AÖF Ders notları-Türkiye’deki Sivil Toplum Örgütlerinin Sorunları

Türkiye’deki Sivil Toplum Örgütlerinin Sorunları

Sivil toplum örgütleri, araştırma ve bilişim çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürebilmesi için uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenmektedir ancak bu kuruluşların sıkıntı çektiği konuların olduğu da bilinmektedir. Bu sıkıntıların başında bilgi, iletişim ve işbirliği ihtiyacı gelmektedir. Sivil toplum örgütlerinin ortak sorunları özetlenecek olursa;

 • Sivil toplum örgütlerinin demokratik ve katılımcı bir toplumdaki yeri ve rolü henüz algılanamamıştır.
 • Gerek toplum içinde gerekse sivil toplum örgütlerinin kendi bünyelerinde amaçları konusunda bir fikir birliği ve algı oluşmamıştır.
 • Sivil toplum örgütlerinin son yıllarda çeşitlenmesine ve hareketliliğin ivme kazanmasına karşın hala ortak bir platform kurulmamış; aynı alanda faaliyet gösterenlerin ortak sorunlarını ve deneyimlerini paylaşmasına ve bilgi alışverişi yapmasına yönelik iletişim kanalları henüz oluşmamıştır.
 • Mevcut sivil toplum örgütlerinde hala bir kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik yaklaşımı eksikliği söz konusudur.
 • Bu süreci gerçekleştirebilecek deneyim, uzmanlık, rehberlik, eğitim, basın-iletişim, veritabanları ve ortak bilgi noktaları vasıtasıyla kurumsallaşma henüz yeterli düzeye gelememiştir.
 • Var olan girişimler yetersiz veya geçicidir ve bu nedenle sürdürülebilirlik sağlanamamaktadır.
 • Sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri arasında eğitim süreçleri, yayınlar, web sayfaları ve çeşitli kurumlar tarafından sağlanan destekler yer almaktadır ancak henüz stratejik bir yaklaşım geliştirilememiştir.
 • Aktif sivil toplum örgütlerinin pek çoğunda tabandan gelen bir katılımın oluşmadığı görülmektedir.
 • Sivil toplum örgütleri daha çok kişilere bağlı olarak kurulmuş ve o kişilerin liderliğinde faaliyet göstermektedir.
 • Toplumda “örgüt” sözcüğünün ve örgütlenmenin verdiği rahatsızlık nedeniyle bir direnç gözlenmektedir. Bu durum sivil toplum örgütlerine katılım kanallarını olumsuz etkilemektedir.
 • Sivil toplum örgütlerinin çoğunda “sivillik” ve “toplumsal savunu” bilinci ile isteği oluşmamıştır.
 • Sivil toplum örgütlerinin çoğunda demokratik bir yönetim yapısı ve anlayışı gelişmemiştir.
 • Sivil toplum örgütlerinde personel, ofis, donanım vb konularda kapasite eksikliği ileri düzeydedir.

Türkiye’deki sivil toplum örgütlerinin günümüzde karşılaştığı sorunların aşılması ve sivil toplum örgütlerinin geliştirilmesi için yapılması gereken çalışmalar şu şekilde değerlendirilebilir;

 • Vatandaşlık bilincinin geliştirilmesi ve örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmalıdır.
 • Ülke gnelinde bilişim-bilgi toplumu olma yönündeki bilinç yaygınlaştırılmalıdır.
 • Bilgiye erişim kolaylaştırılmalıdır. Yerel yönetimlerin oluşturacakları kent bilgi sistemleri elektronik ortam üzerinden ulaşılabilir olmalıdır.
 • Sivil, kamu ve özel girişimin birbirlerinin etkinliklerinden haberdar olmasını ve işbirliğinin artmasını sağlayacak platformlar oluşturulmalıdır.
 • Sivil toplum örgütleri arasında yatay ve dikey ilişki ile işbirliğine yönelik koşullar oluşturulmalıdır.
 • Halk katılımının yerel yönetim işleyişiyle eşgüdüm içinde olabilmesi için yerel yönetimler çeşitli yöntem ve yaklaşımlarla katılımı teşvik etmelidir.
 • Bilgi, iletişim, sanat, eğitim, kültür vb alanlarda çalışan ve toplumsal dönüşüme katkı verebilecek sivil toplum örgütlerini bir araya getirmek, verimlilik ve etkinliği arttırmanın yanı sıra mesleki gelişme ve dayanışmayı sağlamakta da önemli bir önlem olarak düşünülmelidir.
 • Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde sivil toplum örgütlerinin yapı ve işlevlerinin giderek daha da önem kazanacağı öngörüsüyle, kamu kesiminin karar alma mekanizmasına sivil toplum örgütleri daha yoğun dâhil edilmelidir.
 • Avrupa Birliği ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, Birlikteki muadilleri ve şemsiye örgütleri ile birlikte ortak projeler yürütme ve lobi çalışmaları yapma vb rolleri de üstlenmelidir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar