225 SORUDA DİVAN VE HALK EDEBİYATI

225 SORUDA DİVAN VE HALK EDEBİYATI
1.    Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatı için söylenemez?

A)   Dörtlük birimi ve hece ölçüsü esastır.

B)   Sözlü dönem edebiyatının devamı niteliğindedir.

C)   Dili açık ve yalındır.

D)   Şiirler saz eşliğinde ve doğaçlama söylenir.

E)   Şiirlerde genel olarak zengin uyak kullanılmıştır.

2.  16. yy.da yaşamıştır. Bolu Beyi’yle mücadelesinde koçaklama türünde söylediği şiirleriyle ünlüdür. Şiirlerinde coşkun ve yalın bir dil kullanmıştır.

Yukarıda tanıtılan halk şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Karacaoğlan

B)   Pir Sultan Abdal

C)   Köroğlu

D)   Âşık Ömer

E)   Kaygusuz Abdal

3.                                                     Asağıdakilerden  hangisi âşık edebiyatının belirleyici özelliklerinden biri değildir?

A)   Konuları, genellikle doğa güzellikleri, ask sosyal olaylardır.

B)   Âşık denilen saz sairlerinin oluşturduğu edebiyattır.

C)   Şiirlerde konu bütünlüğü yoktur.

D)   Şiirler saz eşliğinde söylenir.

E)   Koşma, varsağı, semai, destan … gibi nazım biçimleri vardır.

4.  Asağıdakilerden  hangisi “koşma” nazım biçimi için söylenemez?

A)   Şiirler 11’li hece ölçüsüyle söylenir.

B)   Uyaklanışı “aaba” seklindedir.

C)   Son dörtlüğünde şair, mahlasını söyler.

D)   Dili sade ve yalındır.

E)   Konularına göre güzelleme, taslama, koçaklama, ağıt diye ayrılır.

5.    Dede Korkut Hikâyeleri’yle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)   Destandan halk hikâyesine geçiş ürünüdür.

B)   Kitaba adını veren Dede Korkut, her hikâyede adı geçen, hikâyedeki herkes tarafından sözü dinlenen, bilge bir zattır.

C)   Hikâyelerde olaylar dörtlükler hâlinde ve hece ölçüsüyle anlatılmıştır.

D)   Hikâyelerin içinde hem İslâmiyet öncesine hem de İslâmî döneme ait motifler görülür.

E)   Hikâyelerde Türk boylarının kendi aralarında ve komsu milletlerle yaptığı savaşlar anlatılır.

6.    Bahçe bağ için ağlar

 

Ayva nar için ağlar Karlı dağ güneş için Gönül yâr için ağlar

Yukarıdaki dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mani B) Türkü C) Koşma D) Semai E) Varsağı

7.     Genelde 11 ‘li hece ölçüsüyle oluşturulur. Özel bir ezgiyle söylenir. Savaş, kahramanlık, hastalık, doğal afetler… gibi konuları ele alır.

Yukarıdaki özellikleri verilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Varsağı B) Türkü C) Ağıt D) Koşma E) Destan

8.     19. yy.da yaşamış, Avşar boyundandır. Şiirlerinde yalın dille, yiğitçe bir söyleyiş hakimdir. Halk söyleyişlerini şiirleştirmiş, temiz bir halk dili kullanmıştır. Semai, varsağı, koşma, destan da söylemekle birlikte asıl kişiliğini türkülerde göstermiştir.

Yukarıda özellikleri verilen halk şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karacaoğlan B) Köroğlu   C) Dadaloğlu

D) Emrah E) Dertli

9.     Aşağıdakilerden hangisi anonim halk edebiyatı nazım biçimlerindendir?

A) Koşma B) Mani C) Semai D) Varsağı E) İlâhi

10.  17. yy.da yaşadığı kabul edilir. Âşık edebiyatının en ünlü sairidir. Aruzu kullanmamış, şiirlerini hece ölçüsü ve konuşma diliyle söylemiştir. Şiirlerinde coşkun bir lirizm ve içtenlik vardır.

Yukarıda tanıtılan halk sairimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Köroğlu B) Karacaoğlan C) Âşık Ömer

D)    Yunus Emre E) Pir Sultan Abdal

11. Sevip sevip yâri ele kaptırmak Kara bahtın bana eski isidir Ömrümdeki yıllar kadar yâr sevdim Her biri bir başkasının esidir

Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisiyle söylenmiştir?

A) Mani B) Türkü C) Koşma D) Semai E) Varsağı

12.  Hem heceyi hem aruzu kullanmıştır. 13. yy.da yaşamıştır. İnsan sevgisi, barış, kardeşlik gibi evrensel temaları işlemiştir. Konuşulan Türkçeyi edebiyat dili hâline getirmiştir.

 

Yukarıda tanıtılan halk edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Âşık Paşa    B) Hacı Bektaş-ı Veli

C)                                                                          Hacı Bayram-ı Veli   D) Yunus Emre

E)     Kaygusuz Abdal

13.  Aşağıdakilerden hangisi dinî – tasavvufî Türk halk edebiyatı nazım türlerinden biri

değildir?

A) Nutuk B) Semai C) İlahi D) Şathiye E)Devriye

14.  Uzun gözlem ve deneyim ürünleridir. Toplumun kültürünü ve yaşam felsefesini yansıtır.

Yol göstericidir. Bu türün ilk şekillerine “sav” denilir.

Yukarıda tanıtılan anonim halk edebiyatı ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halk masalları B) Halk öyküleri C) Bilmeceler

D)                                                Atasözleri   E) Fıkralar

15.  Genellikle hecenin 8’li veya 11’li kalıbıyla söylenir. Her zaman ezgilidir. Düzenleyicileri

genelde bilinmez. Kavuştak ve bent olmak üzere iki bölümden oluşur.

Yukarıda özellikleri verilen halk edebiyatı nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Destan B) Koşma C) Türkü D) Semai E) Mani

16.  Dağlar basın kar aldı Gül etrafın hâr aldı Ecele borçlu kaldım Bir canım var yâr aldı

Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Divan B) Semai C) Koşma D) Mani E) Varsağı

17.  Aşkın derdine düşeli Mecnunum dağlar gezerim Katram kaynayıp coşalı Sel oldum, çağlar gezelim

Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koşma B) Semai C) Sagu D) Mani E) Varsağı

18.  Bre ağalar bre beyler Ölmeden bir dem sürelim Gözümüz kara toprak Dolmadan bir dem sürelim

Bu dörtlük aşağıdaki şiir türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

A) Güzelleme           B) Taşlama                 C) Destan

D) Ağıt                     E) Koçaklama

 

19.  20.yy.da yaşamış, âşık edebiyatı son temsilcilerindendir. Şiirlerinde, yurt ve toprak sevgisini kendine özgü üslubuyla dile getirmiştir. Yalın bir dil kullanmıştır. “Dostlar Beni Hatırlasın” adlı kitapta şiirleri toplanmıştır.

Yukarıda tanıtılan halk şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Emrah B) Karacaoğlan C) Dertli

D) Köroğlu E) Âşık Veysel

20.  Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatı ürünlerinden biri değildir?

A) Efsane         B) Roman  C) Masal

D) Menkıbe    E) Bilmece

21.  Aşağıdaki nazım türlerinden hangisi dini – tasavvufî Türk halk edebiyatına ait değildir?

A) İlahi B) Nutuk C) Ağıt D) Devriye E) Sathiye

22.  Hemen mevlâ ile sana sığındım Arkam sensin kal’am sensin dağlar hey Senden gayrı yoktur kolum kanadım Arkam sensin kal’am sensin dağlar hey

Yukarıdaki dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güzelleme B) Koçaklama C) Taşlama

D)    Destan E) Ağıt

23.  I. Anonim halk edebiyatı nazım ürünüdür.

II.    Genellikle 7’li hece ölçüsüyle söylenir.

III. İlk iki dize doldurmadır, asıl olan son dize lerdir.

IV.  Son dörtlükte şairin mahlası bulunur.

V.    Yalnızca ask üzerine söylenir.

Yukarıda mani için verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

A) I ve IV        B) II ve IV    C) I ve II

D)    I ve III    E) IV ve V

24.  “.. , şekil olarak koşmaya benzer. Maniye benzeyenler de vardır. Genellikle 11’li hece

ölçüsüyle yazılır. Anonimdir. Ezgiyle söylenir. Ask, savaş, kahramanlık konuları işlenir.” Yukarıdaki parçada bahsedilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Semai B) Türkü C) Ninni

D)    Tekerleme E) İlahi

 

I.      Koşma Aşık edebiyatı nazım biçimlerindendir.

II.   Uyak seması abab, cccb, dddb şeklindedir.

III. 11’li hece ölçüsüyle yazılır.

IV. Taşlama, güzelleme, koçaklama, ağıt gibi türleri vardır.

V.    Söyleyeni belli değildir.

25. Yukarıda koşma için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

I.      Devriye II. İlahi III. Semai IV. Nutuk V. Koşma

26. Yukarıdakilerden hangileri Tasavvuf (Tekke) edebiyatı nazım biçimleri arasında yer almaz?

A) III ve V       B) I ve IV     C) I ve II

D)   II ve III   E) IV ve V

27. Allah ve din sevgisi islenir. Duygusallık ön plandadır. Bu şiir türünü Yunus Emre geliştirmiştir. Yunus Emre’nin yazdığı bu tür şiirler günümüzde de söylenmektedir. Yukarıda bahsedilen nazım sekli aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Kaside B) Sathiye C) Semai D) İlahi E) Nutuk

28. Aşık tarzı Türk halk edebiyatında, bir kişiyi ya da toplumsal düzeni eleştiren yergi konulu

şiirlere ”    ” denir. Bunun yanı sıra doğa güzelliklerini ya da kadın, at gibi sevilen

varlıkları övmek için söylenen şiirlere “ ” denir.

Yukarıdaki parçada bos bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A)   Hicviye-güzelleme B) Güzelleme-koçaklama

C)   Taslama-şarkı D) Taşlama-güzelleme

E)    Taşlama-gazel

29. I. Mani II. Hikmet III. Ninni

IV.   Tekerleme V. Türkü

Yukarıdakilerden hangisi anonim Türk halk edebiyatı nazım şekillerinden biri değildir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

 

30. Çukurova bayramlığın giyerken Çıplaklığın üzerinden soyarken Şubat ayı kıs yelini koğarken Cennet demek sana yakışır dağlar

Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki nazım türlerinden hangisine örnektir?

A) Koçaklama B) Güzelleme C) Ağıt

D) Devriye E) Taslama

31. Çark bozulmuş dünya ıslah olmuyor Ehli fukaranın yüzü gülmüyor Asık Ruhsati dediğini bilmiyor Yazı belli değil hat belli değil

Yukarıdaki dörtlük halk edebiyatının hangi türüne örnek gösterilebilir?

A) Şathiye B) Koçaklama C) Ağıt

D) Taşlama E) Güzelleme

32.  Aşağıdakilerden hangisi türküler için söylenemez?

A)   Özel bir ezgisi vardır.

B)    Hece ve aruz ölçüsü ile yazılabilir.

C)    Anonim halk edebiyatı nazım seklidir.

D)    Aşk, kahramanlık, gurbet konularında yazılabilir.

E)    Bent sayısı 3 ile 6 arasında değişir.

33.  Aşağıdakilerden hangisinde aşık edebiyatı nazım biçimleri birlikte verilmiştir?

A)   mani-koşma-varsağı

B)   koşma-ninni-türkü

C)   türkü-semai-koşma

D)   varsağı-koşma-semai

E)    ilahi-türkü-koşma

34.  Aşağıdakilerden hangisinde tasavvuf (tekke) edebiyatı nazım şekilleri birlikte verilmiştir?

A) ilahi-nutuk-ağıt     B) nefes-koşma-devriye

C)    sathiye-ilahi-devriye D) nutuk-destan-na’at

E)    hikmet-mani-nefes

35. Vay beni eyle beni Elekten ele beni Alacaksan al artık Düşürme dile beni

 

Yukarıdaki dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Ağıt B)Koşma C) Varsağı D) Mani E) İlahi

36.  Aşağıdakilerden hangisinde koçaklama şiirleriyle ünlü iki sairimiz bir arada verilmiştir?

A)    Karacaoğlan – Yunus Emre

B)    Yunus Emre – Mevlana

C)    Dadaloğlu – Karacaoğlan

D)    Mevlana – Dadaloğlu

E)    Hacı Bektas- ı Veli – Dadaloğlu

37.  * Maniler tek dörtlükten oluşur

*    İlk iki dize uyağı doldurmak ya da düşünceye giriş yapmak için söylenir.

*    Temel düşünce son dizededir.

*    Uyak düzeni aaxa’dır.

Yalnızca bu bilgilerden yola çıkılarak;

I.    Hey birince birince

II. Bir incecik ter bürür

III.  Kasık saldım pirince

IV. Yar kapıdan girince

dizeleriyle mani oluşturulmak istenirse dizelerin sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) II-I-III-IV B) IV-III-II-I    C) I-II-III-IV

D)    I-III-II-IV E) III-II-I-IV

38. Kıldan köprü yaratmışsın Gelsin kullar geçsin deyü Hele biz söyle duralım Yiğit isen sen geç ey Tanrı

Yukarıdaki dörtlük -haşa- Allah ile şakalaşır, konuşur gibi söylenmiş bir tekke edebiyatı nazım seklidir.

Bu nazım şekline verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A)    İlahi B) Nutuk C) Sathiye D) Nefes E) Devriye

39. Yunus okur diller ile Ol kumru bülbüller ile

 

Hakk’ı seven kullar ile Çağırayım Mevla’m seni Yukarıdaki dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlahi B) Şathiye C) Ağıt D) Nefes E) Devriye

40.  Tarikat şeyhlerinin tarikata yeni giren kişileri aydınlatmak için söylediği şiirlere “…………… ”

denir. Güney Anadolu Türkmenleri arasında Varsak boyunun özel bir ezgiyle söylediği türkülerden gelişmiş nazım şekline “ ” denir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) ilahi-varsağı B) varsağı-nutuk C) nutuk-varsağı D) nutuk-ilahi E) nutuk-nefes

41.  I. Uyak örgüsü II.    Konuları

III.   Hece ölçüsü IV.    Dörtlük sayısı

V.      Anonim olması

Yukarıdakilerden hangisi koşma ile türkünün benzer özelliklerinden biri olamaz?

A) V B) IV C) III  D)   II E) I

42.  I. Koşma II. Türkü III. Şarkı

IV.    Tuyuğ V. Nefes

Yukarıdakilerden hangisi halk edebiyatı nazım şekillerinden değildir?

A) III ve IV    B) II ve IV  C) II ve III

D) III ve V   E) IV ve V

43.  Aşağıdakilerin hangisinde Âşık edebiyatı ürünleri bir arada verilmiştir?

A)    Semai, koşma, destan, varsağı

B)    Koşma, ağıt, mani, semai

C)    Mani, destan, ilahi, ağıt

D)    Ağıt, semai, türkü, nefes

E)     Türkü, varsağı, semai, ilahi

44.  (I) Mani ortak Halk edebiyatının en yaygın ve

en küçük nazım biçimidir.

(II)   Dizeler yedi hecelidir.

(III) Genelde birinci, ikinci ve dördüncü dize­leri uyaklı, üçüncü dizesi serbesttir.

(IV) İlk iki dizeyle son iki dize arasında an­lamsal bir bağıntı yoktur.

(V)    Tüm maniler dört dizeden oluşur.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde “mani” ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

 

A) I.
B) II. C) III.
D) IV.
E) V.
45.  Divan şiirinde belli bir uyak düzeniyle yazılan, dizeleri arasında ölçü birliği bulunan, herhangi bir düşünce ve duyguyu en az iki, en çok on iki beyit içinde anlatan nazım biçimidir. Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?

A) Müstezat      B) Kıta    C) Gazel

D) Şarkı  E) Mesnevi

46.  En eski örneklerine 16. yüzyılda rastlanan bu tür, Halk edebiyatında bireysel ve toplumsal bir sevinci veya üzüntüyü, ezgili biçimde anlatmak için hece ölçüsüyle oluşturulur. Bu nazım biçimi, daima bir ezgiyle söylenir. En belirgin özelliği ise anonim oluşudur. Bununla birlikte âşıkların bu nazım biçimiyle şiirler söyledikleri de olmuştur.

Bu parçada, aşağıdaki nazım biçimlerinin hangisinden söz edilmektedir?

A) Koşma  B) Mani  C) Varsağı

D) Türkü  E) Semai

47.  I. Divan şiirinde en çok kullanılan nazım biçimlerindendir.

II.    Konusu bakımından Halk şiirindeki koşmaya benzer.

III.  Fuzuli, Baki, Nedim gibi şairlerin bu nazım biçimiyle ortaya koydukları eserler ünlüdür. Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisine uygundur?

A) Kaside B) Rubai C) Mesnevi D) Şarkı E) Gazel

48.  Aşağıdakilerden hangisi Halk edebiyatı nazım biçimi ya da türlerinden değildir?

A) Tuyug B) Semai   C) Mani

D)    Koçaklama E) İlahi

49.  Bilmem kime, bilmem neye uyduk gittik Gâhi meye, gâhi ney’e uyduk gittik.

Erbab-ı zeka riva-ı mezhep bildi bizi Bizler dil-i divaneye uyduk gittik.

Bu parçanın nazım biçimi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)    Mani B) İlahi C) Rubai D) Türkü E) Semai

50.  Divan şiirinde dört, beş, altı ve daha çok dizeli bentlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan

nazım biçimlerinin genel adına   denir.

Bu cümledeki boş yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Musammat B) Kıta C) Manzume

 

D) Mesnevi E) Müstezat
51.  Asağıdakilerin hangisinde Tekke (tasavvuf) edebiyatına ait ürünler bir arada verilmiştir?

A)    Semai, ilahi, devriye

B)    Koşma, semai, varsağı

C)    İlahi, nefes, sathiye

D)    Ağıt, mani, destan

E)    Tuyuğ, rubai, ilahi

52.  Halk edebiyatında tabiat, kadın, at… gibi beğenilen bir varlığı övme amacıyla söylenen lirik şiirlere “güzelleme” denilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi “güzelleme”nin, konu bakımından Divan edebiyatındaki karşılığı olabilir?

A) Mersiye B) Kıta C) Rubai

D)    Methiye E) Tuyuğ

53.  Havada bulut yok, bu ne dumandır Mahlede ölen yok bu ne figandır Şu Yemen elleri ne de yamandır Adı Yemen’dir gülü çemendir Giden gelmiyor acep nedendir?

Bu parçanın nazım sekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Semai B) Türkü C) İlahi D) Rubai E) Şarkı

54.  (I) Halk şiirinin en yaygın nazım biçimi koşmadır. (II) Koşmaların çoğu 11 ‘li ölçüyle söylenir. (III) Koşma, Divan edebiyatının “gazel’i gibi lirik konuları isler. (IV) Genellikle 3-6 dörtlükten meydana gelir. (V) En ünlü şairi Yunus Emre’dir.

Cümlelerin hangisinde “koşma”ya ilişkin bir bilgi yanlışı vardır?

A)    I. B) II. C. III. D) IV. E)V.

55.  I. Şarkı II. Mesnevi III. Tuyuğ IV. Gazel

Bu nazım biçimlerinden hangilerinin Halk edebiyatı etkisiyle ortaya çıktığı söylenebilir?

A)    I. ve III.        B) II. ve III.   C) I. ve IV.

D)    II. ve IV.  E) III. ve IV.

56.  Edebiyatımıza İran edebiyatından geçmiştir. Beyitler halinde yazılır. Genellikle aşk ve kahramanlık konularını işler. Aruzun kısa kalıplarıyla yazılır. Divan edebiyatında bir bakıma bugünkü roman ve öykü türünün yerini tutmuştur.

 

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verilmiştir?

A) Murabba B) Mesnevi C) Terkib-i bent

D) Kaside E) Rubai

57.  İlahi Varsağı Koşma Tuyuğ Semai Şathiye Yukarıda verilenlerden kaç tanesi Âşık edebiyatına aittir?

A)1  B)2 C)3 D) 4               E) 5

58.  Aşağıdakilerin hangisinde konularına göre adlandırılan nazım türleri bir arada verilmiştir?

A)    Mani, gazel, kıta

B)    Müstezat, türkü, mani

C)    Gazel, rubai, kaside

D)    Semai, koşma, destan

E)    Güzelleme, ilahi, koçaklama

59.  Cana can vermeyenin ne canı var Can verenin adiyle sanı var

Er kisinin metaı erlik olur Cevherinin lâl ile mercanı var Bu parçanın nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tuyuğ B) Mani C) Mesnevi D) Türkü E) Semai

60.  Aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisi beyitler halinde oluşturulmaz?

A) Mesnevi B) Gazel C) Müstezat

D)    Kaside E) Şarkı

61.  Aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisinde aruz ölçüsü kullanılmamıştır?

A) Mesnevi B) Rubai C) Kıta D) Mani E) Tuyug

62.  Aşağıdakilerden hangisi bir kasidenin ilk (matla) beyti olabilir?

A)    Uyku gözüne girmedi çalıştı can ile Çekti efendisi yoluna bunca zahmeti

B)    Bu sehr-i Stanbûl ki bi-misl ü bahâdır Bir sengine yekpare Acem mülkü fedadır

C)    Gayret kemerlerini kusandı kılıç gibi Aldı hisarı verdi Hüda feth ü nusreti

D)    Minnet Hûda’ya devlet ü dünya fena bulur Baki kalır sahife-yi âlemde adımız

E)    Bir câm sun Allah için bir kâse de ol mâh için Tâ medh-i sâhensâh için alam ele levh ü kalem

 

63.  Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bölümlerinden biri değildir?

A) Tegazzül B) Fahriye  C) Taç beyti

D)    Nesip – tesbib E) Müstezat

64.  Aşağıdakilerden hangisi “kavuştak”lı bir nazım biçimidir?

A) Gazel B) Türkü C) Mesnevi D) Rubai E) Mani

65.  Yürü bre yalan dünya Sana konan göçer bir gün İnsan bir ekine misal Seni eken biçer bir gün

Bu dörtlük konusu ve söyleyiş özelliği bakımından, aşağıdaki nazım biçimlerinin hangisinden alınmış olabilir?

A) Semai B) Destan C) Varsağı

D)    Koşma   E) Mani

66.  Aşağıdakilerden hangisi bir mesneviden alınmış olabilir?

A)    Boynu burulu, ayağı bağlı Sehlâ gözü nemli, canı dağlı

B)    Gül hasretinle yollara tutsun kulağını Nergis gibi kıyamete dek çeksin intizar

C)    Lebine benzediğiyçün mey-i nâb El üstünde tutarlar hürmeti var

D)    Haberi olsa anın yoluna can verdiğime Bana rahm eyleyüben eyleye idi nazarı

E)    Gülmek ol gonceye münasibdir Ağlamak bu dil-i hazine gerek

67.  Bahçede iğde midir Dalları yerde midir Her gördüğün seversin Sendeki mide midir

Bu parça, aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A) Rubai B) Tuyug C) Mani D) Şarkı E) Türkü

68.  Divan şiirinde beyit öylesine önemlidir ki ozanlar, kimi zaman eser diye bir tek beyit dahi

yazarlar. Divan şiirinde bu tür beyitlere denir.

Bu parçadaki boş yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)    müfred   B) beyt-ül gazel C) âzâde

 

D) mısra-ı berceste E) bent
69. Aşağıdaki dizilerin hangisinde Divan şiiri nazım türleri bir arada verilmiştir?

A)   methiye, gazel, kaside, naat

B)   rubai, tuyuğ, tevhit, mersiye

C)   ilahi, sathiye, şarkı, mesnevi

D)   mersiye, naat, hicviye, münacaat

E)    mesnevi, müstezat, rubai, naat

70. Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatı sanatçılarının özelliklerinden biri değildir?

A)   Yabancı sözcük ve tamlamaları çok kullanmaları

B)   Konuların anlatımında ortak söyleyişlerden yararlanmaları

C)   Şiirde “göz için kafiye” anlayışına bağlı kalmaları

D)   Arap ve Fars edebiyatından etkilenmiş olmaları

E)    Din ve tasavvuf konusuna hiç yer vermemeleri

71. Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatı düzyazısının özelliklerinden biri değildir?

A)   Kimi eserlerde yalın, kimilerinde ise çok ağır bir dil kullanılmıştır.

B)   Birçok eserde süslü ve sanatlı bir söyleyiş benimsenmiştir.

C)   Eserlerde kısa cümleli anlatım yeğlenmiş; edatlara, bağlaçlara pek yer verilmemiştir.

D)   Tezkire, siyer, tarih, velayetnâme gibi türlerde eserler yazılmıştır.

E)    Konudan çok konunun anlatılışı önemsenmiştir.

72. 13.-14. yüzyıl tasavvuf sairlerinden olan sanatçı kuvvetli bir tasavvuf kültürüyle yetişti. Anadolu Türkleri arasında tasavvufu yaymak, halka dervişlik yol ve törelerini öğretmek amacıyla Garipnâme adlı Türkçe bir mesnevi yazdı. Sanatçı;

“Türk diline kimse bakmaz idi Türklere her gönül akmaz idi Türk dahi bilmez idi bu dilleri İnce yolu, ol ulu menzilleri” diyerek çağının aydınlarını eleştirdi.

Bu parçada asağıdaki sanatçıların hangisinden söz edilmektedir?

A)   Yunus Emre’den   B) Pir Sultan Abdal’dan

C)   Kaygusuz Abdal’dan    D) Âsık Paşa’dan

E)    Ahmet Yesevi’den

 

73.  Aşağıdakilerin hangisinde, verilen sanatçıların tümü Divan edebiyatının temsilcisidir?

A)    Nabi, Ahmet Pasa, Hoca Dehhani

B)    Pir Sultan Abdal, Fuzuli, Baki

C)    Nedim, Yunus Emre, Nefi

D)    Neslimi, Kaygusuz Abdal, Pir Sultan Abdal

E)    Seyrani, Necati, Dadaloğlu

74.  I. Şirin dil, yeşil ördek, elâ gözlüm

II.  Serv-i revan, serv-i hıraman, bâd-ı sabâ, zülf-i perişan

Yukarıdaki dizilerin ilkinde Halk, ikincisinde Divan sairlerinin, şiirlerinde ortaklaşa kullandıkları sözler verilmiştir.

Bu sözler, aşağıdaki terimlerden hangisiyle adlandırılabilir?

A) seci  B) imale  C) mazmun

D)    manzum E) manzume

75.  Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin “mesnevi”si yoktur?

A)    Ali Sir Nevai    B) Süleyman Çelebi

C)    Yunus Emre            D) Seyh Galip E) Bâki

76.  Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin belirleyici özelliği değildir?

A)    Gündelik yaşam ya da toplum sorunlarından uzak kalma

B)    Yabancı sözcük ve dil kurallarıyla yüklü olma

C)    Genellikle din ve kahramanlık temalarını işleme

D)    Konudan çok söyleyişi önemseme

E)    Anlatımda ortak söz ve benzetmelerden yararlanma

77.  Çağatay edebiyatının en büyük sairidir. Şairliği, sanatı, kişiliği, bilgisi ve eserleriyle büyük ün kazanmıştır. Fars dilinin edebi dil olarak kullanıldığı bir çevrede Türkçenin zenginliğini göstermek için Türkçe ile Farsçayı karşılaştıran bir eser yazmıştır.

Bu parçada aşağıdaki sanatçıların hangisinden söz edilmektedir?

A)    Ali Şir Nevai B) Ahmet Yesevi

C)    Süleyman Çelebi D) Kadı Burhanettin

E)    Seyyid Nesimi

78.  Asıl adı Yusuf Sinaneddin olan sanatçı İran’da tıp öğrenimi görmüş, Osmanlı sultanları I. Mehmet ile II. Murad’ın doktorluğunu yapmıştır. Divan’ında topladığı şiirlerinde -özellikle gazellerinde- sevgili, onun vefasızlığı, bahar sevinci, şarap… gibi temaları yalın ve kolay bir söyleyişle işlemiştir. Mesnevi yazmayı bir şehir kurmaya benzeten sanatçı, Divan edebiyatının yergi alanındaki en ünlü mesnevilerinden birinin sahibidir.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Şeyhi B) Fuzuli C) Baki

 

D) Nefi E) Şeyh Galip
79.  Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin bir özelliği değildir?

A)    Nazım birimi olarak “beyit” kullanılması

B)    Sathiye, semai, ilahi gibi nazım türlerinde ürünler verilmesi

C)    Arap ve Fars edebiyatı nazım şekillerinin kullanılması

D)    Yaşamdan kopuk, soyut konulara çokça yer verilmesi

E)    Söz sanatlarına geniş yer verilmesi

80.  Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin din-tasavvuf konulu şiirleri yoktur?

A) Pir Sultan Abdal     B) Fuzuli

C)    Kaygusuz Abdal      D) Nesimi  E) Nef i

81.  Aşağıdaki yargılardan hangisi Divan şairi Nedim için yanlıştır?

A)    İstanbul Türkçesini ve halk deyişlerini başarıyla kullanmıştır.

B)    “Ferhat ile Şirin” adlı mesnevisi en önemli eserlerinden biridir.

C)    “Şarkı” biçimindeki Şiirleriyle ve gazelleriyle ün kazanmıştır.

D)    Halk sairleri tarzında hece ölçüsüyle bir türkü yazmış, heceyi denemiştir.

E)    Tasavvufla hiç ilgilenmemiş, din dışı konuları islemiştir.

82.  Edebiyatımızda aruz ölçüsünün kullanıldığı ilk eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vesiletü’n-Necat B) Garip-nâme

C)                                                                                                                             Kutadgu Bilig  D) Divan-ı Hikmet

E)    İskender-nâme

83.  Aşağıdakilerden hangisi, Divan şiirinde “hikemi siir” (bilgece söylenmiş şiir) anlayışının temsilcisidir?

A)    Fuzuli B)Nabi C) Baki D) Nefi E) Nedim

84.  Aşk, zevk ve neşe temalarını işleyen ve yaşadığı dönemi en iyi biçimde yansıtan sair; Divan şiirinin soyut anlayışından sıyrılmış, gerçek yaşamın somut güzelliklerini anlatmıştır. Divan şiirine “yerlileşme” anlayışı kazandıran sanatçı, tasavvufla hiç ilgilenmemiş ve hep din dışı konuları işlemiştir.

Bu sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A)                  Şeyh Galip B) Necati C)Baki

D)                                                                         Nefi    E)Nedim

85.  17. yüzyıl gezi edebiyatımızın en büyük sanatçısıdır. Açık, gerçekçi, sürükleyici bir anlatımı vardır. Zamanının konuşma dilini kullanır. Çağdaşları gibi edebi nesre, söz oyunlarına, yabancı sözcüklere ve dil kurallarına yüz vermemiştir. Ünlü eseri Seyahatnâme’ den anlıyoruz ki sanatçı Suriye’den Balkanlara, Mısır’dan Macaristan’a kadar çok geniş bir

 

coğrafyayı gezmiştir.

Bu parçada kendisinden söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Katip Çelebi B) Evliya Çelebi C) Âşık Paşa

D)    Ali Şir Nevai E) Yirmi Sekiz Çelebi Mehmet

86.  Aşağıdaki terimlerden hangisi Divan edebiyatı ile ilgili değildir?

A) Seci  B) Şehrengiz C) Surname

D)    Tezkire E) Sathiye

87.  Aşağıdaki Divan sairlerinden hangisi tasavvuf konusu üzerinde durmamıştır?

A) Baki        B) Şeyh Galip C) Fuzuli

D)    Şeyhi  E) Şeyyad Hamza

88.  Acep bu derdümün dermanı yok mı Ya bu sabr etmeğün oranı yok mı Yanaram mumlayın başdan ayağa Nedür bu yanmağun pâyânı yok mı Güler düşman benüm ağladuğuma Acep şol kafirün imânı yok mı

Divan şiirinin ilk temsilcilerinden olan Dehhani’ye ait bu parça, Divan edebiyatıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine bir örnek olamaz?

A)    Şiirlerde nazım birimi olarak beyit kullanılmıştır.

B)    Toplum sorunları yerine soyut konular işlenmiştir.

C)    Gazel en çok kullanılan nazım biçimlerinden biridir.

D)    Şiirlerde daha çok zengin ve tam uyak kullanılmıştır.

E)    Dilde Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalara çok yer verilmiştir.

89.  15. yüzyıl Divan edebiyatının nesir (düzyazı) alanındaki tanınmış sanatçılarındandır. Divan edebiyatında “süslü nesir”in ilk temsilcisi olarak ün kazanmıştır. Nesirde sözcük oyunlarına, yabancı dil kurallarına, seci ve benzetmelere çok geniş yer vermiş, “Tazarru-nâme” adlı eseriyle tanınmıştır.

Bu parçada kendisinden söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)    Âsık Paşa B) Evliya Çelebi C) Nergisi

D)    Sinan Pasa E) Katip Çelebi

90.  Evliya Çelebi, Katip Çelebi, Sinan Paşa, Veysi, Nergisi… gibi sanatçıların ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Düzyazı (nesir) alanında yapıtlar vermeleri

B)    Dillerinin çok ağır ve sanatlı olması

C)    Gezi türünde yapıtlar vermeleri

D)    Aynı yüzyılda yaşamış olmaları

E)    Halkın sorunlarını yansıtmaları

91.  Aşağıdaki yargılardan hangisi Divan edebiyatı için yanlıştır?

 

A)   Şiirlerde kulak için kafiye anlayışı benimsenmiş, genellikle yarım uyak kullanılmıştır.

B)   Söyleyişte İran şiirine öykünülmüş, bu şiir asılmaya çalışılmıştır.

C)   Söyleyiş ve anlatım süslüdür, kalıplaşmış sözlere sıkça yer verilmiştir.

D)   Düzyazıdan (nesirden) çok şiire önem verilmiştir.

E)    Biçim güzelliği amaçlanmış, düşünce ikinci plana itilmiştir.

92. Arapça ve Farsça şiirlerinden çok Türkçe şiirleriyle tanınan bu sanatçı, 14. yüzyılın özellikle İslam hukuku konusunda önemli bir bilginiydi. Azeri şivesiyle yazdığı şiirlerinde siyasal hırslarını, taşkın mizacını tasavvufi bir yaklaşımla dengelemeye çalışmıştır. Türkçe Divan’ındaki şiirlerinde halk edebiyatı motiflerini büyük bir ustalıkla kullanan sanatçı, Eretna Beyliği’ndeki sarsıntılardan yararlanarak Sivas’ta sultanlığını ilan etmiş; Akkoyunlularla giriştiği savaşta yakalanarak öldürülmüştür.

Bu parçada aşağıdaki sanatçıların hangisinden söz edilmektedir?

A) Ahmet Paşa B) Nesimi C) Kadı Burhanettin

D)   Ali Şir Nevai E) Şeyhi

93. Aşağıdaki yapıtların hangisinde Hazreti Muhammed’in doğumu konu edinilmiştir?

A) İskender-name B) Divan-ı Hikmet

C)   Mizanü’l-Evzan D) Beng ü Bade

E)    Vesilet’ün-Necat

94. Klasik Türk edebiyatında bir şairin beş mesnevisine “Hamse” denilmiştir.

Aşağıdakilerin hangisinde hamse sahibi sanatçılar bir arada verilmiştir?

A)   Fuzuli, Baki, Şeyh Galip

B)   Şeyhi, Necati, Fuzuli

C)   Ali Şir Nevai, Taşlıcalı Yahya, Atâyi

D)   Baki, Nedim, Ahmedi

E)    Necati, Şeyh Galip, Hoca Dehhani

95. I. Şikâyet-name (Fuzuli)

II.    İskender-name (Ahmedi)

III.  Tazarru-name (Sinan Paşa)

IV.  Har-name (Şeyhi)

V.    Garip-name (Âşık Paşa)

Yukarıda sanatçıları belirtilen eserlerden hangileri düzyazı(nesir) biçiminde oluşturulmuştur?

A)   I. ve II.         B) II. ve IV. C) I. ve III.

D)   III. ve V.  E) IV. ve V.

96. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, klasik Türk edebiyatında Sebk-i Hindi akımının temsilcilerinden biridir?

A) Naili B) Şeyhi C) Baki D) Fuzuli E) Nedim

 

97.  “Divan şiirinin ilk büyük ustasıdır. İran etkisindeki din dışı şiiri ilk kez o verir. Benzetme örgüsü, düşsel gücüyle şiiri, sanatsal güzelliği amaçlar. Oysa, o dönem şiirinde öğreticilik ön plandadır. Kendine özgü bir şiir dili yaratır. Bilinen bir kasidesi, dokuz gazeli yayımlanmıştır.” Yukarıda sözü edilen Divan sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Seyhi B) Şeyyad Hamza C) Dehhani

D)    Nesimi E) Ahmet Fakih

98.  Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?

A) Fuzuli – Şikayetname B) Nabi – Hayriyye

C)    Nef i – Siham-ı Kaza D) Baki – Hüsn ü Ask

E)     Ali Şir Nevai – Hamse

99.  Divan şairlerini ilgilendiren aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir?

A)    Şeyh Galip, yoğun hayalleri, canlı betimlemeleri, karmaşık diliyle Divan şiirini son çizgisine ulaştırır.

B)    Nedim’in tasavvufun etkisinde yazdığı şiirler, dinsel yönlendirmeye yöneliktir.

C)    Baki kullandığı mecaz ve mazmunlarla gelişmiş bir zevki, ince bir beğeniyi simgeler.

D)    Nabi ‘hakimane’ denilen felsefe ve düşünceye dayalı öğretici şiir çığırını açar.

E)     Övgü ve yergide uçlarda olan Nef i, özellikle kaside alanında başarılıdır.

100. “Belli uğraşlar veren kişilerin yaşam öykülerinin toplandığı eserler; konularına göre çeşitlenirler. Sair, evliya yaşamlarını anlatanlar gibi. Türk edebiyatında bu türün ilki Ali Sîr Nevai’nin Mecalisü’n-Nefais’idir.”

Yukarıda sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Tezkire B) Münşeat C) Tarih

D)    Seferatname E) Divan

101.Aşağıdakilerden hangisi ‘kaside’nin bir özelliği değildir?

A)    Beyit birimiyle yazılır; uyaklanışı gazeldeki gibidir.

B)    Beyit sayısı 33 – 99 arası olup, aruzun her kalıbıyla yazılır.

C)    Kasidelerin övgü bölümlerine ‘tegazzül’ denir.

D)    Allah’a yakaranlara ‘münacaat’, Allah’ın birliğini anlatanlara ‘tevhit’ denir.

E)     Çoğu övgü amacıyla yazılır; özel bir plana uyarlar.

102. “XV. yüzyılda yaşamıştır. Tek eseri ‘Vesiletü’n-Necat’tır. Mesnevi biçiminde aruz ölçüsüyle yazılmıştır. Allah’a yakarış (münacaat), peygamberimizin doğumu (viladet), peygamber olusu (risalet), göğe yükselişi (miraç), vefatı (rıhlet) ve dua bölümlerinden oluşan bu eseriyle büyük ün yapmıştır.”

Yukarıda sözü edilen yazar ve eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A)Fuzuli – Şikayetname B) Şeyh Galip – Hüsn ü Aşk

C) Nabi – Hayriye D) Süleyman Çelebi – Mevlid

 

E) Nef i -Siham-ı Kaza
103.Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatını etkileyen kaynaklardan biri değildir?

A) Kuran B) Hadisler C)Türk destanları

D)      Ayetler E) Şehname motifleri

104. “XV. yüzyılın büyük sairlerindendir. Yaşamı üzerine çok şey bilinmez. Bir şiiriyle Fatih’in dikkatini çekince divan katipliğine alınır. İstanbul’a yerleşir. Kendine özgü imgeleri; yalın, atasözleri, halk söyleyişiyle zenginleştirilmiş dili, incelikli deyiş ve özgün anlatımıyla belirginleşir. Şiiri yalın ve doğaldır. Mazmunları günlük yaşama inmiş, canlıdır. Elimizde yalnızca Divan\ bulunmaktadır.”

Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Necati B) Süleyman Çelebi C) Nef i

D)      Şeyh Galip E) Nabi

105.Aşağıdakilerden hangisi Divan sürecine özgü eserlerden biridir?

A) Cezmi  B)  Divanü Lügat’it Türk

C)      Dede Korkut D) Köroğlu Destanı

E)      Şikayetname

106. “Bilimsel anlayış, yansızlıkla yazılanları oldukça azdır. Çoğunlukla ‘süslü nesir’le yazılırlar. Vakanüvisler olayları olduğu gibi değil, olmasını istedikleri gibi verirler. Bilimsel olmamalarına karşın gerçeği oldukları gibi yansıtmaya çalışanları da vardır.”

Yukarıda sözü edilen Divan edebiyatı nesir türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tezkire B) Münşeat C) Sefaretname

D)                                                                        Divan  E) Tarih

107.Aşağıdakilerden hangisi ‘Divan şairleri’nin pek önemsemedikleri konulardan biridir?

A)      Aşk, ayrılık acısı B) Sevgilinin vefasızlığı

C)      Yönetenlerin baskısı D) Dünyanın geçiciliği

E)      Ölüm endişesi

108. “Şiire egemendir; ölçü ve uyağı gerektiği gibi kullanır. Yeni tamlama ve deyimlerden oluşmuş zengin sözlüğü renkli, süslü, abartılı anlatımıyla kendine özgü bir yol oluşturmuştur.

 

Övgüde, yergide sınır tanımaz. Türkçe, Farsça divanlarından başka yergilerinin toplandığı ‘Siham-ı Kaza’ adlı bir eseri vardır.”

Yukarıda sözü edilen Divan şairi, aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Fuzuli B) Nef i C) Nabi D) Necati E) Baki

109. “Elçi, elçilik görevlerinin gördükleri, izlenimlerini, bulundukları ülkeyle ilgili görüşlerini yazdıkları eserlerdir. Bu tür eserlere XVIII. yüzyıldan sonra rastlanılır. Bunlardan Yirmisekiz Mehmet Çelebi’nin, Ahmet Rasim’in, Mustafa Sami’nin verdikleri oldukça önemlidir.” Yukarıda sözü edilen düzyazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Münşeat B) Tezkire C) Sefaretname

D)    Tarih   E) Seyahatname

110.’Baki’ için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)    ‘Sümbül’ kasidesiyle ünlendiği

B)    Kadılık, kazaskerlik yaptığı

C)    Çağının görkemini şiiriyle yansıttığı

D)    Dilinin yalın, şiirinin süssüz olduğu

E)     Kullandığı mazmun, mecazlarla Divanın doruk noktası sayıldığı

111.Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A)    Murabba, aşk ve felsefeye özgü konuların islendiği dört dizeli bir Divan şiir türüdür.

B)    Muhammes, beş dizeli bentlerle kurulan, ilk bendin dizelerin kendi aralarında uyaklı bir şiir türüdür.

C)    Başkasının gazelinin beyitlerinin başına üç dize eklenirse muhammes ‘tahmis’ olur.

D)    Başkasının gazelinin beyit aralarına üçer dize yerleştirilirse muhammes ‘taştir’ olur.

E)     Tuyuğ, beyit birimiyle yazılmış, ezgili çok sevilen bir Divan edebiyatı nazım biçimidir.

112.                                                    Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatına has bir terim değildir?

A)    Mazmun B) Mecaz C) Seci D) Teşbih E) Ayak

113.                                                    Divan edebiyatı konusunda verilmiş, aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?

A)    Türklerin, İslamiyet’i benimsedikten sonra Arapça ve Farsçanın etkisiyle oluşturdukları, belli biçim ve özü olan, belli ilkelere bağlı edebiyattır.

B)    Uyağın koşullara bağlanması, Divan sairlerinin yaratıcılığını artırmıştır.

C)    Nazım birimi beyittir. Sair, ne söyleyecekse iki dizeden oluşmuş ‘beyit’te söylemek zorundadır.

D)    Nedim ve kimi sairlerin birer türküsü dışında ölçü ‘aruz’ ölçüsüdür.

 

E)     Şiir biçimleri, kuralları sıkı kurallara bağlıdır.
114.                                                     Aşağıdakilerden hangisi ‘süslü nesir’in özelliklerinden biri değildir?

A)    Divan şiiri özelliklerinden yararlanılır.

B)    Seciyi (nesirde uyak) temel alan nesirdir.

C)    Süslü, bağlaçlarla uzatılan bu nesre ‘inşa’ denir.

D)    Tarih, tezkire, münşeat mecmuaları bu nesirle verilir.

E)     Amacı halkı yönlendirmek, halka bir şeyler öğretmektedir.

115.Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A)    XVI. yüzyılda Ahmedi, Aşık Paşa Anadolu lehçesiyle çeşitli eserler verirler.

B)    Din dışı konularda Kadı Burhanettin, tasavvufta Seyit Nesimi XIV. yüzyılın önemli sanatçılarıdır.

C)    XV. yüzyılın etkin sanatçıları Şeyhi, Ahmet Pasa, Necati, Ali Şir Nevai’dir.

D)    XVI. yüzyılda din dışı konularda Fuzuli gündemdedir.

E)     XVI – XVII. yüzyıl, özgün eser yerine nazirelerinin üretildiği süreçtir.

116. “Tarihçi. 1655 – 1716 yılları arasında yaşamıştır. Sarayda ikinci ‘vakanüvis’ olmuş, Mora savasında ölmüştür. 1591 – 1656 yılları arasındaki olayları tarih sırasına göre yazar; tarafsız, gerçekçi davranmış, gerektiğinde devletin tutumunu da eleştirmiştir. Betimlemeleri başarılıdır. Anlatımı günümüze göre süslü, çağına göre yalındır. Ayrıntıları kullanması, nükteleri zevkle okunmasına neden olmuştur. Kendi adıyla anılan tarihiyle ünlüdür.”

Yukarıda sözü edilen Divan edebiyatı yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Naima B) Koçi Bey C) Sinan Paşa

D)    Evliya Çelebi E) Katip Çelebi

117.I. Kalıplaşmış söz ve söyleyişlere yer verilmesi

II.    İslamiyet’ten önceki edebiyat geleneğinin sürdürülmesi

III.  Nazmın nesre göre daha çok gelişmesi

IV.  Konuların işlenişinde gerçek yasama bağlı kalınmaması

V.     Şairlerin bakış açısını insan ve toplumun belirlemesi

Yukarıdaki numaralanmış belirlemelerden hangileri, Divan edebiyatıyla Halk edebiyatının ortak özelliklerindendir?

A)    I. ve II. B) I. ve III. C) I. ve V.

D)    II. ve V. E) III. ve IV.

 

118. Divan sairleri, insan, toplum ve doğa ilişkilerini mazmunlara dönüştürürken saray yaşamının etkisinde kalmışlardır. Örneğin XVII. yüzyılda Osmanlı saray çevresinde büyük bir lale tutkusu başlamıştır. Aynı yüzyılın şiirlerine baktığımızda “lale” ve “samur”un mazmunlaştığını, boyun laleye, saçların samura benzetildiğini görüyoruz.

Bu parçada Divan şiiri ve şairleriyle ilgili vurgulanmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Şairlerin şiir anlayışını, saray çevresinin tüketim alışkanlıklarının belirlediği

B)    Ne anlatılırsa anlatılsın Divan sairlerinin bir kulluk anlayışı içinde olduğu

C)    Sanatçıların Divan şiiri geleneği çerçevesinde şiirler yazdığı

D)    Sairlerin özgün imgeler bulmak yerine birbirlerini taklit ettiği

E)     Divan şiirinin halkın tüketim alışkanlıklarına göre biçimlendiği

119. Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatının son bulmasının nedenlerinden biri olamaz?

A)    Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş sürecine girmesi

B)    Halk gerçeğinden kopuk, soyut bir anlayışı yansıtması

C)    Divan şiirine duyulan ilginin bütünüyle Halk şiirine yönelmesi

D)    İçerik ve anlatım yönünden kalıpların dışına çıkılmaması

E)     Halkın anlayamayacağı ağır bir dil ve anlatıma sahip olması

120. Bu yüzyıla gelindiğinde Divan şiirinde söylenebilecek her şey söylenmiş, kendi üstatlarını yaratan bir şiir biçimi ortaya çıkmıştır. Şeyh Galip’le Klasik edebiyatın doruğuna çıkılmıştır. Artık Acemlerin kullandığı, bizim kullandığımız konular gündemden çıkmaya başlamıştır. Yerli hayatın, zevk ve eğlencenin anlatıldığı türler yavaş yavaş kendini göstermeye başlamıştır.

Bu parçada sözü edilen Divan edebiyatı dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 13. yüzyıl B) 15. yüzyıl C) 16. yüzyıl

D)    17. yüzyıl E) 18. yüzyıl

121. Divan edebiyatı İslamiyet’in kabulünden sonra başlayan bir “tabakalaşma”nın ürünüdür. Sanat anlayışı da bu ayrışmanın en üst kademelerinin anlayışını yansıtır. İslamiyet’in kabulüyle beliren “ümmetçilik” anlayışı, teokratik devletin ortaya çıkısıyla başladığından bu devlet yapısıyla paralel olarak gelişir ve sona erer. Türk kültürüne değil, İslam kültürüne dayandığından, beğeni düzeyi, konular, dil ve biçim bakımından İslâm kültürünün yarattığı anlayıştan beslenir.

Bu parçadan yola çıkılarak Divan edebiyatıyla ilgili, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)    Edebiyat anlayışının temelini İslam kültürü oluşturur.

B)    Türk kültür ve geleneğinden kopuk bir edebiyattır.

C)    Yansıtılan anlayış bakımından yüksek zümre edebiyatıdır.

D)    İçeriğin önemsenmediği, kalıpların ön planda tutulduğu bir edebiyattır.

E)     İmparatorluk sisteminin gelişimine bağlı olarak gelişir.

122.Divan edebiyatı şiiriyle ilgili aşağıdaki belirlemelerden hangisi yanlıştır?

A)    Duygu, düşünce ve hayaller, mazmun adı verilen kalıplaşmış sözlerle anlatılmıştır.

B)    Şiirlerin içeriğini toplumsal konular değil; soyut, gerçek dışı konular oluşturmuştur.

C)    İçeriğe önem verilmemiş, biçim ve söyleyiş güzelliği ön planda tutulmuştur.

D)    Anlam beyitle sınırlanmamış, şiirin bütününe sindirilerek bütün güzelliği önemsenmiştir.

 

E)    Konular gazel, kaside, mesnevi gibi belli nazım biçimleri kullanılarak işlenmiştir.

123.Nabi, Divan edebiyatının en büyük didaktik şairi olduğu kadar, en güçlü toplumcu şairidir de. Şiirlerinde atasözlerinden, hikmetlerden geniş ölçüde yararlanır. Toplumsal çöküntüleri sefaletle sefahat, kargaşalıklarla düzensizlikler arasında şaşkına dönen zamanın halkı, onun şiirinde az çok aradığını bulmuş gibidir. Şiirleri yüzyıllar boyu dilden dile dolaşmış, çağında “Şeyhü’ş-Şuarâ” olarak tanınmıştır. O bir duygu adamı değil, fikir adamıdır.

Bu parçaya göre, Nabi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)    Tüm şiirlerini halk geleneğinden beslenerek yazmıştır.

B)    Şiirleriyle geleceğe kalabilmiş şairlerdendir.

C)    Toplumun anlayışını, yapıtlarına yansıtmıştır.

D)    Döneminde de başarıları takdir edilmiştir.

E)    Şiirlerini “bilgilendirme, hikmet verme” amacıyla yazmıştır.

124.Nabi ve Nefi’yle ilgili aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?

A)    Şairlik tutumları farklı olsa da her ikisi de dönemin ünlü şairleridir.

B)    Nabi’nin en güzel şiirleri gazelleri, Nefi’nin ise kasideleridir.

C)    Nef’i anlaşılır bir dil kullanırken Nabi süslü anlatımıyla ustalaşmayı yeğlemiştir.

D)    Her ikisi de Divan şiirinin 17. yüzyıl temsilcisidir.

E)    Nabi daha çok didaktik şiirleriyle Nef’i ise hicviyeleriyle tanınır.

125. “Gülelim oynayalım kâm alalım dünyadan” dizesinden de anlaşılabileceği gibi aşk, zevk ve neşe sairidir. Tam bir Lâle Devri şairi olduğu, şiirlerinde açıkça görülür. Tasavvufla, hikmetle hiç ilgilenmez; iyimser ve her zaman neşe doludur. Divan şiirimize yeni bir söyleyiş, gerçekçi bir içtenlik kazandırmıştır. En güçlü ustalığını gazel ve şarkılarında gösterir. Divan şiirinin mazmunlarının dışında kendine özgü bir üslup “yeni bir dil” yaratır. Onu ölümsüz kılan, Türkçe şiirlerinin toplandığı küçük Divan’ıdır.

Bu parçada sözü edilen Divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Nef i B) Nedim C) Baki D) Fuzuli E) Nabi YANIT ANAHTARI

1. E 21. C 41.A 61.D 81.B 101.C 121.D
2. C 22. B 42.A 62.B 82.C 102.D 122.D
3. C 23 E 43.A 63.E 83.B 103.C 123.A
4. B 24. B 44.E 64.B 84.E 104.A 124.C
5. C 25 E 45.B 65.C 85.B 105.E 125.B
6. A 26 . A 46. 66.A 86.E 106.E  
7. E 27. D 47.E 67.C 87.A 107.C  
8. C 28. D 48.A 68.D 88.C 108.B  
9. B 29. B 49.C 69.D 89.D 109.C  
10.B 30. B 50.A 70.E 90.A 110.D  
11.C 31. D 51.C 71.C 91.A 111 .E  
12. D 32. B 52.D 72.D 92.C 112.E  
13. B 33. D 53.B 73.A 93.E 113.B  
14.D 34. C 54.E 74.C 94.C 114.E  

 

15.C 35. D 55.B 75.E 95.C 115.A
16.D ‘O

3

C 56.D 76.C 96.A 116.A
17.B 3 D 57.E 77.A 97.C 117.B
18.E 00

3

C 58.A 78.A 98.D 118.A
19.E 9.

3

A 59.C 79.B 99.B 119.C
20. B ö C 60.E 80.E 100.A 120.E
1.    DLT’yi sahafta bularak satın alan ve böylece bu sözlükten haberdar olmamızı sağlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kilisli Rıfat B) Muallim Naci

C)                                                                                                                               Ali Emirî Efendi    D) Zeki Velidi Togan

E)   Muhammed Dâd İspehsalar Bey

2.    Aşağıdakilerden hangisi Kutadgu Bilig’de yer alan ana karakterlerden biri değildir?

A)  Kün Togdı B) Ersig C) Küsemiş

D)                                                    Odgurmış   E) Ögdülmiş

3.    Divanü Lugati ’t-Türkteki manzum parçalarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A)  Manzum parçalar dörtlüklerle yazılmıştır.

B)  Manzum parçalar sadece hece ölçüsüyle yazılmıştır.

C)  Manzum parçalar hem aruz, hem de hece ölçüsüyle yazılmıştır.

D)  Manzum parçaların konusu genellikle savaştır.

 

E)   Manzum parçalar sadece aruz ölçüsüyle yazılmıştır.

4.    Divanü Lugati ’t-Türk’ün yazıldığı diller aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türkçe-Farsça B) Türkçe-Arapça

C)   Arapça-Farsça D) Türkçe E) Arapça

5.    Atebetü ’l-Hakâyık ile ilgili aşağıdaki ifadeler den hangisi yanlıştır?

A)   Uyak düzeni aaba/ccdc/eefe biçimindedir.

B)   Aruzun fe‘ûlün fe‘ûlün fe‘ûlün fe‘ûl ölçüsüyle yazıl-mıştır.

C)   Eserin bilinen iki nüshası vardır.

D)   Beyitlerin uyak düzeni kaside tarzındadır.

E)   Yazarı Edib Ahmed Yükneki’dir.

6.    Atebetü ’l-Hakâyık aşağıdaki hükümdarlardan hangisine sunulmuştur?

A)   Tavgaç Ulug Buğra Han

B)   Muhammed Dâd İspehsalar Bey

C)   Ötüken Begi

D)   III. Mehmed Han

E)   Kadir Buğra Han

7.    Aşağıdakilerden hangisi zamanla gelişip batı Türk edebiyatının edebî dili olmuştur?

A) Harezm Türkçesi B) Karahanlı Türkçesi

C)   Oğuz Türkçesi D) Kıpçak Türkçesi

E)   Çağatay Türkçesi

8.    Anadolu’da yazılan ilk Türkçe eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bezm ü Rezm B) Târîh-i Âl-i Selçuk

C)   Makâlât D) Fihî-mâ-fîh E) Behçetü’l-Hadâyık

9.    Aşağıdakilerden hangisi Yesevîlik’i devam ettirenlerden biri değildir?

A) Hakim Süleyman Ata B) Zengi Ata

C)   Seyyid Ata D) Şeref Ata E) Şair Ali

10. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da gelişen Türk Edebiyatının öncülerinden biri sayılamaz?

A)   Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî B) Sultan Veled

C)   Ahmed Fakîh D) Tursun Fakîh E) Bâkî

11. Aşağıdakilerden hangisi Mevlânâ’nın mensur eserlerinden biridir?

A)   Mektûbât     B) Divan-ı Kebir

C)   Mesnevî-i Ma’nevî D) İbtidâ-nâme

E)   İntihâ-nâme

12. Hoca Dehhânî ile ilgili aşağıda ifade edilenlerden hangisi doğrudur?

A)   Şiirlerini hece vezni ile yazmıştır.

B)   Şiirlerinde İslam öncesi Türk şiirinin özellikleri görülmez.

C)   Şiirlerinde İran kahramanlarına yer veren ilk şairdir.

 

D)   Bugün elde bulunan şiirleri bir kaside ile dokuz gazeldir.

E)    Mürettep bir divanı vardır.

13. Harezm bölgesi günümüzde aşağıdaki ülkelerden hangilerinin sınırları içindedir?

A)   Azerbaycan-Türkmenistan

B)   Türkmenistan-Özbekistan

C)   Kırgızistan-Kazakistan

D)   Türkiye-Azerbaycan

E)    Tataristan-Başkurdistan

14. Harezm Türkçesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)   XI-XII. yüzyıllarda Oğuz, Kıpçak ve Kanglı boyları ile Türkleşen Harezm bölgesinde oluşan dildir.

B)   Bölgenin etnik yapısı gibi oluşan dil de karmaşık bir şekil almıştır.

C)   Türk dilinin doğu kolunu teşkil eden Karahanlı Türkçesi temelinde şekillenmiştir.

D)   Harezm Türkçesi, kendisinden önce gelen

Köktürkçe ile kendisinden sonra gelen Çağatayca arasında geçiş dönemi Türkçesidir.

E)    Türk dilinin güneybatı kolunu teşkil eden Oğuz Türkçesi ve kuzeybatı kolunu teşkil eden Kıpçak Türkçesinin bu bölgede karışıp kaynaşmasından oluşan Türkçeye verilen addır.

15. Rabgûzî’nin Kısasü ’l-Enbiyâ adlı eseri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Eser, peygamber hikâyelerini konu almaktadır. B) 1310 yılında yazılmış ve Nâsırüddîn Tok Buga’ya sunulmuştur.

C)   Eser, baştan sona manzum olarak kaleme alınmıştır.

D)   Eserin dil özelliklerini yansıtması bakımından en iyi nüshası, British Museum (Londra)’dadır.

E)    Ahmet Caferoğlu, eseri Karahanlı Türkçesi içinde alarak Atebetü’l-Hakâyık ve Ahmed-i Yesevî’nin hikmetleri ile bir arada değerlendirmiştir.

16. Aşağıdakilerden hangisinde Mukaddimetü ’l-Edeb ’in konusu ve yazarı doğru verilmiştir?

A)   Aşk / Kutb

B)   Didaktik / Kerderli Mahmud bin Ali

C)   Dinî / Nâsırüddîn bin Burhânüddîn Rabgûzî

D)   Dinî-tasavvufî / İslâm

E)    Sözlük / Mahmud bin Ömer ez-Zemahşerî

17. Bu kaç söz ayıtgan atı İslâm ol Tilegi ahir vakt İslâm ol Atam baba İslâm veliyyü ’l-verâ Özi zikri tilde tümen alsam ol

Yukarıdaki dörtlük hangi esere aittir?

A)   Hüsrev ü Şîrîn   B) Mu‘înü’l-Mürîd

C)   Nehcü’l-Ferâdîs D) Mukaddimetü’l-Edeb

E)    Muhabbet-nâme

18. Harezm Türkçesinin ilk eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Mu‘inü’l-Mürîd

B)   Mukaddimetü’l-Edeb

C)   Kısasü’l-Enbiyâ

D)   Nehcü’l-Ferâdîs

 

E)    Kur’an Tercümesi

19.  Kutb’un Hüsrev ü Şîrîndi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)    Hüsrev ü Şîrîn, Altın Ordu hükümdarı Tını Beg Han ile eşi Melike Hatun adına yazılmış mesnevidir.

B)    Kutb, eserini Nizâmî’nin aynı addaki mesnevisinden tercüme etmiştir.

C)    Türk edebiyatında bugüne kadar yazılan yaklaşık 20 Hüsrev ü Şîrîn ve Ferhâd u Şîrîn mesnevilerinin ilkidir.

D)    Hüsrev ü Şîrîn’in bugüne kadar bilinen tek nüshası İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi’ndedir.

E)    Hüsrev ü Şîrîn’in nüshası 1383 yılında Berke Fakîh adlı bir Kıpçak tarafından İskenderiye’de istinsah edilmiştir.

20.  – 22. soruları aşağıdaki beyte göre yanıtlayınız.

20.  Yukarıdaki beytin vezni aşağıdakilerden hangisidir?

A)    mütefa’ilün fe’ülün mütefa’ilün fe’ülün

B)    mefa’ilün fa’ilün mefa’ilün fa’ilün

C)    mefa’ilün fe’ilâtün mefa’ilün fe’ilün

D)    mefa’ilün mefa’ilün fe’ülün

E)    fe’ilatün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün

21.  Yukarıdaki beyitte aşağıdaki sanatlardan hangisi vardır?

A)    iştikâk B) tevriye    C) tezâd

D)    cinâs E) teşbih

22.  Yukarıdaki beytin ikinci mısra’ındaki ifadesinde aşağıdaki edebî sanatlardan hangisi bulunmaktadır?

A)    mübâlağa B) istihdâm C) tezâd

D)    tevriye E) îcâz

23.  Yukarıdaki beyitte anlatılan konu aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Bağ ve bostanın cennet gibi olması

B)    Seher yelinin sihr okuması

C)    Gülün terlemesi

D)    Gül bahçesinde sabahleyin seher yelinin esmesi ve güllerin açılması

E)    Seher yelinin ürmesi

24.  Aşağıdaki sözcük dizelerinden hangisi tümüyle halk edebiyatı ürünlerinin adlarıdır?

A)    Ağıt – şarkı – mâni – masal – tuyuğ

B)    Türkü – mesnevi – koşma – mersiye – atasözü

C)    Destan – mâni – rubai – masal – şarkı

D)    Şarkı – türkü – rubai – koçaklama – mâni

E)    Koçaklama – türkü – mâni – masal – ağıt

25.  Aşağıda verilen bilgilerden hangisi mitlerle ilgili değildir?

A)    Mitler, alegorik anlatımın kullanıldığı halk hikâyeleridir.

B)    Mitler, tanrı ve tanrıçalarla ilgili değildir.

C)    Mitler, Destan Döneminde ortaya çıkmıştır.

D)    Mitlerde halkın hayal gücü ortaya çıkar.

E)    Mitler; evrenin oluşumu, türeyiş vb. konularla ilgilidir.

 

26. Aşağıdakilerin hangisinde doğal destanlar bir arada verilmiştir?

A)   İlyada, Kalevala, Oğuz Kağan

B)   İlyada, Kaybolmuş Cennet, Oğuz Kağan

C)   Kaybolmuş Cennet, Kalevala, Şehname

D)   İlyada, Kurtarılmış Kudüs, Kalevala

E)    Kurtarılmış Kudüs, Şehname, Odysseia

27. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)   Kül Tigin Abidesi, Köktürk alfabesiyle yazılmıştır.

B)   Uygur dönemine ait metinler, günlük konularda yazılmış metinlerdir.

C)   Köktürk Yazıtlarında kısa yapıda cümleler kullanılmıştır.

D)   Köktürk Yazıtları; Kül Tigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk adına dikilmiştir.

E)    Köktürk alfabesindeki harfler, taş üzerine yazı yazmak için uygun yapıdadır.

28. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A)   Uygur dönemine ait yazılı metinler dinî konularda yazılmış tercüme metinler değildir.

B)   Köktürk Yazıtları, edebiyat tarihi araştırmalarına ışık tutmayan eserlerdir.

C)   Köktürk Yazıtları, Orhun Irmağı kenarında bulunmaktadır.

D)   Köktürk Yazıtları, yazıldığı dönemde insanların yaşama mücadelesini yansıtmaktadır.

E)    Bilinen en eski Türk yazarı Bilge Tonyukuk’tur.

29. Aşağıdaki destanlardan hangisi birlikte verildiği ulusa ait değildir?

A) Manas – İran    B) Ramayana – Hint

C)   Nibelungen – Alman D) Kalevala – Fin

E)   Ergenekon – Türk

30. Sözlü edebiyat nazmı hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A)   Nazım birimi beyittir.

B)   Serbest ölçü kullanılmıştır.

C)   Daha çok tam uyak ve redif kullanılmıştır.

D)   Şiirler, sözlü olarak söylenmiştir.

E)    Kullanılan dil, yabancı sözcüklerle örülüdür.

31. Alp Er Tunga öldü mü Issız acun kaldı mu Ödlek öçin aldı mu Emdi yürek yırtılır.

Aşağıdaki yargılardan hangisi, yukarıdaki dörtlüğe ait değildir?

A)   7’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

B)   İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatına ait “sagu”dur.

C)   Uyak düzeni aaab’dir.

D)   Şölen adı verilen yas törenlerinde söylenir.

E)    Kopuz eşliğinde söylenir.

32. Aşağıda verilen destanlardan bir grup oluşturulursa hangisi dışarıda kalır?

A)   Alp Er Tunga Destanı B) Oğuz Kağan Destanı

C)   Göç Destanı   D) Manas Destanı

E)   Şu Destanı

33. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kullandıkları alfabelerden değildir?

A)   Arap alfabesi    B) Uygur alfabesi

C)   Göktürk alfabesi D) Mani alfabesi

E)   Latin alfabesi

 

34.  Aşağıdakilerden hangisi halk bilimi alanında inceleme yapan araştırmacı yazarlarımızdan biri değildir?

A)    Ziya Paşa

B)    Ahmet Vefik Paşa

C)    Ali Canip Yöntem

D)    Ziya Gökalp

E)    Pertev Naili Boratav

35.  İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı’na ‘Destan Devri Türk Edebiyatı’ da denir.

Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?

A)    Destanların da çok milletin ortak hayatı ile ilgili olmasından

B)    Destanların milletçe daha çok sevilmesinden

C)    Destanların çoğunlukla bu dönemde oluşması ve diğer edebi türlere göre fazla olmasından

D)    Destanların milli kahramanlarla ilgili olmasından

E)    Destanların milli duygularla bütünleşmesinden

36.  Türklerin yazıyı geç kullanılıp sözlü edebiyata yönelmelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Siyasi baskılar

B)    Göçebe yaşam tarzı

C)    Yabancı dillerin etkisi

D)    Yazıyı geç bulmaları

E)    Sel baskınları

37.  Aşağıdakilerden hangisi sözlü edebiyat dönemindeki saz şairlerinin görevlerinden değildir?

A) Hekimlik B) Büyücülük C) Müzisyenlik

D)    Din adamlığı E) Katiplik

38.  Aşağıdakilerden hangisi destan dönemi Türk edebiyatında şairlere verilen adlardan biri değildir?

A) Şaman B) Kam C)     Ozan

D)    Baskı  E) Burkan

39.  I. Sığır II. Baksı III. Tapşırma

IV.                          Kopuz   V.Cönk VI.  Koşuk

Yukarıdaki kavramlardan hangi ikisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatıyla ilgili değildir?

A)    I. Ve III. B) II. Ve IV.  C) III. Ve V.

D)    I. ve VI.   E) II. Ve V.

40.  (I) Eski Türkler önemli günlerde sığır veya şölen adı verilen ziyafetler düzenleniyor, (II) yuğ denilen törenler yapıyorlardı (III) ve bu törenlerde semai adı verilen şiirler (IV) kopuz eşliğinde (V) kam, baskı, ozan denilen bilge kişilerce söylenirdi.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A)    I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

41.  Yine bir gün gök tüylü ve gök yeleli erkek kurt durdu. Oğuz Kağan da durdu ve çadırını kurdu. Bu, tarlasız ve çorak bir yerdi. Buraya Çürçet diyorlardı. Büyük bir yurt idi. Atları çok, öküzleri ve buzağıları çok, altın ve gümüşleri çok, cevahirleri çoktu. Burada Çürçet Kağan ve onun halkı, Oğuz Kağan ve onun halkı Oğuz Kağan’a karşı geldiler. Vuruşma ve çarpışma başladı. Oklarla, kılıçlarla vuruştular. Oğuz Kağan yendi. Çürçet Kağan’ı mağlup etti, öldürdü ve Çürçet halkını kendine tabış kıldı.

Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisine ait bilgilere ulaşılmaz?

A)    Siyasi yapıya B) Ekonomik yapıya

 

C)   Sosyal yapıya D) Dini inançlara

E)    Coğrafi yapıya

42. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet önceci Türk edebiyatının özelliklerinden değildir?

A)   Ölçü, hece ölçüsü; nazım birimi dörtlüktür.

B)   Dil, yabancı etkilerden uzak, yalın Türkçedir.

C)   Eserlerde gereksiz tasvir çoktur.

D)   Aşk , savaş , tabiat güzellikleri, kahramanlık başlıca konulardır.

E)    Sözlü geleneğe dayanır.

43. Yine günlerden bir gün; Oğuz Kağan bir yerde Tanrı’ya yalvarırken Karanlık bastı birden, bir ışık düştü gökten! Yine günlerden bir gün; Gök tüylü gök yeleli bozkurt kaybolmuş idi, Oğuz bunu görünce o yerde durmuş idi. III. Ava gitmişti bir gün ormanda Oğuz Kağan, gölün ortasında bir tek ağaç uzuyordu ağacın kovuğunda, bir kız oturuyordu.

Yukarıda destandan alınmış örneklerde Türklerin mitolojik öğelerinden hangisine sırasıyla yer verilmiştir?

A)   Ağaç – ışık – su

B)   Bozkurt – su – ağaç

C)   Işık – bozkurt – ağaç

D)   Su – ağaç – bozkurt

E)    Bozkurt – ışık – su

44. Aşağıdakilerden hangisi sözlü edebiyat döneminin özelliklerinden değildir?

A)   Ürünler ortaya çıktıkları dönemde yazıya geçirilmiştir.

B)   Ürünlerde yabancı dillerin etkisi yoktur.

C)   Ağırlıklı olarak şiire yer verilmiştir.,

D)   Ürünler dönemin sosyal yaşantısını yansıtır.

E)    ‘bozkurt’ sözlü edebiyat döneminde destanlarda görülen mitolojik öğelerdendir.

45.. denilen av törenlerinde söylenen daha çok doğa, aşk, savaş ve yiğitlik konularını

işleyen şiirlere   denir.

Yukarıdaki parçada bulunan boşluklara aşağıdakilerin hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A)   Yuğ – sav B) Sığır – destan C) Sığır – koşuk

D)   Sagu – destan E) Koşuk – yuğ

46. Aşağıdaki öğelerden hangisi Türk mitolojisinde yer almaz?

A)   Bengü taşı B) Bozkurt C) Ağaç

D)   Ejderha E) Işık

47. Aşağıdaki kavramlardan hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatıyla ilgili değildir?

A)   Yuğ B) Koşuk C) Destan D) Kam E) Lir

48. Aşağıdakilerden hangisi sözlü edebiyatın genel özelliklerinden değildir?

A)   Şiirlerde hece ölçüsü kullanılmıştır.

B)   Nazım birimi dörtlüktür

C)   Dil oldukça saf bir Türkçedir

D)   Türk adının geçtiği ilk metinler bu döneme denk gelir

E)    Çoğunlukla yarım uyak kullanılmıştır.

49. Aşağıdakilerin hangisinde İslamiyet öncesi Türk edebiyatı dönemine ait bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

 

A)   Bu dönemde ürünler genellikle yazılı olarak verilmiştir.

B)   Sığır, şölen , yuğ törenlerinde hece ölçüsüyle ve yarım kafiye ile şiirler söylenmiştir.

C)   Destan, koşuk, sagu bu dönemin nazım türleridir.

D)   Arı bir Türkçe kullanılmıştır.

E)    Kahramanlık, yiğitlik, aşk, ölüm, savaş gibi konular işlenmiştir.

50. Türkler İslamiyet’i kabul etmeden önce Maniheizm, Budizm gibi dinlere inanmışlardır. Bu dönemde Göktürkler döneminde göçebe bir hayat tarzını benimsemişler, Uygurlar döneminde ise yerleşik hayata geçmişlerdir. Edebiyatta dini nitelik ağır basmaktadır.

Yukarıda verilen paragraftaki bilgi yanlışlığı ve düzeltişmiş hali aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Türkler İslamiyet’i kabul etmeden önce Maniheizm , Budizm gibi, dinleri değil Musevilik ve Hristiyanlık dinlerini kabul etmişlerdir.

B)   Bu dönemde kullanılan alfabeler Göktürk ve Uygur değil Soğd ve Latin alfabelerdir.

C)   Göktürkler döneminde göçebe bir hayat tarzını benimsememişler, yerleşik hayata geçmeye başlamışlardır.

D)   Uygurlar döneminde yerleşik hayata geçmemişler, göçebe hayatı devam ettirmişlerdir.

E)    Edebiyatta dini nitelik değil milli nitelik ağır basmaktadır.

51. I. Şu Destanı

II.    Göç Destanı

III.  Bozkurt Destanı

VI.  Oğuz Kağan Destanı Yukarıda verilen Türk destanlarının oluşum sıraları göz önünde bulundurulursa, aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

A) I – IV – III – II B) IV – II – III – I

C)                                                                      I – II – III – IV     D) III – I – IV – II

E)    IV – III – II – I

52. Tanrı’nın gücüyle demir eridi. Bir yüklü deve geçecek kadar yol açıldı. O ayı, o günü, o saati belleyip dışarı çıktılar. İşte o gün Türklerce bayram sayıldı. O günden beri kurtuluş döneminde savaş yaparlar. Bir demir parçasını ateşte kızdırdılar. Demir kıpkırmızı olunca önce han, demiri kıskaçta kıskaçla tutup örsün üstüne koyar, çekiçle vurur. Sonra bütün beyler de öyle yapar. Bugünü çok değerli sayarak ‘zindandan çıkıp ata yurduna geldiğimiz gün’ derler, Yukarıda verilen parça aşağıdaki destanlardan hangisine aittir?

A) Türeyiş B) Şu C) Oğuz Kağan

D)                                                                                                              Ergenekon E) Alp Er Tunga

53. Emevilerin, Hristiyanlarla yaptıkları savaşlarda cesareti ve başarılarıyla tanınan Abdullah isimli bir kişinin savaşlarda gösterdiği kahramanlıklar anlatılır.

Yukarıda verilen bilgi aşağıdaki destanlardan hangisine aittir?

A)   Köroğlu Destanı

B)   Satuk Buğra Han Destanı

C)   Danişment Gazi Destanı

D)   Battal Gazi Destanı

E)    Oğuz Kağan Destanı

54. I. İranlılarla Sakaların Türkistan’da yaptıkları

savaşlardan kaynağını alır.

II.     Göktürklerin dişi bir kurttan türedikleri anlatılır.

 

III.   Anadolu’nun fethi ve bu aşamadaki kahramanlıklar anlatılır

Yukarıda numaralanmış bilgiler sırasıyla aşağıdaki destanlardan hangisine aittir?

A)    Şu – Bozkurt – danişment Gazi

B)    Bozkurt – Ergenekon – Battal Gazi

C)    Attila – Göç – Cengiz Han

D)    Attila – Göç – Cengiz Han

E)    Ergenekon – Türeyiş – Battal Gazi

55.  Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlarının özelliklerinden değildir?

A)    Gerçek ve olağanüstü olaylar iç içedir.

B)    Tarihi, dini ve milli değerlere yer verilir.

C)    Başlangıçta manzum – mensur karışık ve sözlüdür.

D)    Ahenk ön plandadır.

E)    Dil, sade ve anlaşılırdır.

56.  Aşağıda verilen destanlar oluşturdukları döneme göre ikişerli eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

A) Şu B) Göç C) Türeyiş

D)    Alp Er Tunga     E) Yaradılış

57.                         I.  Grup                         II. Grup

Hint           İgor

Fin         Mahabarata

İran        Şinto

Japon       Şehname

Rus

Yukarıda I. Grupta verilen milletlerden hangisi II. Grupta verilen destanlardan herhangi biriyle eşleştirilemez?

A) Hint B) Fin C) İran D) Japon E) Rus

58.                  I. Şehname

II.       Nibelungen

III.    Şinto

IV.     Chanson de Roland

V.       Çılgın Orlando

Yukarıda numaralanmış destanlardan hangisi yapay destan örneğidir?

A)    I B) II C) III D) IV E) V

59.  Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in kabulünden sonra oluşturulan bir Türk destanı değildir?

A)    Manas B) Seyit Battal Gazi C) Köroğlu

D)    Türeyiş E) Timur

60.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A)    Türk şairlerine İslamiyet öncesi Türk edebiyatında ‘kam, ozan, baskı’ gibi adlar verildi

B)    İslamiyet öncesinde şiirler, ‘kopuz’ adı verilen çalgıyla birlikte söylenirdi

C)    İslamiyet öncesinde Türk edebiyatında din, doğa, ölüm gibi konular işlenmiştir.

D)    Savlar İslamiyet öncesi Türk edebiyatında bugünkü atasözlerinin yerini tutmuştur.

 

E)    İslamiyet öncesi Türk edebiyatında kimi şiirler Kiril alfabesiyle yazılmıştır.

61. İslamiyet’ten önce sözlü edebiyat dönemini sonra erdiren ve yazılı Türk edebiyatı dönemini başlatan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orhun yazıtları B) Kitab-ı Dede Korkut

C)   Kutadgu Bilig D) Atabetü’I Hakayık

E)    Divanü Lügat’it Türk

62. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önceki yazılı dönem Türk edebiyatının genel özelliklerinden biri değildir?

A)   Yabancı etkilerden uzak bir dil kullanılmıştır.

B)   Kullanılan ilk alfabe 34 harfli Uygur alfabesidir

C)   Bilinen ilk yazılı eserler Orhun yazıtlarıdır.

D)   Yazılı dönem Türk edebiyatı ürünlerinden biri de Yenisey Yazıtlarıdır.

E)    Orhun Yazıtları, edebiyatımızın ilk söylev örneği kabul edilir.

63. Orhun Yazıtları ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A)   Söylev ve anı niteliği taşır.

B)   Danimarkalı bilgin Thomsen tarafından okunmuştur.

C)   Üç dikili taştan ibarettir.

D)   Türk edebiyatının ulaşılan ilk yazılı eseridir

E)    Yazıtlarda sadece Uygur alfabesi kullanılmıştır.

64. … yılında dikilmiştir. Yazarı Yollug Tigin’dir. Orhun Abidelerinin en sonuncusu ve en önemlisidir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)   Tonyukuk Anıtı – 725

B)   Bilge Kağan Anıtı – 735

C)   Kültigin Anıtı – 732

D)   Kültigin Anıtı – 735

E)    Bilge Kağan Anıtı – 725

65. Turfan kazılarında elde edilen bir belgede Uygur harfiyle yazılmış bir şiirin .. adındaki bir Türk şaire ait olduğunu belirtiliyor.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Kültigin B) Aprın Çor tigin C) Çuçu

D)   Tonyukuk E) Dede Korkut

66. Destanların oluşum aşamaları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A)   Doğuş safhası – yayılma safhası – derleme safhası

B)   Yayılma safhası – toplanma safhası – derleme safhası

C)   Derleme safhası – toplanma safhası – çözümleme safhası

D)   Doğuş safhası – derleme safhası – yayılma safhası

E)    Yayılma safhası – derleme safhası – çözümleme safhası

67. Sözlü edebiyat dönemi nazım biçimlerinden ‘koşuk’ un içerik bakımından Divan ve Halk edebiyatındaki benzerleri aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

A) Kaside – koşma B) Mesnevi – semai

C)   Şarkı – varsağı D) Gazel – koşma

E)    Murabba – türkü

 

68.  Türklerin kullandığı ilk alfabe —————  alfabesidir. Bu alfabe milli nitelikler taşır ve   harften

oluşur.

Yukarıdaki boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Göktürk – 14 B) Uygur – 14 C) Arap – 29 D) Göktürk – 38 E) Uygur – 38

ÇIKMIŞ SORULAR

1.     Asıl oyunun gösterildiği bölümdür. Bu bölümde oyunun konusuna göre perdeye gelen tipler Karagöz’le güldürücü konuşmalar yaparlar.

Bazı oyunlarda bu konuşmalara Hacivat da katılır, oyun bu şekilde gelişir ve düğümlenir.

Sonunda özel bir tip(Külhanbeyi, Efe, Sarhoş)in gelmesiyle düğüm çözülür.

Bu parçada Karagöz oyununun hangi bölümünden söz edilmiştir?

A) Giriş B) Fasıl C) Muhavere D) Bitiş

 

ALÖSS 2009
2 . Türk edebiyatında tenkit, aşağıdaki dönemlerin hangisinde “edebî bir tür” hâline gelmiştir?

A) Cumhuriyet B) Millî Edebiyat

C)  Fecr-i Ati D) Servet-i Fünun

ALÖSS 2009

3.     Denemeciliğini, Fransız edebiyatından yaptığı Montaigne, Jean Paul Sartre ve Albert Camus çevirilerine borçludur. Merkeze aldığı obje, insan ve problemleridir. Bu insan kadrosunun büyük çoğunluğunu, bir ömür boyu uyanması için çalıştığı halk kesimi oluşturur. Konuşma dilinin sadeliği içerisinde kaleme aldığı “Mavi ve Kara”, “Sanat Üzerine Denemeler” isimli eserleri ile de tanınan bu yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Suut Kemal Yetkin

b)   Vedat Günyol

c)   Nurullah Ataç

D)  Sabahattin Eyüboğlu

ALÖSS 2009

4.     Bir şey ki hava gibi ekmek gibi su gibi Lâzım insana lâzım onsuz yaşanılmıyor.

Ana baba gibi dost gibi yavuklu gibi

Kalp titremeden göz yaşarmadan anılmıyor.

Cahit Sıtkı Tarancı Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)  Edebî sanatlardan yararlanılmıştır.

B)  1 ve 3. dizelerde yarım uyak vardır.

C)  2. ve 4. dizelerde redif kullanılmıştır.

D)  Sarmal uyak düzeniyle yazılmıştır

ALÖSS 2009

5.     Yazar, bu eserinde çağının dinî ve ahlaki ideallerini dile getirmek için Vergilius’un rehberliğinde “Cehennem”de dolaşır ve burada günahkârlara verilen cezaları ayrıntılı olarak anlatır.

Bu paragrafta sözü edilen eser, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kurtarılmış Kudüs  B) Deliliğe Övgü

C)  İlahi Komedya  D) Kaybolmuş Cennet

ALÖSS 2009

6.     Aşağıdakilerden hangisi “anlamla ilgili söz sanatları”ndan değildir?

A) Telmih B) Tenasüp C) Mübalağa D) Cinas

ALÖSS 2012

7.     Sen, kaçan bir ürkek ceylansın dağda Ben, peşine düşmüş bir canavarım!

İstersen dünyayı çağır imdada;

Ümitsiz ufuklar, bir de ben varım!

(N.F. Kısakürek)

Bu dörtlükte aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi yoktur?

A)   Mecazımürsel
B) Teşhis

 

C) Hüsnitalil
D)   Teşbihibeliğ

ALÖSS 2012

8.     Destanlardan halk hikayesine geçiş döneminin en önemli eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kutadgubilig  B) Dede Korkut Kitabı

c) Göktürk Kitabeleri  D) Divanü Lügati’t-Türk

ALÖSS 2012

9.     Aşağıdakilerden hangisi, Karagöz oyununda karşılıklı güldürücü konuşmaların yapıldığı bölümdür?

A) Muhavere B) Yardak C) Fasıl D) Naraka

ALÖSS 2012

10.  Orta oyununda ev dekoru olarak kullanılan kafes biçimindeki pervaneye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Palanga B) Yenidünya C) Arzbar D) Panola

ALÖSS 2012

11.  Adalet kalmadı hep zulüm doldu Geçti şu baharın gülleri soldu.

Dünyanın gidişi acayip oldu.

Koyun belli değil kurt belli değil.

(Ruhsati)

Bu dörtlük konusuna göre aşağıdaki nazım türlerinden hangisine örnektir?

A) Nasihat   B) Güzelleme

C)  Koçaklama   D) Taşlama

ALÖSS 2012

12.  İşte gidiyorum çeşm-i siyahım Önümüze dağlar sıralansa da Sermayem derdimdir, servetim ahım Karardıkça bahtım karalansa da

(Aşık Mahzuni)

Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)  Sarmal uyak düzeninde yazılmıştır.

B)  Koşma nazım biçimine uygundur.

C)  Dize sonlarındaki “-ım” rediftir.

D)  6+5 durak kullanılmıştır.

ALÖSS 2012

13.  Bir kimseyi ya da bir toplumun bozuk yönlerini eleştirmek amacıyla yazılan şiir türüne divan edebiyatında verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Satirik B) Yergi C) Hicviye D) Taşlama

ALÖSS 2012

14.  Maupassant tarzı öykülerinde bütünüyle yaşadığı dönemi yazdı. Daha hayattayken İstanbul Türkçesini en iyi kullanan yazar unvanını kazandı. Anadolu’nun değişik yerlerinde geçen sürgün hayatı, “Memleket Hikayeleri” adlı yapıtındaki öykülerinin malzemesini oluşturdu.

Bu parçada tanıtılan Türk öykücüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Refik Halit Karay

b)   Halit Ziya Uşaklıgil

C)  Sait Faik Abasıyanık

D)  Memduh Şevket Esendal

ALÖSS 2012

15.  Yaşadığınız her an, hayattan eksilmiş, harcanmış bir andır. Ömrünüzün her günkü işi ölüm evini kurmaktır. Hayatın içinde iken ölümün de içindesiniz çünkü. Hayattan çıkınca ölümden de çıkmış oluyorsunuz. Yahut şöyle diyelim isterseniz: Hayattan sonra ölümdesiniz ama hayatta iken ölmektesiniz. Ölünün ölmekte olana ettiği ise ölmüş olana ettiğinden daha acı, daha derin, daha can yakıcıdır. Hayattan istediklerinizi elde ettiyseniz, doya doya yaşadıysanız güle güle gidin.

 

Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eleştiri B) Makale C) Deneme D) Anı

ALÖSS 2012

16. I. Orta oyunu

II.   Meddah

IH.     Trajedi

IV. Destan

V.   Komedi

Yukarıdakilerden hangileri geleneksel Türk anlatıları arasında yer alan türlerden değildir?

A)  I. ve II.  B) I. ve III. C) II. ve III.

D)                                   m. ve V. E) IV. ve V.

LYS 2012

17.  Kendi hüsnünden utanmış da kızarmış yanağı Yüzün örtüp kapamış saçları baştan aşağı Bu dizelerde yer verilen sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Hüsnütalil B) Tezat C) Tevriye

D)  Cinas  E) Mecazımürsel

LYS 2012

18. I. Demir

II.   Altın Yay

III. Işık

IV. Ağaç

Yukarıdaki mitolojik ögelerden Türk destanlarında yer alanlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) I ve II B) I ve IV D)I, II ve IV

C)   II ve III E) I, II, III ve IV

LYS 2012

19.  Aşağıdaki dizelerden hangisinin ötekilerden farklı bir gelenek içinde yazıldığı düşünülebilir?

A)  Bir uykuyu cananla beraber uyuyanlar Ömrün bütün ikbalini vuslatta duyanlar

B)   Ellerin var beyaz güller gibi küçücük Mutlak kalbin tomurcuklardan pembe

C)   Şimdi çocukluğun çatısı kalktı ya üstümüzden Yağmurun da eski tadı yok bu yüzden

D)  O gün gelsin neşemiz tazelensin de gör Dünyayı hele sen bir barış olsun da gör

E)   Sen benim üstüne titrediğim güzel ve yeni Saatim kadar saadetimin göz bebeği zamansın

LYS 2012

20.  Her şey yerli yerinde; masa, sürahi, bardak Serpilen aydınlıkta dalların arasından Büyülenmiş bir ceylan gibi bakıyor zaman Sessizlik dökülüyor bir yerde yaprak yaprak

Yukarıda verilen dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)  Sarmal uyak kullanılmıştır.

B)   Somutlamaya başvurulmuştur.

 

C)   Hece ölçüsüyle yazılmıştır.

D)   Sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanılmıştır.

E)   Redif vardır.

LYS 2012

YANITLAR:
1) B 6) D 11) D 16) D
2) D 7) C 12) A 17) A
3) D 8) B 13) C 18) E
4) D 9) A 14) B 19) A
5) C 10) B 15) A 20) E
ÇIKMIŞ SORULAR
1.     17. yüzyılın en tanınmış birkaç saz şairinden

biridir. İlk şiirlerinde “Adlî” mahlasını kullanmıştır. Aruzla yazdığı şiirlerinin sayıca çok olması klasik şiirimizin tesirinde kaldığını gösterir.

Hece vezni ile yazdığı şiirleri koşma, türkmânî, semaî, varsağı, destan, tekerleme; aruz vezni ile yazdığı şiirleri ise gazel, murabba, müseddes gibi mahsullerdir. Şiirleri arasında en çok bilineni “Şairnâme”dir.

Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Âşık Ömer B)   Karacaoğlan

C)   Erzurumlu Emrah D) Everekli Seyranî

ALÖSS 2009

2.     İlkbahara yaz derler Şirin söze naz derler Kime derdim söylesem Bu dert sana az derler Kendin ettin kendine Yana yana gez derler

Bu mâninin çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Cinaslı mâni B) Kesik mâni

C)   Artık mâni D) Deyiş

ALÖSS 2009

3.     Mecnûn-ı aşkı lâle gibi taga saldılar Hem taga hem benefşe gibi bâga saldılar
Müstagrak etdi gözyaşı Yahyâyı nâgehân Berg-i hazânı sanki bir ırmaga saldılar.

Yahya Bey

 

Bu iki beyit için aşağıda verilen bilgilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A)  I. beyit matla beytidir.

B)  II. beyit mahlas-hânedir.

C)  II. beyit I. beyte yazılmış bir naziredir.

D)  Kalıpları “Mef’ûlü Fâilâtü Mefâilün Fâilün”dür.

ALÖSS 2009

4.     XV. asrın sade dil kullanan aydınları içinde, zarif ve tabiî bir şehir halkı Türkçesiyle şiirler söyleyen şairdir. Onun divanındaki 650 gazel, büyük ekseriyetle Türkçe kelimelerle söylenmiştir. Sehî Bey, ona “Hüsrev-i Rum” denildiğine dikkat çekmiştir. Divanını Şehzade Mahmud adına tertip etmiştir.

Bu parçada tanıtılan divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şeyhî B) Necatî C) Ahmedî D) Avnî

ALÖSS 2009

5.     Aşağıdakilerden hangisi Fuzûlî’ye ait bir eser değildir?

A) Beng ü Bâde B) Enîsü’l Kalb

C)  Hayretü’l Ebrâr D) Hadîkatü’s Süedâ

ALÖSS 2009

6.     Âşıkâne gönlünü akıtmayaydı yâre su Olmaz idi vâdi-i aşka düşüp âvâre su

Bakî

Bu dizelerde görülen edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Hüsn-ü Ta’lil B) Tecâhül-i Ârif

c) Ta’riz D) İstifham

ALÖSS 2009

7.     Anadolu sahasında yazılmış ilk tezkire aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Gülşen’üş Şuara (Ahdî)

B)  Lâtifî Tezkiresi (Lâtifî) c) Heşt Behişt (Sehî Bey)

D)  Meşâirü’ş Şuara (Âşık Çelebi)

ALÖSS 2009

8.     Süslü nesrin temsilcilerinden olan sanatçının mensur hamsesi bulunmaktadır. Hamse içinde yer alan “Nihalistan”, küçük hikâye ve fıkralardan meydana gelen; cömertlik, tövbe, aşk gibi konuları işleyen bir eserdir. “İksir-i Saadet” ile “Meşaku’l-Uşşâk” hamsenin öteki iki eseridir. Bunlardan “İksir-i Saadet” Gazali’den tercüme olup IV. Murad’a sunulmuştur.

 

Bu paragrafta sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koçi Bey B) Nabî

c)   Katip Çelebi   D) Nergisî

ALÖSS 2009

9.     Hacı Bektaş Veli       adlı eserinde bu vatan

üzerinde kurulacak manevi birlik ve beraberlik için izlenmesi gereken yolu gösterir. Aslen Arapça ve mensur olarak kaleme alınan eserin manzum nüshaları da bulunmaktadır. Yaratılış, iman, tövbe gibi temaların da ele alındığı eserin ana konusu, Türk tasavvuf anlayışlarının merkezini oluşturan “dört kapı kırk makam” esasıdır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Dil-güşa B) Makalat

c)   Mektubat D) Mecalis-i Seb’a

ALÖSS 2009

10.  Çinliler kayanın etrafına odun yığıp ateş yaktılar. Taşı iyice kızdırdıktan sonra üzerine keskin sirke dökerek parçaladılar. Parçaları arabalara yükleyip birer birer Çin’e götürdüler. Bu, büyük olay oldu. Yakındaki bütün kuşlar, hayvanlar kendi dilleriyle bu kayanın gidişine ağladılar.

Yedi gün sonra da Tigin öldü. Memleket felaketten kurtulamadı. Halk rahat yüzü görmedi. Irmaklar kurudu. Göllerin suyu tükendi.

Bu parça aşağıdaki Türk boylarının hangisine ait bir destandan alınmıştır?

A)  Göktürk B) Uygur C) Saka D) Kırgız

ALÖSS 2009

11.  Alp Er Tonga öldi mü Isiz ajun kaldı mu Ödlek öçin aldı mu Emdi yürek yırtılur

Bu dörtlükteki altı çizili sözcüğün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Acıklı B) Düşman C) Korkak D) Zaman

ALÖSS 2009

12.  Bahçenizde nar ağacı Kimi tatlı kimi acı Gönüldeki derd ilacı Ya bulunur ya bulunmaz

Erzurumlu Emrah Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Semâi B) Şarkı C) Kalenderi D) Tuyuğ

ALÖSS 2009

13.  Evvel tevhid sürer mürşid dilinden Erişir cânına fazlı Hudâ’nın Kurtulursun emârenin elinden Erişir cânına fazlı Hudâ’nın

 

İkincide verir lafzatu’llâhı Anda keşf ederler sıfatu’llâhı Hasenât yeter der eder günâhı Erişir cânına fazlı Hudâ’nın

Pirlerin ve mürşitlerin, tarikata yeni giren dervişlere tarikat derecelerini ve adabını öğretmek için söyledikleri bu tür şiirlere verilen ad, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şathiye B) Devriye C) İlahi D) Nutuk

ALÖSS 2009

14. Nesir sözcüğü, “yaymak, saçmak, dağıtmak” demektir. Bugün “düzyazı” terimiyle karşılanmaya çalışılmaktadır, nesir yazarlarına eskiden “nâsir” denirdi.

Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı nâsirlerinden değildir?

A) Lâtifî B) Sinan Paşa C) Gülşehrî D) Nergisî E) Naima

LYS 2012

15. Gazete, aşağıdaki türlerin hangisinin gelişiminde etkili olmamıştır?

A) Makale B) Deneme C) Fıkra D) Röportaj E) Günlük

LYS 2012

16. Karagöz oyunuyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A)   Giriş, muhavere, fasıl ve bitiş olmak üzere dört bölümü vardır.

B)   Tuzsuz Deli Bekir; zengin, mirasyedi, çıtkırıldım bir tiptir ve İstanbul ağzıyla konuşur.

C)   Kastamonulu, Rumelili, Bolulu gibi İstanbul’a iş aramaya gelmiş veya meslek edinmiş, yerleşmiş taşralı Türk tipleri vardır.

D)   Yardak, Karagözcünün isteği doğrultusunda, perde gazelleri, şarkılar, türküler okur, tef çalar.

E)   Çelebi, Frenk ve Zenne önemli tipler arasında yer alır

LYS 2012

17. İslamiyet’in kabulünden önceki Türk edebiyatıyla ilgili aşağıdaki yargıların hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A)   Sürgün avlarına sığır, kurban törenlerine şölen, yas törenlerine yuğ denirdi.

B)   İlk ürünleri arasında koşuk ve sagu ile atasözü özelliği taşıyan savlar yer alıyordu.

C)   Şiirler hece ölçüsüyle yazılır, nazım birimi beyittir; uyak düzeni bakımından isehalk edebiyatındaki koşmaya benzer.

D)   Koşuklarda doğa güzellikleri, günlük yaşam, av eğlenceleri anlatılır; ölen bir kişinin arkasından söylenen yas şiirlerine ise sagu denirdi.

E)   Ozanlar şiirlerinde, içinde yaşadıkları toplumun çeşitli gerçeklerini, inançlarını, görüşlerini değişik biçimlerde dile getirirlerdi.

LYS 2012

18. Divan edebiyatı sanatçıları ve yaşadığı yüzyıllarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)   Sultan Veled – 13. yüzyıl

B)   Âşık Paşa – 14. yüzyıl

C)   Şeyhî – 15. yüzyıl

D)   Fuzuli – 16. yüzyıl

E)   Nedim – 17. yüzyıl

LYS 2012

19. Bir kişiyi, bir durumu veya olayı yermeye, toplumun aksayan yönlerini göstermeye yönelik şiirler yazan Nefi, aşağıdaki şiir türlerinin hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A)   Didaktik B) Satirik C) Pastoral

D)   Epik   E) Lirik

LYS 2012

 

20.  Şiir yüreğin sesidir, nesnelliği değil öznelliği yansıtır. Anlatım büsbütün kapalı değil ama örtülüdür. İletilmek istenenler açıkça anlatılmaz, ustaca sezdirilir. Şiir dili de buna göre biçimlenir. Önemli olan sözcüklerin tınısı ve sessel değeridir. En anlamsız sözcük bile, ezgi gücü varsa şiirde yerini alır. Dil bilgisi kurallarına, cümle yapısına sıkı sıkıya bağlı kalmaya gerek yoktur.

Şiirde bu nitelikleri arayan bir şair, aşağıdakilerden hangisine öncelik vermez?

A) İmgeye     C) Ritme B)Düşünceye

D)                                   Duyguya   E) İzlenime

LYS 2012

21.  Günümüzün şiiri ve bu arada benim şiirim, sözcüğün sınırlarını genişleten bir şiir. Genç kuşakla yeni bir anlatım dönemine girdik. Yeni şairler şiirin araçlarını yalnızca kullanmıyorlar, aynı zamanda o araçlarla özellikle de sözcüklerle oynuyorlar.

Aşağıdakilerden hangisinin, böyle diyen bir şaire ait olduğu söylenemez?

A)   Bilinir ne usta olduğum içlenmek zanaatında Canımla besliyorum şu hüznün kuşlarını

B)    Gülün tam ortasında ağlıyorum Her akşam sokak ortasında öldükçe

C)    Bir beyaz gemiydi ayıran onları Kadın güvertedeydi adam rıhtımda

D)   Şu senin bulutsu sesin var ya Uçtan uca ters yüz ediyor geceyi

E)    Şimdi bir güvercinin uçuşunu bölüşüyoruz Gökyüzünün o meşhur maviliğinde

LYS 2012

22.  Aşağıdakilerden hangisi, Kutadgu Bilig’de yer alan kişi ve onun temsil ettiği kavramlar arasında değildir?

A)   Alp Er Tunga – Doğruluk

B)    Ay Toldı – Saadet

C)    Kün Togdı – Kanun

D)   Ögdülmiş – Akıl

E)    Odgurmış – Akıbet

LYS 2012

YANITLAR:

 

1) B 6)C 11)C 16) B 21) C
2) D 7)C 12)D 17)C 22) A
3) A 8)B 13)B 18)E  
4) D 9)C 14)C 19)B  
5) A 10)A 15)E 20)B  

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar