ANAYASA HUKUKU TESTİ ÇÖZ

logo

1.
"Parlamento tarafından usulüne uygun ola­rak kabul edilen bir kanunun, halkın iste­ğiyle düzenlenen bir referandum netice­sinde reddedilerek yürürlüğe girmesinin engellenmesidir." Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangi­sini açıklar?
Doğru Cevap: "C" Halkın vetosu
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi, Birleşmiş Mil­letler "Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hak­lar Uluslararası Sözleşmesi" ile düzenle­nen haklardan biri değildir? 

Doğru Cevap: "E" Mahremiyet hakkı
Soru Açıklaması
3.

Anayasa Mahkemesi, Anayasa'nın 68/4. maddesine aykırı eylemleri sebebiyle, bir siyasi partinin temelli kapatılmasına karar vermiştir. Bu karar üzerine ilgili siyasi par­ti, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurmuştur. Bu olay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B" AİHM tarafından ihlâl kararı verilmesi hâlinde kararın kesinleştiği tarihten itibaren 1 yıl içinde Anayasa Mahkemesinden yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunabilir.
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Millet­ler "Kişisel ve Siyasi Haklara İlişkin Ulusla­ rarası Sözleşme" ile düzenlenen hak ve özgürlüklerden biri değildir? 

Doğru Cevap: "D" Çalışma hakkı
Soru Açıklaması
5.

Ağır ceza mahkemesinde görülmekte olan bir davada sanık A, adil yargılanma hakkı­nın ihlâl edildiğini ileri sürmüştür. Yargı­ lamanın sonunda A'nın mahkûmiyetine ka­rar verilmiş ve 10.01.2011 tarihinde karar kendisine tebliğ edilmiştir. A, Yargıtay’da temyize başvurmuş olup temyiz incelemesi henüz sonuçlanmamıştır. A, 11.05.2011 tarihinde adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurmuştur. Bu olay ile ilgili, AİHM nasıl bir karar vermelidir?

Doğru Cevap: "D" iç hukuk yollarının tüketilmemesi sebebiyle başvuruyu reddetmelidir.
Soru Açıklaması
(2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)
6.

Adil yargılanma hakkına ilişkin aşağıdaki haklardan hangisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne 7 No'lu protokol ile ek­lenmiştir?

Doğru Cevap: "A" Cezai konularda iki dereceli yargılama hakkı
Soru Açıklaması
(2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)
7.

Bir anayasayı yine o anayasada öngörü­ len usullerle değiştiren iktidar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
(2011-Sayıştay Denetçi Yrd.)
8.

Aşağıdakilerden hangisi “Anayasa’nın üstünlüğü” ilkesiyle doğrudan ilgilidir?

Doğru Cevap: "C" Kanunların Anayasa’ya aykırı olamaması
Soru Açıklaması
(2010-Kaymakam Aday.)
9.

İki meclis sisteminin aşağıdakilerin han­gisinde bulunması gerekir? 

Doğru Cevap: "E" Federal devlet
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdaki yarı-doğrudan demokrasi yön­ temlerinden hangisi 1982 Anayasası’nda yer alır?

Doğru Cevap: "C" Halk oylaması
Soru Açıklaması
2009 Kaymakamlık Sınavı
logo

11.

Aşağıdakilerden hangisi yarı - başkanlık sisteminde mutlaka bulunması gereken bir özelliktir? 

Doğru Cevap: "B" Cumhurbaşkanını halkın seçmesi
Soru Açıklaması
KPSS
12.

Hiçbir ayrım olmaksızın herkesin kanun karşısında aynı haklara sahip olması demokrasinin hangi ilkesinin gereği olan bir durumdur? 

Doğru Cevap: "B" Eşitlik
Soru Açıklaması
(2008-Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Müşavir Yrd.)
13.

Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sisteme ait bir özellik değildir? 

Doğru Cevap: "A" Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulunun birbirine denk ve geniş yetkilerle donatılmış olması
Soru Açıklaması
(Halkbank Servis Görevlisi Sınavı)
14.

1982 Anayasası'nda 2010 yılında 5982 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yan­lıştır? 

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
(Anayasa Mah. Raportör Yrd.)
15.

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasa­sında 2010 yılında 5982 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Yüksek Askerî Şuranın bütün kararla¬rı yargı denetimine tabidir.
Soru Açıklaması
(2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)
16.

1982 Anayasası'na göre, Anayasa'nın başlangıç ve madde kenar başlıkları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ­rudur?

Doğru Cevap: "A" Anayasa'nın başlangıç kısmı Anayasa metnine dâhildir, ancak madde kenar başlıkları Anayasa metninden sayılmaz.
Soru Açıklaması
(Anayasa Mah. Raportör Yrd.)
17.

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasa­ sında 2010 yılında 5982 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Disiplin mahkemelerinin askerî yargı alanından çıkarılması
Soru Açıklaması
(Anayasa Mah. Raportör Yrd.)
18.

Aşağıdaki Türk Anayasalarımdan hangisi esnek (yumuşak) anayasa olarak kabul edilmektedir?

Doğru Cevap: "B" 1921 Anayasası
Soru Açıklaması
KPSS
19.

1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi Anayasa metnine dâhil değildir? 

Doğru Cevap: "D" Anayasa’da bulunan madde kenar başlıkları
Soru Açıklaması
KPSS
20.

Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası’nda yer alan kurumlardan biri değil­dir?

Doğru Cevap: "E" Yükseköğretim Kurulu
Soru Açıklaması
KPSS
logo

21.

Millî egemenlik ilkesi ilk kez aşağıdaki anayasalardan hangisinde kabul edil­miştir? 

Doğru Cevap: "B" 1921 Anayasası
Soru Açıklaması
KPSS
22.

Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasa­ sının “Başlangıç” kısmında açıkça ifa­desini bulan unsurlardan biri değildir? 

Doğru Cevap: "C" 12 Eylül müdahalesinin meşruluğu
Soru Açıklaması
(Maliye Bakanlığı İç Denetçi Aday. Sınavı)
23.

Yeni Türk Devletinin ilk anayasası hangi tarihte ilan edilmiştir?

Doğru Cevap: "B" 20 Ocak 1921
Soru Açıklaması
Vergi Denetmen Yrd.
24.

Türk Anayasalarında “Başlangıç” kıs­mına ilk kez aşağıdakilerin hangisinde yer verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" 1961 Anayasası’nda
Soru Açıklaması
Kaymakam Aday.
25.

Aşağıdakilerden hangisi T.C. Anayasası'na göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ­değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Temel hak ve hürriyetler
Soru Açıklaması
Halkbank Banko Görevlisi Sınavı
26.

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasa­sında yer almaz?

Doğru Cevap: "A" Cumhurbaşkanının Başbakanlığa, Meclis içinden ve dışından uygun gö¬receği kişiyi ataması
Soru Açıklaması
27.

1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun han­gi maddesi günümüze kadar anayasamı­zın değişmez temel ilkesi olmuştur? 

Doğru Cevap: "C" Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir.
Soru Açıklaması
28.

TBMM nin ilk olarak çıkardığı 1921 Ana­yasası kaç maddeliktir? 

Doğru Cevap: "E" 23
Soru Açıklaması
29.

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasa­ sının değiştirilemeyecek maddeleridir?

Doğru Cevap: "A" 1. 2. ve 3. maddeleri
Soru Açıklaması
30.

Aşağıdaki hükümlerden hangisi 1982 Anayasasına göre yanlıştır? 

Doğru Cevap: "B" Yürütme yetkisi ve görevi, Başbakan ve Bakanlar Kurulu tarafından Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.
Soru Açıklaması
logo

31.

1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi Anayasa’nın “Başlangıç” kısmında sayılan hususlardan biri değil­dir?

Doğru Cevap: "E" Parlamenter hükümet sisteminin benimsenmiş olması
Soru Açıklaması
32.

Aşağıdaki düzenleyici işlemlerden hangisi ilk kez 1982 Anayasasında düzenlenmiş­tir?

Doğru Cevap: "E" Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
Soru Açıklaması
33.

Türk Anayasaları içerisinde “Millî Ege­ menlik’’ ilkesini kabul eden ilk Anayasa aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "B" 1921 Anayasası
Soru Açıklaması
Kaymakam Adaylığı
34.

1982 Anayasası’na göre, Türk vatandaş­ lığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden han­gisi yanlıştır? 

Doğru Cevap: "E" Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yoluna başvurulamaz.
Soru Açıklaması
35.

1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi siyasi partiler için getirilmiş yasaklardan biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Yurt dışında teşkilatlanmak
Soru Açıklaması
36.

Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin “olmazsa olmaz” unsurların­dan biri değildir? 

Doğru Cevap: "E" Cumhuriyet
Soru Açıklaması
37.

Anayasasına göre Devletin şekli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ­rudur?

Doğru Cevap: "E" Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
Soru Açıklaması
38.

1982 Anayasası’na göre, aşağıdakiIer­den hangisi Devletin amaç ve görevle­rinden biri değildir? 

Doğru Cevap: "C" Yasama faaliyetlerini denetlemek
Soru Açıklaması
39.

1982 Anayasası'na göre, özel hayatın gizliliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Özel hayatın gizliliği kamu yararı sebebiyle sınırlanabilir.
Soru Açıklaması
40.

İfade hürriyetinin sınırlandırılmasına ilişkin aşağıdaki gerekçelerden hangisi, bu hürriyet için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve 1982 Anayasası'nda yer alan ortak sınırlama sebeplerinden biri değildir? 

Doğru Cevap: "D" Sağlığın ve ahlâkın korunması
Soru Açıklaması
logo

41.

1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin niteliklerinden biri değildir? 

Doğru Cevap: "B" Halkçı devlet
Soru Açıklaması
42.

İskân Kanunu'nun bir maddesinin, millî güvenlik gerekçesi ile zorunlu yerleşime ilişkin bir hüküm içerdiğini varsayalım. Bu düzenleme ile ilgili aşağıdaki ifade­lerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "E" Yerleşme hürriyetinin millî güvenlik gerekçesi ile sınırlandırılması mümkün olmadığından bu düzenleme Anayasa'ya aykırıdır.
Soru Açıklaması
43.

1982 Anayasası'na göre, bazı temel hak ve  hürriyetler, sadece Anayasa'da belirtilen  sebeplerin gerçekleşmesi hâlinde hâkim O kararı ile gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde ise kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri ile sınırlanabllmektedir. 


Aşağıdaki temel hak ve hürriyetlerden hangisinin düzenlendiği maddede bu du­rum açıkça öngörülmemiştir? 

Doğru Cevap: "E" Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzen¬leme hakkı
Soru Açıklaması
44.

Genel sağlığın korunması gerekçesiyle ge­cikmesinde sakınca bulunan bir hâlde, savcı kararı ile bir kişinin konutunda arama yapılmış ve bazı eşyalara el konulmuştur. Bu durumda 1982 Anayasası'na göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Bir kişinin konutunda savcı kararı ile arama yapılabilmesi için, gecikmesinde sakınca bulunan bir hâlin varlığı ve savcı kararının 24 saat içinde hâkimin onayına sunulması zorunludur.
Soru Açıklaması
45.

1982 Anayasası'na göre, temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması ile ilgili aşağı­daki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Temel hak ve hürriyetler ancak kanunla sınırlanabilir.
Soru Açıklaması
46.

1982 Anayasası'na göre, aşağıdakilerden hangisi Devletin temel amaç ve görevle­rinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Yasama organının üstünlüğünü sağlamak
Soru Açıklaması
47.

1982 Anayasası'na göre, aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin niteliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Halkçı devlet
Soru Açıklaması
48.

1982 Anayasasına göre siyasi partilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

Doğru Cevap: "A" Siyasi partiler önceden izin almadan kurulurlar.
Soru Açıklaması
49.

Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkmış ve işçiler grev karan almıştır. Bu durumda 1982 Anayasası'na göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

Doğru Cevap: "C" Yüksek Hakem Kurulu, grevin ertelenmesine karar verebilir.
Soru Açıklaması
50.

1982 Anayasası'na göre, eğitim ve öğre­nim hakkı ve ödevi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

Doğru Cevap: "A" Türkçe'den başka diller de ana dil olarak okutulabilir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.