AÖF Büro teknolojileri ders notu

ÜNİTE 1

Çalışan insanların yaşamının önemli bir bölümü bürolarda geçmektedir. Belki siz de bir büroda çalışmaktasınız ya da ilerde çalışıyor olacaksınız. Bankada para çekme-yatırma işine bakan, Tedaşta elektrik ücretini ödediğiniz kişi vb. personeller bürolarda işlerini yapmaktadır.
Büro Nedir? Çalışanların iş hayatında yaygın olarak kullandığı mekânlar ya da en geniş anlamıyla bir organizasyona ait işlerin, faaliyetlerin yerine getirildiği ortamdır. Faaliyetlerin niteliğine göre, kullanılan teknolojiye göre bürolarda yapılan işler değişiklik gösterir. Farklı amaçlara sahip bürolara örnek vermek gerekirse:
Mimarlık, avukatlık, noterlik, müşavirlik, mühendislik bürosu (bir mesleğin icrası iç için kurulan), Vergi Dairesi, Trafik Şube, Nüfus Dairesi büroları (Kamuya ait), Çizim bürosu, Teknik Büro, Muhasebe, Satış, Müşteri Hizmetleri (Özel sektöre ait ürün, hizmet üretimi ve ticareti yapan işletmelerin faaliyetlerinin yürütüldüğü bürolar), vakıflar, dernekler, sendikalar, meslek kuruluşları (Sivil toplum kuruluşlarına ait bürolar) Tema Vakfı, Türk Eğitim Vakfı, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Türk-İş Sendikası, Mimarlar Odası, vb. büroları (Diğer gönüllü kuruluşlara ait)
Bürolar genellikle büyük bir sistemin alt sistemi olurlar ve bürolarda yapılan işlere baktığımızda bürolarda genelde bilgi ve hizmet üretmeye yönelik faaliyetlerin gerçekleştirildiğini görmekteyiz. Günümüz Büroları ve Teknoloji Büyük ölçekli organizasyonlara ait bürolar yüksek iş hacminden dolayı büro otomasyonuna yönelmişlerdir. Bu bürolarda, çok yer kaplayan dosya dolaplarına ve hareketleri kısıtlayıcı duvarlara rastlanmaz, bilgiler yazılı ortam yerine elektronik ortamlarda (bilgisayar sistemleri) tutulur. Bu tür bürolara telefon ve ağa bağlı bir bilgisayar ile evde, başka bir büroda, bir ulaşım vasıtasında ya da bir otel odasında kolayca erişilebilir. Ağ tabanlı bilgi sistemleri, çalışanlar ve organizasyonlar arasındaki iletişim maliyetlerini düşürmekte ve ortak projelerdeki koordinasyonu kolaylaştırmaktadır. Buda teknolojik, toplumsal ve kültürel faktörlerin etkisiyle büroların çehresinin hızla değiştiğini gösterir. BÜRO ORTAMLARINI ETKİLEYEN TEMEL DEĞİŞİMLER

Bürolarda gerçekleştirilen faaliyetleri ve bunlara bağlı ortaya çıkan sorunları anlamada ve çözmede insanı, üretim süreçlerini ve mekânı bir arada ele alan bütünsel bir bakış açısı daha mantıklıdır, ama pek çok kişi için büro denildiğinde sadece fiziksel unsurlar (masa, sandalye, bölmeler, büro araçları) akla geliyor.
Günümüz büro ortamlarında bu 3 unsur (insan-üretim-mekan) arasında zamana bağlı olarak sürekli değişen ve gelişen (dinamik) bir ilişki vardır. Bunlar arasındaki dinamik ilişkiler büro ortamı için çok önemli ve birbirine bağlı sonuçların (rahatlık, güvenlik, motivasyon vb.) ortaya çıkışını sağlar.
BÜRO ORTAMLARININ GELİŞMESİNİ SAĞLAYAN TEMEL ETMENLER
Bu etmenler 3 tanedir.
* Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki Gelişmeler

* Küreselleşme
* Rekabet
1-Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki Gelişmeler
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki büyük gelişme ve ilerleme çalışanları iş yerine bağımlı olmaktan kurtarmış. Bu sayede yönetici ve çalışan arasında zorluk ve gecikme olmadan iletişim ve bilgi alış-verişi sağlanmaktadır. Büroya bağlı olmadan faaliyet yürütme anlayışı ile de bugünkü fonksiyonu ağırlıklı olarak bilgi işlemek olanpersonele büyük bir sorumluluk yüklenmiş oluyor.
Bürolarda yapılan işin biçimi de bilgi iletişim teknolojilerinin gelişiminden büyük ölçüde etkilenmektedir. Bilgisayar hızının katlanarak her yıl artışı, boyutlarının küçülmesi, bilgi verilerinin depolama kapasitelerinin artması, ağ yoluyla bilgisayarların birbirine bağlanması, bilgiye ulaşma ve üretmeyi ucuzlamış ve hızlandırmış. Yine iletişim teknolojilerindeki gelişmeler (fiber optik teknolojisi, mobil iletişim, kablosuz iletişim, vb.) kişiler ve kurumlar arası etkileşimin çeşitlenmesini ve ucuzlamasını kolaylaştırmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin büro teknolojilerinde etki ettiği değişiklikler

*Bürolarda kullanılan elektronik araçlar
*Dijital teknolojik araçlar
*Birçok araçla ayrı ayrı yerine getirilen işlerin tek araçla yerine getirilmesi
*Büro araçlarının kablosuz ya da en az kabloyla kullanılması.

2-Küreselleşme
Ülkeler arasında ekonominin belirleyici olduğu günümüzde yenilikler dünya üzerinde çok daha hızlı yayılıyor. Günümüz interneti ile dünyanın öbür ucundan bir firmanın ürününü bilgisayar başında satın alma, firmaların web siteleri aracılığıyla internet üzerinden bir ortak bulmada hiç zorlanmaması gibi küresel bilinçlenme…

Rekabet
Organizasyonların yaşamını devam ettirebilmeleri için çevrelerinden kaynak (insan gücü, hammadde, malzeme, enerji …)sağlamaları gerekiyor; çünkü dünya kaynakları artık çok kıt ve organizasyonlar bu kaynaklar için rekabet ediyor. Bu rekabetten dolayı yöneticiler her zamankinden daha fazla bilgiye gereksinim duyuyor, müşterinin organizasyonu etkileme gücünden dolayı da organizasyonlar esnek yapı ortaya atarak müşteri odaklı yönetim tarzlarını tercih ediyor. Rekabetin iş gücü üzerindeki diğer etkisi verimin artışı ve maliyetin düşürülmesi yani esnek istihdam anlayışıdır. Bu anlayıştan dolayı özellikle Avrupa da uygulanan geçici çalışma, dönemlik çalışma, eve iş verme ve zamana dayalı sözleşme türleri söz konusu olmaya başlamıştır.
Bilgi ve iletişim teknolojileri, organizasyonlar arası rekabet ve küreselleşmenin ortaya çıkardığı temel değişmelerin büroların yapı ve işleyişlerindeki önemli etkileri

*Sanal ortamda birlikte çalışma
*Bütünleşik birbirine bağlı bilgi iletişim teknolojileri kullanımı
*Bölümler arası fiziksel sınırların azalması
*Daha küçük ama hızlı değişime sahip birimlere geçiş
*Grup ve ekip çalışması
*Yüksek nitelikli kişilerin istihdamı
*Gizlilik ve güvenliğin önem kazanması

Şimdide geleneksel bürolardan farklı olarak son yıllarda ortaya çıkan büro türlerini uzaktan çalışma başlığı altında inceleyelim.

UZAKTAN ÇALIŞMA

Uzaktan çalışma, çalışanların işlerini işyerlerinde değil ev, otel ya da başka uzak mekânlarda yerine getirmelerini ifade etmektedir. Artık çalışanların iş yapmak için aynı büroda bulunmalarına gerek yoktur. Bunun yerine, aynı mekândaymış gibi etkili bir şekilde sanal ortamda da çalışabilmektedirler. Uzaktan çalışma iş ortamları hususunda çalışanlara daha fazla esneklik ve kontrol sağlamakta ve bazı masraflarını azaltmalarına yardımcı olmaktadır. Şimdi bu çalışmanın türü olabilecek büro çeşitlerine bakalım:

1-Ev Bürolar
İş yaşamında bürolarda gerçekleştirilen faaliyetlerin evde yerine getirilmesi ya da evin bir büro gibi işlev görmesidir. Nüfusun çok yoğun olduğu büyük kentlerdeki hava kirliliği, yoğun trafikte kaybedilen zaman, iş merkezlerinde ev fiyatları, kiralar ve yaşam giderlerinin çok yüksek olması nedeniyle çalışanların işyerlerinden çok uzakta yaşaması gibi faktörler ev büro mantığının ortaya çıkışındaki en büyük etmenlerdir. Yönetici konumundaki kadınlar ev büro düşüncesine erkeklere göre daha sıcak bakmaktadırlar. Sebebi hamilelik öncesi ve sonrası dönem, çocuk bakımı, evin idaresi, vb. nedenlerle evde daha fazla zaman geçirmeye devam etmeleri. 2- Mobil Bürolar
Taşınabilir dizüstü, notebook defter bilgisayarlar, bilgisayarın içinde yer alan ve faks gönderip alabilen yazılımlar, pek çoğumuzun aşina olduğu mobil telefonlar (cep, uydu, araç telefonu), taşınabilir yazıcılar, ve bu araçların uydular aracılığıyla dünyanın her köşesiyle iletişim sağlayabilmesi

3- Sanal Bürolar
Sanal bürolar fiziksel anlamda bir büronun olmadığı bir çalışma ortamıdır. Özellikle bir mal üretimi söz konusu değilse ve müşterilerin işyerini ziyaret etmesi gerekmiyorsa sanal büro modeli başarılı bir şekilde uygulanabilir. İnternet üzerinde kurulan bir Web sitesi üzerinden yapılan kitap alış verişi, birine çiçek gönderme, danışmanlık hizmeti alma, fatura ödeme, sigorta poliçesi düzenleme, hatta üniversite eğitimi alama örnek verilebilir.
Yine “internet bankacılığı”, “e-devlet” uygulaması sanal büronun en güzel örnekleridir.

4- Geçici Bürolar
Özellikle ABD’de yaygınlaşmaya başlamıştır. Çalışanların ve müşterilerin yaşadığı yerlere daha yakın olarak kurulan bu geçici bürolar, şirket merkeziyle irtibatına izin veren ve çalışanların bir büro ortamında ihtiyaç duyabileceği her şeye sahip olan geçici yerleşimlerdir. Örneğin belediyeler uzak semtlerde geçici bürolar oluşturmaktadırlar.
Organizasyonlar aşağıdaki politikalara dikkat etmez ise kurdukları geçici büro yüzünden zor ve pahalı davalar ile karşı karşıya kalabilirler. Bu politikalar şunlardır: İşyeri Güvenliği, Çalışma Saatleri ve Ücretler, Gizlilik, Belge ve Bilgilerin Güvenliği
BİR HİZMET ÜRETİM SİSTEMİ OLARAK BÜROLAR

Çevremizdeki örgütler iki türlüdür: imalathane özelliği olan fabrika, imalathaneler ve hizmet üreten okul, hastane, banka gibi kuruluşlar. Bürolarda gerçekleştiren faaliyetleri, iş süreçlerini ve örgütsel ilişkileri daha iyi anlayabilmek için üretim sistemlerinin yapısını bilmek gerekir.

Tüm üretim faaliyetlerinin yapısı genel olarak aşağıdaki şekle benzer:

Girdiler sisteme dışarıdan alınan unsurlardır.

Dönüşüm süreci girdileri amaçlara uygun şekilde çıktılara dönüştürmeye yönelik işlemlerdir. Örneğin, imalat sistemlerinde fiziksel, ulaştırmada yersel (mekânsal), depolama faaliyetlerinde zamansal fayda sağlanmasına yönelik dönüşüm, sağlık sistemlerinde ise fizyolojik bir dönüşüm, büro sistemlerinde ise bir bilgi işlem süreci söz konusudur.
Üretim süreci oluşturulacak ürünün niteliğine göre farklı çıktılar oluşturur. Çıktılar her zaman istenildiği gibi olmayabilir bunun için denetimi sağlanması gerekir bu denetimi de geribildirim yapar. Böylece eksiklik ce aksamalar giderilir.

Hizmet Sistemlerinin Özellikleri

Hizmet sistemlerini imalat sistemlerinden ayıran özellikler şunlardır:

*Hizmet veren ile hizmet verilenin bir arada olması,
*Girdilerin çok değişkenlik göstermesi,
*Emek yoğun niteliği,
*Standart bir çıktı tanımlanmaması,
*Verimlik ölçümünün zor olması
>>>İmalat sistemlerinde çıktılar, fiziksel ölçüler olarak ifade edilen spesifikasyonlar yoluyla tanımlanmıştır.
BÜRO SİSTEMLERİNİN YAPISI VE ÖĞELERİ
Türkçede büro, ofis, servis, daire sözcükleri aynı kavramı ifade etmek üzere biri diğerinin yerine kullanılan terimlerdir. Günlük hayatta karşılaştığımız büroları nitelik ve amaçlarına göre aşağıdaki gibi gruplandırabiliriz.
Büro sisteminin girdileri, bilgi (enformasyon) olup bilgilerin işlenmesi veya talebin karşılanması amacıyla bulundurulan kaynaklardır.
İnsan gücü olmadan büro faaliyetlerinin yerine getirilmesi mümkün değildir. Onun için büroların en önemli kaynağı insan gücüdür. İnsan gücü yanında donanım (bilgisayar, daktilo, fotokopi, tarayıcı…), malzeme (kağıt, kalem, zımba malzemesi…), para ve diğer fiziksel kaynaklar (odalar, dosya dolapları, depolar…) büro kaynaklarını oluşturur.
İşlemleri gerçekleştirme biçimlerine göre bürolar, bir yönergeye bağlı (prosedürel) ve bir yönergeye bağlı olmaksızın işlem yapanlar olmak üzere iki grupta ele alınabilir: Yönergeye bağlı bürolara Muhasebe bürosu, sigorta, nüfus müdürlükleri örnek verilebilir. Avukatlık büroları, mimari tasarım büroları bu ikinci tip büro örnekleridir.

Büro Faaliyetleri: Görevler ve Prosedürler
Tipik bir bürodaki faaliyetler aşağıdaki gibidir. Temel faaliyetler ise konu devamında ayrıca belirtilecek. Bu iki ayrıma dikkat edin: *Bilgi Elde Etme
Hizmet talebi de denilir. İç ya da dış kaynaktan bilgi gelmesi olayıdır.
*Bilgi İşleme
Belge işleme olarak da adlandırılır. Burada belge olarak kast edilen yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman (TDK) anlamında kullanılmaktadır. Belge işleme, belgelerin elde edildiği biçimden gerekli biçime dönüşmesi anlamına gelir.

*Belge Arşivleme

*Belgeye Erişim

*İletişim

*Karar Verme

*Süreç Yönetimi
Süreç, bir işin tamamlanması için gerekli olan sıralı iş adımlarıdır. Bir sürecin tamamlanması için bir iş akışının olması gerekir.
İş akışının yönetimiyle ilgili olarak dikkat edilmesi gereken hususlar:

*İş nesnelerinin rotalarının açık olması, gerektiğinde ayrımın, alternatiflerin belli olması.
*Bu rotaya atanan büro çalışanının belirlenmesi bu çalışanında işlevlerine, rollerine, iş yüklerine veya yetki düzeylerine göre yapılması.
* Çalışanların yerine getirecekleri görevlerin zaman çizelgesinden haberdar olması.
*İş akışının yönetimce takibinin sağlanması.
*Aksama olması durumunda sorunun istisnai durum yönergeleri çerçevesinde çözülmesi.
Bir müşterinin şikâyetinin çözülebilmesi için yerine getirilmesi gereken görevler
*Şikayetçi müşteriyle irtibat,
*Şikayete konu ürünün belirlenmesi,
*Şikayet konusunun yazılı hale getirilmesi,
*Şikayetin gerçekliğinin denetlenmesi için komisyon kurulması,
*Komisyonun kararının müşteriye iletilmesi, zarar halinde tazminin sağlanması,
*Şikayetlerin sınıflanıp arşivlenmesi,

Bir büroda yaygın olarak kullanılan süreçler
*Belge Yönlendirme
bilginin akış yönünü belirler, belge üzerinde yapılacak işlemleri ve bunların sırasını gösterir.
*Görev tahsisi
Büroda gerçekleştirilecek işlerin büro personeli arasında dağıtılması
*Görev programlama

*İstisnai durumların çözümü
Personel hataları, araç-gerecin sebep olduğu hatalar ya da öngörülemeyen koşullar normal çalışma düzenini bozar. İstisnai durumların çözümü bu gibi sorunların aşılmasındaki adımların belirlenmesiyle ilgilidir.
*Çıktılar

Tipik bir büroda yerine getirilen temel faaliyetler

* Bilgi Üretimi /Analizi
* Bilgi Arama
* Bilgiyi İşleme
* Bilgi İletişimi
* Bilgi Yönetimi
BÜRO TEKNOLOJİLERİ VE BÜRO OTOMASYONU
Büro teknolojileri bürolarda gerçekleştirilen faaliyetlerin daha etkin ve verimli olması yanında çalışma koşullarının iyileştirilmesini hedefler.

Büro Otomasyonu *Otomasyon, insan becerisine dayalı olarak elle (manuel) yapılan işlerin makineler yoluyla otomatik olarak gerçekleştirilmesidir. Bu doğrultuda büro otomasyonu da iş ve işlemlerinin elle yapılmasından ziyade çeşitli büro araçlarıyla (örneğin bilgisayarlar) gerçekleştirilmesini ifade eder. Büro otomasyonu yoluyla, makineler tarafından yapılabilecek işler makinelere aktarılarak, büro çalışanlarına karar verme ve yaratıcı çalışmalar yapma konusunda daha fazla zaman sağlanır.
*Büro otomasyonunun bürolarda bilgi işlemeyi ve iletimini kolaylaştıran, hızlandıran ya da otomatikleştiren donanım, yazılım ve ağ teknolojilerinden oluşur.
*Büro otomasyonunun unsurlarından biri olan büro bilgi teknolojisi büro bilgi sistemi için donanım ve yazılım bileşenlerini sağlar. Büroların organizasyonu büro otomasyonunun amaçlarını belirler, yani büro bilgi sistemlerinin ne tür işlevler taşıyacağını ortaya koyar. Diğer yandan, bilgi sistemlerinin tasarımı için yararlanılan yöntem ve teknikler, büro ortamları gibi karmaşık yapılar için otomasyon sistemlerinin kurulmasını kolaylaştırır.

Büro otomasyonunun temelini bilgisayar ve iletişim teknolojileri ile yazılım paketleri oluşturmaktadırlar. Ayrıca telefon, faks gibi diğer haberleşme araçları ile daktilo, fotokopi, vb. makineler de büro otomasyonunun yardımcılarıdır. Bu anlamda büro otomasyonu, bilgi çalışanlarının geleneksel büro ortamlarını düzene sokmak, yapılan işleri basitleştirmek ve tüm çalışanların verimliliklerini arttırmak için bilişim teknolojilerinin büro işlemlerine uygulanmasıdır.

Büro otomasyon sistemleri kullanımının çalışanların bireysel performansı üzerinde aşağıda sıralanan olumlu etkilerinin olduğu ortaya konulmuştur:

*Teknoloji kullanımının işler üzerindeki kontrol gücü,
*Zamanı etkin kullanma,
*İş yapma hızında artış,
*Teknoloji kullanımının işlerdeki hata oranını düşürmesi,
*Farklı çalışma koşullarına uyum,
*Karar verme uygulama becerisi,
*Ekip çalışması becerisi kazanma.
Büro Otomasyon Sistemleri

Şekil 1.5, bürolarda kullanılan otomasyon sistemlerini göstermektedir. Büro otomasyon sistemlerini yayın, iletişim, toplantı, şekil işleme ve büro yönetimi olmak üzere beş bölümde inceleyebiliriz:

Büro (Ofis) otomasyon sistemlerinin bürolarda uygulanması sonucu elde edilebilecek üstünlükler aşağıdaki gibi sıralanabilir:
*İş hayatının kalitesini arttırır.
*Çalışanın doyumunu sağlar çalışan memnuniyeti artar.
*Zaman ve çabayı azaltır, çalışanların bir bütün olarak verimini arttırır.
*Gecikme, kaybolma gibi olumsuzlukları ortadan kaldırır.
*Maliyeti azaltır.
*Mesajın alınması ve hazırlanması arası zamanı azaltır.
*Hataların ve masrafların azaltılmasıdır.

ÜNİTE 2

GİRİŞ
Toplum hayatımız, iş hayatımız, iş yapma yöntemimiz bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler ve küreselleşmeden etkilenmiştir. Bu gelişmelerdeki ortak payda, bilginin çabuk, etkin şekilde paylaşılması ve analiz edilip yorumlanması kullanılmasıdır.
Bilgi teknolojisi olanakları, iş hayatının büyük beklentisi olan: hızlı üretim, ürünü müşteriye hızlı ulaştırma, hızlı pazarlama ve tedarik bunlar için gerekli iş süreçleri, diğer rekabet ettikleri işletmelerden farklı olma, farklı düşünen yaratıcı birey ve yöneticilere liderlere sahip olma durumlarını karşılayacak güçlü bir araçtır.

ÇEVRİMİÇİ HABERLEŞME

Çevrimiçi haberleşme araçlarından ülkemiz ve dünyada en çok kullanılan popüler araçlar olarak şunları sıralayabiliriz: MSN – Windows Live Messenger, Skype, Gtalk
MSN – Windows Live Messenger
MSN adını Microsoft Network’ den almış. İlk sürümünü 1995 yılında çıkardı. 2006 yılında Windows Live adını aldı. 2011 yılında Windows Live Messenger final sürümüyle Facebook, Twitter, Myspace gibi sosyal ağlara kişi güncellemesi ayarında entegre edildi. Kullanım alanı bilgisayar, akıllı telefon, tablet…
MSN ile anlık ileti ve mail gönderimi, görüntülü sesli konuşma yapılır. Microsoft Office belgeleri, fotoğraf, doküman, program paylaşımı yapılabilir. Facebook arkadaş listesi takibi yapılır.
Windows Live Messenger’ı kullanabilmek için internet bağlantısı ile uygun bir e-posta adresine sahip olmak gerek. Bu epostalar şu şekillerde olmalıdır: (…..@msn.com , …..@hotmail.com , …..@windowslive.com , vb.) MSN bağlı bazı parçalar eklentiler var. Onlarda şunlardır: Microsoft Office Outlook, Windows Live Skydrive.
Dünya genelinde 350 milyon kullanıcısı var, bunların 25 milyonu Türkiye kullanıcısı. Ayrıca Türkiye hotmail kullanan ülkeler arasında 4. Sırada.

SKYPE
Anlık ileti göndermeye yarar. Ayrıca kullandığı VoIp Teknolojisi sayesinde internet üzerinden telefon görüşmesi yapmaya yarar özelliğe sahiptir. Hızı, güvenirliği, kolaylığı ile diğer yazılımların bir adım önündedir. . Kullanım alanı bilgisayar, akıllı telefon, tablet, yeni nesil Skype uyumlu televizyonlar…
Skype’ ın ücretsiz olarak sağladığı hizmetler Skype’tan Skype’a çağrı, bire bir video görüşmeleri, anlık mesajlaşma ve ekran paylaşımıdır.
Ücretli hizmetleri ise sabit hatlı telefona, cep telefonuna yurt içi yurt dışı diğer iletişim araçlarına oranla daha uygun fiyatadır. Bunu da Skype kontör denilen kredi sistemidir. Kredi kartı ile alacağınız krediler (Skype kontör) ile gerçekleştirebilirsiniz.
Her boyuttaki dosya paylaşımı yapılabilmekte, birkaç iş arkadaşı veya müşteri ile aynı anda görüşme yapılabilecek konferans çağrıları gerçekleştirilebilmektedir. Skype 2011 yılı ekim ayı itibariyle Microsoft’un çatısı altına girmiştir. 2011 yılında Skype’ın dünya genelinde toplam kayıtlı kullanıcı sayısı 663 milyon kişiye ulaşmıştır. GTALK (Google Talk) Google firmasının anlık ileti, görüntülü ve sesli konuşma için çıkardığı yazılımdır. Bilgisayarlarda ve uyumlu cep telefonlarında ücretsiz olarak kullanılabilmektedir. Google talk kullanmak için internet bağlantısı, Google Mail adresinden alınacak bir e-posta (….@gmail.com, vb.) ve google sitesinden ücretsiz olarak indirilebilecek olan uygulama yeterlidir. Google Talk ile anlık mesajlaşma, dosya aktarımı, sesli arama, sesli konferans yapılabilmekte bunun yanında ücretsiz olarak indirilen bir eklenti yoluyla görüntülü ve sesli görüşmeler yapılabilmektedir.
İşletmelerin profesyonel e-postalarında Gmail hesaplarını kullanmasının nedeni yüksek depolama alanı, güvenlik, kullanım kolaylığı ve sürekli gelişimdir. ELEKTRONİK TİCARET (e – TİCARET)

E-ticaret mal ve hizmetlerin tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden yapılmasıdır. Bunu sağlayan en büyük etken internettir. Elektronik ticaret en basit anlamıyla ticaretin elektronik ortamda yapılmasıdır. WTO (Dünya Ticaret Organizasyonu)’ya göre, E ticaret “Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır”. CEFACT (Birleşmiş Milletler Yönetim, Ticaret ve Ulaştırma İşlemlerini Kolaylaştırma Merkezi)’a göre ise E ticaret “İş, yönetim ve tüketim faaliyetlerinin yürütülmesi için yapılanmış ve yapılanmamış iş bilgilerinin, üreticiler, tüketiciler ve kamu kurumları ile diğer organizasyonlar arasında elektronik araçlar (Elektronik posta ve mesajlar, elektronik bülten panoları, WWW teknolojisi, akıllı kartlar, elektronik fon transferi, elektronik veri değişimi vb.) üzerinden paylaşılmasıdır” şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanımlar arasında en kabul göreni ise OECD (İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı) tarafından 1997’de yapılan ‘Sayısallaştırılmış yazılı metin, ses ve görüntünün işlenmesi ve iletilmesine dayanan kişileri ve kurumları ilgilendiren tüm ticari işlemlerdir’ tanımıdır. Elektronik ticaret, her türden mal ve hizmeti kapsamaktadır. Bilgisayar ağları üzerinden yapılan, ürün tasarımı, üretilmesi, tanıtımının yapılması, ticari işlemler, hesapların ödenmesi gibi faaliyetler elektronik ticaretin kapsamındadır. Özel sektörde e-ticaret için 4 temel yaklaşım vardır: B2B: işletmeden işletmeye (Business to Business)
B2C: işletmeden tüketiciye (Business to Customer)
C2C: tüketiciden tüketiciye (Customer to Customer)
C2B: tüketiciden işletmeye (Customer to Business) ve olarak adlandırılabilir.

Günümüzde çevrimiçi (online) harcamalar her geçen gün daha fazla artmaktadır. Çünkü her geçen gün bilgisayar sayısının ve internete bağlanma oranının artması, bilgisayarların gün geçtikçe ucuzlaması, bilgisayar kullanımının kolaylaşması, cep telefonu gibi mobil araçlarla da internete girilebilmesi online iş yapma kültürünü hızlandırmıştır. Öte yandan; firmaların e-ticaret yoluyla sağladıkları tasarrufları (bina ve personel giderleri gibi) müşterilere yansıtması sonucu, aynı ürün ve hizmetlerin “online” olarak daha ucuza sunulması mümkün olmaktadır. Son olarak insanlar kendi yaşadığı şehirde bulamadığı ürünleri internetten satın alma yoluna gitmektedirler.
Bir kişinin hepsiburada.com, gold.com.tr, estore.com, amazon.com gibi sitelerden alış veriş yapması İşletmeden tüketiciye B2C ye örnektir. Arçelik, bayilerinden siparişleri internet kanalıyla alarak işletmeler arası B2B satış modelini Türkiye’de ilk uygulayan işletmedir. B2B müşteriler büyük alımlar yaptığı için; ödemelerinde Elektronik Veri Değiştirme(EDI) adı verilen sistemi kullanırlar.C2C ye örnek olarak gittigidiyor.com, ebay.com (EBAY), sahiniden.com siteleri örnek verilebilir. C2B yaklaşımı, müşterilerin ürün veya hizmet satan işletmelere teklif sunması esasına dayanır. Müşterinin belirli bir ürün veya hizmet için satıcı tarafa bir teklifte bulunması ve satıcının bu teklifi değerlendirerek cevap vermesi şeklinde bir süreç izlenmektedir. Genellikle aracılar üzerinden yürüyen bu süreç, başta tatil rezervasyonları, uçak biletleri olmak üzere birçok farklı alan için geçerlilik kazanmaktadır. Priceline.com, kurulduğu 1998 yılından bu yana yaklaşık 7.5 milyon uçak bileti satarak, 2.5 milyon otel rezervasyonu gerçekleştirerek ve yaklaşık 2.5 milyon araç kiralayarak C2B modelinin başarılı bir yansımasını oluşturmuştur.

E-Ticarette Başarı Faktörleri
3 grupta toplayabiliriz:

*İşi (ürünü, hizmetleri) ve Müşterilerinizi Anlamak
Hedef müşterilerin kimler olduğu? Ve Müşterilerin ürün ve hizmetlerden algıladığı değerin ne olduğu soruları yanıtlandırılmalıdır. Yapılan iş ne olursa olsun müşterileri de anlamak gerekir. İşletmeler Fiyat, teslimat kolaylığı ve hızı, sipariş kolaylığı ve geri alma politikasını göz önünde bulundurmasıdır. *Müşterileri Bulmak ve İlişki Kurmak: İşletmenin potansiyel müşterilerine ulaşıp onları çekmek için, uygun pazarlama karması dediğimiz arama motorlarına (Google, yaho gibi) ek ücret ödeyerek aramalarda üst sıralar acıkma gayretidir. *Ürün Bedelini Kolay ve Güvenli Bir Şekilde Aktarabilmek: E-ticarettemüşterilerin satın aldıkları ürünlerin ödemelerini hem kolay, hem de güvenli bir şekilde yapmalarını sağlayacak bir zemin oluşturma gayretidir. Müşteriler ödemeyi kredi kartı ve sanal kartla, finansal online aracı (PayPal) kullanarak veya online bankacılık (internet bankacılığı) aracılığıyla ödeyebilir. En yaygın yöntem kredi kartıdır. ÇEVRİMİÇİ PARA TRANSFERİ Çevrimiçi para transferi sayesinde banka şubesine gitmeden para transferi mümkün olur. Çevrimiçi para transferini farklı araçlarla yapmak mümkündür. Bunlar:
Kredi Kartı
Sanal Kredi Kartı
Elektronik Para
EFT ve Havale
Paypal
Bunlar içerisinde Paypal üzerinde duracağız diğerlerini az çok nasıl kullanılır nedir bilirsiniz.

PAYPAL
*kredi kartı bilgileri verilmeden kredi kartı ile internet alış veriş yapmayı sağlar.
*190 ülkede yoğun kullanılır. (Türkiye bunlardan biri)
*Paypal sisteminde kredi kartı bir kez girilir ondan sonra sadece alış veriş yapılır.
*Banka hesabından paypal hesabına para transferi de yapılabilir.
* Paypal alışveriş koruma sistemi sayesinde para iadesi de mümkündür.
*Web sitesine entegre ederek paypal yoluyla satış yapılır. Dünyanın her yerine satış yapılıyor.
*Paypal ile ödeme yaptığınızda kredi kartı bilgileri mağazaya gösterilmeden alış veriş yapılır, güvenilir bir sistemdir.
*E posta hesabı paypala kayıtlı bir kişiye veya işletmeye çok kolay şekilde para transferi yapılabilir. Bu işlem en fazla 5 saniye sürer.
*Müşteriden para talep için illaki web sitesine gerek yok kayıtlı e posta ile sisteme giriş yapıp karşı tarafa talepte veya gönderimde bulunulabilir.
*Çoklu para birimi sayesinde küresel işlemler gerçekleştirilebilirsiniz.
*24 mevcut para birimi vardır: Kanada Doları, Euro, İngiliz Sterlini, ABD Doları, Yen, Avustralya Doları, Yeni Zelanda Doları, İsviçre Frankı, Hong Kong Doları, Singapur Doları, İsveç Kronu, Danimarka Kronu, Polonya Zlotisi, Norveç Kronu, Macar Forinti, Çek Korunası, İsrail Şekeli, Meksika Pesosu vb.

Paypal ile hiç alışveriş yapmadıysanız ilk alışverişinizi sitemizden de yapabilirsiniz J
Şaka şaka nasıl olduğunu öğrenmek için sitemizdeki şu linke tıklayın ayrıntılı bilgiler resimli açıklanmıştır: [Linkleri Sadece Kayıtlı Üyeler Görebilir. Üye Olmak için Tiklayın]

E-DEVLET
E-devlet, devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması demektir. E-Devlet ile her kurum ve her birey bilgi ve iletişim teknolojileri yoluyla devlet kurumlarına ve sundukları hizmetlere kolayca erişebilecektir.
E-devlet kapsamında genel olarak şu hizmetler sunulmaktadır: *Bilgilendirme hizmetleri
*Entegre elektronik hizmetler
*Ödeme işlemleri
*Kurum ve kuruluşlara kısa yollar
*Güncel bilgiler ve duyurular
*Kurumlardan vatandaşlara mesajlar
*Kamu kurumları arasında bilgi ve belgelerin paylaşımı
E-devlet kapısı üzerinden devletin çeşitli kurumlarına ait bilgilere ulaşmak veya hizmetleri almak mümkün olmaktadır.
2011 yılında yapılan bilgi ve iletişim teknoloji yatırımlarının kamu sektörlerine göre dağılımı incelendiğinde en büyük payı eğitim almaktadır.
E-devlet kapsamında; E-Türkiye.gov.tr adresinden şu kamu kuruluşlarının hizmetleri sunulmaktadır:


Adalet Bakanlığı
Başbakanlık
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Cumhurbaşkanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
KOSGEB
Dışişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Gelir İdaresi Başkanlığı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı İŞKUR
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
Maliye Bakanlığı
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş Millî Savunma Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı
Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
PTT
Sağlık Bakanlığı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Sosyal Güvenlik Kurumu
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
TBMM Başkanlığı
T.C. Merkez Bankası
Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Md.

E-devletin en büyük amaçlarından biri vatandaşları çok zaman alan bürokratik prosedürlerden kurtarmak bunun yanında devlette bu işlerde çalışan personel sayısını ve malzeme kullanımını azaltarak tasarruf sağlamaktır.
Ayrıca E-devlet ile devlet şeffaf ve hesap verilebilir bir yapıya kavuşacaktır. E-devleti kullanmak için https://www.turkiye.gov.tr/adresine giderek T.C kimlik no ve E – devlet şifresi,
e-imza veya mobil imza gibi kimlik doğrulama araçlarını kullanarak giriş yapmak yeterli olmaktadır.

E-Devlet Kapısı:
E-Devlet Kapısı, tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayarak, kamu hizmetlerine erişimi kolaylaştıran bir internet sitesidir.
E-Devlet Kapısı, ‘Vatandaş’, ‘İş’ ve ‘Devlet’ adıyla üç ana sayfadan oluşmaktadır. Kamu kurumlarının sunduğu hizmetlere dair bilgiler, genel kategoriler (eğitim, sağlık, askerlik, seyahat ve turizm vb.) altında toplanmıştır. “Vatandaş” sayfasında, doğumdan ölüme kadar ihtiyaç duyulan kamu hizmetlerine ait bilgiler bulunmaktadır. “İş” sayfasında, bir işletmenin kuruluşundan feshine kadar geçen süreçteki iş ve işlemlerine dair bilgi ve hizmetler yer almaktadır. “Devlet” sayfasında ise mevzuat, araştırma ve istatistikler gibi bilgiler ile kamuyu ilgilendiren konular yer almaktadır.
Entegre Elektronik Hizmet
Entegre elektronik hizmet, kamu kurumlarının verdiği elektronik hizmetlerden e-Devlet Kapısında entegre edilmiş ve tek bir kimlik doğrulamasıyla erişilebilen hizmetlerdir.
E-devlet Güvenlik Araçları
E-devlet sistemini kullanabilmek için şifre, e-imza, mobil imza gibi güvenlik araçlarıdır.
E-devlet şifresi
VatandaşlarE-devlet şifresini üzerinde T.C kimlik numarası bulunan kimlikleri yardımıyla, şahsen başvuru yaparak PTT ofislerinden alabilmektedirler.
M-Devlet
E-devlet kapısında, yani Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi web sitesi olan ([Linkleri Sadece Kayıtlı Üyeler Görebilir. Üye Olmak için Tiklayın]) adresinde yer alan pek çok hizmetten “mobil” olarak da faydalanabilmeyi ifade eden bir kavramdır.
E-imza (Elektronik İmza)
Elektronik imza 5070 sayılı 15.01.2004 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile tanımlanmıştır. Elektronik imza, aynen günlük hayatımızda kullandığımız ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir. E-imzanın hukuki geçerliliğinin olması için Telekomünikasyon Kurumu’na bildiriminin yapılmış ve BTK tarafından yetkilendirilmiş Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılardan (ESHS) alınmış olması gerekmektedir.
Kanunda belirtildiği üzere güvenli elektronik imza ile elle atılan imza eşdeğerdedir. Elektronik imza kullanabilmek için elektronik sertifikaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sertifika, elektronik imzanın doğrulanması için gerekli olan veriyi ve imza sahibinin kimlik bilgilerini içeren elektronik kaydı ifade etmektedir. Elektronik sertifikalar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından onaylı Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları tarafından belirli bir ücret karşılığında alınabilmektedir.
Elektronik imza kullanıcılarına aşağıda belirtilen üç temel özelliği sağlamaktadır:
*Veri Bütünlüğü
*Kimlik Doğrulama ve Onaylama
*İnkar Edilemezlik
Yeni Türk Ticaret Kanunu e-imza kullanımını özendirmektedir.
İŞ HAYATINDA SOSYAL MEDYA
İş hayatı da internetin günümüzdeki gelişiminden faydalanarak çeşitli amaçlar, sınırsız pazar, yeni alıcılar, potansiyel müşteriler için sosyal medyadan faydalanıyor. Çünkü ürün tanıtma, reklam yapma, halkla ilişkiler faaliyeti sosyal medya üzerinden çok düşük maliyete yapılıyor. Ayrıca işletmeden işletmeye de iletişimi sağlamada rol alıyor sosyal medya. Sosyal medyanın işletme için diğer avantajı da sosyal medya araçları büyük bir aday havuzu (çalışanı seçme) oluşturuyor.
Kullanıcı sayısı ve kullanım oranına göre sosyal medya sıralaması şöyledir:
Facebook, Twitter, Foursquare, Formspring, Google+ ve Linkedin dir.
FACEBOOK
Kullanıcılar durumlarını, fotolarını, videolarını paylaşır. Ayrıca facebook ücretsiz oyun oynama imkanı sunuyor. Bilgisayar dışında tablet ve cep telefonlarında da kullanabilme imkanı var. İnternet bağlantısı şart. Şirketler de oluşturduğu profil sayesinde müşteriler ve diğer şirketlerle iletişim kurabiliyor. Yine facebookta reklam alarak müşterilere ulaşabiliyor sponsor aracılığıyla sayfalarının tanıtımını yapabiliyor şirketler.
Kullanıcıların facebookta sürekli çevrimiçi kalabilmelerini sağlayan etken ise son yıllarda artık telefon ile de bağlanabilmektir. Ayrıca facebook internet üzerinden eposta gönderme oranını da düşürmüş. 2011 yılı temmuz istatistiği: Türkiye’de 29 milyon üzerinde facebook kullanıcısı var.
TWİTTER
Hem sosyal ağ hem de mikroblog sitesidir. Kullanıcılar 140 karakterde mesaj atabilmektedir. İstediğimiz kişi veya kurumu kolayca takip etme imkanı var. İlgimizi çeken haberleri en son haberler “neler oluyor?” başlığı altında hizmetimizde oluyor. Haberleri olay daha yaşanırken öğrenme fırsatımız var ilk elden bilgi alabiliyoruz. İnternet şart. Bilgisayar, tablet, telefonlarda kullanılabiliyor. İşletme müşteri arasında iletişim, reklam yapma, sponsor vb. olaylar twitter üzerinden de kolayca yapılıyor. Sosyal medya denilincede akla ilk gelen twitter oluyor ve sosyal medyanın arap baharı olarak bilinen gelişmelerde twitter etkisi vardır.
FOURSQUARE
Lokasyon bazlı çalışan sosyal ağ web sitesidir. Cep telefonu, tablet, bilgisayarlar aracılığıyla kullanılır. Çeşitli puan ve rozetlerin kazanıldığı bir oyundur ayrıca Foursquare. Kullanıcılar bulunduğu mekanları işaretleyebiliyorlar. Twitter facebook hesaplarına bağlanıp kullanılabiliyor. Yani paylaşımlar twit ve face yoluyla herkes ulaştırılabilir. Mekan işaretleme demiştik bunuda telefonlardaki GPS özelliği sayesinde yapabiliyor kullanıcılar.
FORMSPRİNG
Bu ağ sosru sorma ve cevap verme web sitesidir. Facebook hesabıyla ya da bu siteye üye olunarak hesap oluşturulur. Telefon, tablet, Bilgisayar… kullanım alanları. Sorulan sorular genel ya da özel olabiliyor. Soru sorarken ismini gizli ya da açık edebiliyor. Twitter da olduğu gibi takip etme olayı var. Yine sorulan soru veya cevapları facebook ya da twit yoluyla duyurabiliyor kullanıcılar. Şirketlerde kullanıyor kullanıcılar firmaya da soru sorabiliyor. Ayrıca reklam da alabiliyor şirketler.
GOOGLE PLUS (GOOGLE+)
Google firmasının kullanıcılarına sunduğu bir sosyal medya sitesidir. Ayrıca tüm hizmetlerini de buna bağlamış Google. Google+ ile kullanıcılar anlık durum, fotoğraf, video paylaşımı yapabilmekte, konumlarını google maps üzerinden gösterebilmekte, oyun oynayabilmekte, sohbet veya vidyo sohbet yapabilmektedir. Bunların dışında kullanıcılar +1 tuşu ile google aramalarını beğenebilmekte ve bunları paylaşabilmek-tedirler. Bu sayede siteler diğer kullanıcılara önerilmektedir. Google nin diğer sosyal ağlardan farkı +1 özelliğidir. Çoklu video özelliği 10 kişiye kadar çıkabiliyor. Bu yüzden işletmeler tele konferanslarını bu ağ üzerinden yapıyor.
LİNKEDİN
Hem sosyal ağ hem de iş hayatına dönük olması itibariyle diğerlerinden ayrılır. Çünkü kullanıcıları 3 türlüdür: İşveren, iş arayanlar, çalışanlar
Bu ağda da arkadaş ekleme var ama arkadaş daha çok iş arkadaşı, okul arkadaşı gibi düşünülmelidir. Sitede kullanıcı profili bir nevi özgeçmiş gibi oluşturulur. Ücretsiz kullanılması yanında ücretli kullanma özellikleri de mevcuttur. İş hayatının sosyal ağı linkedin dir. Bu sistem üzerinden de soru sorma cevaplama var.
SOSYAL FİLTRELER
İnternetteki haber kaynağı, blogların, sosyal ağların artışı ile kullanıcının bunları takibi zorlaştığından, kullanıcıların ilgi ve alanlarını ilgilendireni tek bir pencereden takibi amacıyla sosyal filtreler çıkmıştır.
Popüler filtreler arasında ipad ve iphone cihazlar için Flipboard, iphone, ipad ve android cihazlar için Pulse ve tablet, iphone ve android cihazlar için Taptu filtrelerini sıralayabiliriz. Bunlara ek olarak Stumbleupon ve Paper.li filtreleri de bilgisayarlarda kullanılabilmektedir.
Pulse, haberleri dijital bir dergi tarzında kullanıcılarına sunan bir haber okuma uygulamasıdır.
Taptu, diğer sosyal filtreleme araçları gibi sosyal ağları, haber sitelerini (RSS), seçilen kategorideki haberleri ve yenilikleri tek bir pencereden kullanıcılarına sunan popüler bir uygulama olmaktadır.
StumbleUpon tüm siteleri kapsayan ve kullanıcıların beğenisine göre diğer kullanıcılara seçtikleri alanlarda siteler öneren bir sistemdir. StumbleUpon ile istenilen siteler takip edilerek sitenin haberleri güncel olarak verilmektedir. Bunlara ek olarak StumbleUpon kişileri de takip edilebilmekte ve o kişilerin beğendikleri tek sayfa üzerinden kullanıcılara sunulabilmektedir. StumbleUpon tarzları üzerinden istenildiğinde sadece resimler, videolar, haberler veya takip edilen kişiler seçilerek izlenecek siteler daraltılabilmektedir.
Paper.likullanıcıların bilgisayarlarında kullanabildiği bir sosyal filtreleme aracıdır. Paper.li sayesinde kullanıcılar seçtikleri Facebook, Twitter ve Google+ kişilerinden gelen paylaşımları, mesajları, resimleri veya videoları tek bir pencere üzerinden görebilmektedir. Paper.li’de takip edilen sitelere bir pencereden ulaşılabilmekte, güncel olarak takip edilmektedir. Paper.li sunduğu pencereyi gazete teması şeklinde sunmakta ve zengin bir görüntü içeriği bulunmaktadır. Bir anlamda kullanıcılar Paper.li yardımıyla kendi seçtikleri alanlarda ve kendi seçtikleri kişilerin paylaşımlarıyla kişisel gazetelerini oluşturmaktadır.

ÜNİTE 3

GİRİŞ
Eğitimle aktarılan, öğrenilenlerin gerçek durumlarda etkin ve sürekli biçimde kullanılmasına eğitimin transferi denilmektedir. Öğrenen ve öğretim elemanının aynı mekanda bulunma zorunluluğunu ortadan kaldıran uzaktan eğitim yöntemleri günümüz bilgisayar ve ağ teknolojileriyle entegrasyonu e-öğrenme olgusunu ortaya çıkarmıştır.
BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM
Çevrimiçi Bilgi Kaynakları

Çevrimiçi bilgi kaynakları aradığınız konuya ilişkin bilgileri veren internet kaynaklarıdır. Bunların başında “arama araçları” ya da başka bir deyişle “arama motorları” (search engine) gelmektedir. Diğer bilgi siteleri, çevrimiçi ansiklopedi, web günlükleri de çevrimiçi bilgi kaynakları arasında yer almaktadır.

Arama Araçları(Arama Motorları)
*Arama motoru/araçları içerisinde Google üzerinde duracak bunun yanında vikipedi, bilgi siteleri, çevrimiçi çeviri konularına kısaca değineceğiz. Ama öncesinde arama motorları hakkında genel bilgi verelim:
*İnternette aranılan bilgiye en kısa ve hızlı yoldan ulaşmayı sağlayan araçtır. Anahtar sözcük ya da sözcük grupları ile sorgu yaparak sonuca ulaşırız. Örneğin; Google bir arama motoru/aracıdır. Google de bir film arayacaksak bunun anahtar sözcük ya da sözcük grubunu yazar sonuca öyle ulaşırız. Geniş aile, geniş aile izle, geniş aile dizisi gibi sözcükler çok rahat arama motoru Google de bizi sonuca ulaştırır…

*Aramam motorları Robots, Spider ya da Crawler gibi otomatik programlar aracılığıyla web sitelerini taramaktadır bizi öyle sonuca götürmektedir. Arama araçları ilgili konu ile ilgili internette birçok kaynak, web site olduğu için sonuçları bize çok yüksek çıkar. Örneğin Google den “geniş aile” yazdığımızda 958.000 sonuç çıkıyor. Yani anahtar kelimeyi yazınca asıl aradığımızı bulmak daha da güçleşmiş onun için isabetli kelimelerle arama yapmak gerekir. O zaman geniş aile değil de “geniş aile dizisi” dersek sonuç 393.000, “geniş aile dizisi izle” dersek sonuç 293.000 olur ki anahtar kelimeye eklenen sözcükler isabetli oldukça arama motoru sonucu da o derece isabetli sonuç verir.

GOOGLE
*Google arama yaparken sadece anahtar sözcük ya da sözcük grupları ile değil, Google’ın sahip olduğu karışık ve otomatik bir arama sistemi kullanmaktadır. Google de yaptığımız aramanın daha isabetli olmasını sağlayan bazı ipuçları var şimdi bunları görelim:
-Genel bilgi için genel kelime, özel bilgi için özel kelime ile arama yapmak gerek. Örneğin; aöf fakültesini arayacaksak sadece aöf dersek çok sonuç çıkar ama aöf fakültesi dersek fakülteyi ilgilendiren arama sonuçları ilk sırada çıkar.
-Anahtar kelimelerin sırası da sonucu etkiler. Önem sırasına göre dizmek gerekir.
-Google de büyük ya da küçük harf sonucu etkilemez çünkü harf büyüklüğü küçüklüğü hassasiyeti yoktur bu motorda.
-Birkaç kelime ile arama yapılacaksa aralarına bir boşluk atmak yeterli aralarına ‘ve’ bağlacı koymak gereksizdir.
– Kelimeyi aratırken aramaya katılmayacak kelimenin önüne “+” koymak veya kelimeyi çift tırnak işareti arasına alarak kelime grubu olarak aratmak gerekmektedir.
-Aranılan terimler birden fazla anlamı içermekte ise diğer anlamı devre dışı bırakmak için aranılan kelimeden sonra bir boşluk bıraktıktan sonra “–“ işaretine bitişik olarak istemediğimiz anlamı yazarak arama yapılmalıdır. Örneğin çay hem içecek hem de akarsu anlamına gelmektedir, akarsu olan çayla ilgili bir arama yapabilmemiz için çay –akarsu şeklinde bir arama yapmamız doğru olacaktır.
-Google de anahtar kelimeyi yazarken (Google’nin tamamlama özelliği sayesinde) altında otomatik seçenekler çıkar bu seçeneklere tıklamadan üzerine gelince sağında “kendimi şanslı hissediyorum” çıkar buna basınca direk en ilgili sitenin ana sayfasına gidersiniz. Örnek Google de “aöf ders” yazarsak altında otomatik olarak “aöf ders özetleri” çıkar bunun üzerine gelirsek sağ tarafında “kendimi şanslı hissediyorum” çıkarbunu tıklarsanız aöfdersnotları.com isimli web sitemize gidersiniz ki bu da ne kadar isabetli bir arama yaptığınızın ispatıdır.

* Örneğin arama yaparken Anadolu Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesiyle ilgili sonuçları aynı sonuç sayfası üzerinde görmek için aramayı üniversite “Anadolu Üniversitesi “OR” Osmangazi Üniversitesi” şeklinde aralarına “OR” yazmak gerekmektedir.
* Google üzerinden yaptığımız aramaları sadece bir site ile kısıtlamak için aranılan kelimeden sonra “site: web sitenin adresi” şeklinde yazılmalı.
Örnek: Google de arama yerine şunu yazarsanız “özet site:aöfdersnotları.com” direk bizim site ile ilgili aramlar tek çıkar.
* Google’ da bir arama sonucu için “Benzer Sayfalar” bağlantısına tıklandığında, aradığımız bilgi hakkında farklı sitelerden farklı kaynaklara ulaşmak kolayca sağlanmaktadır.
* Google’da bir kelime veya kelime grubunun tanımını görmek için “define:” yazıp boşluk bıraktıktan sonra tanımı istenen kelimenin girilmesi yeterli olmaktadır. * Google arama kutusundaki boşluğa hesaplanmak istenen sayıların hesap makinesindeki gibi girilerek kolayca hesaplanması sağlanabilir. Örneğin 4+2*3= gibi bir işlem girildiğinde Google sonucu çıkan sayfada göstermektedir.
* Google kullanılarak birçok farklı yükseklik, ağırlık, kütle ve benzeri ölçü birimi arasında dönüşüm yapılabilmektedir. İstenen dönüşümün arama kutusuna yazılıp arama yapmak yeterli olmaktadır. Örneğin 1 inç kaç cm yazıp ara butonuna tıkladığımızda sonuç karşımıza otomatik olarak çıkmaktadır.
* Google kullanılarak para birimlerini birbirleri arasında dönüştürmek kolayca sağlanmaktadır. Örneğin arama kutusuna Euro kaç TL yazılıp arama yapıldığında Euro’nun güncel kuru ekrana gelmektedir.

*Ayrıca gelişmiş arama seçeneklerinde aramalarımızı tarih, saat, dil, belirli bir site, belirli bir alan, dosya türü şeklinde filtreleyip daha da hızlı ulaşabiliriz.
*Ayrıca Googlenin başka türden hizmetleri de vardır: Görseller, Videolar, Akademik, Kitap, Patent, Haritalar gibi…

Arama sürecinde daha iyi sonuçlar almak için şu konulara dikkat etmek gerekir:
* Basit düşünmek
* Aranılan sayfanın nasıl yazıldığını düşünmek
* Aranılan konuyu mümkün olan en az terimle açıklamak
* Açıklayıcı kelimeler seçmek

GOOGLE’ nin BÖLÜMLERİ
1) Başlık: Bu bölümde Google ürünleri çubuğu, Dişli simgesi ( ), Oturum açma ve çıkış, Web geçmişi bulunmaktadır.
Dişli Simgesinden ( ) arama ayarlarına, gelişmiş aramaya,
Google ürünleri çubuğundan çeşitli Google hizmetlerine,
Oturum açma ve çıkıştan Google hesabından arama yaparak aramayı kişiselleştirmeye, web geçmişinden oturum açmadan yapılan arama kayıtlarına ulaşmak mümkündür.

2) Arama Çubuğu: Bu bölümde Google Anında Arama, Güvenli Arama ve Arama İstatistik-leri bulunmaktadır.
Google Anında Arama etkinleştirilmişse arama çubuğunun yanında özelliğin açık olduğunu belirten bir bağlantı görülür.
Güvenli Arama Güvenli Aramayı açıp kapamak, böylece filtre ayarlarını değiştirebilmek için içindir.
Arama İstatistikleri Toplam sonuç sayısını ve aramanın ne kadar sürede tamamlandığını görmek içindir.

3) Arama Sonuçları: Bu bölümde başlık, URL, Anında Ön izleme, Önbellek, Benzer bulunur.
Başlık: Herhangi bir arama sonucunun ilk satırı web sayfasının başlığıdır.
URL: Söz konusu sonucun web sayfasına ait ve yeşil renkte gözüken web adresidir.
Anında Ön izleme: İmleci sonucun üzerinde bir sure beklettikten sonra, sonucu tıklamadan önce web sayfasının neye benzediğini görmek içindir.
Önbellek: Google internet tarayarak her sayfanın anlık görüntüsünü alır. Önbellek tıklandığında web sayfasının en son dizine alınmış hali görülür. Bu sayede örneğin kapatılmış ya da ulaşılamayan bir sitenin en son halini görmek mümkün hale gelir.
Benzer: Söz konusu sonuçla ilgili diğer web sitelerini görmek içindir.

4) Araçlar ve Filtreler: Bulunan sonuçları filtrelemek ve özelleştirmek için kullanılan araçlardır. Konum, İçerik türü, Önerilen araçlar bu bölümde bulunur.
Konum: Sonuçları özelleştirmek için kullanılır. Sayfanın sol tarafında açık bir şekilde belirir. İçerik Türü: Sonuçları Görseller, Haberler ya da Tartışmalar gibi belirli bir web içeriği türü ile sınıflandırmak içindir.
Önerilen Araçlar: Bulunan sonuçları daha kişiselleştirilmiş ya da aranılan içerikle yakın olan bir şekilde sınıflandırmak mümkündür. Arkadaşlar (Sosyal), coğrafi bölge (Yakın) gibi sınıflandırmalar mümkündür.
5) Reklamlar: Google aramalarında arama sonuçları sayfalarının üstünde ya da altında reklam metinleri görülür. Bu reklamlar yapılan aramayla ilgilidir. Google’ın kazancı bu reklamlardan gelmektedir (Google Adwords)
6) Sayfanın Altı:
İlgili Aramalar: Alternatif arama sonuçlarını görmek içindir.
Diğer Sonuçlar: Aranılan bilgi, arama sonuçlarının ilk sayfasında yoksa diğer sonuçları görmek için sayfa altındaki Sonraki bağlantısına tıklanabilir.
Görüşler: Belirli bir aramaya ilişkin bulunan sonuçlara ilişkin geri bildirimde bulunmak içindir.

ÇEVRİMİÇİ ANSİKLOPEDİ-VİKİPEDİ
İnternette ([Linkleri Sadece Kayıtlı Üyeler Görebilir. Üye Olmak için Tiklayın]) adresinde yer alan Vikipedi, okuyucuları tarafından yazılmakta olan açık içerikli bir ansiklopedidir. Her dilden herkesin, ortak çabasıyla özgürce ve her şeyi ile bütün bir ansiklopedi üretmeyi amaçlayan Wikipedia projesinin Türkçe bölümüne, “Vikipedi” adı verilmektedir.
2003 yılında Türkçe olarak hayata geçti. Vikipedi, içeriği dünyanın her köşesinden gönüllü insanlar tarafından ortaklaşa hazırlanan açık kodlu, özgür, kâr amacı gütmeyen ücretsiz bir ansiklopedidir.

BİLGİ SİTELERİ
Bu tür siteler arama aracı gibi aradığınız konuya ilişkin linkleri vermek yerine konuya ilişkin ayrıntıları “ansiklopedi” gibi veren referans sitesidir. En popüler bilgi sitesi Answers.com sitesidir. Diğer bilgi sitelerine örnek şunlar gösterilebilir:

ÇEVRİMİÇİ ÇEVİRİ
İnternet, bir dilden diğerine çeviri hizmetlerinin yaptırılması için uygun bir araçtır. Bu iş için profesyonelce kelime başına ücret çıkarıp hizmet sunan firmalar var. Bunun yanında bilgisayar teknolojisinden faydalanarak bu işi otomatik ileri teknoloji ile yapan “makina çevirisi” adında hizmetlerde vardır: En bilineni yine Google ye ait olan Google Çeviri (Translate) işlemidir. 50 ye yakın dili çeviriyor ama yine de makine çevirileri bir insanın çevirisi kadar doğru ve isabetli olamıyor bunun için daha çok zaman beklemek gerekecek muhakkak.

E-KAPI (PORTAL)
*E-kapı, her yerden erişilebilen, veritabanına dayalı web siteleri ile dinamik bilgi bankalarından bilgi sunulan, tarayıcı tabanlı, söyleşi odaları, forum alanları, kataloglar, canlı haberler, e-posta ve kişiselleşme gibi birçok özelliği kapsayan ve bilgiye, hizmete erişimi sağlayan web hizmetidir. Aslında e kapılar bir arama aracı/motoru değiller.
* E-kapılar, kurumların internete açılma görevini yapmasının yanı sıra, bilgi yönetimine yardımcı olmaktadır.
* Türkiye için e-Devlet Kapısı “Türkiye.gov.tr” adresinden hizmet vermektedir ([Linkleri Sadece Kayıtlı Üyeler Görebilir. Üye Olmak için Tiklayın])
e-Devlet Kapısı; elektronik ortamdan sunulan kamu hizmetlerine tek bir internet sitesi üzerinden erişim imkanı sunmaktadır.

ÇEVRİMİÇİ YAYINCILIK
*Yayınlanacak materyallerin veya bilgilerin internet sitesi üzerinden sunulmasına çevrimiçi yayıncılık denmektedir. İnsanlara sağladığı zaman ve maliyet tasarrufları sonucu çevrimiçi yayıncılık hızla artmaktadır. Kişilerin kolayca oluşturduğu bloglar birçok kişi tarafından takip edilmekte, yazarlar okuyucularına zahmetsiz ve hızlı bir şekilde ulaşmaktadır. Tüm bu etkileşimli internet sitelerinin oluşması web 2.0 kullanımı ile sağlanmıştır. Web 2.0 internetin yeni versiyonudur. Web 2.0 en büyük yararı içerikler daha çok kullanıcılar tarafından hazırlanmaktadır ve daha yoğun etkileşim olanağı vardır.
* Tim O’Reilly web 2.0 kavramını ilk kullanan kişidir.

* Web 2.0’ın dört belirgin özelliği vardır:

Etkileşimlilik,
Gerçek zamanlı kullanıcı kontrolü,
Sosyal katılım (paylaşım),
Kullanıcı tarafından üretilmiş içerik.
Bu özelliklerin arkasındaki teknoloji ve hizmetler “bulut bilgi işlem”, “mashup” ile “widget” lar, bloglar, RSS’ler, wikiler ve sosyal ağlardır.

Mashup; birbirinden bağımsız web hizmeti sağlayıcılarının uygulamalarını bir araya getirerek yeni bir uygulama yaratmaktır.

Widget ise Türkçe kelime karşılığı “zımbırtı”, “ıvır-zıvır” olup internet ortamında “masaüstünde yer alan küçük uzantılar” karşılığında kullanılmaktadır.

Bulut bilgi işleme ise kullanıcının ihtiyaç duyduğu bilgi işlem kaynaklarının ve kendi bilgisayarından değil de, uzaktaki birçok bilgisayardan sanal olarak sağlanması uygulamasıdır.

Blog(ağ günlüğü)
Blog kökü weblog terimidir. Türkçe’ye çevrilirken, genellikle “Ağ günlüğü” ya da “Net günlüğü” olarak çevrilir. İnternetin ilk dönemlerinde bir web sitesi almak için alan adı, yeri almak ve buradan bir içerik sunmak pek kolay değildi. Sadece belirli bir bütçesi ve teknik birikimi olan kişilerin tekelindeydi. Bloglar iki katkı sağladı:
1. İnsanlara ücretsiz alan adı ve site sundu
2. Şablonlar sayesinde çok az teknik birikimi olan kişilerin bile düzenli olarak yayın yapmalarına olanak tanıdı, çünkü artık bloğu güncellemek e-posta yazmak kadar kolaylaştı.
Blog yazarın teknik bilgi bilmesine gerek duymadan, kendi isteğine göre yazdığı metinleri kronolojik bir sırayla siteye aktardığı kişisel web sitesidir.
İçerik Yönetim Sistemi ortak çalışma gerektiren ortamlardaki iş akışını yönetmeyi sağlayan yazılımdır.
Blog türleri 4 e ayrılmaktadır. Bunlar kişisel, temasal, topluluk ve kurumsal blog siteleridir.
Blog oluşturmak bir internet sitesi oluşturmaktan çok daha basit bir işlemdir. Blogger ve WordPress gibi bazı sitelerden yapılacak üyelik işlemleri sonrasında, blog oluşturma işlemine başlanabilmektedir. Örneğin sitemizin ücretsiz özetlerine blog adresimizden ulaşabilirsiniz.
Adresimiz: [Linkleri Sadece Kayıtlı Üyeler Görebilir. Üye Olmak için Tiklayın]
Özet Akışları (RSS)
RSS, genellikle haber sağlayıcıları, bloglar ve podcastlar tarafından kullanılan, yeni eklenen içeriğin kolaylıkla takip edilmesini sağlayan özel bir XML dosya formatıdır. Kullandığı dosya biçimleri .rss ve .xml’dir. Atom ise RSS’in başka bir türüdür. Aynı işi yapar. Web üzerinde bilgi dağıtma ve okumanın basit bir yoludur.
Özet akışları (RSS), bir web sitesi tarafından yayımlanan sık güncelleştirilen içeriği kapsar ve çeşitli internet siteleri tarafından yayınlanan içeriklerin tek bir ortamdan topluca izlenebilmesine olanak sağlar.
İlgilendiğiniz konular hakkında en son bilgileri edinmek için farklı Web sitelerini ziyaret etmeye gerek kalmaz. Özet akışları ile size içeriğin özetleri verilir; hangi makaleleri okumak istediğinize bağlantıları tıklatarak siz karar verirsiniz.

Wiki
Hawai dilinde “hızlı, çabuk” anlamına gelen sözcükten türetilmiştir. Kullanıcıların yeni sayfa yaratmasına, sayfalarda düzenlemeler yapmasına ve bu sayfaları birbirine bağlamasına izin veren (olanak sağlayan) bir yazılımdır. Wikiler bilgi paylaşımını çok kolaylaştırdığı için bunların pek çok iş amaçlı kullanımı vardır.

Podcast Siteleri (Yayın Aboneliği Siteleri)
Radyo yayını ya da benzer bir programın internetten çekilebilir ve kişisel ses cihazlarından dinlenebilir hale gelmesini sağlayan sayısal (dijital) kayıt anlamına gelir. Video versiyonları da vardır.
Podcast siteleri, ses dosyalarının çevrimiçi yayınının yapıldığı sitelerdir. Bu siteler eğlence amaçlı oluşturulabildiği gibi bilgi verme, öğrenme amaçlı olarak da hazırlanmaktadır.Yeni nesil cep telefonları, PDA, tablet bilgisayar vb. araçlarla podcast hizmeti almak mümkündür. Bazı podcastlerde; aynı radyo gibi yayın dinlenirken yayınla ilişkili fotoğrafların ekranda paylaşılması mümkündür. Podcast sayesinde kullanıcılar interneti kullanarak yayını istedikleri zamanda, istedikleri yerde dinleyebilmektedir. Ayrıca bir yayın istenildiğinde tekrar dinlenebilmektedir.

Podcast aboneliği için farklı yöntemler aşağıda gösterilmektedir:
*iTunes, Zune ya da ZENCast vb. programlar,
* My Yahoo ya da Google Reader okuyucular,
* RSS akışı okuyucusu
VİDEO PAYLAŞIM SİTELERİ
Video paylaşım siteleri kullanıcıların çevrimiçi video yayını yapmasını sağlamaktadır. En popüler olanı YouTube 2005 yılında kurulmuş milyarlarca insanın takibi halindedir. Videolara yorum yapma, favori yapma, her kategoride video izleme, üye olma, videolarla gelir elde etme, klip, film, dizi, e öğrenme yani bir konu hakkında eğitim alma videoları gibi aklınıza gelecek binlerce özelliği vardır youtube nin.
ÇEVRİMİÇİ BİLGİLENDİRİCİ VİDEO SİTELERİ
Bu tür siteler kullanıcıların merak ettikleri konularda soru sordukları, uzmanların yanıtları videolu açıkladıkları sitelerdir. Örneğin; TED, Uzman TV çevrimiçi bilgilendirici video siteleridir.

ÇEVRİMİÇİ CANLI GÖRÜNTÜ YAYINI YAPAN SİTELER
Bu tür siteler görüntü yayını yapan siteleri “canlı olarak” internet üzerinden kullanıcılar ile buluşturmaktadır. Örnek olarak internet televizyonları verilebilmektedir. Bunların dışında televizyon yayınlarının canlı olarak internet üzerinden yayınlanması da bu kategoride değerlendirilebilir. Bu sayede sadece internet kullanılarak istenen kanallar izlenebilmektedir. Örnek site[Linkleri Sadece Kayıtlı Üyeler Görebilir. Üye Olmak için Tiklayın]

İşletmede çalışan bireylerin bilgi, yetenek, tecrübe ve yeteneklerinin toplamına “insan sermayesi” denir.
SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİ
İnsanların kolayca üye olarak kullandıkları bu sitelerde çevrimiçi yayın yapabilmelerini mümkün kılan sitelerdir. Örnek: Facebook, Twitter, FriendFeed, Google+ ve Myspace gibi.
Sosyal medya siteleri genellikle birbiriyle bağlantılıdır. Örneğin Facebook üzerinden paylaştığı videolar YouTube linkidir ya da Twitter’da atılan bir tweet aynı anda Facebook’ta “durum güncellemesi” olarak gözükmektedir. Kullanıcılar fikirlerini, fotoğraflarını, videolarını bu siteler üzerinden yayınlayabilmekte, istedikleri kullanıcılar ile paylaşabilmektedirler. Sosyal medyayı her yaştan insan kullanıyor. Birçok işletme hem reklam yapmak, hem de müşterileri ile bir araya gelmek, onların beklentilerini, şikayetlerini karşılamak için bu tür sosyal mecralarda temsil edilmektedir. Yaptıkları yayınları kolayca potansiyel müşterilerine ulaştırması ve bunun için herhangi bir maliyete katlanmaması sosyal paylaşım sitelerini işletmeler için çok cazip kılmaktadır. İŞ HAYATINDA EĞİTİM VE e-ÖĞRENME
İş hayatında nitelikli insanları görmek kadar onları yetiştirmek eğitmekte çok
önemlidir. Bu nedenle iş hayatında eğitim git gide artan öneme sahip oluyor.
Çalışacak kişinin işiyle ilgili kişisel gelişimini tamamlaması için gerekli eğitimi mezuniyetinden sonra da alması ihtiyaç ve şarttır. İş hayatında eğitim çoğunlukla insan kaynakları yönetimi biriminin organize ettiği bir etkinliktir. İş hayatındaki eğitim yöntemleri “geleneksel” ve “modern” olmak üzere iki gruba ayrılabilir.
Geleneksel Eğitim Yöntemleri
* İş başında eğitim ve iş dışında eğitim olmak üzere iki grupta toplanır. İş hayatındaki eğitimin çoğunluğu iş başında verilse de bazı eğitimler karışık ve komplekstir. O zaman da iş dışı eğitime ihtiyaç duyuluyor.
İş Başı Eğitim
*İş üzerinde öğrenme de diyebiliriz. Bu eğitim yönteminde işle ilgili bilgi ve yetenekler işi yaparak öğretilir, öğrenme işle eş zamanlı gerçekleşir, çalışan işten ayrı düşünülemez. Birçok iş başı eğitim yöntemleri var en çok bilineni “yönetici gözetiminde eğitim” dir. Bu eğitim tıpkı makinası yöneticisi gözetiminde çalışan gibidir. Teknoloji kullanımının gelişimi iş yapma yöntemlerini de beraberinde değiştirir. Bu öğrenmede işin tamamı iş öğrenme temellidir. Bu yöntem hem işe yeni gireni hem uzun süre de olsa çalışanın kendisini ilgilendirir. İşlerin yapılma yöntemleri sürekli değiştiğinden işin başındaki yeni mezun olanlar da emekliliğe doğru gidenlerde sonuna kadar iş başı eğitime ihtiyaçtır-lar.
İş Dışı Eğitim
*İşletmenin içinde ya da dışında işten ayrı alınan eğitimdir. Bakış açısı işbaşı eğitime göre geniş tutulur ve genel ilke kurallar öğretilir. Bu yöntem yurt dışında ya da işletme dışında verilince masraflı, şirket içinde grupça verilince mali açıdan hesaplı oluyor. Takım çalışması, liderlik, sorun çözme, stratejik düşünme gibi zor aktarılan yetkinliklerin geliştirilmesi için klasik bilgi aktarım yöntemlerinin yanı sıra örnek olay, rol oynama, işletme oyunu gibi eğitim yöntemleri de kullanılmaktadır. İşbaşına göre daha planlı programlı, mali olarak hesaplaması daha kolay, daha çok kişiye verilerek ucuz oluyor. Farklı işletme çalışanları da bu eğitime katıldığından kişi başkasının tecrübesinden de faydalanma imkanı buluyor.

e-Öğrenme
*Diğer adı elektronik öğrenmedir. 19. Yüzyılda ilkin uygulanmaya başlamış yazışmalı eğitim adıyla. E-öğrenme; öğretmen ve öğrencinin aynı ortamda ve aynı anda bulunmalarına gerek kalmadan İnternet teknolojileri aracılığı ile gerçekleştirilen eğitim ve öğrenim faaliyetleridir. Öğrenen kişi ders içeriğine e mail, tartışma odaları, uzman eşliğin de ve istedikleri zaman ulaşabilirler.
*2 tür modeli var e öğrenmenin.

1-Senkron e-Öğrenme
Geleneksel yüz-yüze sınıf eğitiminin benzerinin ağ üzerinden sanal ortam da gerçekleştirilmesidir. Öğrencilerin ders sunumu sırasında veya sunum sonunda sesli olarak ya da anlık mesajlaşma yoluyla öğretim elemanı ile etkileşime girebilirler. Öğretim elemanı ders sunumu sırasında yoklama yapabilir, küçük sınav uygulayabilir veya öğrencilerin küçük gruplar halinde çalışmalarını isteyebilir.

2- Asenkron e-Öğrenme
Öğrenen ve öğretim elemanı arasında canlı (eş zamanlı) etkileşim yoktur. Öğrenenin kendi çalışma temposunu (hızını) kendisinin belirleyebilmektedir ve bu esneklik asenkron e- öğrenmenin en önemli avantajıdır. İnternet, CD, DVD yollarıyla sunum yapılabilir. Asenkron derslerde genel olarak metin, grafik, animasyon, ses (audio), görüntü (video) gibi çoklu ortam unsurları bir arada bulunur. Tartışma grupları da asenkron öğrenme kapsamında kullanılabilecek bir araçtır. Forum, tartışma forumu, mesaj panosu gibi…
E-öğrenme insanlara istedikleri zaman ve istedikleri ortamda öğrenme fırsatı sunduğu için esnek bir eğitim yöntemidir.
E-öğrenmenin yararları şunlardır:
Öğrenme zamanını öğrenci belirler. İnternetin olduğu her yerde eğitime ulaşılabilir. Öğrenci kendi hızında istediği kadar istediği yerde öğrenir. Uzmanlara e mail forum yollarıyla sürekli ulaşılabilir. Masraflar önemli ölçüde azalır. Birey ihtiyaç duyduğu bilgiye istediğinde ulaşır. Eğitim hızlı şekilde hayata geçirilir. İnteraktif ortam ile öğrenenler arasında etkileşim sağlanır. Materyallerin doğruluğu uygunluğu sürekli kontrol altında değiştirilebilir özellikte. Çalışanı hızlı değişen iş hayatına adapte eder.

Ülkemizde işletmelere e-öğrenme uygulamaları sunan pek çok şirket bulunmaktadır. UP İnsan Kaynakları Eğitim ve Yönetim Hizmetleri, Blue Teknoloji, Medyasoft, İdea Eğitim ve Danışmanlık Hizmetler, Bilgi Kurdu, Bilge Adam ve Enocta bunlardan bazılarıdır.

Sosyal Öğrenme
Sosyal öğrenme, temelde; kişilerin bilgilerinin artması, geniş bir bakış açısı kazanmaları ve başkaları ile iletişim kurarak daha doğru kararlar almaları yönünde destek olur. Buna örnek olarak bir çalışanın, bir bloga mesaj atarak, bir süreç hakkında tavsiye istemesi veya bir eğitimcinin, eğitimler arasındaki sürede çalışanlar arasında iletişimi sağlayan çeşitli ağ araçlarından faydalanması verilebilir. İş yerinde sosyal medya kullanımı, mesleki alanı temelden değiştirme gücüne sahiptir. Kurumsal öğrenmeler informal kanallarda geliştiği için sosyal medyanın iş alanlarında önemi artıyor. Sosyal medya eskiden sadece pazarlama ve marka oluşturma amaçlıydı. Bugün ise güçlü bir öğrenme aracı olarak kullanılmaktadır.
Sosyal medya, iş birliğini destekleyen iki temel uygulama içerir: Bilgi alışverişi ve iletişim.

ÜNİTE 4

Amaçlara ulaşmak üzere insanlar birlikte çalışmak, çaba göstermek durumundadır. İşletmeler, amaçlarına ulaşma yönünde tedarikçileri, iş ortakları, müşterileri, devlet, vb. tüm paydaşlarla sürekli bir iletişim ve işbirliği halindedir. İnsanlar birlikte çalışmayı genellikle zaman ve mekân bağlamında gerçekleştirmişlerdir. Vardiyalı çalışma da ise aynı mekân farklı saatlerde çalışma olayı var. Ancak bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişme sayesinde artık insanlar birlikte çalışmak için aynı mekânda bir arada olmak zorunda değil ev, büro, mobil, uzaktan eğitim çalışmaları gibi alternatiflerden bahsetmiştik. İşletmelerde bir arada çalışmayı zorunlu kılan en önemli faktörlerden biri de küreselleşmedir. Zaman farklılıklarından dolayı 7/24 hizmet vermek için de vardiyalı çalışma önemi de artıyor. Son yıllar da arz talep ten daha fazla olunca, şirketler ürünlerini hızlı ve kolay pazara sunmak daha fazla kazanmak, müşteri memnuniyeti arttırmak için işbirliği ve birlikte çalışmaya daha fazla ihtiyaç duyar olmuş. Bunu da sağlayacak bilgi ve teknolojiden bu ünitede bahsedilecek.

BİRLİKTE ÇALIŞMANIN SINIFLANDIRILMASI
Birlikte çalışmayla memnuniyet artar, çıktı artar. Teknolojinin gelişimiyle birlikte çalışmanın alternatifleri artmış ve birden fazla insanın bir arada çalışması mantığı artık aşılmış. Birlikte çalışmanın işletmeler için 4 farklı alternatifi meydana çıkmış:
1-Yüz yüze etkileşim: zaman aynı mekân aynı
2-Uzaktan etkileşim: zaman aynı mekân farklı
3-Süreklilik gösteren faaliyet: zaman farklı mekân aynı
4-İletişim + koordinasyona ihtiyaç gösteren faaliyetler: zaman farklı mekân farklı
İşletmeler, ölçeklerine, faaliyet alanlarına ve sektörlerine göre bu alternatiflerden bir kaçını ya da hepsini bir arada kullanabilir. Bu ünitede birlikte çalışmanın farklı türlerine yardımcı olan teknolojiler ele alınacaktır. Sözü edilen teknolojilerin her birinin bağımsız olduğunu düşünmemek gerekir. Bir grupta yer alan bir teknoloji, sahip olduğu bazı fonksiyonel özelliklerinden dolayı diğer grup içinde de yer alabilir.

A)YÜZYÜZE ETKİLEŞİME YÖNELİK TEKNOLOJİLER
zaman aynı mekan aynı,
Elektronik Toplantı Sistemi (ETS)
Etkili yönetilmeyen ve iyi organize edilmemiş toplantılarda genellikle şunlar yaşanır: Alakasız konulardan bahsetme, birileri toplantıda baskın diğer kalan herkes pasif, toplu konuşma kalabalığı (bazen), bazı önemli konu ve yorumlar atlanılabilir, parlak fikirli kişiler elektrikli ortam etkisiyle çekinebilir, toplantıya asıl katılacaklar katılmayabilir, karara bağlanandan çok yeni konu masaya yatırılır, organize etme zor, toplantı sonunda uzlaşma sağlanma konusunda herkeste soru işareti olur.

İşte elektronik toplantı sistemleri toplantıların daha kontrollü ortamlarda, önceden belirlenmiş süreçlerle ve kararların alınmasına yardımcı olabilecek çeşitli araçlarla yapılmasına olanak sağlar.
Elektronik toplantı sistemi, belli bir amaç için bir araya gelmiş insanlar arasında tekrar edilebilir, çerçevesi belli bir ortak çalışma ortamı yaratmak üzere oluşturulmuş, üzerinde düzenlemeler yapmaya uygun yazılım setidir. Elektronik toplantı sisteminde her bir katılımcının kendi bilgisayarı vardır ve paylaşılan bir nesneye (plan, resim, çizim, vb.) istediği anda katkı yapabilir; fikirlerini aktarmak için başkalarını beklemesine gerek yoktur. Toplantıyı yöneten kişi uygun gördüğünde, isteyenler düşüncelerini kimlikleri saklı kalacak şekilde de ifade edebilir. Böylece katılımcılar, fikirlerin kaynağına değil anlamına ve içeriğine odaklanabilecektir.

Geleneksel toplantılara göre ETS’nin üstünlükleri: Çevrimiçi gerçekleştiği için seyahatlerde kaybedilen zaman ve harcamalardan tasarruf sağlar. Etkileşim ve katılımcıların toplantıya dahil olması daha fazladır. İçtenlik artar, önyargı azalır (anonim katkı). Analizler daha gerçekçi olur. Hazır formatlar sayesinde daha az hazırlık gerektirir. Not ve belgeler otomatik ve tarafsız hazırlanabilir.
Elektronik toplantı sistemlerinin sunduğu fonksiyonlar
1-Beyin Fırtınası
Herkes fikrini elektronik ortamda listeler, bunlar daha sonra bir araya getirilerek benzer olanlar filtrelenir ve değişik kategoride bilgiler derlenip değerlendirmeye alınır. Sonuçta süreç çok daha hızlı işler, çok daha fazla bağımsızca oluşturulmuş fikir üretilir.
2-Tartışma
Sözlü tartışmalarla karşılaştırıldığında elektronik ortamda yürütülen tartışmaların bazı üstünlüklere sahip olduğu görülmektedir. Bunların başında anonim katkı yapma olanağından dolayı katılımcılar kimseden çekinmeden kendilerini daha rahat ifade edebilirler. Tartışmaların paralel olarak yapılmasından dolayı, konular üzerinde daha kısa zamanda, daha fazla katkı elde edilebilmekte, kişiler arası çekişmeler ise ortadan kaldırılabilmektedir. Geleneksel yöntemlerde zaman yetersizliğinden dolayı ihmal edilen bir konu, paralel tartışmalar sayesinde insanların dikkatine sunulabilmektedir.
3-Oylama
ETS’de numara verme, sıralama ya da çoklu oylama teknikleri vardır. Sonuçlar eş zamanlı olarak, tablolar ve grafikler halinde gösterilebilir. Anonim oylama özelliği, görüşlerin daha samimi olarak yansıtılmasına olanak sağlar.
4-Gündem
Gündem uygulamasında etkinliği organize eden kişi, katılımcıları katkılarını yapmaları için çeşitli etkinliklere davet eder.
5-Otomatik Toplantı Notları
Elektronik tabanlı bir toplantının kayıtları ve sonuçları bir veritabanı içeriği olarak korunur. Bu notlar bir dosya formatına dönüştürülebilir ve basılabilir. Bilgi kaybı asla olmaz.

Projektör
Projektör; bilgisayar, video, CD veya DVD oynatıcısı gibi kaynaklardan aldığı sinyalleri çok daha büyük bir ölçekte bir perdeye ya da duvara yansıtan, küçük ya da büyük gruplara yapılan sunuşlarda kullanılan yüz yüze çalışmaları aracıdır. Dijital projektörler film gibi hareketli resimlerin yansıtılmasında Likit kristal (LCD) projektörler ise sabit veri ve görüntülerin yansıtılması için elverişlidir. Projektörün en kritik özelliği ışık gücüdür. Işık gücü birimi ise lümendir.

Amerikan Milli Standartlar Enstitüsü’nün (ANSI) belirlediği ölçütlere uygun yapılan testlerde projeksiyon cihazının verdiği görüntünün 9 eşit kareye bölünmesi ve bu karelerden elde edilen ışık parlaklığı değerlerinin aritmetik ortalamasının görüntü boyutu (m2) ile çarpılmasından elde edilen değere ANSI lümendenir.
Projektörlerin değerlendirilmesinde kullanılan önemli Ölçütler şunlardır: kontrast oranı, ışık parlaklığı, çözünürlük,
projeksiyon çözünürlüğü, perspektif düzeltme, lamba ömrü,
gürültü seviyesi, büyütme küçültme özelliği, depolama özelliği,
dijital büyütme.

Elektronik Yazı Tahtası
Elektronik yazı tahtası, üzerine yazılan notları belleğine alabilen, anında yazılı çıktısını alabilen ve bilgisayara aktarabilen araçlardır. Üzerindeki notlar bir şekilde kayıt altına alındıktan sonra yazı tahtası, kuru bir keçe, sünger, vb. ile temizlenir. Elektronik yazı tahtalarının önemli bir yararı da görüntülü konferans sistemlerine bağlanabilmesidir.
Yararları:
Toplantı boyunca yazılanlar kaybolmaz. Katılımcı sunuştan kopmaz. Yapılanların yazıcıdan çıktısı alınabilir, bilgisayara aktarılabilir. Toplantıda anlatılanlar e posta ile gönderilebilir, sonraki derslerde kullanılabilir, web sitesi üzerinden başvuru kaynağı haline getirilebilir.

Etkileşimli Yazı Tahtası (Akıllı Tahta)
Bilgisayar, projektör ve elektromanyetik ya da basınca duyarlı yazı tahtasından oluşan bir sistemdir. Etkileşimli yazı tahtasının, tahta üzerinde nereye temas edildiğini belirleyebilmesi için(yani ekrana dokunduğumuzda yapmak istediğimiz işlemin gerçekleşmesini sağlama görevini gerçekleştiren) iki teknoloji mevcuttur: Direnç teknolojisi ve elektromanyetik tarama teknolojisi.
Bu tahtalardan bazıları kalemin kullanılmasını gerektirmiyor. Bunu sağlayan özellik ise LED ekranı temel alan özelliktir.

B) UZAKTAN ETKİLEŞİME YÖNELİK TEKNOLOJİLER
zaman aynı mekan farklı,
Bu çalışmaya yardımcı olacak teknolojik araçlar şunlardır:
Telekonferans Araçları
*Uzaktan konferans anlamına da gelir.
* İşbirliği, beyin fırtınası, problem çözme, tartışma ya da gayri resmi etkileşimleri kapsar.
* Telekonferans, çeşitli iletişim sistemleri aracılığıyla birbirlerine uzaktan bağlı insan ve makineler arasındaki canlı (eş zamanlı) bilgi alışverişi olarak tanımlanabilir. Eğer üç tarafın olduğu bir telefon görüşmesi yaptıysanız, bu bile aslında bir telekonferans deneyiminiz olduğu anlamına gelmektedir.
*Telefon hatları, radyo, tv, internet aracılığıyla yapılabilir. En yaygın olanı telefon ile yapılanıdır.
*İki türlü telekonferans vardır. Sadece sesli olan Sesli konferans ve ses ile görüntünün olduğu Görüntülü konferans(video konferans).
Sesli Konferans: Katılımcılar özel bir telefon numarasını arar, erişim kodunu girer konferansa bağlanır ya da moderatör katılımcıları tek tek arayıp onları konferansa bağlar. Bu konferans için büyük şirketler kendi sunucusunu alır ve öyle yapar, küçük çaplı yerler ise bu tür şirketlerden sunucuyu kiralar öyle işini görür.
Görüntülü konferans, iki ya da daha fazla merkezin, görüntülü ve sesli olarak eş zamanlı etkileşimde bulunmasına izin veren bir telekomünikasyon teknolojisidir. Bu sistemde sıkıştırma görevini codecler yapar. 500 e 1 oranında sıkıştırır. Görüntülü konferans sisteminin çalışması için gerekli bileşenler şunlardır: Görüntü girdisi, Görüntü çıktısı, Ses girdisi, Ses çıktısı, Veri transferi

Üç ya da daha fazla merkez arasındaki görüntülü konferanslar Çok Noktalı Kontrol Birimi (MCU- Multipoint Control Unit) adı verilen bir donanım sayesinde gerçekleştirilir. Görüntülü konferansa katılacak taraflar ya MCU birimini arar ya da MCU katılımcıları sırayla arar. MCU birimi Ip veya ISDN üzerinden konferansı gerçekleştirir.
Yararları:
*Uzakta ya da dışarda bile olsa öğretici konferansını zamanında verebilir.
*Farklı kurumlardaki öğreticiler seyahat için vakit kaybetmeksizin konferans verebilir.
*Farklı ülkelerdeki eğitim kurumlarının kültürler arası etkileşimini sağlar.
*Öğretim üyeleri farklı kurumların tez savunma toplantılarına katılabilir.
İnternet Telefon en basit tanımıyla telefon görüşmelerinin, faks alışverişinin ve hatta video konferans görüşmelerinin İnternet üzerinden yapılmasıdır.
Anında Mesaj
E-postayı hantal ve yavaş bulanlar genellikle anında mesajı kullanmaktadır. Aynı zamanda bilgisayar ağına bağlı olan kullanıcıların etkileşimli (interaktif) ve gerçek zamanlı iletişim kurdukları bir araçtır.
Sohbet
mIRC gibi bazı yazılımlar farklı kişilerin eş zamanlı, karşılıklı yazışmasına olanak sağlamaktadır. Buna kısaca sohbet (IRC-Inter Relay Chat) adı verilmektedir. Farklı ilgi gruplarına yönelik ya da sadece vakit geçirmek için kullanılan genel amaçlı sohbet grupları vardır. Bunlara sohbet odası ya da kanal adı da verilir. Odayı denetleyen kişiye moderatör adı verilir.

C) SÜREKLİLİK GÖSTEREN ÇALIŞMALARA YÖNELİK TEKNOLOJİLER
Mekan aynı zaman farklı,

Ekip Odası Uygulaması
Ekip odası yazılımları temelde bilginin paylaşımı ve işbirliği yönelik araçlar olmaktadır. Ekip odası yazılımlarının desteklediği yaygın iş süreçleri arasında aşağıdakiler vardır:
Belge Yönetimi, Faaliyet Takibi, Toplantı yönetimi, Birlikte belge hazırlama.

Proje Yönetimi Uygulamaları
Proje yönetimi, bir projenin tamamlanması için kaynakların planlanması, organize edilmesi, tedarik edilmesi ve denetlenmesidir. Projeler belirli özgün hedef ve amaçlara ulaşmak amaçlı uygulanır. Projelerin esneklik payı ile birlikte belirli başlangıç ve bitiş tarihi vardır. Proje yönetiminde gösterilen temel çaba, proje hedef ve amaçlarına ulaşmaya çalışırken önceden belirlenmiş proje kısıtlarının da dışına çıkmamaktadır. Tipik proje kısıtları kapsam, zaman ve bütçedir.
Proje yönetimindeki yazılımlar, projeye dâhil olan ve yazılımı kullanacak kişi sayısına bağlı olarak beş farklı türde olabilir: tek kullanıcılı, masaüstü, Web tabanlı, ortak kullanımlı ve tümleşik.
Tek kullanıcılı: Tek kullanıcılı bir sistem, proje planında aynı anda tek bir kişinin değişiklik yapacağı varsayımıyla programlanmışlardır.
Masaüstü: Proje yönetimi yazılımı her kullanıcının masaüstünde çalışan bir program olabilir.
Web tabanlı: Proje yönetimi yazılımı, bir web tarayıcısı kullanılarak, İntranet (sadece organizasyon üyelerine açık İnternet ağı) ya da Ekstranet (tedarikçi, satıcı, yüklenici gibi paydaşların, değişen erişim yetkisi düzeyleriyle İntranet ağına erişiminin mümkün olduğu ağ) üzerinden erişilebilen bir Web uygulaması olabilir. Üstünlüklerini ve sakıncaları:
*Her bilgisayarda erişim, erişim denetiminin kolay olması, birden fazla kullanıcı, merkezi veri deposu, çalışmanın kopyası ile çevrim dışı iken de çalışma, çevrimdışı iken proje bilgisine ulaşamama gibi.
Çok kullanıcılı: Ortak çalışılabilen bir sistem, birden fazla kullanıcının planın farklı kısımları üzerinde aynı anda değişiklik yapabilmesini sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Tümleşik: Tümleşik bir sistem, proje yönetimi veya proje planlamasını, işletmenin satın alma, üretim, insan kaynakları, pazarlama gibi diğer fonksiyonlarıyla birleştirir.

D) İLETİŞİM VE KOORDİNASYONA YÖNELİK TEKNOLOJİLER
zaman farklı mekan farklı,
E-Posta
Bir bilgisayardan diğerine gönderilen postaya (mesaja) elektronik posta ya da kısaca e-posta denir. Akıllı telefonlar aracılığıyla, web tabanlı uygulamalar aracılığıyla da yollanabiliyor artık. Toplu olarak birden fazla kişiye de yollanır. Mesaja ek resim, dosya, doküman, videoda eklenip yollanabilir. Bu ek olarak eklenen dosyalara “iliştirilmiş dosyalar” denir. Dosya ekleme simgesi “ataç” resmi gibidir.

Sesli Mesaj
Sesli mesaj; ses mesajlarını kaydetmek, göndermek, saklamak ve istenildiğinde yeniden dinlemek üzere geliştirilmiş, bilgisayar ve telefondan oluşan bir sistemdir. Sesli mesaj hizmetleri 24 saat çalışabilir ve işletmelerin haberleşme kapasitesine birçok katkı sağlar. Bu sistem için 3 şey gerekli: Bilgisayar, ses kartı, ses yazılımı. Sesli mesajı kaydeden birde sesli mesaj kutusu vardır. Arayan kişi ulaşamaz ise bıraktığı sesli mesajlar bu kutuda saklanır.
Tartışma Grupları
Bir tartışma grubu insanların farklı konuları kendi aralarında tartıştıkları çevrimiçi bir forumdur. Tartışma grubu, gereksiz ve ilgisiz mesajları eleyen bir moderatöre sahiptir. Tartışma grupları sohbet ve anlık mesaj uygulamalarından farklıdır çünkü genellikle bir konu üzerinde yoğunlaşılır ve kişisel konuşmalar pek kabul görmez. Bundan başka tartışma gruplarındaki yazışmalar arşivlenir. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan tartışma grupları 2 tanedir: Haber grupları ve Haberleşme listeleri
Haber grupları (newsgroups) farklı konularda düşünce paylaşmak için oluşturulmuş sanal gruplardır. Haberleşme listeleri (mailing lists) ya da e-posta grubu belirli bir konuda düzenli olarak e-posta mesajları gönderilmesini sağlar. Haberleşme listeleri duyuru listeleri ve sohbet listeleri olmak üzere ikiye ayrılır.
Blog
Blog, onu oluşturan kişinin sahip olduğu ancak okuyucuların yorumlara katkıda bulunabildiği herkese açık belge ya da günlük olarak tanımlanabilir. En yaygın oluşturulan bloglar politika, müzik, popüler edebiyat, seyahatler, film eleştirileri ve kişisel günlüklerdir.
Wiki
Wiki, herkesin içerik ekleme ve düzeltme yapabileceği, herkese açık web sayfalarıdır. Hawai dilinde hızlı demektir. En popüler wiki uygulamalarından birisi, içeriği dünyanın her köşesinden gönüllü insanlar tarafından ortaklaşa hazırlanan açık kodlu, özgür, kâr amacı gütmeyen ücretsiz bir ansiklopedi olan Wikipedia’dır. Wiki sayfaları, işletmelerdeki birlikte çalışma girişimleri için etkin ve verimli bir araçtır. Özellikle bilgi temelli organizasyonlarda bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılması için eşsiz, maliyeti sıfır bir iletişim ve ortak çalışma platformu sağlamaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar