logo

1.

1982 Anayasası'na göre, aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenlerden biri de­ğildir?

Doğru Cevap: "D" Memurlar
Soru Açıklaması
2.

1982 Anayasası'na göre, yerleşme ve seyahat hürriyeti ile ilgili aşağıdaki ifa­delerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Vatandaş yurda girme hakkından yoksun bırakılabilir.
Soru Açıklaması
3.

1982 Anayasası'na göre, temel hak ve hürriyetler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

Doğru Cevap: "E" Temel hak ve hürriyetler ancak kanunla sınırlanabilir.
Soru Açıklaması
4.

1982 Anayasası'na göre, aşağıdakilerden hangisi kişinin haklan ve Ödevleri ara­sında ver almaz? 

Doğru Cevap: "E" Konut hakkı
Soru Açıklaması
5.

1982 Anayasası'nda 2010 yılında 5982 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerle aşağıdaki temel hak ve hürriyetlerden hangisinde herhangi bir düzenleme ya­pılmamıştır? 

Doğru Cevap: "C" Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi
Soru Açıklaması
6.

1982 Anayasasına göre, toplantı ve gös­ teri yürüyüşü île ilgili aşağıdaki ifade­ lerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkı kamu yararı amacıyla sınırlanabilir.
Soru Açıklaması
7.

1982 Anayasası'nın eşitlik ile ilgili 10. maddesinde, aşağıdakilerden hangisi için Devlet tarafından alınacak tedbirle­ rin "kanun önünde eşitlik" ilkesine aykırı sayılmayacağı bevan edilmemiştir?

Doğru Cevap: "E" Fakirler
Soru Açıklaması
8.

1982 Anayasası'na göre savaş, seferber­lik, sıkıyönetim veya olağanüstü hâllerde temel hak ve hürriyetlerin kısmen veya tamamen durdurulması durumunda dahi ihlal edilemeyecek olan temel hak ve özgürlükler ile ilgili aşağıdaki ifadeler­ den hangisi yanlıştır? 

Doğru Cevap: "A" Kimsenin konut dokunulmazlığı ve özel yaşamının gizliliği ihlal edilemez.
Soru Açıklaması
9.

1982 Anayasası'na göre, aşağıdakilerden hangisi olağan dönemlerde çıkarılan ka­nun hükmünde kararnameler ile düzen­ lenebilir? 

Doğru Cevap: "B" Sağlık hakkı
Soru Açıklaması
10.

1982 Anayasası'na göre, siyasi partiler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Siyasi partiler ticari faaliyetlere girişemez.
Soru Açıklaması
logo

11.

Bilgi edinme başvurusu reddedilen kişi, ret kararının tebliği tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde Bilgi Edinme De­ğerlendirme Kuruluna itiraz edebilir? 

Doğru Cevap: "D" 15
Soru Açıklaması
12.

1982 Anayasası’nda yer alan kamu de­netçisine başvurma hakkı ve Kamu De­netçiliği Kurumu ile ilgili aşağıdaki ifa­delerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Kamu Başdenetçisi, TBMM tarafından gösterilen adaylar arasından Cumhurbaşkanınca seçilir.
Soru Açıklaması
13.

1982 Anayasası’mn 13. maddesinde dü­zenlenen “temel hak ve hürriyetlerin sınır­lanması” hükmüyle ilgili aşağıdaki ifade­ lerden hangisi yanlıştır? 

Doğru Cevap: "B" Temel hak ve hürriyetler 1982 Anayasasının 16. maddesinde düzenlenen genel sınırlama nedenlerine dayanılarak sınırlanabilir.
Soru Açıklaması
14.

1982 Anayasası’na göre, temel hak ve hürriyetlerde yapılacak sınırlamalar aşağıdakilerden hangisine aykırı olabi­lir? 

Doğru Cevap: "E" Yöntemsel bağımsızlık ilkesine
Soru Açıklaması
15.

1982 Anayasası'na göre, temel hak ve hürriyetlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

Doğru Cevap: "C" Anayasa’da, temel hak ve hürriyetlerin hepsi için geçerli olan şenel sınırlama nedenleri öngörülmüştür.
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasa­ sının “siyasi hak ve ödevler” bölümünde düzenlenen haklardan değildir?

Doğru Cevap: "E" Konut hakkı
Soru Açıklaması
17.

1982 Anayasası’mn 15..maddesine göre savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya ola­ğanüstü hâllerde aşağıdakilerden hangi­si için Anayasa’da öngörülen güvencele­re aykırı tedbir alınamaz? 

Doğru Cevap: "E" Suç ve cezaların geçmişe yürütülememesi ilkesine
Soru Açıklaması
18.

“Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” ilkesi 1982 Ana­ yasasının hangi kısmında yer alır? 

Doğru Cevap: "D" Genel esaslar
Soru Açıklaması
19.

Anayasa hukuku açısından “Dikey eşitlik” kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

Doğru Cevap: "C" Ayrı durumda bulunanların ayrı kurallara bağlı olmalarıdır.
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi negatif statü haklarından biridir? 

Doğru Cevap: "D" Mülkiyet hakkı
Soru Açıklaması
logo

21.

Anayasa Mahkemesi içtihatları bağla­mında, 1982 Anayasası’nın temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması konusunda “sınırlamanın sınırlarını belirleyen ölçütler arasında yer alan “hakkın özü’ kavramın­dan ne anlaşılması gerekir?

Doğru Cevap: "E" Bir temel hak ve özgürlüğün kullanıl¬masını imkânsız kılan veya fevkalade zorlaştıran sınırlamalar
Soru Açıklaması
22.

Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasa­ sında belirtilen suç ve cezalara ilişkin temel ilkelerden biri değildir? 

Doğru Cevap: "A" Vatandaş, hiçbir durumda suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez.
Soru Açıklaması
23.

1982 Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi siyasal haklar içinde yer almaz? 

Doğru Cevap: "E" Grev ve lokavt hakkı
Soru Açıklaması
24.

1982 Anayasası'na göre, aşağıdakilerden hangisi siyasi haklar ve ödevlerle il­gili olarak siyasi partilere üye olabilir­ler? 

Doğru Cevap: "D" Yüksek öğretim öğrencileri
Soru Açıklaması
25.

1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi çalışma yaşamıyla ilgili Anayasa’da açıkça düzenlenen konular arasın­ da yer almaz? 

Doğru Cevap: "B" Bir iş kolunda birden fazla sendikanın kurulamayacağı
Soru Açıklaması
26.

1982 Anayasası'na göre, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız düzen­lenmek istenen toplantı, gösteri ve yürü­yüşleri aşağıdakilerden hangisine daya­narak sınırlandırılamaz? 

Doğru Cevap: "E" Doğal afetlere neden olabilecek hava koşulları
Soru Açıklaması
27.

1982 Anayasasına göre konut dokunul­ mazlığı hangi nedenle sınırlanamaz? 

Doğru Cevap: "A" Çocukların korunması
Soru Açıklaması
28.

1982 Anayasası’na göre, yabancıların temel hak ve özgürlüklerinin sınırlanma­sıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

Doğru Cevap: "D" Yabancıların temel hak ve özgürlüklerinin sınırlanmasında, “kanunla sınırlama” ilkesi yanında “milletlerarası hukuka uygunluk” ilkesine de yer verilmiştir.
Soru Açıklaması
29.

1982 Anayasası’nda aşağıdaki temel hak ve hürriyetlerden hangisi için herhangi bir sınırlama sebebi öngörülmemiştir? 

Doğru Cevap: "C" Çalışma ve sözleşme hürriyeti
Soru Açıklaması
30.

1982 Anayasası’nda düzenlenen aşağı­daki temel hak ve hürriyetlerden hangisi, temel hak ve hürriyetlere yönelik olarak ünlü düşünür Jellinek tarafından yapılan ayrım doğrultusunda pozitif statü hakları arasında yer alır?

Doğru Cevap: "B" Çalışma şartları ve dinlenme hakkı
Soru Açıklaması
logo

31.

1982 Anayasası’nda düzenlenen aşağı­daki temel hak ve hürriyetlerden hangisi, temel hak ve hürriyetlere yönelik olarak ünlü düşünür Jellinek tarafından yapılan ayrım doğrultusunda pozitif statü hakları arasında yer alır?

Doğru Cevap: "B" Çalışma şartları ve dinlenme hakkı
Soru Açıklaması
32.

1982 Anayasası’na göre, temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

Doğru Cevap: "E" Hâlen Anayasa’da açık bir biçimde ön¬görülmemiş olmakla birlikte, Anayasa Mahkemesinin kararları ışığında temel hak ve hürriyete yönelik sınırlamaların, temel hak ve hürriyetlerin özlerine dokunamayacağı söylenebilir.
Soru Açıklaması
33.

Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin gereklerinden değildir? 

Doğru Cevap: "D" Sosyal devlet
Soru Açıklaması
34.

1982 Anayasası’na göre, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

Doğru Cevap: "C" Temel hak ve özgürlükler, ancak Anayasa’da öngörülen genel sınırlandırma sebeplerine dayanılarak sınırlandırılabilir.
Soru Açıklaması
35.

Aşağıdakilerden hangisi yerleşme ve seyahat hürriyetinin sınırlandırılması için 1982 Anayasasında öngörülen se­beplerden biri değildir? 

Doğru Cevap: "B" Genel ahlakı korumak
Soru Açıklaması
36.

1982 Anayasası’na göre, aşağıdaki te­ mel hak ve hürriyetlerin hangisinden ya­rarlanma, önceden izin alma şartına bağlanabilir?

Doğru Cevap: "A" Radyo, televizyon, sinema ve benzeri yollarla yayım yapma hakkı
Soru Açıklaması
37.

1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması nedenlerinden biri de­ğildir? 

Doğru Cevap: "D" Genel sınırlandırma sebepleri
Soru Açıklaması
38.

Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesini unsurlarından biri değildir? 

Doğru Cevap: "B" Milletin iradesini yansıtan parlamento seçimlerinin tek turlu oluşu
Soru Açıklaması
39.

Aşağıdakilerden hangisi, kanun önünde eşitlik ilkesini düzenleyen 1982 Anaya­ sasının 10. maddesine, ilk kez 2004 yı­lında yapılan Anayasa değişikliğiyle ek­lenmiştir? 

Doğru Cevap: "D" Kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip bulunması ve devletin bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlü bulunması
Soru Açıklaması
40.

1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi sosyal devletin hukuki yön­ temlerinden biri değildir? 

Doğru Cevap: "A" Özelleştirme
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.