigma eksenli çalışmalarda sorulan sorulardandır?

 1. Aktarıcılar iletişim araçlarını nasıl kullanılır
 2. Anlam nasıl üretilir
 3. Göndericiler kodlamayı nasıl yapar
 4. Alıcılar kod açımını nasıl yapar
 5. Aktarıcılar iletişim kanallarını nasıl kullanır

İletişimin süreç özelliği gösteren bir edim olmasını sağlayan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Devingenlik
 2. Tek yönlülük
 3. Doğrusallık
 4. Tek boyutluluk
 5. Statiklik

Aşağıdakilerden hangisi belirtisel göstergedir?

 1. Heykeller
 2. Yağmur bulutları
 3. Maketler
 4. Geometrik çizimler
 5. Haritalar

Aşağıdakilerden hangisi ilkel mitlerin beslendiği konulardandır?

 1. Erillik
 2. Dişilik
 3. Başarı
 4. Aile
 5. Ölüm

Dilin doğadaki seslere öykünerek ortaya çıktığını savunan görüş açısından yanlış olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Sözcüklerle dile getirdiği nesnesi arasında bir özdeşlik vardır
 2. Sözcük ve dile getirdiği nesne arasında doğal bir ilişkisellik vardır.
 3. Sözcük, toplumsal uzlaşıya bağlı olarak anlamlandırılır.
 4. Dil, doğadaki seslerin taklidinden doğmuştur.
 5. Doğadaki seslerin taklidinden doğan sözcüklerin orijinal söylenişi zamanla değişmiş ve unutulmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi yazının icadına zemin hazırlayan en temel sebeptir?

 1. Kültür birikimini sonraki nesillere aktarabilmek
 2. Düşünceyi somutlaştırabilmek
 3. Bilgi birikimini sağlayabilmek ve bu birikimi büyütebilmek
 4. Tapınakların muhasebe işlemlerini yapabilmek
 5. Düşüncenin kalıcı olmasını sağlayabilmek

McLuhan’a göre alfabenin bulunmasıyla insanlık tarihinde hangi döneme geçilmiştir?

 1. Elektronik Çağ
 2. Kabile Çağı
 3. Basım Çağı
 4. Edebiyat Çağı
 5. Dijital Çağ

Dilin ortaya çıkışı ve gelişimi ile ilgili Sofistlerin savunduğu görüş aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Dil, insanın duygularının bilinçsiz anlatımlarına dayalı olarak ortaya çıkmış ve gelişmiştir.
 2. Dil, doğadaki seslere öykünmeden doğmuştur.
 3. Dil, belli biyolojik kurallara bağlı olarak doğmuş ve gelişmiştir.
 4. Dil, nesnelerin doğasını dile getirmek için değil, insanlarda belirli duyguları uyandırmak için kullanılmalıdır.
 5. Canlı varlıklar tarafından dile getirilen sesler, biyolojik gereksinimlerin dışavurumudur.

İletişim sürecinde kaynağın karşısına yer alan ve iletilen mesajların ulaşması amaçlanan kişi veya gruba ne ad verilir? 

 1. Kanal
 2. Mesaj
 3. Alıcı 
 4. Geribildirim
 5. Kaynak

İletişimi başlatan, bir duygu, düşünce, haber veya enformasyonu anlaşılır şekilde dışa vuran veya dile getiren tarafa ne ad verilir?

 1. Kaynak
 2. Geri bildirim
 3. Mesaj
 4. Kanal
 5. Alıcı

İşlevselci yaklaşımın iletişimden ve kitle iletişiminden beklentisi aşağıdakilerden hangisidir? 

 1. Toplumda çatışmayı tetikleme
 2. Kamu spotları geliştirme
 3. Topluma yenilikleri benimsetme
 4. Eğitimi hizmeti
 5. Toplumda uyumu yükseltme  

Stuart Hall’a göre, eleştirel medya çalışmaları aşağıdakilerden hangisine göre yeniden şekillenmiştir? 

 1. Kültür tanımının genişlemesiyle
 2. Suskunluk sarmalıyla
 3. Yapısalcılıktan etkilenmeyle
 4. İdeolojinin yeniden keşfiyle 
 5. Gündem belirleme kuramıyla

Frankfurt Okulunun sorunsallaştırdığı ve iletişim alanı için de önemli olan kavram hangisidir? 

 1. Ekonomi politik
 2. Suskunluk sarmalı
 3. Kültür endüstrisi 
 4. Feminist yaklaşım
 5. Araç mesajdır

Güçlü etkiler döneminde medyanın etkisini ifade etmek için kullanılan Hipodermik Şırınga Modelini geliştiren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. H. Laswell
 2. C. Hovland
 3. P. Lazarsfeld
 4. G. Gerbner
 5. S. Hall

Hipodermik Şırınga modeline göre yanlış olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Medya izleyicileri sorgusuzca her şeye inanır.
 2. Medya izleyicileri pasif bireylerdir.
 3. Kitle iletişimi medya izleyicilerine tutum ve davranışlar enjekte eder.
 4. Medya izleyicilerinin hiçbir politik tercihleri yoktur.
 5. Medya izleyicileri aktif, gördükleri her şeyi sorgulayan bireylerdir.

George Gerbner’in önderliğinde Pensilvanya Üniversitesi Annenberg İletişim Okulu’nda 1960’larda başlayan ve çok uzun süre devam eden “Kültürel Göstergeler” projesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Kitle iletişim araçları tarafından gönderilen iletilerin ikna etme ve öğrenme üzerindeki etkilerini ölçmek
 2. Seçim kampanyaları sırasında kitle iletişim araçlarının seçmen üzerinde doğrudan etkisini ölçmek
 3. Televizyonda yaratılan dünyayı özellikle bu dünyadaki şiddetin miktarını saptamak
 4. Kitle iletişiminin işleyiş sürecini analiz etmek
 5. İletişimin tutum değişimindeki etkisini ölçmek

Aşağıdakilerden hangisi Frankfurt Okulu’nun 2. Döneminin özelliğidir?

 1. Okulun müdürü Carl Grünberg’dir.
 2. Okulun ilgi alanı kültür ve medyadır.
 3. Okul, marksist bir çizgide tarihsel ve ampirik yayınlar yapma politikası gütmüştür.
 4. Okul, fabrikasyonlaşan eğitime alternatif bir araştırma kurumu oluşturmak için kurulmuştur.
 5. Okulun üyeleri genel olarak ekonomi politik bir yaklaşımla çalışma yapmışlardır.

“İletişimsel Eylem Kuramı” adlı çalışmayı yapan Frankfurt Okulu üyesi aşağıdakilerden hangisidir?

 1. T. W. Adorno
 2. M. Horkheimer
 3. J. Habermas
 4. H. Marcuse
 5. L. Lowenthal

Dallas Smythe’nin ekonomi politik yaklaşım çerçevesinde çalıştığı alan aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Uluslararası medya ürünlerinin bağımlılık kuramına göre analizi
 2. Haber medyasının ekonomi politiği
 3. Amerikan emperyalizminin uluslararasılaşması için iletişimi kullanışı
 4. İzleyicilerin programlar üzerinden reklamcılara pazarlanışı
 5. Kapitalist toplumlardaki ekonomik ve siyasi ilişkilerin medya içeriği üretimi üzerindeki etkisi

Stuart Hall’un medya metinlerini okuma üzerine yaptığı çalışma kapsamında doğru olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Medya metinleri herkes tarafından aynı şekilde okunur.
 2. Metni oluşturanlar tarafından amaçlanmış ve hegamonik ideolojileri destekleyen okuma hakim okumadır.
 3. Medya metinleri tek bir anlamın egemenliğinde okunur.
 4. Hakim kodların fark edilip reddedildiği okuma müzakereci okumadır. e.
 5. Hakim kodların bazılarının benimsenerek bazı kısımlarının ihtiyaçlar, politik konum ve algılar çerçevesinde uyarlanarak okunduğu okuma muhalif okumadır.

Hall’un kültürel kimlikler üzerine söyledikleri açısından yanlış olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Kültürel kimlikler kamusal alanda etkileşim içinde oluşur.
 2. Kültürel kimlikler, yerel ve küresel ölçekte yeni kültürlerarası karşılaşmaların ürünüdürler.
 3. Kültürel kimlikler, kadim adlar taşısa da (Alevi, Kürt, Müslüman vb.) kültürel yeniden üretim çağının kimlikleri oldukları için eskisinden farklıdırlar.
 4. Kimlik kavramı verili, sabit bir özdür.
 5. Kültürel kimlik oluşturma süreci, sürekli yeniden ve farklılaşarak üretilebilen bir konumlanma sürecidir.

Aşağıdakilerden hangisi feminist medya çalışmalarının iletişim alanına sunduğu katkılardan değildir?

 1. Erkek egemen söylemin desteklenmesi
 2. İktidar ilişkilerinin daha gelişkin ve anlamlı bir çözümlemesi
 3. Cinsel farklılığın toplumsal ve kültürel inşasını açıklama olanağı sunan bir toplumsal kuram
 4. Toplumsal cinsiyet farklılıklarını sınıf yaş, ırk ve etnik farklılıklarına bağlayan canlı deneyimlere bağlılık
 5. Toplumsal değişme için açık ve belirli bir gündem

Aşağıdakilerden hangisi kadınlara tecavüzü, cinsel şiddeti, dayak, zina ve pornografi, kadın ticareti gibi daha önce kişisel olarak görülen sorunları politikleştirilerek kamusal alanda teşhir edilmesini bir politika olarak benimseyen feministlerdir?

 1. Sosyalist feministler
 2. Komünist feminsitler
 3. Liberal feministler
 4. Marjinal feministler
 5. Radikal feministler

Tom Bottomore, Frankfurt Okulu’nu kaç tarihsel döneme ayırarak incelemiştir? 

 1. Dört
 2. Üç
 3. Beş
 4. Altı
 5. İki

Soğuk Savaşın uluslararası iletişim açısından önemli olan iki boyutu aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? 

 1. Nükleer savaş tehdidi-Gelişme ve modernleşme 
 2. Yeni iletişim teknolojileri-Uzay yarışı
 3. Askeri müdahale-İdeolojik mücadele
 4. Gelişmiş ülkeler-Azgelişmiş ülkeler
 5. Planlı ekonomi-Serbest pazar
 6. Dünya Savaşı sonrası dönemin ekonomik programında temel alınan Keynesyen teorinin temel kavramı aşağıdakilerden hangisidir? 
 7. Serbest rekabet
 8. Enformasyon
 9. Etkin talep 
 10. Liberalizm
 11. Serbest ticaret

1909’da kabul edilen Matbuat Kanunu hazırlanırken aşağıdaki hangi ülkenin basın kanunu örnek alınmıştır? 

 1. İsveç
 2. Almanya
 3. İtalya
 4. Fransa
 5. İngiltere

Cumhuriyet döneminin üçüncü ve son Basın Kanunu aşağıdaki tarihlerden hangisinde kabul edilmiştir? 

 1. 2003
 2. 2007
 3. 2005
 4. 2006
 5. 2004 

Güçlü etkiler döneminde medyanın etkisini ifade etmek için kullanılan Hipodermik Şırınga Modelini geliştiren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. H. Laswell
 2. C. Hovland
 3. P. Lazarsfeld
 4. G. Gerbner
 5. S. Hall

John Milton’ın basın özgürlüğünün toplum açısından yararları bağlamındaki görüşlerine ters düşen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. Bize yeni ve garip gelmeleri nedeniyle iyi fikirleri de kötü olarak mahkum etmemiz tehlikesi her zaman vardır; basın özgürlüğü bunun önüne geçer.
 2. İnsanların pek çoğu sansürleme görevini yapabilecek niteliktedir.
 3. Eserlerin ancak pek azı bütün kısımları itibariyle kötüdür. Sansürlenen bir eserde az sayıdaki kötü kısımlar yüzünden okuyucu, ederin kapsadığı bütün iyi kısımlardan mahrum edilir.
 4. Bir kişinin okuduğu eserdeki iyi ve kötü kısımları bizzat kendisinin ayırması hayat tecrübesi bakımından en önemli yararı sağlar.
 5. Kötü ve yanlış fikirlerin yok edilebilmesinin en güvenceli yolu olan basın özgürlüğü, gerçeklerin serbest olarak yayılımına olanak sağlar.

Aşağıdakilerden hangisi basın tarihi açısından XVIII. yüzyılda gelişen yeniliklerden değildir?

 1. Sansürün ortaya çıkışı
 2. Günlük gazetelerin yayınlanmaya başlaması
 3. Muhalif gazetecilik anlayışının ortaya çıkması
 4. Gazetelerde reklam ve ilanların verilmeye başlanması
 5. Amerikan basınının kurulması

Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyıl sonunda basına getirilen eleştiriler kapsamında değildir?

 

 1. Basının haber verme işlevini göz ardı etmesi
 2. Sınırlı sayıda haber ajansının olması
 3. Basının yeri geldiğinde iktidara muhalif olması
 4. Gelirlerini arttırmak için gazetelerin sayfalarını reklam ve ilanlarla doldurması
 5. Özel çıkarların basında temsil edilişi

Aşağıdakilerden hangisi Peterson’ın saptadığı basına yönelik eleştirilerdendir?

 

 1. Basının sosyal değişime direnmesi
 2. Basının tarafsız olması
 3. Basının kamu ahlakını geliştirmesi
 4. Haberlerin yayın içeriklerinde daha çok yer alması
 5. Basının bağımsız olması

Aşağıdakilerin hangisi UNESCO’nun McBride Raporunda tanımlanan iletişim hakkının içeriği oluşturan ortaklık haklarındandır?

 1. Bilgilendirme hakkı
 2. Kültür edinme hakkı
 3. Seçme hakkı
 4. Özel yaşamın korunması hakkı
 5. Tartışma hakkı

Aşağıdakilerin hangisi UNESCO’nun McBride Raporunda tanımlanan iletişim hakkının içeriği oluşturan insan gelişmesiyle ilgili haklarındandır?

 

 1. Toplanma hakkı
 2. Katılma hakkı
 3. Kültür edinme hakkı
 4. Soruşturma hakkı
 5. Bilgilendirilme hakkı

Keane’ın ortaya koyduğu pazar liberalizminin iletişim özgürlüğünü kısıtlayan yönleri için doğru olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Enformasyon üretim ve dağıtım alanını ellerinde bulunduranların tamamen tarafsız olması
 2. Ticari yayıncıların okuyucuların, dinleyicilerin ve seyircilerin pazar dışı tercihlerini dikkate almaları
 3. Tekellerin, pazara girmek isteyenlere destek olarak seçeneklerin çoğalmasını sağlaması
 4. Enformasyonun tanımının kamusal yarar kavramına sıkı sıkıya bağlı olması
 5. Dev boyuttaki firmaların karları doğrultusunda yurttaşların ne dinleyip, ne okuyacaklarını, ne seyredeceklerini kararlaştırmaları

Enformasyonun gizli olabileceğinin tescillenmesi yoluyla, polis ve askeri organlara dayanarak kitle iletişim araçlarının denetlenmesi hangi tür siyasal sansüre girmektedir?

 

 1. Olağanüstü hal erkleri
 2. Devlet reklamcılığı
 3. Yalan söylemek
 4. Silahlı gizlilik
 5. Korporatizm

Korporatizm için yanlış olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 1. Taraflar arasındaki ilişki ve pazarlıklar kitle iletişim araçları yoluyla kamuya açılmaz.
 2. Tarafları, çeşitli sivil toplum örgütleri ile devlet görevlileridir.
 3. Taraflar arasındaki ilişki şeffaftır.
 4. Yapılan pazarlıklar, kamusal sorumluluktan uzaktır.
 5. İlişkiler korporatist niteliktedir.

Aşağıdakilerden hangisi 1961 anayasasının, basın ve basın özgürlüğü adına gerçekleştirdiklerinden değildir?

 

 1. Basın hürdür; sansür edilemez ilkesini benimsenmiştir.
 2. Basın özgürlüğünü sağlayacak tedbirleri uygulamada devlete sorumluluklar verilmiştir.
 3. Anayasa ile aynı yılda Basın İş Kanunu çıkartılmıştır.
 4. Basınla ilgili birçok alanda kısıtlayıcı nitelikte yasal değişiklikleri hayata geçirilmiştir.
 5. Basın çalışanlarının iş güvenceleri sağlamlaştırılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi enformasyon demokrasisinin ortaya çıkması ve yükselmesini sağlayan kriterlerden biri değildir? 

 1. Özel yaşamın gizliliğinin korunması
 2. Bilme hakkı
 3. Sınırlama hakkı 
 4. Kullanım hakkı
 5. Katılım hakkı

İletişimi kültürel olmaktan ziyade teknolojik bağlamda ele alarak “sıcak ve soğuk iletişim araçları” şeklinde kategorik bir ayrıma tutan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir? 

 1. Fredric Jameson
 2. Marshall McLuhan
 3. Jean Baudrillard
 4. François Lyotard
 5. Michel Foucault

“Post cahil” olarak adlandırılan kişi tipi aşağıdakilerden hangisidir? 

 1. Sözlü kültür içinde kendini başarıyla ifade eden
 2. Gündelik gerçek deneyiminin üstesinden gelebilen
 3. Yazılı kültür içinde kendini başarıyla ifade eden
 4. Gerçeklik algısı güçlü olan
 5. İmgeye dayalı yeni kültürel alanda gerçeklik algısı yanılsamalarla dolu ve dağıtılmış bilişe sahip olan 

Aşağıdakilerden hangisi, Manuel Castells ve arkadaşlarına göre mobil iletişim teknolojilerinin dünya üzerine yayılımını etkileyen doğrudan etkenlerden biridir? 

 1. Geleneksel değer yargıları
 2. Ekonomik etkenler 
 3. Uluslararası anlaşmalar
 4. Kültürel çatışmalar
 5. Sivil toplum kuruluşlarının çabaları

Televizyon kültürünün yetişkinlerin dünyası ile çocukların dünyası arasındaki ayrımı ortadan kaldırdığını ve bu durumun çocukluğun yok olmasına neden olduğunu ileri süren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Harold Innis
 2. Walter Ong
 3. Joshua Meyrowitz 
 4. Marshall McLuhan
 5. Manuel Castells

Aşağıdakilerden hangisi P. Dahlgren’in belirttiği siyasal kamusal alanının boyutlarından biri değildir? 

 1. Medya Temsili
 2. Sosyal Yapı
 3. Sosyo-Kültürel Etkileşim
 4. Sosyo- Ekonomik Etkileşim 
 5. Medya Kurumları

On yedinci ve on sekizinci yüzyıllarda Avrupa’da basın özgürlüğü mücadelesiyle ilgili aşağıdaki gelişmelerden hangisi yanlıştır? 

 1. Sözlü kültürün üstünlüğü giderek artmıştır. 
 2. Yayıncılığın gelişimi hızlanmıştır.
 3. Okur-yazar oranı görece artmıştır.
 4. Edebiyat alanında yeni türler ortaya çıkmıştır.
 5. Matbaanın icadıyla basılı metinler yaygınlaşmıştır.

Anlamlandırma pratiği, hegemonya ve ideolojinin birlikte toplumda tahakküm kurduğunu öne süren yaklaşım aşağıdakilerden  hangisidir? 

 1. Uyaran-tepki modeli
 2. Kültürel çalışmalar 
 3. Ekonomi politik
 4. Suskunluk sarmalı
 5. Gündem belirleme

İletişim sürecinde duygu ve düşüncelerin paylaşılması için üretilen sözel, görsel ve görsel-işitsel somut ürünlere ne ad verilir? 

 1. Mesaj
 2. Kaynak
 3. Alıcı
 4. Gürültü
 5. Geribildirim

Aşağıdakilerden hangisi Vincent Mosco’ya göre ekonomi politik yaklaşımın temel ilgi alanlarından biridir? 

 1. Serbest piyasanın işleyişi
 2. Duygusal emek
 3. Feminizm
 4. Reklamların etkin kullanımı
 5. Deregülasyon 

Herhangi bir şeyi temsil eden ama onunla doğal bir ilişkisi olmayan sembollere ne ad verilir? 

 1. Gösterge
 2. Kaynak
 3. Simge  
 4. Mesaj
 5. Gösteren

Stuart Hall’a göre, eleştirel medya çalışmaları aşağıdakilerden hangisine göre yeniden şekillenmiştir? 

 1. Suskunluk sarmalıyla
 2. Yapısalcılıktan etkilenmeyle
 3. İdeolojinin yeniden keşfiyle 
 4. Kültür tanımının genişlemesiyle
 5. Gündem belirleme kuramıyla

“Savaş zamanı sözcükler birer silahtır” sözünü aşağıdaki hangi politikacı söylemiştir? 

 1. Lenin
 2. Gandhi
 3. Roosvelt
 4. Hitler 
 5. Atatürk

“İki aşamalı akış” kavramı aşağıdaki hangi araştırmacı tarafından geliştirilmiştir? 

 1. Ü. Oskay
 2. Cohen
 3. Hovland
 4. Lazarsfeld 
 5. Horkheimer

Dünya Savaşında Propaganda Teknikleri (Technicques in the World War) adlı kitabın yazarı aşağıdakilerden hangisidir? 

 1. Gerbner
 2. Lazarsfeld
 3. Lasswell 
 4. Hovland
 5. Horkheimer

Fransa devleti için karasal egemenliğin sağlanması açısından ulusal toprakları birleştiren en önemli unsurlardan biri sayılan iletişim sistemi aşağıdakilerden hangisidir? 

 1. Teleks sistemi
 2. Elektrikli telgraf
 3. Chappe telgrafı
 4. Telefon sistemi
 5. Haber yaprakları

Soğuk Savaşın uluslararası iletişim açısından önemli olan iki boyutu aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? 

 1. Gelişmiş ülkeler-Azgelişmiş ülkeler
 2. Nükleer savaş tehdidi-Gelişme ve modernleşme 
 3. Yeni iletişim teknolojileri-Uzay yarışı
 4. Askeri müdahale-İdeolojik mücadele
 5. Planlı ekonomi-Serbest pazar

On yedinci ve on sekizinci yüzyıllarda Avrupa’da basın özgürlüğü mücadelesiyle ilgili aşağıdaki gelişmelerden hangisi yanlıştır? 

 1. Sözlü kültürün üstünlüğü giderek artmıştır. 
 2. Edebiyat alanında yeni türler ortaya çıkmıştır.
 3. Yayıncılığın gelişimi hızlanmıştır.
 4. Okur-yazar oranı görece artmıştır.
 5. Matbaanın icadıyla basılı metinler yaygınlaşmıştır.

“Basın hürdür, sansür edilemez” ilkesi Türkiye’de ilk kez aşağıdaki hangi Anayasada yer almıştır? 

 1. 1961 Anayasası 
 2. 1982 Anayasası
 3. 1876 Anayasası
 4. 1921 Anayasası
 5. 1924 Anayasası

Aşağıdakilerden hangisi enformasyon demokrasisinin ortaya çıkması ve yükselmesini sağlayan kriterlerden biri değildir?

 1. Katılım hakkı
 2. Özel yaşamın gizliliğinin korunması
 3. Sınırlama hakkı 
 4. Bilme hakkı
 5. Kullanım hakkı

Aşağıdakilerden hangisi enformasyon demokrasisinin ortaya çıkması ve yükselmesini sağlayan kriterlerden biridir? 

 1. Sınırlama hakkı
 2. Sindirme hakkı
 3. Fişleme hakkı
 4. Dışlama hakkı
 5. Özel yaşamın gizliliğinin korunması 

Hipergerçeklikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 1. Hipermetinsellik tarafından yaratılmaktadır.
 2. Gündelik hayatın içine sızması olanaksızdır. 
 3. Taklidi taklit eden bir gerçeklik halidir.
 4. Mobil iletişim aygıtları ve internet aracılığıyla bağlantıda kalınan bir gerçeklik durumudur.
 5. Kökeni olmayan bir gerçekliktir.

Televizyon kültürünün yetişkinlerin dünyası ile çocukların dünyası arasındaki ayrımı ortadan kaldırdığını ve bu durumun çocukluğun yok olmasına neden olduğunu ileri süren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir? 

 1. Joshua Meyrowitz 
 2. Marshall McLuhan
 3. Manuel Castells
 4. Walter Ong
 5. Harold Innis

Aşağıdakilerden hangisi, Manuel Castells ve arkadaşlarına göre mobil iletişim teknolojilerinin dünya üzerine yayılımını etkileyen doğrudan etkenlerden biridir? 

 1. Ekonomik etkenler 
 2. Sivil toplum kuruluşlarının çabaları
 3. Kültürel çatışmalar
 4. Uluslararası anlaşmalar
 5. Geleneksel değer yargıları

Ortaya çıkan her yeni iletişim biçiminin insanın duyu organlarının teknolojik genişlemesinin bir sonucu olduğunu söyleyen ünlü iletişimbilimci aşağıdakilerden hangisidir? 

 1. Guy Debord
 2. Walter Ong
 3. Barry Sanders
 4. Marshall McLuhan 
 5. John Fiske

Aşağıdakilerden hangisi P. Dahlgren’in belirttiği siyasal kamusal alanının boyutlarından biri değildir? 

 1. Sosyo- Ekonomik Etkileşim 
 2. Medya Kurumları
 3. Medya Temsili
 4. Sosyo-Kültürel Etkileşim
 5. Sosyal Yapı

Medyayı toplumdaki iktidar ilişkileri bağlamında analiz etmeye yönelen iletişim çalışmalarına ne ad verilir? 

 1. Eleştirel medya çalışmaları 
 2. İki aşamalı akış
 3. Toplum kuramı
 4. Liberal medya kuramları
 5. Gündem belirleme

Aşağıdakilerden hangisi sözel kültürün tanımında yer almayacak bir kavramdır?

 

 1. Söz
 2. Konuşma
 3. Yazı
 4. Dil
 5. Öykü

Aşağıdakilerden hangisi sözelliğin hakim olduğu toplumlarda belleğin içeriğini korumada etkili olamaz?

 

 

 1. Yazılı metinler
 2. Belirli söz kalıplarının kullanımı
 3. Ezbere okumalar
 4. Çeşitli müzik araçlarının kullanımI
 5. Söz kalıplarında sıfatların kullanılmas

Sözel kültür insanın deneyimi ile ilgili doğru olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. Kişilerin deneyimleri ile edindiği bilgi arasındaki ilişki dolaylıdır.
 2. Edinilen bilgi işe yaşantı arasındaki mesafe daha kısadır.
 3. Deneyimin içeriğinin etkileri yüzeyseldir.
 4. Bireyin doğal ve toplumsal dünya ile kurabildiği bağlantılar sınırsızdır.
 5. Soyut konuşmalar, deneyimin sağladığı gerçeklikten daha güçlü bir etkiye sahiptir.

Ön okur yazar toplumlar için yanlış olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. Okur-yazarlık nüfusun küçük bir kısmı tarafından gerçekleştirilir.
 2. Bu toplumların yazı sistemleri nesneleri dolaysızca temsil eden göstergelerden oluşur.
 3. Bu toplumlarda yazı, çok az ve sınırlı amaçlar için kullanılır.
 4. Eski uygarlıklar, Sümerler, Mısırlılar, Hititler ve Çinliler ön okur-yazar toplumlardır.
 5. Bu toplumların yazı sistemleri oldukça basittir.

Aşağıdakilerden hangisi yazılı kültüre sahip toplumun özelliklerinden değildir?

 1. Okuryazarlık yaygındır.
 2. Herhangi bir alfabe, en azından özgür yurttaşların çoğunluğu tarafından kullanılmaktadır.
 3. Herhangi bir alfabe, en azından özgür yurttaşların çoğunluğu tarafından kullanılmaktadır.
 4. Bu toplumlarda yazı, çok az ve sınırlı amaçlar için kullanılır.
 5. Okuma ve yazma kültürel bir etkinlik olarak etkin bir tarzda gerçekleştirilir.

Aşağıdakilerden hangisi okuryazar bireyin özelliklerindendir? 

 1. Yaşamın katı gerçeklerini kabullenen pratik bir anlayış sergileme
 2. Kendini içinde yaşadığı dünya ile özdeşleştirme
 3. Analitik, sorgulayıcı ve eleştirel düşünebilme
 4. İçinde bulunduğu duruma ve ortama derinden bağlı olma
 5. Gelenekçi ve tutucu bir zihniyete sahip olma

Okur yazar toplumlarda edebiyatın okurlar için, çok tanıdık gelen şeyleri bile onlara yabancı kılması ve böylece onların uyuşmuş algılarını alt üst etmesi aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

 1. Yabancılaşma
 2. Karmaşıklığın farkına varma
 3. Düşünümsellik
 4. İzleyici girdisi
 5. Eğlence

“Görmek” ile ilgili doğru olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. Her baktığımızı görürüz.
 2. Görmek sadece duyu yönelimlidir.
 3. Doğrudan ya da doğal bir biçimde görmek mümkündür.
 4. Görme edimi, nesnelerin dış imgeleri ile iç düşünce süreçleri arasındaki bağlantının bir sonucudur.
 5. Görmek, basitçe verili doğal bir beceridir.

Kartezyen perspektif anlayışı için yanlış olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. Kartezyen perspektifçilikte, gören şey göz değil zihindir.
 2. Kartezyen perspektifçilikte gözün sunduğu algı dışındaki duyusal algılara da önem verilir.
 3. Kartezyen perspektifçilikte göz, yansız ve hakim bir seyirci gibi maddi dünyayı tarar, seyreder.
 4. Kartezyen perspektifçilik, mutlak göz merkezlidir.
 5. Kartezyen perspektifçilikte, görme anlayışı, homojen iç boyutlu mekan yanılsamasına dayalıdır.

İmge için doğru olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. İmgeler, sadece yazılı metni destekler.
 2. İmgeler, üç boyutludur.
 3. Çeşitli figürlerin imgesi, gönderme yaptıkları şeye bire bir benzerler.
 4. İmgelerin kodları ve anlamları sabittir.
 5. Bütün imgeler, çeşitli anlam katmanlarına sahiptir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar