Amerikan dış politikası ders notu

AMERİKAN DIŞ POLİTİKASI

ÜNİTE -1 ULUSLAR ARASI SİSTEMDE ABD

 • Uluslar arası ilişkilerin devlet merkezli, ulusal çıkar ve güç mücadelesi olduğunu iddia eden uluslar arası ilişkiler ekolü à Realist okulu
 • Realist okul öğretisine göre ayrılan devletler à Küçük, büyük, süper ve orta devletler.
 • Devletler ve devlet dışı aktörler arası ilişkiler topluluğu àUluslar arası sistem.
 • Süper Güç olan devletler àSovyetler Birliği ve ABD
 • ABD dış politikası àDış kaynaklar ve Dış politika stratejileri.
 • Devletlerin dış politikalarında başarılı olmak için sahip oldukları soyut ve somut varlıklar bütünü àGüç kaynaklar.
 • Devletlerin dış politikalarında takip ettikleri uzun dönemli planlı ve kapsamlı yol ve yöntemlerin toplamı àDış Politika Stratejileri.
 • ABD’nin somut güç kaynakları àToprak/ülke bütünlüğü, jeopolitik konumu, ekonomik üretimi ve teknoloji gelişmişliği.
 • ABD’nin soyut güç kaynakları àToplumsal kültür ve dayanışma, federal devlet modeli, başkanlık sistemi, liberal değerler, sahip olunan değerler ve ilkeler toplamı, dış politika stratejileri.
 • ABD’nin en önemli soyut güç kaynağı àBaşkanlık Sistemi.
 • ABD üretim gücünün en önemli unsuru àDonanmasının ve deniz gücünün çok gelişmesi.
 • ABD’nin dış politika stratejisi àYalnızcılık, Güç Dengesi Angajman’dır.
 • ABD’nin dünyaya açılması ve yerleşmesi àAngajman.
 • Amerika kıtasını sömürgeleştiren devletler àİngiltere, İspanya, Portekiz, Hollanda ve Fransa.
 • Amerikan kolonilere arasında en gelişmişi àİngiliz Kolonileri.
 • 13 İngiliz kolonisinin bağımsızlığını kazanmasında etkili olan gelişme àYedi Yıl Savaşları.
 • ABD’nin bağımsızlığını kazanmasında etkili olan faktör àFransa-İngiltere Rekabeti.
 • ABD bağımsızlık savaşında kolonilere destek veren ülke àFransa.
 • Dünya tarihinde ilk federal anayasa àABD Anayasası.
 • Çıkar ve güç kriterleri dikkate alınarak oluşan dış politika àReel politik.
 • ABD’nin ilk büyük anlaşması àJoy Anlaşması.
 • ABD, ekonomik olarak zorluk içinde olan Fransa’dan 15 milyon dolara satın aldığı bölge àLousiana.
 • Monroe Doktrininin amacı àABD’yi Avrupa’da ki çatışmalara bulaştırmamak.
 • Deniz ve kara kuvvetleri ile silah gücünü diplomatik baskı aracı kullanarak dış politikada etkili olma taktiği àGunboat Diplomasisi.
 • Wilson İlkelerinin başarıya ulaşamamasının nedeni àABD kongresinin yalnızcılık stratejisini tercih etmesi.
 • ABD’nin ikinci dünya savaşında destek verdiği ülke àİngiltere.
 • Büyük İttifak àABD – Sovyetler Birliği – İngiltere.
 • ABD’nin Çin ile yaşadığı soğuk savaş àVietnam Savaşı.
 • ABD’nin Dünya Ekonomisinde ki hegamonyasını G-7 grubu ülkeleri ile paylaşmak zorunda kaldığı gelişme àBretton Woods Sisteminin çökmesi.
 • Reagan’ın ekonomi politik alanında izlediği politika àNeoliberal.
 • Başkan Bush àÖnleyici Savaş Doktrini.
 • ABD’nin Irak dolayısıyla büyük kan kaybettiği, bunun durdurulması tavsiye edilen rapor àBaker – Hamilton Raporu.

ÜNİTE -2 ABD DIŞ POLİTİKASININ TOPLUMSAL KAYNAKLARI

 • Elit àToplumda değerli olan ve sayıca azınlık olan kimseleri içinde barındıran küçüklüğüne rağmen etkinliği yüksek grup.
 • ABD’nin geçmişte ve günümüzde ki diğer büyük güçlerden farklı olduğu iddiasıàAmerikan İstisnacılığı.
 • ABD siyasal sisteminin halkın dış politika meselelerine kafa yormasını gerektirmemesinin nedeni àBaşkanın geniş yetkilere sahip olması.
 • Amerikan siyasi kurumlarının birbirlerinin yetki anlanlarına müdahale edememesinin temel nedeni àGüçler Ayrılığı Sistemi.
 • Müşteri àAmerikan dış politikasını yapanların Amerikan halkını tanımlaması.
 • Bir kişinin dış politika ile ilgili tutumunu belirleyen faktörler àEğitim, dini inanç, yaşı, yaşadığı yer ve cinsiyeti.
 • ABD’nin ikinci dünya savaşına katılmasına neden olan olay àPearl Harbor Baskını.
 • İdeoloji àSiyasal ya da toplumsal bir öğreti, topluma veya siyasete yön verme iddiası ile sistematik olarak oluşturulmuş fikirler bütünüdür.
 • Yasama, yürütme ve yargı olarak bilinen üç yönetim erkine ilave olarak medyaya verilen isim àDördüncü Kuvvet.
 • Gazetecilerin Kaynakları àHalka açık yapılan demeçler, röportajlar, resmi yetkililerden farklı yollarla edinilmiş bilgiler.
 • Devlet veya hükümetten bağımsız olarak çalışan, bilgi ve strateji üreten kuruluş à Düşünce Kuruluşu.
 • Liberal okuyuculara hitap eden dergiler àNew Republic ve Nation.
 • Dış politika da basının rolü àBilgilendirme, yorumlama ve belirli aktörlerin çıkarlarını temsil etme.
 • Amerikan tarihine damgasını vuran toplumsal sorun àKölelik.
 • ABD zencilere karşı ayrımcılık konusunda değişimi en zor hazmeden devlet kurumu àDışişleri Bakanlığı.
 • Dini veya felsefi inançları nedeniyle askerlik hizmetini yerine getirmeyenlere verilen ad àVicdani Retçi.
 • Yönetime karşı gelmeyi ifade eden ancak şiddet içermeyen eylemler àSivil itaatsizlik.
 • Baskı ve çıkar grubunu siyasi partiden ayıran en önemli özellik àİkisinin de iktidarı hedeflememesi.
 • Baskı ve çıkar grubunun ortaya çıkış nedeni àBireylerin tek başına siyasi süreçlere etkisinin sınırlı olacağı düşüncesi.
 • Partilere para kaynağı sağlayan àSiyasi eylem komitesi.
 • Amerikan çiftçi ve tarım grupları àNational Grange, Amerikan Çiftçi Bürosu Federasyonu ve Çiftçiler Birliği.
 • Lobicilik àAmerikan hükümeti ve kongre tarafından alınan kararları etkileme amacıyla yürütülen faaliyetler.
 • ABD Lobilerinin temel fonksiyonu àPara karşılığında baskı gruplarını kongrede temsil etmek.
 • Baskı gruplarının çalışma yöntemleri àBasın yolu, protesto yürüyüşleri, oturma eylemleri, ayaklanma ve başkaldırı.

ÜNİTE -3 ABD DIŞ POLİTİKASI KARAR ALMA SİSTEMİ

 • ABD Dış politikasında karar alma yaklaşımını kullanma gereksinimlerinin bilimsel kaynağı àDavranışçı yaklaşım.
 • ABD devlet sisteminin temelinde àABD Anayasası vardır.
 • Amerikan vatandaşlarının devlete karşı insan hak ve özgürlüklerini garanti altına almak için anayasaya eklenen metin àHalklar Bildirgesi – 1791
 • ABD devlet sistemi àFederal bir yapıdır. ABD Anayasası devletin hukuksal zeminidir, denetim ve denge sistemi vardır, güçler dengesi vardır ve halklar bildirgesi anayasasına eklenmiştir.
 • ABD Devlet sistemin en üstünde federal hükümeti oluşturan organlar àYasama, Yürütme ve Yargı.
 • ABD’de yürütme işlevini yerine getirenler àBaşkan, başkan yardımcısı, bakanlıklar ve ilgili birimler.
 • ABD Başkanı à4 yıllığına seçilir ve 15 bakanlık vardır.
 • ABD’de dış politika yapma, yürütme ve uygulama görevi àDışişleri Bakanlığı.
 • ABD’de bakanlara verilen genel isim àSekreter.
 • ABD’de bir yasa teklifi àSenato’nun onayından geçmelidir.
 • Amerikan devlet sistemi içinde ki üçüncü güç àYüksek Mahkeme.
 • ABD devlet yönetimi àGüçler ayrılığı.
 • ABD dış politikasında hakim ve tek erkin başkan ve yürütme organları olduğu model à Başkanlık Modeli.
 • Kongrenin etkin ve belirleyici olması àKongre Modeli.
 • Yasama ve yürütmenin birlikte olması àAnayasal Denge Modeli.
 • Başkanın dış politika yetkileri àSavaşı yürütmek, dış yardımlar almak, büyükelçi atamak ve diplomatlık yapmak.
 • Kişilerin belli bir konuda ortaya koyduğu etkileyici ve çığır açıcı güce sahip fikir à Doktrin.
 • ABD dış politikasında ki doktrinler àMonreo, Truman, Reagan ve Bush doktrini.
 • ABD savunma ve askeri politikalarının uzmanlık kurumu àPentagon.
 • ABD’de kongrenin temel işlevi àYasa yapmak.
 • Cüzdan Gücü àABD bütçesinden yapılacak harcamaların ancak kongrenin onayı ile mümkün olması.
 • ABD’de savaş ilanı yetkisi à Kongre.
 • Savaş yetkileri yasasının (1973) kabul edilmesinin nedeni àVietnam savaşı mağlubiyeti.
 • 60 Gün Kuralı àKongrenin, başkanın asker gönderme kararını onaylama süresi.

ÜNİTE -4 ABD DIŞ POLİTİKASI YAKLAŞIMLARI

 • İnşacılık àDış politikanın inşa sürecinden oluştuğunu ve sosyal değerler üzerinde yükseldiğini savunan görüştür.
 • ABD ve Avrupa’nın sahip olduğu kültürel değerler àDemokrasi, piyasa ekonomisi, kapitalizm ve liberalizm.
 • ABD’nin kültürel açıdan etkisi altında olduğu ülkeler àİngiltere – Fransa.
 • Avrupalı göçmenlerin Amerika kıtasına göç etmelerinin amacı àYeni ve farklı bir dünya ve ülke kurmak.
 • Amerikan İstisnacılığının temel nedeni àAmerikan Özgüveni.
 • Püritenizm àKilise şekilciliği yerine bireysel özcülüğe önem verilmesini savunan görüştür.
 • Amerikan liberal değerleri ile Amerikan dini inancını uzlaştıran kavram àAmerikan İtikadı.
 • Kutsal Misyon à13 Koloniden kurulmuş olan ABD’nin sınırlı kalmayıp Amerika kıtasına yayılması.
 • Ahistorizim àABD’nin düşmanlarının olmaması.
 • ABD dış politikasına kılavuzluk eden ilkeler àYalnızcılık, moralizm, yayılmacılık ve çıkarcılık.
 • ABD dış politikasının ikilemleri àÖzgürlük savunuculuğu – emperyalizm, moralizm – çıkarcılık, çok taraflılık – tek taraflılık, yalnızcılık – yayılmacılık, pragmatizm – tutarlılık.
 • ABD dış politikasının yalnızcılık ve yayılmacılık arasında gidip gelmesinin sebebi à ABD’nin çıkarlarına göre davranması.
 • İdeal düşünce ile pratik eylemin fayda kriterlerine göre değerlendirilmesi à Pragmatizm.
 • Çok taraflılık – tek taraflılık örnek àIrak Politikası.
 • Marksistlere göre emperyalizm à Bir başka ülkenin yönetimini ekonomik amaçlarla değiştirip kontrol ve sömürü altına almak.
 • ABD’nin Afganistan ve Irak işgali àDemokratik emperyalizm.
 • ABD Teorileri àRealizm, idealizm, liberalizm ve yeni muhafazakârlık.
 • Önleyici Darbe/Savaş à2003 yılında ABD’nin Irak’ı işgal etmesine dayanan anlayış.
 • İdealizm-Liberalizm arasında ki fark àİnsan hakları konusunda ki hassasiyet.
 • ABD’nin ilk girişimi àMilletler cemiyeti örgütü ve uygulamaları.
 • BM ve MC Örgütlerinin ve idealist politikaların temel amacı àMüşterek Güvenlik Sistemi.
 • Yeni muhafazakârlar àSoğuk savaş sonrasında etkili olmuştur.

Yorumlar 1

 • Merhabalar,
  Bu özet midir? Yoksa konu başlıkları şeklinde mi dersi ilk defa aldığım için anlayamadım yardımcı olur musunuz?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar