Aylık arşiv: Aralık, 2015

Kamu gözetimi kurumu ve TFRS

Kamu gözetimi kurumu nedir? Uluslararası denetim standartlarını- Tfrs yi kim belirler. Kamu gözetimi kurumu bunun neresindedir? Finansal raporların uluslararası standartlarla uyumlu olarak düzenlenmesini ve denetlenmesini sağlayacak standartlar koymak, etkin bir kamu gözetimini gerçekleştirmektir. Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte Kanun’da tanımlanan ölçekteki şirketlere muhasebe ve finansal raporlama konularında Kamu Gözetimi Kurumu tarafından yayımlanan, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uyumlu TFRS’yi uygulama …

Tahvil ihracı ve hisse senedi (nominal değerin üzerinde) ihracı muhasebe kaydı nasıl yapılır?

Tahvil ihraç kaydı nasıl olur? Hisse senedinin nominal değerinin üzerinde ihraç edilmesinde kayıt nasıl olur? Tahvil İhracı Örnek: İşletme 01.10.2008 tarihinde 24 ay vadeli olarak % 36 faiz oranlı 50.000 TL tutarında tahvil çıkarıyor ve banka aracılığı ile satıyor. Tahviller vadesinde ödeniyor.   Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 1 01.10.2008……………………………….. 102 Bankalar Hesabı 405 Çıkarılmış Tahviller Hesabı …

Stok hesapları ve işleyişleri?

15 hesap grubu ve diğer stokların işleyişi 15-Stok Grubu:  Stok grubu,, satmak, üretimde kullanmak veya diğer işletme faaliyetlerinde kullanmak veya tüketmek için edinilen stok kalemlerini içerir. Bu grupta yer alan hesaplar normal şartlar altında bir yıl içinde kullanılır veya satılır. 157 Diğer Stoklar: İlk madde ve malzem, yarı mamul, mamuller, ticari mal kalemlerinin hiç birinin …

Sermaye artırımı çeşitleri ve örnek yevmiye kaydı?

Şirketler sermaye artırımını nasıl yaparlar ? Sermaye artırımı iç ve dış kaynaklardan yararlanmak suretiyle çeşitli şekillerde olabilir. – Yeni hisse senedi çıkartmak – Mevcut ortakların sermaye paylarını artırmak – Yedekleri ve dağıtılmamış kârları sermayeye dönüştürmek – Değer artış fonlarını sermayeye eklemek – Şirket borçlarını sermayeye dönüştürmek – Çıkartılmış tahviller karşılığı hisse senedi çıkartarak sermaye artırımını …

Tröst ile kartelin farkı nedir?

Tröst kartel farkı? İki veya daha çok işletmenin gerek yasal ve gerekse ekonomik bağımsızlıklarını kaybederek anlaşmalar sonucu birleşmelerine “tröst” adı verilir. Bu tanımdan açıkça anlaşıldığı gibi, kartel ile tröst arasındaki en belirgin farklılık, tröstde anlaşan işletmelerin yasal ve ekonomik bağımsızlıklarını yitirmeleridir. Ayrıca, kartel belirli bir üretim dalında oluşurken, tröstler farklı’ üretim dalları veya faaliyet konularında …

Konsorsiyum ve iş ortalığı karşılaştırması?

Konsorsiyum ve iş ortalığı karşılaştırması? İş ortaklığı, hukuken veya iktisaden birbirinden bağımsız birden fazla gerçek veya tüzel kişinin belirli bir işi ya da süreklilik arz eden bir faaliyeti, bir ticaret ortaklığı kurarak veya böyle bir ortaklık söz konusu olmaksızın gerçekleştirmek ve kazanç elde etmek amacıyla bir sözleşme çerçevesinde bir araya gelmeleri ve o faaliyetin rizikolarını …

Faktoring Fortfaiting Leasing nedir farkları nelerdir?

Faktoring Fortfaiting Leasing Faktoring, her türlü mal ve hizmet satışlarından doğan, fatura veya fatura yerine geçen belgelere dayalı, vadeli alacakların Faktoring şirketine temlik edilmesi karşılığında finansman ve tahsilat  hizmetlerinin  sunulmasıdır. Forfaiting, ihracat-ithalat işlemlerinden doğan vadeli alacak ve borçların rücusuz olarak forfaiting kuruluşlarına (forfaiter) satılmasından doğan ve iskonto işlemi olarak tarif edilen bir finansman tekniğidir. Farkları; …

Tröst konsorsiyum farkı nedir?

Tröst konsorsiyum farkı nedir? iki veya daha fazla tüzel kişinin bir araya gelerek, belirli bir proje ile ilgili olarak birlikte hareket etmek için, oluşturdukları adi şirket niteliğindeki yapıya konsorsiyum denir. burada önemli olan, konsorsiyum ortaklarının her birinin projenin belli bir kısmına yönelik olarak uzmanlaşmış ve iş bölümü içerisinde bulunmasıdır. ankara metrosu projesi için a, b …

Konsinye mal nedir satış kaydı ne zaman olur?

Konsinye mal nedir satış kaydı ne zaman olur? Konsinye mal: Malların mülkiyeti işletmeye ait olmakla beraber satılmak üzere başka bir işletmeye gönderilmiş mallar Konsiye mallar olarak tanım­lanır. Malı gönderen işletme ile malı satmak üzere alan işletme malın satış şartları üzerinde anlaşmışlardır. Satılmak üzere gönderilen mal­ların mülkiyeti mallar satılıncaya kadar malı gönderen işletmeye ait olduğundan konsinye …