AÖF İlahiyat Tesfir dersi çıkmış sorular

TEFSİR SON 6 YILIN EN ÇOK ÇIKMIŞ FİNAL SORULARININ ANALİZİ
1. Lokman suresinde Allah ile Kur’ân’ın ortak olarak zikredilen sıfatı hangisidir?
Cevap: Hakîm (2011 D. sonu- 2013 Güz)**
2. Lokman, insanın iyilik ya da kötülük adına yaptığı her şeyin Allah tarafından bilindiği, ihata edildiği hususunu, çocuğuna Allah’ın hangi isimlerine dikkat çekerek öğretmektedir?
Cevap: Latîf- Habîr (2011 D. sonu -2013 Güz- 2015 Tek ders)***
3. Nûh kavminin ilahlarından olan ilah hangisidir?
Cevap: Nesr (2011 D. sonu- 2012 Güz- 2012 Tek ders- 2013 Güz- 2013 Tek ders- 2014 Güz- 2016 D. sonu)*******
4. Dille ilgili Kur’an ilimleri arasında farklı kelimelerin aynı anlama gelmesini ele alan dala ne ad verilir?
Cevap: Nazâir (2011 D. sonu- 2012 Tek ders- 2013 Güz-2014 Güz-2015 Güz)****
5. Hz. Peygamber (s.a.v) ve müminlere ihanet ederek müşrik kureyşlilerle dayanışma içine giren Nadiroğulları’nın durumundan ibret alması istenen insanlar, Haşr suresinde hangi kavramla ifade edilir?
Cevap: Ulü’l – ebsâr (2012 Güz- 2011 D. sonu)**
6. “Teenni ile hareket etmek Allah’tan, acele etmek ise şeytandandır.” hadisi, Hucurât suresinin hangi ayetiyle ilişkilidir?
Cevap: (6) Ey iman edenler! Eğer size güvenilir olmayan biri, bir haber getirirse, bilmeden bir topluluğa sataşıp da sonra yaptığınıza pişman olmamak için, onu iyice araştırınız. (2011 D. sonu -2013 Güz- 2015 Güz)***
7. Nuh kavminin helaki ne ile gerçekleşmiştir?
Cevap: Suda boğulma ile helak (2011 D. sonu- 2013 D. sonu- 2014 Tek ders)***
8. Hangisi Allah’ın ilimle ilgili sıfatlarındandır?
Cevap: Latif (2011 D. sonu)*
9. “Allah’ı unutmak” ifadesinin en doğru karşılığı nedir?
Cevap: Allah’a karşı kulluk borcunu umursamamak (2011 D. sonu- 2017 Güz)**
10. “Allah ve resulünün önüne geçmeyin” ifadesinde hangi sanat vardır?
Cevap: Mecaz (2011 D. sonu- 2012 Tek ders- 2013 Tek ders- 2013 D. sonu- 2016 D. sonu -2016 Güz)******
11. İnsanın en önemli özelliği nedir?
Cevap: İnanan bir varlık olması (2011 D. sonu)*
12. “Salah” kelimesinin sözlük anlamlarından olmayan nedir?
Cevap: Bir işi acele yapmak (2011 D. sonu- 2013 D. sonu- 2015 Tek ders- 2017 Güz)****
13. Hangisi kur’an’ı tefsir yollarından biri değildir?
Cevap: İsrailliyyatı nakletmek (2011 D. sonu)*
14. Hangisi semantik analizle ilgili kavram değildir?
Cevap: Kıssa (2011 D. sonu- 2012 Tek ders)**
15. “ kavlün marufün” ifadesinin zıt anlamı nedir?
Cevap: Münkeren mine’l- kavl (2011 D. sonu- 2012 Tek ders- 2013 D. sonu- 2013 Tek ders- 2014 Tek ders)*****
16. Hangisi fitne kelimesinin dilimizdeki kullanımları arasında yer almaz?
Cevap: Fasık (2011 D. sonu- 2012 Tek ders- 2013 D. sonu- 2013 Tek ders- 2014 Tek ders)*****
17. Mal ve evlatların oldukça önemli bir sınav vesilesi olduğu hangi ayetlerle anlatılmaktadır?
Cevap: Enfal,8/28 (2011 D. sonu- 2013 D. sonu- 2014 Tek ders)***
18. Hangisi “sevgi” kavramıyla ilgili değildir?
Cevap: Sevgi, cesaret gerektirir/ sevgi ile aşk aynı anlamdadır. (2011 D. sonu- 2013 D. sonu)**
19. Hangisi “hubb” kelimesinin Kur’ân siyakındaki anlamlarından biridir?
Cevap: Tercih etmek/tohum (2011 D. sonu- 2014 Tek ders- 2015 D. sonu)***
20. Hangisi Nuh (as)’un kavmine söylediği sözler arasında yer almaz?
Cevap: Size ne oluyor ki Allah’a gereken saygıyı göstermiyorsunuz (2012 D. sonu- 2013 D. sonu)*
21. “Şimdi yüzüstü kapanarak giden mi daha doğru, yoksa dosdoğru bir yol üzerinde dümdüz giden mi?” ayeti (Mülk 67/22), Kur’ân ilimlerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir?
Cevap: Emsalü’l- Kur’ân (2012 D. sonu- 2015 D. sonu)**
22. Hangisi Haşr suresindeki muhacirlerin özelliklerinden biridir?
Cevap: Yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılmış olmaları (2012 D. sonu)*
23. Haşr suresinin bu adla isimlendirilmesinin nedeni nedir?
Cevap: Nadiroğullarının Hz. Peygamber ve Müslümanlara karşı savaş açma niyetiyle toplanması (2012 D. sonu- 2012 Büt)**
24. Hucurât suresinin ilk ayetlerinin nüzulüne sebep olan tartışma, hangi sahabiler arasında geçer?
Cevap: Hz. Ebu Bekir – Hz. Ömer (2012 Güz- 2012 D. sonu- 2012 Tek ders- 2013 Güz- 2013 Tek ders- 2015 Güz)******
25. Hangisi Kur’ân’a göre vurgulanan kadın- erkek eşitliğinin konularından biri değildir?
Cevap: Yaratılış (2012 D. sonu- 2012 Tek ders)**
26. Kur’ân kelimeleri ile ilgili hangi ifade yanlıştır?
Cevap: Kur’ân kelimelerinin sadece bir anlamı vardır. (2012 D. sonu)*
27. Hangisi Kur’ân siyakında “korku” anlamına gelen sözcüklerden değildir?
Cevap: Hubb (2012 D. sonu- 2012 Tek ders- 2013 Tek ders)***
28. “Odak kelime” ile ilgili hangi ifadeler yanlıştır?
Cevap: Vücuh ve Nazairde yer alan bir kelimedir/ kavram kargaşası yaratır. (2012 D. sonu- 2013 D. sonu)**
29. Lûgatte bildirmek manasında olan, “bilgisi başka şeyin bilgisini gerekli kılan şeydir.” Tanımı, hangi kavrama aittir?
Cevap: Tarif (2012 D. sonu- 2012 Tek ders- 2013 D. sonu- 2013 Tek ders- 2014 Tek ders)*****
30. Hangisi maruf ve münker kavramlarıyla ilgili olarak bazen çok dar anlamlı, bazen de oldukça kapsamlı tanımlar yapılmasının nedenlerinden biri değildir?
Cevap: Tanımların birbiri ardınca gelmesi (2012 D. sonu- 2012 Tek ders)**
31. F-t-n kökünün ilk temel anlamı nedir?
Cevap: Yakmak (2012 D. sonu- 2012 Tek ders- 2013 Tek ders)***
32. Fitne ve türevleri Kur’ân’da kaç ayette kullanılmaktadır?
Cevap: 58 (2012 D. sonu- 2014 D. sonu)**
33. “Fitne adam öldürmekten daha beterdir” mealindeki ayette geçen “fitne” kelimesi hangi anlamda kullanılmaktadır?
Cevap: Zulüm ve baskı (2012 D. sonu- 2014 D. sonu- 2015 D. sonu)***
34. Araplar “Fetenetü-n-nârü’r-rağife” sözü ile hangi anlam ifade edilmektedir?
Cevap: Ateşin ekmeği yakmasını (2012 D. sonu)*
35. Hangisi Kalem suresi 6. ayette geçen “el-meftûn”un anlamlarından biridir?
Cevap: Delilik (2012 D. sonu- 2012 Tek ders- 2013 Tek ders)***
36. Araplar, hâlisini karışığından ayırmak için kuyumcunun altını ateşe atıp eritmesini hangisi ile ifade eder?
Cevap: Fetene’s-sâiğu’z-zehebe (2012 D. sonu)*
37. Hangisi kurân’da geçen “sevgi” kavramlarından biridir?
Cevap: Alâka (2012 D. sonu- 2013 D. sonu- 2015 Tek ders)***
38. “ sevgili, sevimli olmak, sevmek, buğzun zıddı” anlamları hangi kavrama aittir?
Cevap: Habbe (2012 D. sonu- 2012 Tek ders- 2013 Tek ders)***
39. Hangisi Kur’ân’da geçen “Allah’ın sevdiği fiiller”den biri değildir?
Cevap: Böbürlenmek (2012 D. sonu- 2012 Tek ders- 2013 Tek ders- 2014 D. sonu- 2015 Tek ders)*****
40. Kur’ân’da farklı anlamlarda kullanılan müşterek lafızlar, Kur’an ilimlerinden hangisinin ilgi alanına girer?
Cevap: El –Vücûh ve’n-nezâir (2012 D. sonu- 2015 Tek ders)**
41. Hz. Peygamber (s.a.v), En’am suresinin 82. Ayetindeki “iman eden ve imanlarına zulüm bulaştırmayanlar…” zulüm kavramını beyle açıklamıştır?
Cevap: Şirk (2011 Güz- 2013 D. sonu- 2015 Tek ders)***
42. Allah –insan ilişkisinin sürekli canlı tutulduğu ibadet hangisidir?
Cevap: Namaz (2011 Güz- 2013 D. sonu- 2015 Güz- 2014 Tek ders)****
43. Hangisi cehennemle ilgili kavram değildir?
Cevap: İlliyyin (2011 Güz- 2013 D. sonu- 2014 Güz)***
44. Göklerdeki ve yerdeki her şeyin insanın hizmetine sunulmasını, hangi kavram karşılamaktadır?
Cevap: Teshîr (2012 Tek ders- 2013 D. sonu- 2013 Tek ders- 2015 Tek ders- 2016 D. sonu)*****
45. Haşr suresi 7. ayeti bağlamında Halife Hz. Ömer, kendi döneminde fethedilen Irak’taki Sevâd arazilerini mücahitlere paylaştırmak yerine, eski sahiplerine zimmetleyerek neyi hedeflemiştir?
Cevap: Hem toprağın işlenmesini sağlayıp gelirden pay almayı, hem de toprak ağaları oluşmasını önlemiş olmayı hedeflemiştir. (2012 Güz- 2013 D. sonu- 2014 Tek ders- 2016 Güz)****
46. Haşr suresinin son üç ayetinde Allah’ın zikredilmeyen isimleri hangisidir?
Cevap: Basîr – Alîm (2012 Güz- 2013 D. sonu- 2015 Tek ders)***
47.Hucurât suresinin ana konuları nedir?
Cevap: Temel ahlaki değerler ve davranışlar (2013 D. sonu- 2014 Tek ders)**
48. “Allah ve resulünün önüne geçmeyin” ifadesinde hangi sanat vardır?
Cevap: Mecaz (2012 Tek ders- 2013 Tek ders- 2013 D. sonu- 2016 D. sonu -2016 Güz)*****
49. Kur’ân’da geçen “salih” kavramı hangisi için kullanılmaz?
Cevap: Cinler (2013 D. sonu- 2014 Tek ders)**
50. Etimoloji ile ilgili hangi ifade yanlıştır?
Cevap: Kelimelerin derin anlamının incelenmesidir. (2013 D. sonu- 2014 Tek ders)**
51. Hangisi Lokman suresinin 3. Ayetindeki “ihsan” kavramının anlamlarından değildir?
Cevap: Allah’ın dinine yardım etmek (2014 D. sonu- 2017 Güz)**
52. Hangi konular Nûh suresinde yer alır?
Cevap: Diriliş gerçeği, insanın yaratılışı, gizli davet (2014 Güz- 2014 D. sonu – 2016 D. sonu )***
53. Mülk suresinin ana konusu nedir?
Cevap: Allah’ın varlığı, bilgisi ve gücü (2011 Güz- 2012 Güz- 2013 Güz- 2014 D. sonu-2016 Güz)*****
54. Muhacirlerin terk etmek zorunda bırakıldıkları hususlar hangileridir?
Cevap: Yurtlarını ve mallarını (2014 D. sonu)*
55. Hangisi güçlü birinin himayesine girip korunmak anlamındadır?
Cevap: Takvâ (2014 D. sonu- 2017 Güz)**
56. İmanın terim anlamı ile ilgili hangi ifade yanlıştır?
Cevap: İman, insan ruhunun derinliğini ifade eder. (2014 D. sonu)*
57. Kur’ân’da geçen “salih” ve “muslih” kavramları arasındaki fark nedir?
Cevap: Salih, salih ameli işleyendir, muslih ise hem salih ameli yapan hem de yaptırandır. (2014 D. sonu)*
58. İman kavramı Kur’ân’da kaç çeşit kalıpta yer alır?
Cevap: 883 (2014 D. sonu)*
59. Müfessir Âlûsîye göre “Rahbet” ile “Takva” arasındaki en önemli fark nedir?
Cevap: “Rahbet” tüm insanlara ait bir korku türü iken, “Takva” ilim ehlinin korkusudur. (2014 D. sonu- 2015 Tek ders)**
60. Hangisi takvanın Kur’ân’da geçen anlamlarından değildir?
Cevap: İşfak (2014 D. sonu)*
61. Fazlur Rahman’a göre “takva”nın tanımı nedir?
Cevap: Bir kimsenin kendisini, davranışlarının zararlı veya kötü sonuçlarından koruması (2014 D. sonu)*
62. Maruf kelimesi ne ile ilgili değildir?
Cevap: Komşular arasındaki ilişkilerle (2014 D. sonu)*
63. F-t-n kökünün Arap dilindeki anlamlarından biri nedir?
Cevap: Döndürmek/ Birini ayartmak (2014 D. sonu- 2015 D. sonu- 2015 Tek ders)***
64. Hangi kavram Kur’ân’da “Hubb” kelimesinin semantik alanında yer almaz?
Cevap: Şevk (2014 D. sonu)*
65. “Levhe’l –hadis” ifadesinin en doğru anlamı nedir?
Cevap: İnsana kendisini ve Rabbini unutturacak, yapması gerekenleri ihmal ettirecek derecede meşgul eden her şey (2011 Güz- 2012 Güz- 2013 Güz- 2015 Güz-2015 D. sonu)*****
66. Nûh (as)’un kavmine söylediği sözler nedir?
Cevap: Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin/ Bana itaat edin (2011 Güz- 2014 Güz- 2015 D. sonu- 2016 Güz)****
67. Hangisi latif isminin anlamlarından değildir?
Cevap: Affedici olmak (2015 D. sonu)*
68. Hangisi Kur’ân’da az sayıda insanı kapsayan “grup” anlamına gelir?
Cevap: Taife (2015 D. sonu)*
69. Kur’ân’da önemli ahlakî kavramlardan biri olan “İsar”ın anlamı nedir?
Cevap: Kendi ihtiyacı olduğu halde, başkasını kendisine tercih etmek (2015 D. sonu)*
70. Sulh ve silm ne anlama gelir?
Cevap: Barış (2015 D. sonu)*
71. Kur’ân-ı Kerim’de insanın varlıklar içerisinde en güzel bir biçimde yaratıldığı “Biz insanı en güzel bir şekilde yarattık” (Tin 95/4) ifadesiyle, ilk akla gelen husus hangisidir?
Cevap: İnsanın fiziki bir varlık oluşu (2015 D. sonu)*
72. Hangisi Kur’ân bütünlüğünde “Muttaki” anlamına gelmektedir?
Cevap: Zâhid mü’min (2015 D. sonu)*
73. Hangisi Kur’ân siyakına göre “Takva” kelimesinin anlamıdır?
Cevap: Tahzîr (2015 D. sonu)*
74. Hangisi Kur’ân ilimlerinde öncelikle öğrenilmesi gereken ilimdir?
Cevap: Kelime bilgisi (2015 D. sonu)*
75. Hangisi dehâ, zeki anlamına gelmektedir?
Cevap: Nekrâ (2015 D. sonu)*
76. Hangi değer Kur’ân’ın öngördüğü açıklamayla doğrudan bağdaşmaz ve gerçekleşme imkânı bulamaz?
Cevap: Rekabet (2015 D. sonu)*
77. Fitne ve türevleri Kur’ân’da en az hangi anlamda kullanılmıştır?
Cevap: Delilik (2015 D. sonu)*
78. Hangisi “Ha-Be-Be” kökünün kök anlamına uygun değildir?
Cevap: Engel olmak (2015 D. sonu)*
79. Hangisi “sevgi” kavramıyla dolaylı olarak ilgilidir?
Cevap: Rahmet (2015 D. sonu)*
80. Lokman Sûresi 10. Ayetinde geçen “zevc” kelimesinin anlamından olmayan nedir?
Cevap: Her bir türün alt sınıfı, gök cismi (2014 Güz- 2016 Güz-2016 D. sonu)***
81. Allah’ın isimlerinden olan “Müheymin” in anlamı nedir?
Cevap: Her an her şeyi gözetip koruyan, her muhtacın ihtiyacını karşılayan (2012 Güz- 2016 D. sonu)**
82. Kur’ân’da insanları ilgilendiren en önemli iki kavram nedir?
Cevap: İman- salih amel (2016 D. sonu)*
83. İman ile ilgili hangi tanım insanın farklı bir yönüne işaret eder?
Cevap: İman, insanın kendi derinliğine dalarak Allah’a doğru yükselmesidir. (2016 D. sonu)*
84. Hangisi mü’minlerin hissettikleri korku türüdür?
Cevap: Havf (2016 D. sonu)*
85. Hangisi, Kur’ân bütünlüğünde “Muttakî”nin en temel özelliklerinden biridir?
Cevap: Allah’a karşı gelmeyen (2016 D. sonu)*
86. Fîrûzâbâdî’ye göre, hangisi “Takvâ”nın anlamlarından değildir?
Cevap: Allah’a karşı haşyet duymak (2016 D. sonu)*
87. Hangisi “Takva” kelimesinin kök harfleridir?
Cevap: Ve-ka-ye (2016 D. sonu)*
88. “…dünyada onlara karşı maruf üzere ol…” ayetinde iyilik yapılması kastedilen kimlerdir?
Cevap: Anne-baba (2016 D. sonu)*
89. “Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan eşini var eden ve ikisinden de pek çok erkek ve kadın meydana getiren Rabbinize (karşı sorumluluklarınızı yerine getirerek) hürmetsizlikten sakının.” (Nisa 4/1) Verilen ayette en çok hangi gerçeğe dikkat çekilmiştir?
Cevap: İnsan soyunun kaynağındaki birlikteliğe (2016 D. sonu)*
90. Hangisi “lafzın bir manaya delaletinin açık olması” anlamına gelmektedir?
Cevap: Tarif-i lafz (2016 D. sonu)*
91. Hangisi Kur’ân’da fitne kavramının anlamını karşılayan kelimelerden biridir?
Cevap: İğva (2016 D. sonu)*
92. Al-i İmrân suresi 7. Ayette geçen fitne hangi anlamda kullanılmıştır?
Cevap: Saptırmak (2016 D. sonu)*
93. Hangisi Kur’ân siyakında “sevgi” anlamında geçmez?
Cevap: Şevk (2016 D. sonu)*
94. Hangi kavram Kur’ân’da “Hubb” kelimesinin semantik alanında yer alır?
Cevap: Hullet (2016 D. sonu)*
95. Hangisi, “Hubb” kelimesinin Kur’ân siyakındaki anlamlarından biridir?
Cevap: Tercih (2012 Tek ders- 2013 Tek ders)**
96. Hangisi güçlü birinin himayesine girip korunmak anlamındadır?
Cevap: Takva (2015 Tek ders)*

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar