9. 10. ve 11. sınıf Kimya ders notları

Karbon Çevrimi

Karbon, canlılar tarafından üretilen ve yeryüzünde çevrimsel bir süreç içinde hareket hâlinde bulunan bâr elementtir.

•     Atmosferdeki karbon diokıit He su, bitkilerde fotosentez sayesinde birlenerek karbonhidratları oluşturur.

•     Çoğu hayvan karbonu yediği bitkilerden alır

•     Ot yiyen hayvanlar diğer hayvanlar tarafından yendiğinde karbon da besin zincirine geçer. Öldüklerinde içerdikleri karbon çürümeyle geri kuarabr.

•     Çürüyen bitki ve hayvan kalıntıları, mantar ve bazı bakteriler için besin sağlar. Bu canUar, besinleri parçalarken karbon dioksit açığa çıkar.

■     Milyonlarca yıl toprak altında gömülü kalan bitki ve

hayvan kalıntıları, basınçla fosil yakıtlara; yani kömür ve petrole dönüşür.

ÇEVRE KİMYASI
Özellikle deterjanlı aktif maddeler çevırınin yapınında bulunan bazı yüzey eye büyük zararlar vermektedir.
Gübrelerin Çevreye Etkisi

Bitkier cansız maddelerle beslenir. Bitkilerin gelişiminin gerçekleşmesi için ısıyı. ışığı, karbon ve oksijeni havadan; N. P, K. Ca. Mg, S. Fe. Mn. Zn, Cu. B ve bazı hâMerde Mo gibi elementleri ise topraktan karşılarlar.

•     Büklerin sağlıklı büyümeleri ve yaşamalan için gereki olan bu elementler çoğu zaman toprağa dışarıdan verilir. Bu elementlerin en önemlileri N. P ve K’dur.

■     Toprakta eksik ve alınmayacak durumda olan elementlerin kimyasal yolla verilmesine kimyasal gübreleme denir.

•     Gübreler çiftçilerin aynı topraktan bir ydda daha fazla ürün elde etmelerini sağlar.

•     Toprağı analiz etmeden gübre kulan ma k toprağı organik maddeierce fakirleştirmekte ve toprağın yapsını bozmaktadır.

•     Gübreler toprağın pH değerini değiştirir. Bu olumsuz sonuçlar ortaya çıkanr.

Deterjanların Çevreye Etkisi

•     Deterjanların yapoındaki biyolojik bozunmaya uğramayan maddeler çevre kirlenmesine yol açmaktadır.

Yüzey -aktif maddeler Özellikleri
LASILAMT AJM SUtonatlari B-yo+ojfc a ar ak kolay bOTUvnakla bol kopuk vermekledir
ABS {AJkl Benzen SüfoMtteO Guç bazunmakta ve bd köpük v*rma*rt«dr
ıAlkol Saitaüarı Sıydojfc oiara* tıoay ayrtşmakia ve bol köpük vermekle geneli itle şampuan yapımnda kullanılmaktadır
STPP (Sodyum Oıpotifosfat ı Yınsek ojze.de fosfor içermekle ve tottoı kjftao ol ı/ş tu m* tadır
DDB <DodM# Banzenı Güç parçalarmakla ve kritik duştu mattadır
LABMww AJM Baron) Kolay parçalanmakla y®yg*< olarak kullanırına <sn vtrtfnekledr
■     Deterjan içerisinde bulunan yüzey-aktrf madde dışında önemli oranda (%7O-90) bulunan temizleyici, beyazlatıcı, yumuşatıcı,köpûrtücu, parlaklık verici ya da antiseptik özelik veren katkı maddelerinin çoğu da yüzey-aktif madde gibi insan organizmasına gıdalarla ve diğer yollardan girdiklerinde dokularda olumsuz etkilere neden olabilmektedirler.

Sodyum hidroksit (HaOH): 320‘Cta eriyen yarı saydam kristallerden oluşmuş beyaz bir katıdır. Suda aı vererek çözünür ve nem çekerek bozunur. Deriye dokunursa derinin suyunu çekerek deriyi yakar.

Sülfürik asit (M2S04): Sülfürik asit renksiz, yağımsı bir sıvıdır. Derişik sülfürik asit, birçok orgtnik maddeden suyu çeker ve ısı veren bir tepkime oluşturur.

Sodyum sülfür (Na2S): D encikte tüyleri deriden dökmekte ve kâğıt hamurunun hazırlanmasında kullanılır.

Çevreye bırakıldığı zaman suyu ve toprağı kirleterek canlılar üzerinde toksak etki yapar.

Sodyum krom at (Na2004): Sodyum dikromatla birlikte krom kaplama işleminde kuKandır. Zehirleyici kimyasal olduğundan toprak ve su için önemli bir kirleticidir.

Hava Kirliliği

Tozlar, zehirli gazlar, sera gazları, ozon tüketen gazlar hava kirliliğini oluşturan maddelerdir.

Fabrika bacalarından çıkan duman ve motorlu taşıtlardan egzoz gazlan hava kirliiğinin temel etkenleridir.

■     Kömür, petrol gibi yakıtların dumanındaki kükürt dioksit. karbondiosit gibi maddeler su buhan ile birleşerek asit yağmurlarına sebep olmaktadır.

■     Asit yağmuru suların asitlik derecesini artırarak canlılara zarar verir. Ormanlan yok ederek çölleşmeye neden olur.

■     Kava kirlenmesinin bir başka tehlikeli sonucu atmosferin yüksek katmanlarında bir karbon dioksit tabakasının oluşmasıdır. Bu tabaka sera etkisi oluşturmaktadır. Sera etkisi küresel ısınmaya yol açmaktadır.

Su Kirliliği

Deterjanlar, boyalar, gübreler, böcek öldürücü ilaçlar, K2S04, MCI. NaOH. Na2C03, ağır metal katyonları sularda en çok kirlilik oluşturan maddelerdir.

•     Gübrelerdeki kimyasal maddeler topraktan akarsulara

karışarak su kaynaklarında ve denizde toplanarak ötrafikasyona neden olur. Otrafikasyon sulardaki alglerin hızla çoğalmasıdır.

■     Bu konuda çok biinen bir ömek DDT (Diklor-Difenil- Trikloretan) ile zehirlenme olayıdır. Böcek öldürmede kullanılan bu zehirli kimyasal bileşik doğada kolayca yok olmaz. Sulara karışarak önce küçük su çantalarının, sonra onları yiyen balıklara geçer.

■     Sulan kirleten en önemli kirletici gruplardan biri de petrol ve türevleridir.

Toprak Kirliliği

Toprak kirliliğine sebep olan en önemG etkenler; yerleşim alanlarından çıkan atıklar, endüstri atıklan, egzoz gazlan, tarım ilaçları ve kimyasal gübrelerdir.

Egzoz gazları, ozon, karbon monoksit, kükürt dioksit, kurşun, kadmiyum vb. zehirli maddeler rüzgârlar ile uzak mesafelere taşınmakta ve yağışlarla yere inerek toprağı ve sı/yu kirletmektedir.

Alternatif enerji kaynakları

Güneş, rüzgâr, jeotermal. gelgit, hidroelektrik santraller nükleer santraller alternatif enerji kaynaklarıdır Bu kaynaklar aynı zamanda yenBenebSr enerji kaynaklandır. Fosil yakıtlar günümüzde en yaygın kullanılan yenilenemeyen enerji kaynığıdr.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar