AÖF Çevre sosyolojisi çıkmış sorular

Haziran 1992’de Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirilen ve çevre üzerinde kararlar alan konferansın adı nedir?

BM Konferansı

Doğayı Çevreyi Koruma Konferansı

Kırsal Çevre Ve Ormancılık Sorunlarını Araştırma Zirvesi

Deniz Temiz Konferansı

Rio Yeryüzü Zirvesi

Haziran 1992’de Brezilya’da toplanan Rio de Janeiro Zirvesi’nde alınan kararlar hangi isim ile anılmaktadır?

Gündem 20

Gündem 21

Yerel Gündem 21

Gündem 23

Gündem 24

Yerel gündem 21’in öngördüğü temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Halkın yönetime katılmasını sağlamak

Ülkede demokrasiyi yaymak

Yerel yönetimlerin öncülüğünde sivil toplum kuruluşları ile birlikte diğer ilgililerin kendi sorunlarını saptamasını sağlamak

Çevrenin daha temiz olmasını sağlamak

Ülkenin yönetim biçiminin başkanlık olmasını sağlamak

Belediye kanununda en son hangi maddesinde yapılan değişiklik ile Kent Konserleri’nin tanımlanması yasal bir çerçeveye kavuşmuştur?

Belediye Kanunun 71. Maddesinde

Belediye Kanunun 72. Maddesinde

Belediye Kanunun 75. Maddesinde

Belediye Kanunun 76. Maddesinde

Belediye Kanunun 77. Maddesinde

Kent konseyleri hangi birimin fiili vesayeti altındadır?

Valilik

Kaymakamlık

Belediye

Herhangi birimin vesayetinde değildir

Özel idare

Kent konseylerinde öncelikle oluşturulması ön görülen meclisler hangi seçenekte birlikte verilmiştir?

Kadın ve gençlik meclisleri

Yaşlı ve gençlik meclisleri

Kadın ve yaşlı meclisleri

Çocuk ve kadın meclisleri

Gençlik ve çocuk meclisleri

Sosyal riskin azaltılması konusunda uzun soluklu projeler, şiddet konusunda sığınma evleri, danışma ve dayanışma  merkezleri açılması ve kadınların yerel düzeyde karar alma mekanizmalarına katılımı için çalışan ve kent konseyinin bir alt meclisi olan grup hangisidir?

Kadın meclisi

Çocuk meclisi

Gençlik meclisi

Yaşlı meclisi

Genel kurul meclisi

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de  kent konseylerinin alt çalışma grupları arasında değildir?

Engelliler çalışma grubu

Yaşlı çalışma grubu

Kıdemli hemşireler çalışma grubu

Özel bilgi çalışma grubu

Doğu çalışma grubu

Türkiye’de Kent konseylerin öncelikli çalışma alanı nedir?

Kent ve çevrecilik

Gecekondu ve düzen

Sürdürebilirlik ve meslek

Çevre ve sürdürülebilirlik

Orman ve kent

Türkiye’de Kent Konseyleri kaç ay aralıklar ile toplanır?

Üç ay

Dört ay

Beş ay

Altı ay

On iki ay

Aşağıdakilerden hangisi Max Weber’in kent tanımıdır?

Kent, nüfusu on bin ve üstü yerleşim yerleridir.

Kent; savunulabilecek bir şekilde kurulan, ticaret için pazarı olan, yasal düzenlemelere ve mahkemeye sahip, kısmen de olsa özerk bir yerleşim birimidir.

Kent, belirli bir nüfus büyüklüğüne ve yoğunluğuna ulaşmış, ikincil ilişkilerin egemen olduğu heterojen yapısı olan bir yerleşim birimidir.

Kent; mekan üzerine yapılaşmış ve belirli bir nüfus yoğunluğuna erişmiş, yerleşik ve bütünleşik bir yerleşim birimidir, bir sistemdir.

Kent, yönetsel, sosyal ve kültürel olarak örgütlenmiş, kırsal alanlardan ayırt edilebilen temel kentsel hizmetlerin ve kent bilincinin oluştuğu bir yerleşim birimidir

Aşağıdakilerden hangisi kentsel yapının unsurlarından değildir?

Yoğunluk

Ulaşım ağı

Ölçek

Arazi kullanımı

Fay hattı

Aşağıdakilerden hangisi kentleşmenin nedenlerinden değildir?

İtici nedenler

Çekici nedenler

İletici nedenler

Sosyo-psikolojik nedenler

Öznel nedenler

Aşağıdakilerden hangisi kentleşmenin boyutlarından değildir?

Nüfus

Karma

Ekonomik

Siyasal

Kültürel

Aşağıdakilerden hangisi kentleşmenin göstergelerinden değildir?

Ailenin büyümesi

Tarımın modernleşmesi

Toplumsal yapının farklılaşması

Eğitimli nüfusun artması

Sosyal güvenlik sistemlerinin yaygınlaşması

Aşağıdaki yıllardan hangisinde kente göçün yapısında ve yönünde farklılıklar gözlenmiştir?

1960

1970

1980

1990

2000

Aşağıdakilerden hangisi tüm yerel politikaları ilgilendiren genel ilkelerden değildir?

Özgürlük

Adalet

Hakkaniyet

Kirleten öder

Verimlilik

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği’nin Kentsel Çevre Üzerine Yeşil Rapor yayınındaki stratejilerden değildir?

değerli arazilerin korunması

enerji tasarrufu

Kentsel mekanda karışık yerleşmenin önlenmesi

Geri dönüşümün yaygınlaştırılması

Kültürel ve sosyal olarak canlılık ve çeşitlilik oluşturulması

Aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilir ve yaşanabilir kentler için mekan kullanımı ve yapılaştırılmış çevre başlığındaki politika seçeneklerinden değildir?

Ses yalıtımı

Sürdürülebilir yapı malzemesi

Isı yalıtımı

Yeşil alanlar

Planlı yapılaşma

Aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilir ve yaşanabilir kentler için çevre koruma ve enerji tasarrufu başlığındaki politika seçeneklerinden değildir?

Akıllı ışıklandırma

Enerji tasarruflu beyaz eşya

Yenilenebilir enerji kullanımı

Yüksek yaşam kalitesi

Eko-derecelendirme

Yoksulluk Batı’da 17. yüzyıla kadar toplumsal ve kamusal bir sorun olarak görülmemiştir. Buna karşılık bu yüzyıla kadar yoksulluğun sebebi olarak kim gösterilmekteydi?

Devlet

Dönemin hükümeti

Uygulanan politikalar

Bireyin kendi tutum ve davranışları

Çevresel faktörler

1601 yılında İngiltere’de çıkarılan ilk yoksulluk yasası olarak tarihe geçen yasa aşağıdakilerden hangisidir?

Elizabeth Yoksulluk Yasası

Churchill Yasası

Marshall Planı

UDEP Yoksulluk Yasası

UNDP Yoksulluk Yasası

İnsanların yaşamalarını sürdürmeleri için en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamamasını ifade eden yoksulluk türü ne denir?

Görsel yoksulluk

Kentsel yoksulluk

Mutlak yoksulluk

Karma yoksulluk

Öznel yoksulluk

Hane halkı gelir ve tüketim harcamalarının bir toplumda yada ülkeler arasında, bölgeler, kentler, sektörler ve meslekler vb. ölçütler temel alınarak mevcut koşullarına göre ortalama gelire sahip olanlarla olmayanlar arasındaki açıklığı ifade eden yoksulluk türü aşağıdakilerden hangisidir?

Göreli yoksulluk

Kentsel yoksulluk

Mutlak yoksulluk

Karma yoksulluk

Öznel yoksulluk

Modern toplumun temel karakteristiği olan tüketim fonksiyonunu yerine getiremeyen, haliyle tüketim toplumunda tüketemedikleri için normal toplumsal yaşayışını devam ettiremeyen insanlar hangi yoksulluk türünde ifade edilmektedir?

Bir algı sorunu olarak öznel yoksulluk

Tüketememe durumu olarak yoksulluk

Eşitsizlik ya da göreli yoksulluk

Mutlak yoksulluk

Karma yoksulluk

Aşağıdakilerden hangisi yeni  yoksulluğun bir özelliğidir?

Sadece ekonomik alanla bağlantılıdır

Çalışmak iş bulmakla bağlantılıdır

Ekonomik temellidir

Yoksulların kurtuluş ümitleri kalmamış ve toplumsal ve çevresel riskler artmıştır

Yoksulluk dönüşümlü bir süreç olarak görüldüğünden yoksulluktan kurtuluş ümidi vardır

Aşağıdakilerden hangisi eski  yoksulluğun bir özelliğidir?

Basitçe ekonomi değil, sosyal ve kültürel kimliğe işaret eder

Tüketememekle ilgilidir

Kıtlık yoksulluğudur

Risk yoksulluğudur

Refah devletin koruyuculuğu yoktur

“Yeni kent yoksulluğunun yaşandığı toplum aynı zamanda risk toplumudur” diyerek “risk toplumu” kavramını çalışmalarında odak noktası yapan kişi kimdir?

Uriel Beck

Emile Durkheim

Karl Marx

Max Weber

Adam Smith

Türkiye’deki çalışmalarda yoksulluktan söz eden ilk  rapor aşağıdakilerden hangisidir?

Köy enstitüleri raporları

Halkevleri raporları

Kalkınma planları raporları

BM raporları

UNDP raporları

Türkiye’de çevre ile yoksulluk arasındaki ilişkiye çok fazla değinilmemektedir. Bundan dolayı Türkiye’de çevreye ilişkin çalışmalar daha çok hangi alana yoğunlaşmaktadır?

İnsanın çıkarını ön plana almaya

Devlet desteğini sağlamaya

Çevreye saygı gösterilmemeye

Bireyin hem kendini hem de çevresini göz ardı etmesine

Çevredeki biyolojik çeşitliliğin korunmasına

Aşağıdakilerden hangisi doğal çevre ile toplum arasındaki ilişkinin kopma noktasına geldiği toplum biçimidir?

Avcı-toplayıcı toplum

Tarımcı toplum

Endüstriyel toplum

Sivil toplum

Ekonomik toplum

Aşağıdakilerden hangisi siyasal ve toplumsal anlamda kapitalizmin meşruiyet krizinin çevresel boyutunu da çevresel kriz olarak adlandırmış düşünürlerden değildir? 

Beck

Habermas

Eder

Giddens

Inglehart

Çevreci hareketin “case oriented” yapıda olduğu ülke hangisidir? 

Japonya

ABD

İngiltere

Türkiye

Hollanda

Aşağıdakilerden hangisi Greenpeace’in kurucularından değildir? 

Bob Hunter

Ben Metcalfe

Jim Bohlen

David Mc Taggart

Irwing Stowe

Aşağıdakilerden hangisi Greenpeace hareketinin temel ilkelerinden değildir?

Çevresel bozulmanın aktif fakat barışçıl ve şiddet içermeyen tanığı olmak

Kamuoyu oluşturmak için şiddet içermeyen bir tartışma ortamı yaratmak

Çevreye karşı tehditleri ortaya çıkarmak ve bunları karşı çözüm yolları bulmak için sürekli işbirlikçilere ve destekçilere sahip olmamak

Politik ve ticari kaynaklardan maddi anlamda bağımsız olmak

Oluşturulacak olan çözüm önerilerini toplumda tartışmamak

Aşağıdakilerden hangisi Greenpeace hareketinin faaliyet gösterdiği ana başlıklardan değildir?

Zehirli atıklar

Nükleer

Okyanus

Tarım

Jeotermal

Aşağıdakilerden hangisi Greenpeace hareketinin denizlerdeki çalışmalarını gerçekleştirdiği teknelerin ve aynı zamanda Bob Hunter’ın yazdığı kitabın adıdır?

Deniz savaşçıları

Gökkuşağı savaşçıları

Okyanus yolcuları

Eylem tekneleri

Yelken dostları

Greenpeace’in çalışmalarının uluslararası nitelik kazanmasını sağlayan, en önemli sponsor ve aktivislerinden Kanadalı işadamı kimdir?

David Mc Taggart

Bob Hunter

Dorothy Metcalfe

Maria Bohlen

Dorothy Stowe

Aşağıdakilerin hangisi Avrupa Yeşiller Partisi’nin temel ilkelerinden biri değildir?

Çevresel sorumluluk

Farklılıklara saygı

Şiddet karşıtlığı

Devlet çıkarlarının desteklenmesi

Genişletilmiş adalet

Aşağıdakilerden hangisi Yeşiller Hareketi’ne kaynaklık eden sosyal hareketlerden değildir? 

Nükleer karşıtları

Feministler

Sömürgeciler

Çevreciler

Barışseverler

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de çevresel tahribatın nedenleri arasında gösterilemez?

Çevre üzerine kurulan dernek, vakıf ve örgütlerin yetersiz faaliyetleri

Çevresel hareketlerinin kamuoyu desteğine sahip olmaması

Üniversitelerde çevre üzerine yeterli bölümlerin olmaması

Yasal ve yönetsel tedbirlerin azlığı

Ekonomik sektörlerin çevresel duyarlılıktan yoksun olması

Türkiye’de bireylerin çevre-ekonomi ikileminde kalması ve ekonomiyi tercih etmelerinin temel nedeni nedir?

Türkiye’nin gelişmekte olan bir ülke olması ve halkın ekonomik durumlarının iyi olmaması

Çevre duyarlılığının olmaması

İnsanların çevreyi tahrip etmek istemesi

Kamuoyunun çevreye yönelik yayın yapmaması

Devletin çevreye yönelik önlem almaması

Aşağıdaki bölümlerin hangisinde lisans eğitiminde “çevre” üzerine dersler okutulmamaktadır?

Felsefe

Matematik

Hukuk

Sosyoloji

Kimya

Türkiye’de çevre ve ekonomi ikileminde kalan bir kişi aşağıdaki davranışlardan hangisini sergilemelidir?

Tamamen kendi çıkarını gözetmelidir

Çevreye daha fazla önem vermelidir

Yaptığı işten vazgeçmelidir

Çevre ile ilgili devlet kurumuna bildirmelidir

Toplumsal refah beklentilerini göz ardı etmeden çevresel duyarlılığı da göstermelidir.

Türkiye’de ekonomik sektörlerin çevreye zarar vererek üretimlerine devam etmelerinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

İnsanların bilmemesi

Devletin bu durumdan haberdar olmaması

Devletin yeterli önlem almaması

Fabrika yetkililerinin bu durumdan haberdar olmaması

Fabrikaların çıkarlarını ön plana almaları

Türkiye’de anayasanın hangi maddesi çevre konusunda gerekli önlemlerin almasını taahhüt altına almaktadır?

Anayasanın 53. Maddesi

Anayasanın 54. maddesi

Anayasanın 55. maddesi

Anayasanın 56. maddesi

Anayasanın 57. Maddesi

Türkiye’de Çevre ile ilgili Bakanlığın egemen olan bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir?

Çevreyi maksimum derecede koruması

İnsanların çıkarlarını göz ardı etmesi

İnsanları çıkarlarını ön plana alması

Çevre ile ilgili ekonomik girişimleri teşvik etmesi

Çevre kirliliğini kamuoyuna duyurmaması

Türkiye’de çevre hareketlerinin 1980’den sonra yükselişe geçmesinin temel nedeni nedir?

Medyanın yaygınlaşması

Kamuoyunun bilinçlenmesi

Halkın olup bitenlere artık sessiz kalmak istememesi

Devletin çevre hareketlerini desteklemesi

Devletin serbest piyasa ekonomisine geçmesi

Aşağıdakilerin hangisi “Yeşiller Partisi’nin temel ilkelerinden biri değildir?

Doğaya uyum

Devletin çıkarının ön plana alınması

Erkek egemenliğinin reddi

Şiddetin reddi

Doğrudan demokrasi

Aşağıdaki vakıflardan hangisi çevre konusunda herhangi bir politikası yoktur?

Türkiye Çevre Vakfı

Türkiye Çevre Ve Eğitim Vakfı

Deniz Temiz Derneği

Çevre Koruma Ve Araştırma Vakfı

Türkiye Eğitim Vakfı

Aşağıdakilerden hangisi ozon tabakasındaki incelmenin sonucu olarak ortaya çıkan sağlık sorunudur?

Karaciğerde bozukluklar

Solunum rahatsızlıkları

Deri ve gözde tahribat

Romatizmal hastalıklar

Kalp krizleri

Aşağıdakilerden hangisi ozon tabakasında incelmeye yol açar?

Klorofloro karbonların kullanımı

Atık gazların havadaki nemle birleşmesi

Buzulların erimesi

Otomobil egsozlarından çıkan gazlar

Biyoçeşitliliğin azalması

Aşağıdakilerden hangisi 1987 yılında 150’den fazla ülkenin temsilcilerinin ozon tabakasında incelmeye yol açan maddelerin üretimi ve kullanımı konusunda imzaladığı protokoldür?

Kyoto Protokolü

Stockholm Protokolü

Montreal Protokolü

Kopenhag Protokolü

Cancun Protokolü

Aşağıdaki gazlardan hangisi asit yağmurlarına neden olur?

Benzen

Kükürtdioksit

Toluen

Formaldehit

Oksijen

Aşağıdakilerden hangisi iklim değişikliğini temel alan uluslararası bir protokoldür?

Basel Protokolü

Kopenhag Protokolü

Stockholm Protokolü

Kyoto Protokolü

Londra Protokolü

Aşağıdaki hangi tanım küresel iklim değişikliğini ifade etmektedir?

Bir bölgedeki hava koşullarının uzun dönem ortalaması

Dünyanın ortalama yüzey ve okyanus sıcaklıklarında artışı

Küresel ısınma sonucu iklimlerin değişmesi, kışların daha yağışlı ve soğuk, yazların daha kurak ve sıcak geçmesi

Gazların atmosferde birikerek, güneşten gelen ışınların geriye yansımasını önlemesi

Yer kabuğunun genel ısı düzeyinin yükselmesidir

Aşağıdakilerden hangisi küresel iklim değişikliğinin getireceği sorunlardandır?

Buzulların erimesi

Deniz seviyesinin artması

Kuraklık

Açlık ve yoksulluk

Hepsi

Aşağıdakilerden hangisi küresel iklim değişikliği için alınabilecek önlemlerden değildir?

Doğalgazın yakıt olarak kullanılması

Jeotermal enerjinin kullanımı

Daha az su tüketimi

Daha az elektrik tüketimi

Toplu taşıma kullanımı

Aşağıdakilerin hangisi nükleer teknolojinin silah olarak kullanılması sonucu ortaya çıkan nükleer felakettir?

Çernobil

Fukişima

Three Miles Irelad

Nagasaki

Tokyo

Aşağıdakilerden hangisi kuraklık ve çölleşmenin sonuçlarından değildir?

Hijyenik koşulların artması

Tarımsal üretimin azalması

İçme sularının azalması

Kullanma sularının azalması

Tarımsal sulamanın azalması

Aşağıdakilerden hangisi kuraklık ve çölleşmenin sonuçlarından değildir?

Hijyenik koşulların artması

Tarımsal üretimin azalması

İçme sularının azalması

Kullanma sularının azalması

Tarımsal sulamanın azalması

Catton çevre üzerine yazdığı bir kitabında, batı toplumlarında ortaya çıkmış olan endüstrileşmenin, insan refahını hedeflemiş olmasına rağmen, bunun yerine doğal çevreyi vurduğunu belirtmiştir. Aşağıdaki kitaplardan hangisi Catton’un bu konuyu ele alan kitabıdır?

Modernliğin Sonuçları

Gerçekliğin Sosyal İnşası

Çevrecilik Ve Siyasal Teori

Sosyal Problemler

Yanlış Hedef

Aşağıdaki tanımlardan hangisi insan merkezli çevreciliğin bir özelliğidir?

Doğanın insan varlığından ve refahından bağımsız olarak kendi başına var olma hakkı vardır.

Doğal kaynakların korunması insanın en önemli görevlerinden birisidir.

Doğa içindeki her organizmanın yaşama hakkı vardır.

Doğa, insanın mutluluğu ve refahı için bir vardır.

İnsan doğaya karşı sömürü yerine barışçıl bir tavır takınmalıdır.

Aşağıdakilerden teorilerden hangisi Catton ve Dunlap tarafından ortaya konulan çevrecilik anlayışıdır?

Yeni Ekolojik Paradigma

Ekolojik Modernleşme

Toplumsal Kurgusalcı Perspektif

Pozitivizm

İnsan Merkezli Çevrecilik

POET(nüfus, organizasyon, çevre, teknoloji) ilk defa kimin tarafından formüle edilmiştir?

Riley E.Dunlap

William R. Catton

Emile Durkheim

Uriel Beck

Dudley O. Duncan

Aşağıdaki ifadelerden hangisi çevresel krizi en iyi şekilde ifade eder?

Doğal kaynakların azalması sonucu ortaya çıkan krizdir.

Çevreden elde edilen ekonomik faydanın en çoklaştırılması ve doğal çevreden zevk alınması durumunda ortaya çıkan krizdir.

Doğal afetlerin sonucunda ortaya çıkan krizdir.

Küresel ısınma ile ozon tabakasında meydana gelen hasar ile oluşan krizdir.

Çevre kirliliğinin sonucunda ortaya çıkan krizdir.

Modernleşme modelinin çevre üzerindeki temel ilkesinin bir ifadesidir?

Doğal yaşam içindeki her organizma eşittir.

İnsanların doğayı istediği şekilde tahrip etmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

İnsan refahının sağlanması açısından, doğal çevre ve doğal kaynakların sömürülmesi için olanaklı olan her yol meşrudur.

Doğanın, insan varlığı ve refahından bağımsız olarak kendi başına var olma hakkı vardır.

İnsan doğadaki diğer canlılar tahakküm kurma hakkı yoktur.

Ekolojik modernleşmenin temel amacı nedir?

Doğal çevrenin ekonomik büyüme için istismar edilmesi yerine, ekonomik kalkınma ve büyümenin doğal çevrenin bir parçası olarak görülmesini sağlamak

Toplum içinde yer alan her toplumsal grup da kendi sosyo-ekonomik konumuna uygun bir çevre-toplum ilişkileri kurgusu oluşturur.

İnsanı doğadaki bütün organizmalardan daha üstün ve daha değerlidir.

Doğadaki kaynaklar insanın refahı için vardır.

İnsanın temel amacı ileriye dönük teknoloji geliştirmektir.

Toplumsal kurgusalcı perspektifin temel savı aşağıdakilerden hangisidir?

İnsanlar genetik mirasın yanı sıra kültürel mirasa da sahiptirler; bundan dolayı tüm diğer hayvan türlerinden oldukça farklıdırlar

Teknoloji ile birlikte toplumsal ve kültürel faktörler insan ilişkilerinin temel belirleyicisidirler.

Toplumsal ve kültürel çevreler insan ilişkilerinin kritik çerçevesini oluştururlar ve biyolojik, fiziksel çevre insan ilişkilerine temel oluşturma açısından yeterli ve uygun değildir.

Kültür birikimseldir; bundan dolayı teknolojik ve toplumsal gelişme sınırsızdır.

Her toplum ya da toplum içindeki her toplumsal grup, kendi içsel yapısına göre bir toplumsal ilişkiler yumağı ve bunu anlamlandıran bir kurgulama (construction) oluşturur.

Toplumsal kurgusalcı perspektifin gerçekliğe yaklaşımı aşağıdaki şıklardan hangisinde ifade edilmektedir?

Gerçeklik nesneldir

Gerçeklik ancak bilimsel veriler ile doğrulanırsa gerçektir

Gerçeklik kurgulanmıştır

Gerçek diye bir şey yoktur

Gerçeklik somut olandır

Aşağıdaki kuramlardan hangisi çevrecilik üzerine kurulmamıştır?

Yeni ekolojik paradigma

Ekolojik modernleşme

Toplumsal kurgusalcı perspektif

Pozitivizm

Derin ekoloji

Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınma için kullanılan diğer tanımlardandır?

Sera etkisi

Ozon tabakasının incelmesi

Asit yağmurları

Çölleşme

Erozyon

Aşağıdakilerden hangisi avcı-toplayıcı toplumların Egemen Toplumsal Paradigması’dır?

Doğanın kontrolü

Doğaya bağımlılık

Zenginliğin çoklaştırılması

Doğanın yönlendirilmesi

Doğanın ve insanın sömürülmesi

Her yıl Dünya Çevre Günü hangi tarihte kutlanmaktadır?

22 Mayıs

1 Temmuz

5 Haziran

15 Ağustos

20 Nisan

Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarındandır?

Kömür

Doğalgaz

Rüzgar

Petrol

Elektrik

Çevre sosyolojisinin ortaya çıkışı açısından önemli bir kırılma noktası hangi yıllarda gerçekleşmiştir?

1950

1960

1970

1980

1990

Doğaya dönüş olgusu aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ortaya çıkmıştır?

Paradigma

Postmodernizm

Endüstrileşme

Merkezileşme

Küreselleşme

Aşağıdakilerden hangisi çevreciliğin göstergelerindendir?

Çevresel kazalar

Çevresel etkiler

Çevresel eğilimler

Çevresel etkileşimler

Çevresel buluşlar

Aşağıdakilerden hangisi 1990’lı yıllarda avcı-toplayıcı toplumlar, tarımcı toplumlar ve endüstriyel toplumlar şeklinde toplumsal sınıflandırma yapan sosyologdur?

Lenski

Harper

Khun

Catton

Dunlop

Aşağıdakilerden hangisi tarımcı toplumların Egemen Toplumsal Paradigması’dır?

Doğanın kontrolü ve sömürüsü

Doğaya bağımlılık

Çevrenin sürdürülebilirliği

Sadece yakın çevrede bulunanlara değer atfedilmesi

Modern politikanın genel olarak iyi olması

Aşağıdakilerden hangisi endüstrileşme sürecine önemli katkısı olan buluşlardan değildir?

Buhar makinasının keşfi

Tekstil endüstrisinin keşfi

Petrolün enerji kaynağı olarak kullanılması

Elektrik enerjisinin bulunması

Güneş enerjisinin kullanılması

Endüstrileşmenin gelişmesinde öncelikle etkili olmuş olan yakıt hangisidir? 

Güneş

Doğalgaz

Kömür 

Hidrolik enerji

Petrol

Çevre sosyolojisi ne zaman sosyolojinin bir alt dalı haline gelmeye başlamıştır? 

1950’li yıllar

1900’lü yıllarını başı

1970’li yıllar 

2000’li yıllar

1930’lu yıllar

Yeni Ekolojik Paradigma kavramını ortaya atan bilim insanları aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

Catton ve Dunlap

Marx ve Engels

Weber ve Tönnies

Kuhn ve Harper

Hegel ve Kant

 Derin ekoloji fikrini ilk kez aşağıdaki bilim insanlarından hangisi ortaya atmıştır? 

Riley Dunlap

Charles Harper

Willam Catton

Thomas Kuhn

Arne Naess  (Derin ekoloji düşüncesi adını 1973 yılında Norveç filozofArne Næss‘in)

Modern endüstriyel toplumdaki çevresel sorunların felsefi temelinde hangi düşünce yatmaktadır?

İndividualizm

Empresyonizm

Rasyonalizm

Pozitivizm 

Empirisizm

Aşağıdakilerden hangisi küresel çevre sorunlarından birisi değildir? 

Asit yağmurları

Derelerin kirlenmesi 

Küresel ısınma

Nükleer risk

Açlık ve yosulluk

 Küresel iklim değişikliği ile ilgili ilk uluslararası toplantı aşağıdakilerden hangisidir? 

Rio Zirvesi

İstanbul Zirvesi

Montreal Zirvesi

Johannesburg Zirvesi

Kyoto Zirvesi 

 Sağlıklı yüzme suyu, donanımlı plaj ve iyi bir çevre yönetimi ile çevre bilinçlendirme etkilerini gösteren “Mavi bayrak” ödülünü Türkiye’de aşağıdaki hangi kuruluş vermektedir? 

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı 

ÇEVKO Vakfı

TEMA Vakfı

Yeşiller Partisi

Deniz Temiz Derneği

Temel amacı ağaçlandırma ve erozyonla mücadele olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? 

TEMA 

TURMEPA

ÇEVKO

TURÇEV

TÜRÇEK

Greenpeace hareketinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir? (http://www.greenpeace.org/turkey/tr/)

Bob Hunter 

William Catton

Max Weber

Thomas Khun

Riley Dunlap

Greenpeace hareketinin ortaya çıkış gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

Denizlerin kirlenmesine karşı olma

Küresel ısınmaya karşıtlığı

Hava kirliliğine karşı olma

Nükleer karşıtlığı

Çölleşmeye karşı olma

Aşağıdaki bölgelerden hangisinin su kullanım miktarı diğerlerine göre daha düşüktür? 

Kuzey Amerika

Latin Amerika 

Güney Asya

Avrupa

Antarktika

2002 yılında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı aşağıdaki hangi ülkede yapılmıştır?

Güney Afrika (http://www.mfa.gov.tr/birlesmis-milletler-cevre-programi.tr.mfa)

İsveç

Brezilya

Şili

İngiltere

Aşağıdakilerden hangisi küresel kentlerin özellikleri arasında sayılabilir?

Toplumsal olarak homojen yapıda olması

Birincil ilişkilerin yaygın olması

Düşük nüfus yoğunluğuna sahip olması

Tarım ve hayvancılığa dayalı ekonomik bir yapıya dayanması

Uzmanlaşmış hizmetlerin yoğun olması

BM’nin çevre konusundaki tüm faaliyetlerine yön veren temel bir ilke olan ve gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını giderme kapasitelerini yok etmeden bugünkü nesillerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesini temel alan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Çevrecilik

Yaşanabilir kent

Yetinme seviyesi

Sürdürülebilir büyüme

Nesiller arası adalet

Rio Yeryüzü Zirvesi hangi yılda toplanmıştır? 

1992 

1991

1995

1990

1993

Montreal Protokolü aşağıdaki hangi yılda imzalanmıştır? 

1987 

1985

1983

1980

1984

Gündem 21 aşağıdaki çalışma ilkelerinden hangisini benimsemiştir? 

Küresel çevrecilik

Küresel işbirliği

İşbirliği

Uzlaşma

Küresel ortaklık 

Aşağıdakilerden hangisi anthropocentrizmi ifade etmektedir? 

Derin çevrecilik

Doğal çevrecilik

İnsan hakları

Hayvan merkezli çevrecilik

İnsan merkezli çevrecilik   

Türkiye’de çevresel kaygı ve bilinçlenmenin yüksek düzeyde olmamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

Toplumsal kaygıların ön planda olması

Geçim kaygılarının ön planda olması

Gelecek kaygılarının ön planda olması

Ekonomik ve toplumsal refah kaygılarının ön planda olması 

Yerel kaygıların ön planda olması

 Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel toplumdaki çevresel sorunların en önemli nedenidir? 

“Nasıl bir soru bu”

Yüzyıl sonu

Yüzyıl başı

Yüzyıl ortaları

Yüzyıl sonu

Yüzyıl başı

Aşağıdakilerden hangisi POET değişkenlerinden biri değildir? 

Organizasyon

Nüfus

Çevre

Bitki 

Teknoloji

 Ozon tabakasındaki incelme ilk kez hangi yıllarda fark edilmeye başlanmıştır? 

1960’lı

1970’li   

1980’li

1990’lı

1950’li

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de toplumun, genel olarak çevresel sorunların çözümü konusunda çok istekli olmamasının nedenlerinden biri değildir?

Ekonomik kalkınma ve refah beklentisinin yüksek olması

Genel toplumsal refahın düşük olması

Çevresel bilinçlenmenin yüksek olmaması

Çevresel duyarlılığın düşük olması

Çevresel beklentilerin yüksek olması (gerçekten de yüksek L)

Aşağıdakilerden hangisi küresel çevreci hareketin en temel niteliğini oluşturur?

Hiyerarşik bir yapıda olması

Gevşek bir nitelik taşıması

İlişkilerin formel olması

Katı bürokratik bir nitelik taşıması

Merkezi olması

 

Nüfusu belirli bir büyüklüğe ulaşmış, ekonomik, siyasi, kültürel açıdan bir merkez olmuş, kendine bağlı ilçe ya da belde belediyeleri ile banliyöleri bulunan yerleşim yerine ne ad verilir? 

Köykent

Kent

Yenikent

Büyükşehir (Ana Kent diye geçiyor J)

Kasaba

Yerel sürdürülebilir çevre ve gelişmeyi destekleyerek, kentsel mekanı ve hizmetleri planlayarak ve kentsel hizmetleri çevresel sürdürülebilirlik temelinde sunarak refahı ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan politikalara ne ad verilir? 

Yerel Gündem politikası

Kentsel politika 

Yerel politika

Kentleşme politikası

Sosyal politika

Gündem 21 aşağıdaki çalışma ilkelerinden hangisini benimsemiştir? 

Küresel işbirliği

Küresel ortaklık 

İşbirliği

Küresel çevrecilik

Uzlaşma

 Aşağıdakilerden hangisinin kullanımı sera etkisine yol açmaktadır? 

Biyokütle enerjisi

Su

Fosil yakıt 

Rüzgâr enerjisi

Güneş enerjisi

Aşağıdakilerden hangisi, tarımcı toplumda insanın doğa üzerindeki egemenliğini sembolize eder? 

Çapa

Kağnı

Orak

Vagon

Metal pulluk

Ekolojik modernleşme düşüncesinin ortaya çıkış gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

Modernleşme ile birlikte ekonomik kalkınmanın yaygınlaşması

Modernleşmenin refah getirisi

Modernleşmenin gelişme beklentisi

Klasik modernleşmenin çevresel etkilerine engel olma 

Modernleşmenin tüm dünyada yaygınlaşması

Türkiye’de çevre yönetiminden sorumlu olan en yetkili kurum aşağıdakilerden hangisidir?  

Çevre ve Orman Bakanlığı

Çevre Orman ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre Bakanlığı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar