AÖF Ders notları-Finansal tabloların denetim süreci

FİNANSAL TABLOLARIN DENETİM SÜRECİNE GENEL BİR BAKIŞ
Denetimin Amacı ve Tarafların Sorumlulukları
Finansal tabloların denetimi yaklaşımı, finansal işlemlerinin genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartları ile yasal gereklere ve düzenlemelere uygun şekilde kaydedilmesi, sınıflandırılması ve finansal tablolarda sunulmasından; o işletmenin yöneticileri sorumludur. Denetçinin sorumluluğu; finansal tablolardaki bilgilerin hata ve hileden kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermediği konusunda, makul bir güvence sağlayacak şekilde denetimi planlamak ve denetim görevini yerine getirerek görüşünü içeren raporunu pay ve çıkar sahiplerine sunmaktır.
Finansal Tabloların Denetiminde Kullanılan Metodolojiler
Denetçi; denetlediği işletmenin faaliyet özelliklerini, işletmeyi çevreleyen ekonomik, politik ve teknolojik koşulları, zamanı ve fayda maliyeti göz önünde bulundurularak en uygun denetim metodolojisini seçer ve uygular.

Denetim sürecinde en sık kullanılan denetim yaklaşımları

 1. Önemlilik yaklaşımı
 2. Sistem temelli yaklaşım
 3. İşlem döngüsü yaklaşımı
 4. Doğrudan inceleme yaklaşımı
 5. Risk temelli yaklaşım

Denetim süreci aşağıdaki evrelerden oluşmaktadır:
MÜŞTERİNİN KABULÜ DENETİM STRATEJİSİ VE PLANLAMA AMAÇ: Genel kabul görmüş denetim ilke ve standartlarına uygun, nitelikli bir denetim yapmaktır.
KONTROL TESTLERİ VE TÖZEL TESTLER AMAÇ: Risk değerlendirmesi yaparak yeterli miktarda ve uygun nitelikte kanıt toplamaktır.
ANALİTİK İNCELEME TEKNİKLERİ VE KALANLARLA İLGİLİ AYRINTI TESTLERİ
DENETİM ÇALIŞMALARININ BİRLEŞTİRİLMESİ / RAPORLAMA AMAÇ: Finansal bilgilerin gerçeğe uygun ve doğru olduğuna ilişkin bağımsız görüş oluşturmaktır.

DENETİM SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ VE İÇ KONTROL
MÜŞTERİNİN KABULÜ VE ÖN PLANLAMA
Ön araştırma, müşterinin kabulü ve ön planlama
Müşteriyle sözleşme imzalanması
Denetim ekibinin belirlenmesi ve göreve başlaması
Denetimde dışardan uzman ihtiyacının değerlendirilmesi
İşletmenin ve iş koşulunun anlaşılması
MÜŞTERİ İŞLETMENİN RİSKİNİ DEĞERLENDİRME VE ANALİTİK ÖN İNCELEMELER
İşletme riskini değerlendirme
Analitik ön incelemeler
Başlangıç önemlilik düzeyinin belirlenmesi ve önemliliğin kabul edilebilir denetim riski ve doğal riskle ilişkisi
MÜŞTERİ İŞLETMENİN İÇ KONTROLLERİNİN ANLAŞILMASI VE KONTROL RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
İç kontrolün tanımı ve amaçları
Yönetimin ve denetçinin iç kontrollere ilişkin sorumlulukları
İç kontrol yaklaşımları ve COSO iç kontrol modeli
İç kontrollerini işleyişinin anlaşılması, belgelendirilmesi ve kontrol riskinin değerlendirilmesi
Kontrol riskinin değerlendirilmesi
Kontrollerin test edilmesi
COSO’YA GÖRE İÇ KONTROL, KAPSAM İTİBARIYLA BİRBİRLERİYLE İLİŞKİLİ BEŞ BİLEŞENDEN OLUŞMAKTADIR:
Kontrol ortamı
Risk değerlendirme
Kontrol eylemleri
Bilgi ve iletişim
İzleme ( gözlemleme)
Kontrol ortamı: Kontroller, işletmenin içinde bulunduğu ortamdan / çevreden etkilenir. İç kontrol ortamı denince çalışanların faaliyetlerini ve sorumluluklarını yerine getirebilecekleri ortam anlaşılır.
Bir işletmede iç kontrolü etkileyen faktörler:
Dürüstlük ve etik değerler
Yetkinlik
Yönetim kurulu ve denetim komitesinin oluşumu
Yönetimin felsefesi ve çalışma tarzı
Örgütsel yapı
Risk değerlendirme: Bir işletmede amaçların belirlenmesi ve bu amaçlara ulaşmayı engelleyen iç ve dış faktörlerin dikkate alınarak yönetim tarzının biçimlendirilmesidir.
RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÜÇ AŞAMADA GERÇEKLEŞİR:

 1. AMAÇ BELİRLEME

Finansal raporlama ile ilgili amaçlar
Faaliyetle ilgili amaçlar
Yasalara ve diğer düzenlemelere uygunlukla ilgili amaçlar

 1. RİSK TANIMLAMA

Finansal raporlamayla ilgili riskleri tanımlama
Faaliyetle ilgili riskleri tanımlama
Uygunlukla ilgili riskleri tanımlama

 1. ÇÖZÜMLEME

Finansal raporlama ile ilgili riskleri çözümleme
Faaliyetle ilgili riskleri çözümleme
Uygunlukla ilgili riskleri çözümleme
Kontrol Eylemleri
Görevlerin uygun şekilde ayrımlanması
Faaliyetler ve işlemlerle ilgili uygun yetkilendirmeler
Yeterli biçimde belgelendirme ve kaydetme
Varlıkların ve kayıtların fiziki kontrolleri
Yapılan işlerin bağımsız kişiler tarafından kontrol edilmesi
Bilgi ve İletişim: Muhasebe Bilgi Sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu finansal bilgileri üreten en eski işletme bilgi sistemidir. Bilgi sistemleri bir işletmenin faaliyetlerinin devamlılığını ve kontrolünü mümkün kılan faaliyetsel, finansal ve uygunlukla ilgili bilgileri içeren raporları üretmekle görevlidir.
İzleme: Sayılan dört bileşenin ortaya çıkan iç kontrol tablosunun sürekli takip edilmesi ve değerlendirilmesidir.
HİLELİ FİNANSAL RAPORLAMAYI TEŞVİK EDEN KOŞULLAR VE RİSK UNSURLARI
Varlıkların kötüye kullanılması ve hileli finansal raporlamayı doğuran üç temel koşul bulunmaktadır:
Baskı
Fırsat
Bahane

GENEL DENETİM PLANI VE DENETİM PROGRAMLARI
Genel denetim planının oluşturulması evrelerinde denetçiler, finansal tabloların gerçeğe uygun şekilde hazırlanıp hazırlanmadığını belirlemek iç beş tür denetim testi kullanırlar.
Bu testler şu şekilde sıralanabilir:
Risk değerlendirme
Kontrol testleri
İşlemlere ilişkin tözel testler
Analitik yöntemler
Hesap kalanlarının detaylı incelenmesi
TÖZEL TESTLER

 • İşlemlere uygulanan tözel testler

İşlem ve Olaylar
Gerçek
Tam
Doğru
Uygun sınıflama
Dönemsel

 • Analitik incelemeler

Sunum ve Tam Açıklama
Gerçek
Tam
Doğru
Uygun sınıflandırma ve anlaşılabilirlik

 • Hesap kalanlarının detaylı incelenmesi

Hesap Kalanları
Varlık
Uygun değer karşılığı
Haklar ve yükümlülükler ( işletmeye ait)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar